2156. امامزاده صالح ـ محمّدآباد ـ افراچال  …8

2157. امامزاده صالح ـ سارى ـ بالادامیر     …9

2158. امامزاده صالح ـ سارى ـ مرزرود        …10

2159. امامزاده صالح ـ کیاسر ـ لالا           …13

2160. امامزاده صحرا (سیّدمراد) ـ یزد ـ سیّد صحرا     …13

2161. امامزاده صفى الدین محمّد ـ مهریز ـ اسفهریج …14

2162. امامزاده صدرالدین قنبر ـ میبد ـ بشنیغان         …18

2163. امامزاده صاحب منبر ـ نطنز ـ فریزهند           …20

2164. امامزاده صالح ـ نطنز ـ نَنى …21

2165. امامزاده صدرالدّین و بى بى خاتون ـ دماوند ـ مومج      …22

2166. امامزاده صالح ـ دماوند ـ مبارک آباد  …23

2167. امامزاده صالح ـ شهرکرد ـ صالح کوتاه           …23

2168. امامزاده صالح ـ قزوین ـ خاکعلى      …24

2169. امامزاده صالح، یحیى و محسن ـ قزوین ـ مقانک           …24

2170. امامزاده صالح و محسن ـ بوئین زهرا ـ یریجان …25

2171. امامزاده صالح و سلیمان ـ تاکستان ـ خرمدشت            …25

2172. امامزاده ضیاءالدین ـ طالقان ـ خوچیره            …26

2173. امامزاده ضامن ـ قزوین ـ امام ضامن …27

2174. امامزاده ظهیر ـ بوئین زهرا ـ قدیم آباد            …27

2175. امامزاده طاهر ـ سارى ـ شِشک          …28

2176. امامزاده طاهر الدّین محمّد ـ بم ـ خیابان سیّد طاهر الدّین محمّد …29

2177. امامزاده طاووس ـ یزد ـ محلّه فهّادان  …38

2178. امامزاده طیب و طاهر و عسگرى ـ فیروزکوه ـ …39

2179. امامزاده طاهر ـ دماوند ـ مشهد         …39

2180. امامزاده طاقه کوره ـ کردستان ـ         …40

2181. امامزاده طاهر ـ فیروزکوه ـ نام اَور     …40

2182. امامزاده طلحه ـ فاروج ـ صالح آباد    …41

2183. امامزاده طاهر ـ تویسرکان ـ حاجى آباد          …41

2184. امامزاده طیّبه خاتون ـ قزوین ـ بکندى …43

2185. امامزاده صلاح الدّین احمد ـ کازرون ـ شهر قائمیه       …44

2186. امامزاده صالح ـ فیروزآباد ـ میمند      …44

2187. امامزاده صلاح الدّین ـ جهرم ـ مانیان            …44

2188. امامزاده صالح ـ جهرم ـ برایجان        …45

2189. امامزاده صفى الدّین محمّد ـ مرودشت ـ ابرج   …45

2190. امامزاده صالح ـ ممسنى ـ جویجان    …45

2191. امامزاده صالح ـ ممسنى ـ صالح آباد …46

2192. امامزاده صفاانگیز ـ دشتى ـ کبگان   …47

2193. امامزاده صالح ـ آمل ـ بوران            …48

2194. امامزاده صالح ـ آمل ـ پریمه چلاو     …49

2195. امامزاده ضیاءالدّین ـ لار ـ هرم         …49

2196. امامزاده طاهر ـ کازرون ـ سمغان      …49

2197. امامزاده طیب ـ فراشبند ـ قنات باغ    …50

2198. امامزاده طاهر ـ جهرم ـ تادوان         …50

2199. امامزاده طاهر ـ ممسنى ـ بوان         …51

2200. امامزاده طیّب ـ ابهر ـ خیابان ولیعصر           …51

2201. امامزاده طیّب ـ زنجان ـ خانقاه          …52

2202. امامزاده طیفان ـ بندر عبّاس ـ شهرو  …52

2203. امامزاده طاهر ـ نیشابور ـ بار           …53

2204. امامزاده طالب بن على ـ شازند ـ آستانه          …53

2205. امامزاده صالح ـ رشت ـ کفته رود      …53

2206. امامزاده صفورا خاتون ـ قم ـ خیابان خاکفرج    …55

2207. امامزاده طاهر ـ رى ـ مجموعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنى    …57

2208. امامزاده طاهر ـ کرج ـ اتوبان تهران کرج        …64

2209. امامزاده طیب و طاهر ـ قم ـ سراجه   …66

2210. امامزاده صالح ـ دامغان ـ گزوجزن    …68

2211. امامزاده صالح بن على ـ تنکابن ـ گلستان محلّه           …68

2212. امامزاده صادق رضا ـ جویبار ـ خیابان شریعتى            …69

2213. امامزاده صادق رضا ـ جویبار ـ بهناب محلّه    …69

2214. امامزاده صالح ـ سوادکوه ـ اسبوکلا    …69

2215. امامزاده صالح ـ سوادکوه ـ سربن       …69

2216. امامزاده صالح ـ قائمشهر ـ واکى کلا …70

2217. امامزاده صالح ـ قائمشهر ـ کوچکسرا  …70

2218. امامزاده صفى الدّین ـ سروستان ـ کوهنجان     …71

2219. امامزاده صالح ـ شیراز ـ کوشک         …72

2220. امامزاده صادق ـ شیراز ـ مهدى آباد  …72

2221. امامزاده صدر الدّین محمّد ـ شیراز ـ کوچه افراسیابى     …72

2222. امامزاده ضامن ـ شیراز ـ بورکى        …73

2223. امامزاده طاهر ـ قائمشهر ـ کلا درّه    …73

2224. امامزاده طاهر و مطهر ـ نوشهر ـ کجور ـ هزار خال     …73

2225. امامزاده طاهر ـ قم ـ طغرود …75

2226. امامزاده طاهر ـ کبودر آهنگ ـ حسن آباد       …77

2227. امامزاده طاهر و مطهر ـ گرمسار ـ رامه بالا   …79

2228. امامزاده طاهر و مطهر ـ گرمسار ـ کوشک      …79

2229. امامزاده طاهر و مطهر ـ گرمسار ـ کوشک خالصه       …80