2231. امامزاده عابدین ـ سرخ کلا  …27

2232. امامزاده عالى و بالى ـ کیاسر          …27

2233. امامزاده عبّاس ـ سارى        …28

2234. امامزاده عبّاس ـ کیاسر       …28

2235. امامزاده عبّاس ـ سارى        …29

2236. امامزاده عبّاس ـ سارى        …54

2237. امامزاده عبّاس ـ سارى        …54

2238. امامزاده عبّاسعلى ـ جویبار  …54

2239. امامزاده عبدالله و حمزه ـ سارى        …55

2240. امامزاده عبدالله ـ نکا          …55

2241. امامزاده عبدالله ـ سارى       …56

2242. امامزاده عبدالله ـ سارى       …56

2243. امامزاده عبدالله ـ سارى       …57

2244. امامزاده عبدالله ـ سارى       …62

2245. امامزاده عبدالله ـ سارى       …62

2246. امامزاده عبدالله ـ محمّدآباد  …63

2247. امامزاده عبدالله ـ نکا          …63

2248. امامزاده عبدالله ـ سارى       …63

2249. امامزاده عبدالله ـ سارى       …64

2250. امامزاده عبدالله ـ سارى       …64

2251. امامزاده عبدالله ـ سارى       …64

2252. امامزاده عبدالله ـ نکا          …65

2253. امامزاده عبدالله ـ جویبار     …66

2254. امامزاده عبدالله ـ سارى       …66

2255. امامزاده عبدالله و محمّد ـ کیاسر      …66

2256. امامزاده عبدالله ـ سارى       …67

2257. امامزاده عبدالعظیم (میر سر روضه) ـ سارى   …67

2258. امامزاده عبدالعظیم ـ سارى  …68

2259. امامزاده عسگرى ـ سارى     …69

2260. امامزاده عسگرى ـ محمّدآباد            …69

2261. امامزاده عظیم ـ سارى        …70

2262. امامزاده عظیم ـ سارى        …70

2263. امامزاده على ـ سارى          …70

2264. امامزاده على ـ محمّدآباد     …72

2265. امامزاده سیّد على ـ سارى    …72

2266. امامزاده على ـ محمّدآباد     …72

2267. امامزاده على ـ محمّدآباد     …74

2268. امامزاده على ـ سارى          …75

2269. امامزاده على ـ کیاسر         …75

2270. امامزاده على ـ کیاسر         …75

2271. امامزاده على ـ سارى          …80

2272. امامزاده على اکبر ـ سارى   …81

2273. امامزاده على اکبر ـ سارى   …82

2274. امامزاده على اکبر ـ کیاسر  …83

2275. امامزاده على اکبر ـ سارى   …83

2276. امامزاده على اکبر ـ سارى   …83

2277. امامزاده على ـ کیاسر         …83

2278. امامزاده میرعماد ـ کیاسر    …84

2279. امامزاده عیسى ـ سارى       …96

2280. امامزاده عیسى ـ نکا           …98

2281. امامزاده عبدالوهّاب ـ چترود …98

2282. امامزاده على ـ راین           …100

2283. امامزاده عبدالرحمن زید ـ شهداد       …103

2284. امامزاده عبدالله ـ ماهان      …103

2285. امامزاده عبدالله ـ زرند         …104

2286. امامزاده على اصغر ـ زرند  …106

2287. امامزاده على ـ سیرجان       …107

2288. امامزاده عبدالله ـ بافت        …113

2289. امامزاده على موسى ـ بافت …114

2290. امامزاده عبّاس ـ بردسیر      …116

2291. امامزاده عبدالله ـ بردسیر     …122

2292. امامزاده عبدالله ـ بم           …124

2293. امامزاده عبدالله ـجیرفت      …128

2294. امامزاده على اکبر ـ راور    …129

2295. امامزاده عابد غریب ـ راور   …129

2296. امامزاده عبدالله ـ رفسنجان   …130

2297. امامزاده عبدالله ـ رفسنجان   …131

2298. امامزاده عبدالله ـ رفنسجان   …132

2299. امامزاده عبدالله و صفیّه ـ رفسنجان   …132

2300. امامزاده عبدالحمید و عبدالمجید ـ رفسنجان    …134

2301. امامزاده عبّاس على ـ ابرکوه            …134

2302. امامزاده عبدالله «نور» ـ اردکان        …135

2303. امامزاده عبدالله ـ بافق        …137

2304. امامزاده على بن عبدالله ـ تفت(1)    …151

2305. امامزاده على (زید بن على) ـ طبس   …154

2306. امامزاده على ـ فیروزکوه      …161

2307. امامزاده عبدالله و مریم ـ فیروزکوه      …161

2308. امامزاده عبداله، عبدالقهار و عبدالجبارـ فیروزکوه        …162

2309. امامزاده عبدالله ـ فیروزکوه   …163

2310. امامزاده على ـ فیروزکوه      …164

2311. امامزاده عبد الله ـ فیروزکوه  …165

2312. امامزاده عبدالله ـ فیروزکوه   …165

2313. امامزاده على بن صالح ـ طالقان      …166

2314. امامزاده علاءالدین و شرف الدین ـ طالقان     …168

2315. امامزاده عبدالله وخلیل الله 7 ـ دماوند            …169

2316. امامزاده عبدالله و عبیدالله ـ دماوند    …170

2317. امامزاده على اکبر (پیرکاجى) ـ دماوند           …170

2318. امامزاده عبدالله ـ دماوند      …171

2319. امامزاده عیسى ـ دماوند      …172

2320. امامزاده فخرالدین و جلال الدین ـ دماوند        …173

2321. امامزاده عبداله و مریم ـ فیروزکوه      …174

2322. امامزاده على و سکینه بانو ـ ورامین   …175

2323. امامزاده عمه صغرى و عمه کبرى ـ اشتهارد   …176

2324. امامزاده عبدالله و ابراهیم ـ شازند      …178

2325. امامزاده عبدالله ـ آشتیان     …178

2326. امامزاده عمران و حسین ـ تفرش       …179

2327. امامزاده عبدالله ـ شازند       …180

2328. امامزاده عبدالله ـ شازند       …181

2329. امامزاده على کیا ـ خنداب   …182

2330. امامزاده عبدالله ـ تفرش       …183

2331. امامزاده عون بن على ـ محلات       …183

2332. امامزاده عون بن محمّد ـ ماسوله      …184

2333. امامزاده عون على و زین على ـ تبریز           …184

2334. امامزاده عبدالرحمن ـ فاروج ـ خرق    …185

2335. امامزاده عبدالله ـ فاروج ـ آق باغ       …189

2336. امامزاده عبدالله ـ فاروج ـ قوشخانه     …190

2337. امامزاده على ـ فاروج ـ بیرک …191

2338. امامزاده على ـ خیابان 17 شهریور    …193

2339. امامزاده عبّاس ـ شیروان ـ پیرودانلو   …193

2340. امامزاده عبدالرحمن ـ شیروان ـ اسطرخى        …194

2341. امامزاده عبدالرحمن ـ شیروان ـ مشهد طرقى علیا          …195

2342. امامزاده عبدالرضاـ شیروان ـ توده      …196

2343. امامزاده عبدالله ـ شیروان ـ شهرک امام رضا7  …197

2344. امامزاده عزیزالله ـ شیروان ـ ترانلو      …197

2345. امامزاده على اکبر ـ شیروان ـ توپکانلو            …198

2346. امامزاده على بن حمزه ـ شیراز         …198

2347. امامزاده عبدالله ـ تویسرکان ـ آرتیمان  …247

2348. امامزاده عبدالله ـ تویسرکان ـ کرزان    …249

2349. امامزاده على اصغر ـ ولاشجرد         …250

2350. امامزاده عبدالعظیم ـ شهرکرد ـ شاه عبدالعظیم …251

2351. امامزاده عبدالله ـ شهرکرد ـ سورک      …252

2352. امامزاده عزیزالله ـ شهرکرد ـ کیان       …253

2353. امامزاده على اکبر ـ شهرکرد ـ نافج    …254

2354. امامزاده عیسى ـ شهرکرد ـ سرآقا سیّد …256

2355. امامزاده عبدالله ـ اردل ـ میرک           …257

2356. امامزاده عزیز ـ اردل ـ پشت پمپ بنزین          …258

2357. امامزاده عباسعلى ـ بروجن ـ سوریجان            …258

2358. امامزاده عسگر و على ـ بروجن ـ گندمان       …259

2359. امامزاده على بن احمد ـ بروجن ـ بابا گرد آلو   …260

2360. امامزاده عبدالله ـ فارسان ـ فیل آباد    …263

2361. امامزاده عباسعلى ـ لردگان ـ برجونى  …264

2362. امامزاده عبدالباقى ـ لردگان ـ گل گچى           …265

2363. امامزاده عبدالرحمن ـ لردگان ـ بیدله   …266

2364. امامزاده عبدالعظیم ـ لردگان ـ باغ بهزاد          …267

2365. امامزاده عبدالله ـ لردگان ـ بوگر        …267

2366. امامزاده على اکبر ـ لردگان ـ امامزاده حسن    …268

2367. امامزاده عبدالله ـ قزوین ـ آتان          …269

2368. امامزاده عبدالله ـ قزوین ـ فیله ورین    …269

2369. امامزاده عقیل ـ قزوین ـ سعیدآباد      …270

2370. امامزاده على ـ قزوین ـ بک باغى       …270

2371. امامزاده على ـ قزوین ـ چناسک         …271

2372. امامزاده على ـ قزوین ـ خیابان طالقانى          …273

2373. امامزاده على اصغر ـ قزوین ـ زرآباد  …278

2374. امامزاده على ـ قزوین ـ گابرى           …286

2375. امامزاده على اکبر و خیر خاتون ـ قزوین ـ کوچنان       …287

2376. امامزاده عبدالمهیمن7        …287

2377. امامزاده على اکبر ـ سبزوار …294

2378. امامزاده عبّاس ـ بوئین زهرا ـ صدرآباد (ولى آباد)          …295

2379. امامزاده عبدالقهّار، بى بى مطهّره و طاهر ـ بوئین زهرا ـ کلنجین …295

2380. امامزاده عبدالله ـ بوئین زهرا ـ خسروآباد          …296

2381. امامزاده عقیل ـ بوئین زهرا ـ سعیدآباد …296

2382. امامزاده علاءالدّین ـ امامزاده علاءالدّین        …297

2383. امامزاده على اصغر ـ بوئین زهرا ـ کلنجین      …298

2384. امامزاده على اکبر ـ بوئین زهرا ـ سگزآباد        …298

2385. امامزاده عبدالله ـ تاکستان ـ شیزند      …299

2386. امامزاده عبدالله ـ تاکستان ـ فارسجین  …299

2387. امامزاده على اصغر ـ تاکستان ـ داغلان         …302

2388. امامزاده على ـ تاکستان ـ سولى در بهان        …303

2389. امامزاده عباد الله الصالحین ـ مشهد ـ هندل آباد           …303

2390. امامزاده غضنفر ـ سارى     …304

2391. امامزاده غریب ـ رفسنجان    …304

2392. امامزاده غیاث الدین ـ مهریز           …307

2393. امامزاده غلامعلى ـ نطنز    …309

2394. امامزاده غایب ـ شازند        …309

2395. امامزاده غایب ـ شازند        …310

2396. امامزاده غیبى ـ شیروان ـ شهرک ولى عصر (عج)        …310

2397. امامزاده غایب ـ قزوین ـ ورتوان         …311

2398. امامزاده غیب ـ قزوین ـ اردک            …311

2399. امامزاده غریب ـ بوئین زهراـ کلنجین   …312

2400. امامزاده فاطمه اطهر ـ راین …312

2401. امامزاده فاطمه سلطان فقیهة الدّین ـ بافت      …312

2402. امامزاده فاضل ـ یزد           …315

2403. امامزاده فضّه خاتون ـ دماوند           …322

2404. امامزاده فضّه خاتون ـ دماوند           …322

2405. امامزاده فرخنده خاتون ـ شهریار       …323

2406. امامزاده فضه خاتون ـ دماوند           …325

2407. امامزاده فضّه شیرین ـ دماوند           …326

2408. امامزاده فاطمه صغرى ـ آشتیان        …327

2409. امامزادگان فضل و فاضل ـ شمیران  …329

2410. امامزاده فرودس ـ فردوس    …330

2411. امامزاده فضل ـ نهاوند ـ برزول         …330

2412. امامزاده فخر النساء ـ بوئین زهرا ـ چسکین      …331

2413. امامزاده فضل على و على ـ بوئین زهرا ـ رودک            …332

2414. امامزاده فاطمه ـ تاکستان ـ اصطلک   …332

2415. امامزاده فضل الله ـ تاکستان ـ فارسجین          …333

2416. امامزاده فضل بن قاسم ـ تاکستان ـ چنارسفلى  …335

2417. امامزاده قاسم ـ سارى         …335

2418. امامزاده قاسم ـ سارى         …335

2419. امامزاده قاسم ـ سارى         …336

2420. امامزاده قاسم ـ سارى         …336

2421. امامزاده قاسم ـ سارى         …336

2422. امامزاده قاسم ـ سارى         …337

2423. امامزاده قاسم ـ سارى         …337

2424. امامزاده قاسم ـ سارى         …337

2425. امامزاده قاسم ـ سارى         …338

2426. امامزاده قاسم ـ قایمشهر     …338

2427. امامزاده قاسم ـ سارى         …339

2428. امامزاده قاسم ـ سارى         …339

2429. امامزاده قاسم ـ سارى         …341

2430. امامزاده قاسم ـ سارى         …341

2431. امامزاده قاسم ـ سارى         …342

2432. امامزاده قاسم ـ سارى         …343

2433. امامزاده قربان ـ سارى         …347

2434. امامزاده قاسم ـ اسد آباد      …348

2435. امامزاده قره داش ـ همدان   …348

2436. امامزاده قاسم ـ اردکان        …348

2437. امامزاده قاضى میر سید ـ طالقان     …351

2438. امامزاده قاسم ـ دماوند        …353

2439. امامزاده قاسم ـ دماوند        …353

2440. امامزاده قاسم ـ تایباد          …354

2441. امامزاده قاسم ـ تفرش         …355

2442. امامزاده قنبر على ـ شازند   …357

2443. امامزاده قاسم ـ سبزوار       …357

2444. امامزاده قاسم بن على النقى ـ کاشان …358

2445. امامزاده قاسم بن موسى بن جعفر ـ کاشان     …358

2446. امامزاده قاضى صابر ـ تهران          …358

2447. امامزاده قاسم ـ شیروان ـ دده خان     …359

2448. امامزاده قاسم الحسینى ـ فجرآباد       …359

2449. امامزاده قاسم ـ قلعه چه      …360

2450. امامزاده قاسم ـ تویسرکان ـ تیمیجان   …361

2451. امامزاده قیس و شیث ـ بروجن ـ امام قیس       …362

2452. امامزاده قاسم ـ قزوین ـ آتان …365

2453. امامزاده قاسم ـ قزوین ـ آئین …365

2454. امامزاده قاسم ـ قزوین ـ زاجکان         …365

2455. امامزاده قاسم ـ قزوین ـ زرشک           …366

2456. امامزاده قاسم ـ قزوین ـ شهر تاریخى سمیران   …366

2457. امامزاده قاسم ـ قزوین ـ لیا   …368

2458. امامزاده قاسم، ابراهیم و نرجس خاتون ـ قزوین ـ چوسر  …368

2459. امامزاده قاسم ـ بوئین زهرا ـ لیا          …369

2460. امامزاده قاسم ـ بوئین زهرا ـ میثاق     …369

2461. امامزاده قریب ـ بوئین زهرا ـ خیارج    …370

2462. امامزاده عبدالله ـ کازرون ـ محله مصلّى         …370

2463. امامزاده عبدالله ـ کازرون ـ فتح آباد   …371

2464. امامزاده على ـ کازرون ـ مشتاق        …371

2465. امامزاده عبدالله ـ کازرون ـ شهربالاده …372

2466. امامزاده على ـ کازرون ـ امامزاده على           …372

2467. امامزاده على ـ کازرون ـ برج سید      …373

2468. امامزاده عبدالله ـ کازرون ـ شهر قائمیه           …374

2469. امامزاده على و ابراهیم ـ نى ریز ـ غورى         …374

2470. امامزاده عبدالله و آمنه خاتون ـ اراک ـ محله عبّاس آباد  …374

2471. امامزاده عبدالله ـ اراک ـ فارسیجان     …376

2472. امامزاده على ـ اراک ـ ساروق            …377

2473. امامزاده عبدالمطلب ـ زرندیه ـ پیک    …377

2474. امامزاده عبّاس ـ دهلران ـ دشت عبّاس           …378

2475. امامزاده علمدار ـ سپیدان ـ دالین      …378

2476. امامزاده على اکبر ـ سپیدان ـ سر تُلى            …379

2477. امامزاده على ـ سپیدان ـ شهیدآباد      …379

2478. امامزاده علاءالدّین حسین ـ سپیدان ـ پشت باغ «راشکى»           …379

2479. امامزاده على ـ فیروز آباد ـ مطهّرى بالا          …380

2480. امامزاده عبدالله ـ فیروزآباد ـ دهبین     …380

2481. امامزاده على جعفر ـ فیروز آباد ـ میمند          …381

2482. امامزاده عطاء الله ـ فیروز آباد ـ گنک …381

2483. امامزاده عبادالدّین ـ فیروز آباد ـ ابراهیم آباد    …382

2484. امامزاده عبدالعظیم ـ استهبان ـ خانه کت        …382

2485. امامزاده عبدالعزیز ـ فراشبند ـ اسماعیل بند      …383

2486. امامزاده علاءالدّین حسن ـ داراب ـ دریمى       …383

2487. امامزاده عبدالله ـ داراب ـ خیابان مجاهدین اسلام          …384

2488. امامزاده عبدالمطلب ـ داراب ـ کوه قلات کوهگرد          …384

2489. امامزاده عبّاس ـ داراب ـ شهر رستاق …384

2490. امامزاده عبدالله و موسى ـ داراب ـ فتح آباد     …385

2491. امامزاده عبدالحسین ـ زرین دشت ـ حاجى طاهره          …385

2492. امامزاده علاءالدّین حسین ـ داراب ـ پیرمراد     …385

2493. امامزاده عبدالله ـ خدابنده ـ کرسف     …387

2494. امامزاده عبدالغفّار ـ خدابنده ـ دو تپّه سفلى     …388

2495. امامزاده عبدالله ـ خدابنده ـ نورآباد      …389

2496. امامزاده عبدالله ـ خدابنده ـ چپقلو      …389

2497. امامزاده على اکبر ـ خدابنده ـ ده شیر            …390

2498. امامزاده عبدالله ـ خدابنده ـ کهل آباد  …390

2499. امامزاده عبدالله ـ خدابنده ـ دلایر علیا            …391

2500. امامزاده عبدالله ـ خدابنده ـ کبوترک     …391

2501. امامزاده عبدالله و مریم ـ خدابنده ـ دوراخلو      …392

2502. امامزاده عبدالله و محمود ـ خدابنده ـ مسگر    …392

2503. امامزاده عبدالله ـ جهرم ـ محلّه جوبذر            …393

2504. امامزاده عبداللطیف ـ جهرم ـ محله اسفریز      …394

2505. امامزاده علمدار ـ جهرم ـ دوزه          …395

2506. امامزاده عبدالوهاب ـ جهرم ـ آب شیخ            …395

2507. امامزاده عطاء الله ـ جهرم ـ کلاکلى   …395

2508. امامزاده على ـ جهرم ـ تادوان           …396

2509. امامزاده عزیز الله ـ جهرم ـ باغ کبیر  …396

2510. امامزاده عبدالرحمن ـ اقلید ـ مرکز شهر          …397

2511. امامزاده عبّاس ـ بجنورد ـ جنوب شرق بجنورد   …399

2512. امامزاده عباسعلى ـ اقلید ـ کوشک      …402

2513. امامزاده على اکبر ـ بوانات ـ شهرجیان           …403

2514. امامزاده عون و جعفر ـ بوانات ـ شیدان          …404

2515. امامزاده على ـ مرودشت ـ گرم آباد    …404

2516. امامزاده عبدالله ـ مرودشت ـ هشتیجان            …404

2517. امامزاده غیب ـ مرودشت ـ قاسم آباد  …405

2518. امامزاده عبدالله ـ مرودشت ـ ابرج      …406

2519. امامزاده على اکبر ـ مرودشت ـ مهجن آباد      …406

2520. امامزاده عقیل ـ مرودشت ـ سیوند      …406

2521. امامزاده على اکبر ـ مرودشت ـ عبّاس آباد      …406

2522. امامزاده عیسى نورالدّین ـ لامرد ـ محلّه زیارت  …407

2523. امامزاده عبدالله ـ لامرد ـ اهل           …407

2524. امامزاده عبدالله ـ لامرد ـ خیرگو        …407

2525. امامزاده على اکبر ـ لامرد ـ شیربنو    …408

2526. امامزاده على ـ ارسنجان ـ جلو در     …408

2527. امامزاده على ولى الله ـ ارسنجان ـ کوهنجان    …409

2528. امامزاده علاءالدّین و بنت الهدى ـ ممسنى ـ نورآباد       …409

2529. امامزاده عطاءالدّین شاهى ـ ممسنى ـ زاریانه کارى        …411

2530. امامزاده على ـ ممسنى ـ هرایرز        …411

2531. امامزاده عبدالله ـ ممسنى ـ میدجان    …412

2532. امامزاده عبدالله ـ ممسنى ـ ده گردو    …412

2533. امامزاده عبّاس ـ ممسنى ـ جهرم        …412

2534. امامزاده عبدالله ـ ممسنى ـ پیرو         …412

2535. امامزاده عبدالله ـ فسا ـ سده  …413

2536. امامزاده عبدالله ـ فسا ـ هارم …413

2537. امامزاده على ـ فسا ـ نوبندگان          …414

2538. امامزاده على ـ آباده ـ ایزدخواست      …415

2539. امامزاده على بن حسین ـ لار           …416

2540. امامزاده عبدالعظیم ـ لار     …418

2541. امامزاده عبدالله ـ لار ـ دهکویه          …418

2542. امامزاده عالى حسین ـ لار ـ بختیارویه            …419

2543. امامزاده عیسى ـ لار ـ بختیارویه        …419

2544. امامزاده عالى حسین ـ لار ـ ده فیش  …420

2545. امامزاده عبدالله ـ اسفراین ـ کوران      …420

2546. امامزاده على بن حسن و حسین بن موسى 7 ـ اسفراین ـ جهان   …421

2547. امامزاده عبدالعظیم ـ بجنورد ـ قزلقان  …422

2548. امامزاده عبدالحسین ـ بجنورد ـ نجف آباد         …422

2549. امامزاده على بن زید ـ بجنورد ـ در صوفیان     …422

2550. امامزاده على ـ مانه و سملقان ـ گرماب          …423

2551. امامزاده عبّاس ـ زنجان ـ چرگر         …424

2552. امامزاده عبدالله ـ زنجان ـ تیله گرد     …424

2553. امامزاده عبدالله ـ زنجان ـ سلطانیه     …424

2554. امامزاده عبدالله ـ طارم علیا ـ صومعه بر        …425

2555. امامزاده عبدلله ـ زنجان       …425

2556. امامزاده عبدالخیر ـ ابهر ـ قروه         …425

2557. امامزاده عبدالکریم ـ میناب ـ کریان    …427

2558. امامزاده على ـ رودان         …427

2559. امامزاده على حسن ـ رودان ـ خراجى …427

2560. امامزاده عبدالقهار ـ بندر عبّاس ـ قادهار        …428

2561. امامزاده عبدالجلال ـ بندر عبّاس ـ محمّد شمسى          …428

2562. امامزاده على اصغر ـ سبزوار ـ صد خرو        …428

2563. امامزاده على اصغر ـ سبزوار ـ ریوند …428

2564. امامزاده على اصغر و رقیه ـ سبزوار ـ کلاته شهیدان (کلاته قادرى)         …429

2565. امامزاده على اکبر ـ سبزوار ـ على آباد          …429

2566. امامزاده على اصغر ـ سبزوار ـ کاهک            …430

2567. امامزاده على بن زید ـ سبزوار ـ بروغن           …431

2568. امامزاده على ـ سبزوار ـ چشام          …432

2569. امامزاده على ـ سبزوار ـ چوبین         …432

2570. امامزاده على اصغر ـ سبزوار ـ حسین آباد      …432

2571. امامزاده على ـ سبزوار ـ بداغ آباد     …432

2572. امامزاده على اصغر و رقیه خاتون ـ سبزوار ـ کلاته شهیدان       …433

2573. امامزاده على اکبر ـ سبزوار ـ رازى    …434

2574. امامزاده على اصغر ـ سبزوار ـ رازى  …434

2575. امامزاده على غزنوى ـ سبزوار ـ خارج از روستاى آزادوار           …434

2576. امامزاده عبدالله ـ سبزوار ـ گفت        …435

2577. امامزاده عبدالرحمن ـ سبزوار ـ کاهان بالا       …435

2578. امامزاده عبدالعزیز ـ مشهد ـ ده سرخ  …436

2579. امامزاده عبدالله الصالحین ـ مشهد ـ هندل آباد …436

2580. امامزاده عبدالله اسحاق ـ مشهد ـ برزش آباد     …437

2581. امامزاده عبدالله ـ نیشابور ـ جهان آباد …437

2582. امامزاده عین على و زین على ـ نیشابور ـ ورّود            …437

2583. امامزاده عبدالله ـ نیشابور ـ سید آباد   …438

2584. امامزاده عبدالله ـ نیشابور ـ در بهشت …438

2585. امامزاده عبدالقهار ـ نیشابور ـ طاغان            …439

2586. امامزاده عبدالغفار ـ نیشابور ـ طاغان            …440

2587. امامزاده عبدالله ـ نیشابور ـ دامنجان   …440

2588. امامزاده عبدالله ـ نیشابور ـ نصیرآباد   …441

2589. امامزاده عبدالجلیل ـ نیشابور ـ خواجه آباد       …441

2590. امامزاده عبدالله ـ نیشابور ـ دزق        …442

2591. امامزاده عبادالله ـ نیشابور ـ پیر شهباز           …442

2592. امامزاده عبدالله ـ نیشابور ـ خیابان فردو          …443

2593. امامزاده عبدالله ـ نیشابور ـ فدیشه      …443

2594. امامزاده على ـ قوچان ـ برسلان         …444

2595. امامزاده عبدالله ـ قوچان ـ گل میم      …444

2596. امامزاده على ـ قوچان ـ شغل آباد      …444

2597. امامزاده على ـ قوچان ـ زیر آبه         …445

2598. امامزاده عبدالرحمن ـ قوچان ـ باجگیران          …445

2599. امامزاده عبدالله ـ گناباد ـ جعفرآباد     …446

2600. امامزاده عبدالعزیز ـ درگز ـ دهشت    …446

2601. امامزاده عبّاس غیب ـ دشتى ـ خروگ            …446

2602. امامزاده عبدالجبار ـ تنگستان ـ گورک سادات   …448

2603. امامزاده على اکبر ـ جم وریز ـ دوتوعلى         …449

2604. امامزاده عبدالله رضا ـ آمل ـ دشت سر           …450

2605. امامزاده عبدالله ـ آمل ـ فیروزکلا        …450

2606. امامزاده عبّاس ـ آمل ـ سوته کلا       …451

2607. امامزاده غضنفر ـ کازرون ـ قلات     …451

2608. امامزاده غیب ـ سپیدان ـ اردشیرى      …452

2609. امامزاده غیب ـ سپیدان ـ بسارجان     …452

2610. امامزاده غیب ـ جهرم ـ کندیجان        …452

2611. امامزاده غیب الله ـ فسا ـ موردى       …453

2612. امامزاده غیب ـ لار ـ لاغران            …453

2613. امامزاده غنچى ـ تربت حیدریه ـ غنچى            …454

2614. امامزاده فرزند زاده ـ کازرون ـ محله علیا         …454

2615. امامزاده فتح و ابوالفتح ـ کازرون ـ دانشگاه آزاد            …454

2616. امامزاده فضایل ـ کازرون ـ سرتاوه     …455

2617. امامزاده فخرالدّین احمد ـ سپیدان ـ شهر اردکان            …455

2618. امامزاده فقیر ـ سپیدان ـ رودبال        …455

2619. امامزاده فخرالدّین احمد ـ سپیدان ـ ابنو           …456

2620. امامزاده فیروز ـ سپیدان ـ شاه قطب الدین       …456

2621. امامزاده فضل الله ـ فیروز آباد ـ جایدشت        …456

2622. امامزاده فضل الله ـ داراب ـ حسن آباد            …457

2623. امامزاده فیروز ـ داراب ـ قلاتویه        …458

2624. امامزاده فضل ـ داراب ـ جنّت شهر    …458

2625. امامزاده فیروز ـ داراب ـ سعادت آباد  …458

2626. امامزاده فضل الله ـ زرین دشت ـ خسویه         …458

2627. امامزاده فیض اکرم ـ زرین دشت ـ میان ده      …459

2628. امامزاده فاطمه ـ خدابنده ـ شرور       …459

2629. امامزاده فضل ـ جهرم ـ محلّه خرقان  …459

2630. امامزاده فیروز ـ جهرم ـ جرمشت بالا  …460

2631. امامزاده فیض الله ـ جهرم ـ یُرح        …460

2632. امامزاده فخرالدّین  ـ مرودشت ـ دشتک            …460

2633. امامزاده فقیر ـ مرودشت ـ خانیمن     …460

2634. امامزاده فیروز ـ لامرد ـ انداح           …461

2635. امامزاده فخرالدّین کامل ـ لامرد ـ کال …461

2636. امامزاده فرج الله ـ مرودشت ـ کهنویه  …462

2637. امامزاده فضل الله ـ ممسنى ـ حسین آباد         …463

2638. امامزاده فرج الله ـ فسا ـ کنکان          …463

2639. امامزاده فیروز و ابراهیم ـ لار ـ بنارویه           …464

2640. امامزاده فضل الله ـ لار ـ شرفویه       …464

2641. امامزاده فخرالدّین نعمت الله ـ جاجرم ـ ایور     …464

2642. امامزاده فتح بن على ـ جاجرم ـ دهى درق       …465

2643. امامزاده فتح الله، عمادالدّین و ربابه بیگم ـ مشهد ـ اندرخ           …465

2644. امامزاده فخرالدّین ـ مشهد    …466

2645. امامزاده فرج الله ـ بندر دیر ـ جاشک   …466

2646. امامزاده قاسم و محمّد ـ دشتى ـ بن بید           …470

2647. امامزاده قیس ـ کازرون ـ قلعه سیّد     …471

2648. امامزاده قوام الدّین ـ کازرون ـ جره     …472

2649. امامزاده قنبر بن محمّد ـ نى ریز ـ خواجه جمالى          …472

2650. امامزاده قیاس الدّین ـ سپیدان ـ تنگ خیاره      …473

2651. امامزاده قاسم ـ سپیدان ـ صفوان       …473

2652. امامزاده قاسم ـ خدابنده ـ سهرورد       …473

2653. امامزاده قاسم و ابراهیم ـ خدابنده ـ قره گل       …474

2654. امامزاده قطب الدّین ـ جهرم ـ خیابان امام حسین7        …474

2655. امامزاده قاسم ـ جهرم ـ قم آباد          …475

2656. امامزاده قاسم ـ مرودشت ـ سارویه «سارویى»  …475

2657. امامزاده قاسم ـ ممسنى ـ میانه بردنگان           …476

2658. امامزاده قاسم ـ فسا ـ مرکز شهر       …476

2659. امامزاده قطب الدّین ـ لار ـ کهنه       …477

2660. امامزاده قاسم ـ اسفراین ـ دهک          …477

2661. امامزاده قاسم ـ بجنورد ـ اقلى دنگل   …478

2662. امامزاده قاسم ـ بجنورد ـ قشلاق (عبدل آباد)    …478

2663. امامزاده قاسم ـ مانه و سملقان ـ بازار قارناس  …479

2664. امامزاده قاسم ـ زنجان ـ گلا برعلیا     …479

2665. امامزاده قاسم و سارا ـ ابهر …479

2666. امامزاده قطب الدّین حیدرـ رودان     …480

2667. امامزاده قاسم ـ سبزوار ـ کلاته عرب  …481

2668. امامزاده قاسم ـ سبزوار ـ سیرغان       …481

2669. امامزاده قاسم ـ نیشابور ـ گرماب       …482

2670. امامزاده قاسم ـ قوچان ـ قشلاق         …483

2671. امامزاده قاضى سلطان ـ درگز ـ آرتیان           …483

2672. امامزاده قاسم ـ آمل ـ تیار    …483

2673. امامزاده قاسم ـ آمل ـ قجرمحلّه         …483

2674. امامزاده عسگرى ـ بجنورد ـ گیفان      …484

2675. امامزاده على غزنوى ـ آستانه اشرفیه ـ تجن گوکه          …485

2676. امامزاده على ـ بیرجند ـ جنوب شرق   …487

2677. امامزاده عباس ـ قم ـ جنداب            …487

2678. امامزاده عبدالله ـ اسد آباد ـ شهراب    …490

2679. امامزاده عبدالله ـ رى ـ سه راه ورامین  …491

2680. امامزاده عبدالله ـ شوشتر ـ   …499

2681. امامزاده عبدالله ـ کرج ـ على آباد گوته           …502

2682. امامزاده عبدالله ـ گرگان ـ    …503

2683. امامزاده عبدالله ـ همدان ـ خیابان بابا طاهر    …504

2684. امامزاده عطاء الله ـ مراغه ـ خیابان امام خمینى           …506

2685. امامزاده عون ـ جاسب ـ کروگان       …507

2686. امامزاده عون و زید ـ تبریز ـ سرخاب  …508

2687. امامزاده عین ـ همدان ـ ازناو            …511

2688. امامزاده عاقب ـ گرمسار ـ ایوانکى     …513

2689. امامزاده عبدالرحمن ـ گرمسار ـ سرباز            …515

2690. امامزاده عبدالله و اسماعیل ـ سمنان ـ امامزاده عبدالله   …516

2691. امامزاده علوى ـ سمنان ـ محله زاوغان            …516

2692. امامزاده على بن جعفر ـ سمنان ـ خیابان شهید رجایى   …518

2693. امامزاده علیّین ـ گرمسار ـ قاطول      …520

2694. امامزاده عبدالله ـ دامغان ـ صُح        …521

2695. امامزاده عیسى بن موسى ـ سمنان ـ علاء       …522

2696. امامزاده على اصغر و على عسگر ـ رودبار   …522

2697. امامزاده عباس ـ آمل ـ کم دره           …523

2698. امامزاده عبدالله ـ آمل ـ اسکو محلّه    …523

2699. امامزاده عبدالله ـ آمل ـ شهنه کلا      …524

2700. امامزاده عبدالله ـ بهشهر ـ سارو        …524

2701. امامزاده عبدالوافى ـ تنکابن ـ کلار آباد           …525

2702. امامزاده على کیا ـ تنکابن ـ مزرک      …525

2703. امامزاده على کیا ـ تنکابن ـ قلعه گردن           …526

2704. امامزاده عبدالله ـ تنکابن ـ کریسمال    …526

2705. امامزاده عبدالله ـ تنکابن ـ کوده         …526

2706. امامزاده على کیا ـ تنکابن ـ رودپشت  …526

2707. امامزاده على بن حمزه ـ تنکابن ـ اسبچین        …527

2708. امامزاده على کیا و محمّد على کیا ـ تنکابن ـ میانکوه    …527

2709. امامزاده عبدالله ـ جویبار ـ گل محلّه   …527

2710. امامزاده عبّاسعلى ـ جویبار ـ عباسعلى کش     …528

2711. امامزاده عباس ـ جویبار ـ گلیرد         …528

2712. امامزاده عباس ـ رامسر ـ شستا         …528

2713. امامزاده عبدالله و غنى ـ سوادکوه ـ سرخ کلا    …529

2714. امامزاده عباس ـ سوادکوه ـ بهمنان     …529

2715. امامزاده عبدالله ـ سوادکوه ـ لولاک کسلیان        …529

2716. امامزاده على کیا سلطان ـ سوادکوه ـ امام کلا  …529

2717. امامزاده عسکرى ـ سوادکوه ـ …531

2718. امامزاده على کیا ـ سوادکوه ـ نفت چال           …531

2719. امامزاده على ـ سواد کوه ـ زنگیان      …531

2720. امامزاده على ـ سوادکوه ـ لفورک        …532

2721. امامزاده على کیا سلطان ـ سوادکوه ـ گالش کلا            …532

2722. امامزاده على ـ سوادکوه ـ کارمزد       …532

2723. امامزاده عبّاس رضا ـ قائمشهر ـ کوتنا            …533

2724. امامزاده عبدالله ـ قائمشهر ـ چهار طاق بن     …533

2725. امامزاده عبدالله ـ قائمشهر ـ کسکا     …533

2726. امامزاده عبدالرحیم و عبدالکریم ـ نکا ـ نوذر آباد           …534

2727. امامزاده على اکبر ـ اَبَرجِسْ …534

2728. امامزاده عاقب ـ بنابر         …535

2729. امامزاده عبّاس ـ ورجان       …535

2730. امامزاده على بن عون ـ اردستان ـ زواره          …536

2731. امامزاده علاءالدّین ـ اردستان ـ زواره  …536

2732. امامزاده عبدالله ـ اردستان ـ دچان      …537

2733. امامزاده على ـ اردستان ـ سرهنگچه   …538

2734. امامزاده على ـ اردستان ـ قهساره       …538

2735. امامزاده عباس بن على ـ اردستان ـ ماست بندى           …539

2736. امامزاده على ـ برخوار و میمه ـ مورچه خورت  …540

2737. امامزاده عبدالمطلب ـ شهرضا ـ اسفرجان        …540

2738. امامزاده عبدالله ـ شهرضا ـ پوده        …541

2739. امامزاده عبدالرحیم ـ شهرضا ـ بوان    …541

2740. امامزاده على اکبر ـ شهرضا ـ شاه سیّد على اکبر         …542

2741. امامزاده عبدالعظیم ـ فلاورجان ـ اسفهران        …543

2742. امامزاده عبدالله ـ اصفهان ـ آفاران     …544

2743. امامزاده على ـ اصفهان ـ خیابان شریف واقفى …544

2744. امامزاده عبدالله ـ ملایر ـ بى چلولى   …545

2745. امامزاده غایب ـ ملایر ـ سیردر         …545

2746. امامزاده قلعه بابا خان ـ ملایر ـ حصار بابا خان          …545

2747. امامزاده علمدار ـ ملایر ـ ازناوله       …545

2748. امامزاده على حسین ـ ملایر ـ داویجان           …546

2749. امامزاده عبدالله ـ ملایر ـ مهرآباد       …547

2750. امامزاده على اکبر ـ ملایر ـ کرکان    …549

2751. امامزاده قاسم ـ اسفراین       …550

2752. امامزاده عبدالله ـ ملایر ـ خردمند       …550

2753. امامزاده عبدالقاهر ـ ملایر ـ الفاوت   …551

2754. امامزاده عبدالله و سعید ـ ملایر ـ آورزمان       …551

2755. امامزاده عبدالله و قاسم ـ ملایر ـ سامن          …553

2756. امامزاده على اصغر ـ ملایر ـ کسب ننج         …553

2757. امامزاده على اصغر ـ ملایر ـ اوچ تپه            …554

2758. امامزاده على اصغر ـ ملایر ـ موسى بلاغى    …555

2759. امامزاده عبدالنقى ـ ملایر ـ منگاوى   …555

2760. امامزاده على ـ ملایر ـ جوکار ـ محلّه عباس آباد          …555

2761. امامزاده عبدالله ـ ملایر ـ دائیلر        …557

2762. امامزاده عبدالله ـ ملایر ـ خیابان بروجردى       …557

2763. امامزاده غایب ـ ملایر ـ زنگنه علیا    …558

2764. امامزاده عبدالله ـ همدان ـ فامنین ـ گل خندان  …559

2765. امامزاده علمدار ـ رزن ـ سنجور        …559

2766. امامزاده عبدالله ـ رزن ـ شوند            …559

2767. امامزاده عسکر ـ بهار ـ حسین آباد    …560

2768. امامزاده عبدالله و زبیده خاتون ـ کبودر آهنگ ـ چارلو   …560

2769. امامزاده على ـ سروستان ـ کت گنبد   …561

2770. امامزاده عقیل ـ شیراز ـ شهر خرامه   …561

2771. امامزاده قاسم ـ شیراز ـ شهیدآباد       …562

2772. امامزاده عبدالرشید ـ شیراز ـ قشلاق   …563

2773. امامزاده عبدالله ـ بهبهان ـ میدان جوانمرد        …563

2774. امامزاده على ـ بهبهان ـ کمال آباد     …563

2775. امامزاده على ـ بهبهان ـ شیرعلى       …563

2776. امامزاده علویه ـ ماهشهر ـ بدرانى      …564

2777. امامزاده عمران بن على ـ ماهشهرـ هندیجان   …564

2778. امامزاده عبدالله ـ ماهشهر ـ هندیجان ـ ده ملا  …564

2779. امامزاده عبدالله ـ ماهشهر ـ هندیجان ـ روستاى امامزاده عبدالله   …564

2780. امامزاده عبدالله قطب الدّین ـ مسجد سلیمان ـ دامنه منار           …565

2781. امامزاده على اصغر ـ دزفول ـ شهرک شهید کریمى        …565

2782. امامزاده عبدالله ـ شیراز ـ دروازه سعدى           …566

2783. امامزاده عبدالله ـ شیراز ـ پشت بازار وکیل       …566

2784. امامزاده على ولى ـ دامغان ـ خیابان امامزاده على       …567

2785. امامزاده على ـ دامغان ـ وامرزان       …568

2786. امامزاده عبدالعالى و عبدالمعالى ـ دامغان ـ محلّه معصوم زاده   …568

2787. امامزاده على ابراهیم ـ گرمسار ـ ایوانکى         …570

2788. امامزاده على اسماعیل ـ گرمسار ـ ایوانکى      …570

2789. امامزاده عبدالله و ابراهیم و اسماعیل ـ گرمسار ـ قالیباف           …570

2790. امامزاده عبدالله ـ گرمسار ـ حسین آباد            …571

2791. امامزاده على اکبر ـ گرمسار ـ آرادان ـ امامزاده على اکبر          …572

2792. امامزاده غیبى ـ گرمسار ـ ریکان        …573

2793. امامزاده عبدالله ـ شاهرود ـ رى آباد    …574

2794. امامزاده على ـ سمنان ـ بیابانک         …574

2795. امامزاده عبدالله ـ سمنان ـ مهدیشهر   …575

2796. امامزاده على اکبر ـ سمنان ـ مهدیشهر           …575

2797. امامزاده عین على ـ سمنان ـ مهدیشهر ـ درجزین           …576

2798. امامزاده قاسم ـ سمنان ـ افتر            …576

2799. امامزاده على ـ سمنان ـ افتر            …577

2800. امامزاده عبدالله ـ سمنان ـ رکن آباد    …577

2801. امامزاده عبدالعظیم ـ تنکابن ـ خشک رود         …577

2802. امامزاده غریب ـ لار ـ فرشته جان      …578

2803. امامزاده غیب ـ شیراز ـ ده شیب        …578

2804. امامزاده فاطمه صغرى ـ آشتیان ـ سیاوشان      …578

2805. امامزاده فضل ـ جهرم ـ       …579

2806. امامزاده قاسم ـ بروجرد ـ جاپَلق         …583

2807. امامزاده قاسم ـ تفرش ـ کهک …584

2808. امامزاده فضل ـ آمل ـ دشت سرآمل   …585

2809. امامزاده قاسم ـ آمل ـ کهکرون          …586

2810. امامزاده فاطمه ـ تنکابن ـ خش کلا    …587

2811. امامزاده فاطمه ـ رامسر ـ شاه منصور محلّه     …587

2812. امامزاده فضل و فاضل ـ رامسر ـ زرودک        …587

2813. امامزاده فاضل - بیدهند(1)            …588

2814. امامزاده فاطمه ـ اصفهان    …590

2815. امامزاده فاطمه ـ فلاورجان ـ سمسان  …611

2816. امامزاده قاسم ـ کلیبر ـ پیر لوشاه قاسم           …611

2817. امامزاده قاسم ـ دامغان ـ صیدآباد      …611

2818. امامزاده قاسم ـ سمنان ـ زیارت          …612

2819. امامزاده قاسم و ابراهیم ـ رودسر       …613

2820. امامزاده قاسم ـ بابل ـ محلّه آستانه     …614

2821. امامزاده قاسم ـ تنکابن ـ امامزاده قاسم            …619

2822. امامزاده قوام الدین ـ تنکابن ـ کبود کلایه         …619

2823. امامزاده قاسم ـ جویبار ـ بالا زرین کلا            …620

2824. امامزاده قاسم ـ جویبار ـ دیوکلا         …620

2825. امامزاده قاسم ـ رامسر ـ کیت            …621

2826. امامزاده قاسم ـ سوادکوه ـ کارمزد       …621

2827. امامزاده قاسم ـ قائمشهر ـ واسکس     …621

2828. امامزاده قاسم ـ قائمشهر ـ حاجى آباد …622

2829. امامزاده قوام الدّین و زین الدّین ـ قائمشهر ـ شهرود کلا …622

2830. امامزاده قاسم ـ قائمشهر ـ سراج کلا  …623

2831. امامزاده قاسم ـ قائمشهر ـ سرخ کلا   …623

2832. امامزاده قاسم ـ اَبَرجِسْ       …624

2833. امامزاده قاسم و محسن ـ اردستان ـ محلّه رامیان           …625

2834. امامزاده قاسم ـ برخوار و میمه ـ مورچه خورت  …625

2835. امامزاده قوام الدّین ـ اصفهان ـ خوارسگان      …626

2836. امامزاده قاسم (ع) …626

2837. امامزاده قاسم ـ شیراز ـ خیابان حضرتى          …627

2838. امامزاده قیس ـ شیراز ـ خیابان قصر دشت      …628

2839. امامزاده قاسم ـ دامغان ـ محلّه زینبیه  …629

2840. امامزاده قاسم ـ دامغان ـ مهاندوست   …630

2841. امامزاده قوشه ـ گرمسار ـ شه سفید    …630

2842. امامزاده قاسم ـ سمنان ـ دلازیان        …631

2843. امامزاده على اشرف ـ سمنان ـ محله زاوغان    …631

2844. امامزاده عبدالعظیم حسنى7 ـ رى      …632

2845. امامزاده عبّاس ـ بجنورد      …730

2846. امامزاده على ـ نایین          …730

2847. امامزاده عطابخش ـ کاشان  …731

2848. امامزاده على بن امام محمّد باقر ـ کاشان      …732

2849. امامزاده عبدالله ـ بهشهر     …733

2850. امامزاده على اکبر ـ سبزوار ـ على آباد پائین   …733

2851. امامزاده على عبّاس ـ نطنز ـ بادرود  …734

2852. امامزاده فتح الدین ـ یزد      …747

2853. امامزاده قوام الدین ـ یزد