2855. امامزاده کافى ـ اشکذر ـ کافى آباد    …21

2856. امامزاده گل مشک خاتون ـ تبریز ـ ایلخچى شهر           …22

2857. امامزاده کنعان ـ قزوین ـ پررود         …23

2858. امامزاده کمال الدّین ـ بوئین زهرا ـ وروق         …23

2859. امامزاده کمال ـ تاکستان ـ ضیاآباد     …23

2860. امامزاده لقمان ـ لردگان ـ بارز          …25

2861. امامزاده محمّد ـ سارى ـ قبرستان عمومى        …25

2862. امامزاده محمّد ـ سارى ـ آهودشت      …25

2863. امامزاده محمّد ـ نکا ـ استخرپشت       …26

2864. امامزاده محمّد ـ سارى ـ امره            …26

2865. امامزاده محمّد ـ سارى ـ پایین دزا      …27

2866. امامزاده محمّد ـ سارى ـ بالاکولا        …27

2867. امامزاده محمّد ـ کیاسر ـ برد …28

2868. امامزاده محمّد ـ سارى ـ پرکوه           …28

2869. امامزاده محمّد ـ کیاسر ـ تلمادرّه        …28

2870. امامزاده محمّد ـ سارى ـ تلوباغ          …29

2871. امامزاده محمّد ـ سارى ـ حمیدآباد      …30

2872. امامزاده محمّد ـ سارى ـ رودبارکلا     …30

2873. امامزاده محمّد ـ سارى ـ قبرستان محل            …30

2874. امامزاده محمّد ـ محمّدآباد ـ کتریم      …31

2875. امامزاده محمّد ـ سارى ـ گرجى کلا    …31

2876. امامزاده محمّد ـ کیاسر ـ کنیم           …31

2877. امامزاده محمّد ـ سارى ـ گردشى        …32

2878. امامزاده محمّد ـ سارى ـ بالاى تپه مشرف به رود تجن    …32

2879. امامزاده محمّد ـ محمّدآباد ـ مرگاو علیا           …32

2880. امامزاده محمّد ـ سارى ـ       …33

2881. امامزاده محمّد ـ سارى ـ محوّطه کارخانه کاغذسازى      …33

2882. امامزاده سیّد محمّد شریف ـ سارى ـ شکتا        …34

2883. امامزاده محمّد ابراهیم ـ سارى ـ امره   …34

2884. امامزاده محمّد، عبدالله و قادر ـ نکا ـ پجت     …35

2885. امامزاده محمود ـ نکا ـ قلعه سر پایین …35

2886. امامزاده محمود ـ جویبار ـ روبه روى پاسگاه انتظامى    …35

2887. امامزاده مراد ـ کیاسر ـ چالو            …36

2888. امامزاده مرتضى ـ سارى ـ امره          …36

2889. امامزاده سیّد مرتضى ـ محمّدآباد ـ جعفرکلا     …37

2890. امامزاده مطلّب ـ نکا ـ میان جنگل هاى پسر استخر پشت          …37

2891. امامزاده سیّد مفید ـ نکا ـ گورستان عمومى       …37

2892. امامزاده موسى ـ سارى ـ میان قبرستان عمومى            …38

2893. امامزاده موسى ـ محمّدآباد ـ مته کلا  …38

2894. امامزاده موسى ـ سارى ـ نقیب ده      …38

2895. امامزاده مؤمن ـ سارى ـ گورستان عمومى روستا           …39

2896. امامزاده مهدى ـ سارى ـ امره            …40

2897. امامزاده مهدى ـ سارى ـ سلیم بهرام    …40

2898. امامزاده مهدى ـ کیاسر ـ سعیدآباد     …40

2899. امامزاده محمّد زمان ـ راین ـ گیشیگان            …41

2900. امامزاده محمّد ـ کرمان ـ خیابان 17 شهریور   …42

2901. امامزاده محمّد رفیع و عبدالحمید ـ کرمان ـ شرق مسجد صاحب الزمان(عج)          …43

2902. امامزاده محمّد ـ سیرجان ـ کاظم آباد  …43

2903. امامزاده محمّد پیر غیب ـ سیرجان ـ پیرغیب    …46

2904. امامزاده مهدى ـ سیرجان ـ کهوییه     …46

2905. امامزاده محمّد ـ سیرجان ـ هندیم       …47

2906. امامزاده محمّد ـ شهر بابک ـ روگوشوییه          …47

2907. امامزاده محمّد ـ شهر بابک ـ پاقلعه    …48

2908. امامزاده محمّد ابوطالب ـ بافت ـ هنزا …49

2909. امامزاده محمّد شاه ـ بافت ـ جاده بافت سیرجان            …50

2910. امامزاده مرتضى ـ بافت ـ مرتضى     …51

2911. امامزاده مرتضى ـ بافت ـ اسلام آباد  …52

2912. امامزاده مرتضى ـ بافت ـ مرتضى     …52

2913. امامزاده محمّد ـ بردسیر ـ بلوار امامزاده محمّد …53

2914. امامزاده میر ولى ـ راور ـ تیران         …56

2915. امامزاده محمّد ـ راور ـ امامزاده         …56

2916. امامزاده محمّد صالح ـ رفسنجان ـ انار           …58

2917. امامزاده محمّد ـ رفسنجان ـ اله آباد درّه دُران    …66

2918. امامزاده محمود و احمد ـ ابرکوه ـ مهردشت     …66

2919. امامزاده میرشمس الحق ـ اردکان ـ ارجنان       …68

2920. امامزاده محمّد ـ اردکان ـ جاده اردکان نایین    …69

2921. امامزاده محمّد ـ تفت(1) ـ بین آباد    …71

2922. امامزاده محمّد ـ تفت(1) ـ رشکوئیه    …71

2923. امامزاده محمّد ـ نیر(1) ـ خارج از شهر         …73

2924. امامزاده مامانیک ـ ندوشن(1) ـ مرکز شهر      …74

2925. امامزاده مراد ـ اشکذر(1) ـ خیابان امام          …75

2926. امامزاده میرشمس الحق ـ میبد ـ انتهاى بلوار امامزاده میرشمس الحق       …75

2927. امامزاده مظفّرالّدین ـ فیروزکوه ـ وشتان            …76

2928. امامزاده محمّدرضا ـ فیروزکوه ـ زَرْمان            …77

2929. امامزاده محمّد و احمد ـ فیروزکوه ـ ارجمند      …78

2930. امامزاده معصوم ـ فیروزکوه ـ لزور     …78

2931. امامزاده محمّد و محمود ـ فیروزکوه ـ ضلع غربى بقعه سیّد على  …79

2932. امامزاده معصوم، سلیمان و بى بى ـ فیروزکوه ـ جلیزجند …79

2933. امامزاده محمّد حنفیه ـ طالقان ـ نویز  …80

2934. امامزاده محراب ـ طالقان ـ کش رود   …80

2935. امامزاده موسى و سلیم ـ طالقان ـ اسفاران       …81

2936. امامزاده محمود ـ طالقان ـ اهوراک     …82

2937. امامزاده محمود ـ طالقان ـ کلارود     …83

2938. امامزاده محسن و زید ـ نطنز ـ تتماج …84

2939. امامزاده محمّد ـ دماوند ـ جیلارد        …87

2940. امامزاده محمّد ـ دماوند ـ گیلاوند       …88

2941. امامزاده محمّد تقى ـ دماوند ـ رودهن …88

2942. امامزاده مُعطَم طاهر ـ دماوند ـ جنوب مسجد ده          …89

2943. امامزاده محمّد ـ دماوند ـ زان            …91

2944. امامزاده مطهّر ـ دماوند ـ ضلع شرقى روستا    …92

2945. امامزاده محمّد ـ نطنز ـ سرشک          …92

2946. امامزاده مراد ـ نطنز ـ کوى ریسه       …97

2947. امامزاده معصوم سلیمان و بى بى ـ فیروزکوه ـ جلیزجند  …98

2948. امامزاده محمّد ـ شازند ـ کپر …99

2949. امامزاده مرسل ـ تفرش ـ کهلو علیا    …99

2950. امامزاده محمّد ـ شازند ـ حصار محمدیه          …100

2951. امامزاده محمّد حنفیه ـ شازند ـ روشت …102

2952. امامزاده موسى بن موسى کاظم 7 (یونس) ـ شمیران ـ لواسان بزرگ         …103

2953. امامزاده محمّد طاهر ـ قزوین ـ آوج    …103

2954. امامزاده معصومه ـ قم ـ کهک           …103

2955. امامزاده سیّد محمّد ـ رامسر ـ جواهرده            …104

2956. امامزاده محمود ـ فاروج ـ برگرد ـ برگرد            …105

2957. امامزاده مهدى ـ نهاوند ـ خیابان 17 شهریور   …111

2958. امامزاده محمّد و على ـ نهاوند ـ قیصریه         …113

2959. امامزاده منصور ـ خیابان شیخ ـ نهاوند منصور            …117

2960. امامزاده محمّد رضا7 ـ شیروان ـ مشهد طرقى سفلى      …118

2961. امامزاده محمّد ـ تویسرکان ـ شان آباد …121

2962. امامزاده محمّد ـ شهرکرد ـ بارده         …122

2963. امامزاده محمّد ـ شهرکرد ـ سورشجان  …124

2964. امامزاده محمّد اکبر ـ شهرکرد ـ دستگرد          …124

2965. امامزاده محمّد سبز پوشان ـ شهرکرد ـ اشکفتک …126

2966. امامزاده محمّد ـ فارسان ـ خیابان ترمینال        …128

2967. امامزاده محمّد ـ فارسان ـ کران         …129

2968. امامزاده ملکه خاتون ـ فارسان ـ گوشه            …130

2969. امامزاده محمّد ـ لردگان ـ امام آباد     …131

2970. امامزاده محمّد ـ لردگان ـ شهسوار     …131

2971. امامزاده محمّد حنفیه ـ لردگان ـ میان بابا احمدى          …133

2972. امامزاده محمّد سلطان ـ لردگان ـ زرین درخت  …133

2973. امامزاده محمّد و احمد ـ لردگان ـ سیّد محمّد    …134

2974. امامزاده محمّد ـ قزوین ـ اصطلبر      …134

2975. امامزاده محمّد ـ قزوین ـ حسین آباد   …134

2976. امامزاده محمّد ـ قزوین ـ رزجرد         …135

2977. امامزاده محمّد ـ قزوین ـ لهارد          …136

2978. امامزاده محمّد ـ قزوین ـ خیابان مولوى           …136

2979. امامزاده محمّد ـ قزوین ـ ناصرآباد      …143

2980. امامزاده محمّد اسماعیل ـ قزوین ـ دودهه        …144

2981. امامزاده محمّد باقر و حلیمه خاتون ـ قزوین ـ بلنگى      …145

2982. امامزاده محمّد حنفیه ـ قزوین ـ گازرخان          …145

2983. امامزاده محمّد و هاشم ـ قزوین ـ لامان           …145

2984. امامزاده محمود ـ قزوین ـ حصارخروان           …146

2985. امامزاده محمود ـ قزوین ـ گازرخان    …146

2986. امامزاده محمود، حسن و حسین ـ قزوین ـ شنازند          …147

2987. امامزاده مصیب ـ قزوین ـ هنیز         …147

2988. امامزاده موسى ـ قزوین ـ کوشکدر     …147

2989. امامزاده کمال الدّین ـ کازرون ـ شهربالاده       …148

2990. امامزاده کوچک ـ نى ریز ـ خیابان امام خمینى  …148

2991. امامزاده کامل الدّین ـ نى ریز ـ خیابان امام خمینى       …149

2992. امامزاده کمال الدّین ـ جهرم ـ آبادشاپور          …150

2993. امامزاده کرم الله، سیف الله و غیب الله ـ جهرم ـ على آباد          …150

2994. امامزاده کلا قاضى ـ بوانات ـ باغ صفا          …150

2995. امامزاده کفر ـ ارسنجان ـ کفر           …150

2996. امامزاده کامل ـ بندر عبّاس ـ محلّه سیّد کامل  …151

2997. امامزاده کلخچى ـ سبزوار ـ عباس آباد عرب    …151

2998. امامزاده کمال الدّین ـ کنگان ـ اختر  …152

2999. امامزاده گمنام ـ کازرون ـ محله بالا   …153

3000. امامزاده گمنام ـ کازرون ـ خیابان ولیعصر       …153

3001. امامزاده گمنام ـ کازرون ـ جره           …153

3002. امامزاده گمنام ـ کازرون ـ کمارج مرکزى         …153

3003. امامزاده گمنام ـ کازرون ـ چروم        …154

3004. امامزاده گمنام ـ خدابنده ـ پرچین       …154

3005. امامزاده گمنام ـ خدابنده ـ حسام آباد  …154

3006. امامزاده گمنام ـ خدابنده ـ غازخلوعلیا …155

3007. امامزاده گمنام ـ اقلید ـ کناس            …155

3008. امامزاده گل على ـ لامرد ـ ملایى      …155

3009. امامزاده گمنام ـ سبزوار ـ زورآباد       …156

3010. امامزاده لطف الله ـ سبزوارى ـ بهرامیه            …156

3011. امامزاده لطیف و هاشم ـ نیشابور ـ سوقند        …156

3012. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ محله مصلّى          …157

3013. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ محله مصلّى          …158

3014. امامزاده محمّد کاشى ـ کازرون ـ محله گنبد     …158

3015. امامزاده محمّد نوربخش ـ کازرون ـ بلوار شهداء            …159

3016. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ کوى آهنگران          …161

3017. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ کوى آهنگران          …161

3018. امامزاده میر محمّد ـ کازرون ـ خیابان سلمان فارسى     …162

3019. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ اسلام آباد  …162

3020. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ خداآباد      …163

3021. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ زوالى        …163

3022. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ زرین کویه  …163

3023. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ سرمشهد    …164

3024. امامزاده منصور ـ کازرون ـ پوسکان   …164

3025. امامزاده محمود ـ کازرون ـ سریزجان  …165

3026. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ سریزجان    …165

3027. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ تل گاو      …165

3028. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ جوالیقان    …166

3029. امامزاده کمال الدّین و جمال الدّین ـ کازرون ـ نوده       …166

3030. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ ملااره       …166

3031. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ قلعه نارنجى           …167

3032. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ گاومیشى   …167

3033. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ ده پاگاه     …168

3034. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ هلک         …168

3035. امامزاده محمّد یوسف ـ کازرون ـ سرتاوه          …168

3036. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ ده کهنه کمارج        …169

3037. امامزاده مصلّى ـ کازرون ـ کمارج     …170

3038. امامزاده محمّد على ـ کازرون ـ کمارج مرکزى  …170

3039. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ دشت کمارج           …170

3040. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ بناف         …171

3041. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ رودک        …171

3042. امامزاده موسى ـ کازرون ـ رودک       …171

3043. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ جعفرجن    …172

3044. امامزاده محمّد ـ کازورن ـ گوریگاه      …172

3045. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ شهبازخانى …172

3046. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ الیاس آباد  …173

3047. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ مورد         …173

3048. امامزاده محمّد ـ کازرون ـ پاپون        …174

3049. امامزاده محمّد ـ نى ریز ـ زیرآب        …175

3050. امامزاده محمّد ـ سپیدان ـ ساران علیا …176

3051. امامزاده محمود ـ سپیدان ـ هرایجان   …177

3052. امامزاده محمّد ـ سپیدان ـ هزار         …177

3053. امامزاده محمّد ـ سپیدان ـ ایاس جان  …178

3054. امامزاده محمّد ـ سپیدان ـ شهرهرابال  …178

3055. امامزاده محمّد و احمد ـ سپیدان ـ شاه قطب الدین        …178

3056. امامزاده محمّد ـ فیروز آباد ـ خیابان شهید مطهّرى        …179

3057. امامزاده محمود ـ فیروز آباد ـ موک    …179

3058. امامزاده محمّد ـ فیروز آباد ـ احمدآباد …179

3059. امامزاده محمّد ـ مُهر ـ سرگاه           …180

3060. امامزاده محمّد ـ مُهر ـ خوزى            …180

3061. امامزاده محمّد ـ فراشبند ـ خوشاب     …181

3062. امامزاده محمّد حسین ـ فراشبند ـ روستاى قنات باغ       …181

3063. امامزاده محمود ـ فراشبند ـ خوراب     …182

3064. امامزاده محمّد ـ فراشبند ـ خانى یک و آب نو    …182

3065. امامزاده محمود ـ فراشبند ـ سیّد محمود           …182

3066. امامزاده میر شاه ـ داراب ـ سده         …183

3067. امامزاده محمّد ـ دارب ـ دو برجى      …183

3068. امامزاده محمّد ـ قیر ـ خارج شهر      …183

3069. امامزاده محمّد تقى ـ قیر ـ خارج شهر            …184

3070. امامزاده محمّد ـ زرین دشت ـ خسویه  …184

3071. امامزاده محمّد ـ زرین دشت ـ ساچون …184

3072. امامزاده مریم ـ خدابنده ـ کرسف        …184

3073. امامزاده محمّد على ـ خدابنده ـ دو تپّه علیا     …185

3074. امامزاده موسى الرضا ـ خدابنده ـ قینرجه         …185

3075. امامزاده محمّد ـ خدابنده ـ شرور        …186

3076. امامزاده محمّد تقى ـ خدابنده ـ اردهین            …186

3077. امامزاده محمّد ـ جهرم ـ محله جوبذر  …187

3078. امامزاده محمّد ـ جهرم ـ درویشان       …187

3079. امامزاده موسى ـ جهرم ـ کوشگسار    …187

3080. امامزاده محمّد ـ جهرم ـ بادنجان        …187

3081. امامزاده محمّد ـ جهرم ـ شهر خاوران  …187

3082. امامزاده محمّد ـ جهرم ـ برایجان        …188

3083. امامزاده محمّد ـ اقلید ـ کافتر            …188

3084. امامزاده محمّد جعفر ـ اقلید ـ بازبچه  …191

3085. امامزاده محمّد مرتضى ـ بوانات ـ نزدیکى مسجد جامع سوریان    …192

3086. امامزاده محمّد حسین ـ بوانات ـ خورجان         …193

3087. امامزاده محمّد ـ مرودشت ـ معصوم آباد         …194

3088. امامزاده محمّد ـ مرودشت ـ سلطان ولایت        …194

3089. امامزاده محمّد ـ مرودشت ـ اسفندان   …195

3090. امامزاده محمّد ـ مرودشت ـ گروازحان …195

3091. امامزاده محمّد ـ مرودشت ـ جشنیان   …196

3092. امامزاده محمّد ـ مرودشت ـ جهان آباد            …196

3093. امامزاده موسى ـ لامرد ـ کال            …197

3094. امامزاده محمّد ـ ممسنى ـ سروان       …197

3095. امامزاده محمّد شهداء ـ ممسنى ـ فهلیان         …197

3096. امامزاده محمّد ـ ممسنى ـ سنگر        …197

3097. امامزاده محمّد ـ ممسنى ـ بوان          …198

3098. امامزاده محمّد ـ ممسنى ـ بر آفتاب    …198

3099. امامزاده محمّد ـ ممسنى ـ کوپن         …199

3100. امامزاده محمود احمد ـ ممسنى ـ فهلیان          …199

3101. امامزاده محمّد ـ ممسنى ـ بر آفتاب    …199

3102. امامزاده محمّد ـ ممسنى ـ دشت        …200

3103. امامزاده محمّد ـ ممسنى ـ جمال کر   …200

3104. امامزاده محمّد محمود ـ ممسنى ـ پیردان بردنگان          …200

3105. امامزاده محمّد ـ ممسنى ـ زوال         …201

3106. امامزاده محمّد ـ ممسنى ـ پیراشکفت   …201

3107. امامزاده محمّد تقى ـ ممسنى ـ دهک   …201

3108. امامزاده محمّد ـ فسا ـ محمّد …202

3109. امامزاده مرتضى ـ فسا ـ صحرارود     …202

3110. امامزاده محمّد ـ فسا ـ دراکویه           …203

3111. امامزاده محمّد ـ فسا ـ تنگ کرم        …203

3112. امامزاده محمّد ـ فسا ـ سنان …204

3113. امامزاده محمّد ـ آباده ـ شورجستان     …204

3114. امامزاده منصور ـ زرندیه ـ مامونیه     …206

3115. امامزاده منصور ـ لار ـ جویم            …208

3116. امامزاده مرتضى ـ لار ـ هرم …209

3117. امامزاده مصیب ـ اسفراین ـ بام         …209

3118. امامزاده محمّد ـ اسفراین ـ باغشجرد   …210

3119. امامزاده محمّد ـ اسفراین ـ گرمه خوش            …211

3120. امامزاده مظاهر ـ اسفراین ـ چهار برج            …211

3121. امامزاده محمّد رضا ـ بجنورد ـ لنگر   …212

3122. امامزاده محمّد ـ بجنورد ـ لنگر          …213

3123. امامزاده محمّد ـ بجنورد ـ ترغان لو     …213

3124. امامزاده محمّد باقر ـ بجنورد ـ اسفیدان           …214

3125. امامزاده میر علم ـ بجنورد ـ قتلیش سفلى         …214

3126. امامزاده ملک بى بى ـ بجنورد ـ امام دره          …215

3127. امامزاده محمّد و ابراهیم ـ جاجرم ـ درق          …215

3128. امامزاده محمّد ـ جاجرم ـ کرف          …215

3129. امامزاده محمود ـ جاجرم ـ کلاته ترکها            …216

3130. امامزاده محمّد دلاور ـ مانه و سملقان ـ آشخانه            …216

3131. امامزاده محمّد ـ ابهر ـ محلّه بالا       …217

3132. امامزاده محمّد ـ زنجان ـ حاج سیران  …218

3133. امامزادگان محمّد، زینب و على ـ زنجان ـ برون ده        …219

3134. امامزاده محمّد باقر ـ طارم علیا ـ کله سیران    …220

3135. امامزاده محمّد تقى ـ زنجان ـ خانقاه   …221

3136. امامزاده مرعش ـ میناب ـ چلوگاومشى            …221

3137. امامزاده محمود ـ رودان ـ سکل         …221

3138. امامزاده مظفر ـ قشم ـ مجاورت میدان جهاد    …222

3139. امامزاده محمّد تقى ـ بندر عبّاس ـ جنب بازار اوزیها      …224

3140. امامزاده مظفر ـ بندر عبّاس ـ محلّه ناى بند    …225

3141. امامزاده معزالدّین ـ بندر عبّاس ـ چاه خرک      …227

3142. امامزاده محمود ـ حاجى آباد ـ ده مغان          …228

3143. امامزاده محمّد و نظام الدّین ـ حاجى آباد ـ ابتداى شهر …228

3144. امامزاده محمّد ـ حاجى آباد ـ بناب     …229

3145. امامزاده معصومه ـ حاجى آباد ـ باینوج           …229

3146. امامزاده محمّد ـ سبزوار ـ جعتاى       …230

3147. امامزاده محمّد علوى ـ مشهد ـ اسلام قلعه       …230

3148. امامزاده محمّد ـ نیشابور ـ برج پائین   …231

3149. امامزاده محمّد ـ نیشابور ـ اردوغش    …231

3150. امامزاده محمّد حسین ـ نیشابور ـ آمان آباد      …231

3151. امامزاده محمّد ـ نیشابور ـ معدن سفلى           …232

3152. امامزاده مراد ـ نیشابور ـ کارتى معدن …232

3153. امامزاده مجید ـ نیشابور ـ قزل قلعه    …233

3154. امامزاده محمود ـ نیشابور ـ بیدخان    …233

3155. امامزاده مؤمن ـ نیشابور ـ دستگرد     …233

3156. امامزاده محمّد ـ نیشابور ـ میان باغ مصفایى   …234

3157. امامزاده محمّد بن حنفیه ـ قوچان ـ گرمجان     …234

3158. امامزاده محمود ـ قوچان ـ خلکانلو     …235

3159. امامزاده مصطفى ـ قوچان ـ دیزادیز   …235

3160. امامزاده محمّد ـ کلات ـ سینى کهنه   …235

3161. امامزاده محمود ـ گناباد ـ خانیک        …235

3162. امامزاده محمّد ـ گناباد ـ کاخک          …236

3163. امامزاده محمّد ـ مشهد ـ داخل شهر   …238

3164. امامزاده محمّد ـ دشتى ـ شیخیان سلنجى         …252

3165. امامزاده محمّد حنفیه ـ بوشهر ـ جزیره خارگ    …255

3166. امامزاده محمّد فیروز ـ دشتستان ـ شاه پسرمرد  …258

3167. امامزاده محسن ـ آمل ـ تمسک           …261

3168. امامزاده محمّد ـ آمل ـ هشتل            …261

3169. امامزاده محمّد ـ آمل ـ ولیس            …262

3170. امامزاده محسن و حمزه ـ محلات ـ طایقان      …262

3171. امامزاده محمّد حاتم ـ مشهد ـ رضوان …263

3172. امامزاده کرار ـ اصفهان ـ محلّه بوزان …263

3173. امامزاده کبود و گنبد ـ اهر ـ خروانق  …264

3174. امامزاده کاظم ـ جویبار ـ آستانه سر   …264

3175. امامزاده کافیه ـ رامسر ـ واچکلایه      …265

3176. امامزاده کمال الدّین ـ سوادکوه ـ سرخ کلا       …265

3177. امامزاده کمال الدّین و جمال الدّین ـ سوادکوه ـ کالیکلا  …266

3178. امامزاده کمال الدّین ـ سوادکوه ـ نفت چال       …266

3179. امامزاده کمال الدّین حسین ـ اردستان ـ شهراب …266

3180. امامزاده کاظم ـ شهرضا ـ اسفه         …268

3181. امامزاده کمال ـ فلاورجان ـ بلارث     …268

3182. امامزاده کازرونى ـ شیراز ـ کوچه دیز پزها       …269

3183. امامزاده کاظم ـ سمنان ـ پرور           …270

3184. امامزاده گل بى بى ـ بهبهان ـ خیابان پیروز     …270

3185. امامزاده گمنام ـ دامغان ـ دیباج ـ محلّه زردوان …271

3186. امامزاده گزى ـ گرمسار ـ ایوانکى ـ جنت آباد    …271

3187. امامزاده معصوم ـ دلیجان ـ  …271

3188. امامزاده محمّد ـ گناباد ـ کاخک          …272

3189. امامزاده سلطان محمّد ـ اراک ـ میقان …274

3190. امامزاده محمّد و ابراهیم ـ تون ـ میدان بازار    …279

3191. امامزاده محمّد ـ تبریز ـ کججان         …281

3192. امامزاده محسن ـ همدان ـ وفرجین     …282

3193. امامزاده محمّد افطسى ـ تفرش ـ        …286

3194. امامزاده محمّد ـ ورامین ـ ایجدون       …291

3195. امامزاده محمّد بازار ـ شوشتر ـ محلّه بلیدى     …293

3196. امامزاده محمّد بن جعفر الطیّار ـ دزفول ـ جاده کوتیون  …294

3197. امامزاده محمّد ـ کرج ـ حصارک         …298

3198. امامزاده محمّد دیباج ـ درگز ـ شیلگان            …299

3199. امامزاده محمّد ـ کندوان ـ ترک           …300

3200. امامزاده محمّد ـ جلفا ـ نوجه مهر      …301

3201. امامزاده محمّد گیاهخوار ـ شوشتر ـ رود گرگر …303

3202. امامزاده محمّد ماهرو ـ شوشتر ـ محله بلیدى   …305

3203. امامزاده میر عالى حسین ـ بهبهان ـ کوى خروار          …307

3204. امامزاده مرسلین ـ سمنان ـ بلوار حکیم الهى    …310

3205. امامزاده محمّد بن جعفر ـ شاهرود ـ بسطام     …310

3206. امامزاده محمّد بن زید ـ سمنان ـ حومه لاسجرد …313

3207. امامزاده محمّد ـ دامغان ـ خیابان امام خمینى  …314

3208. امامزاده محمّد ـ سمنان ـ شهمیرزاد    …314

3209. امامزاده میر شاه محمود ـ گیلان ـ لشت نشاى …314

3210. امامزاده میر شمس الدّین ـ لاهیجان محلّه اردوبازار      …315

3211. امامزاده محمّد ـ بابل ـ سلطان محمّد  …315

3212. امامزاده محمّد ـ تنکابن ـ نرگس کوتى …316

3213. امامزاده مرعشى ـ تنکابن ـ واچک       …316

3214. امامزاده محمّد على کیا و على کیا ـ تنکابن ـ کچانک     …317

3215. امامزاده محمّد ـ تنکابن ـ فقیه محلّه    …317

3216. امامزاده محمّد طاهر و سیّده شهربانو ـ تنکابن ـ پائین بلده          …318

3217. امامزاده محمّد ـ تنکابن ـ حاجى محلّه …318

3218. امامزاده محمّد ـ تنکابن ـ زنگیشا محلّه            …319

3219. امامزاده مختار ـ تنکابن ـ فقیه آباد نشتارود      …319

3220. امامزاده مرتضى ـ تنکابن ـ پرچین پشته           …320

3221. امامزاده محمّد ـ جویبار ـ صفرخیل    …320

3222. امامزاده محمّد ـ جویبار ـ کلاگر محلّه            …320

3223. امامزاده محمّد ـ جویبار ـ فوتم سفلى  …320

3224. امامزاده محمود ـ جویبار  ـ سروکلا   …321

3225. امامزاده مهدى کرم ـ جویبار  ـ میستان           …321

3226. امامزاده محمّد ـ رامسر ـ تالش محلّه  …321

3227. امامزاده محمّد ـ رامسر ـ مارکوبن      …322

3228. امامزاده میر ملک ـ رامسر ـ راجوب    …322

3229. امامزاده محمّد ـ رامسر ـ بریشى        …323

3230. امامزاده محمّد باقر ـ رامسر ـ کوزه گر محلّه    …323

3231. امامزاده محمّد ـ رامسر ـ لمتر           …324

3232. امامزاده محمّد ـ رامسر ـ گالش محلّه …324

3233. امامزاده محمّد ـ رامسر ـ گاورمک       …324

3234. امامزاده محمّد باقر ـ رامسر ـ میان لان          …325

3235. امامزاده محمّد و سیّده فاطمه ـ رامسر ـ کهنه پتک         …325

3236. امامزاده مراد ـ سوادکوه ـ فلورد          …325

3237. امامزاده معلا ـ سواد کوه ـ عالیه کلا  …326

3238. امامزاده مهدى ـ سوادکوه ـ کنیج کلا  …326

3239. امامزاده ماهرو ـ سوادکوه ـ سرخ کلا  …326

3240. امامزاده محمّد ـ سوادکوه ـ عالم کلا   …327

3241. امامزاده مهدى ـ سوادکوه ـ دهکلان    …327

3242. امامزاده محمّد ـ سواد کوه ـ کته لته    …328

3243. امامزاده محمّد ـ سوادکوه ـ آهنگر کلا            …328

3244. امامزاده مراد ـ سوادکوه ـ شیرجه کلا  …328

3245. امامزاده مطهّر ـ سوادکوه ـ زنگیان     …329

3246. امامزاده محمّد مهدى ـ سوادکوه ـ میرار کلا     …329

3247. امامزاده محمّد ـ سوادکوه ـ کلاریجان  …330

3248. امامزاده محمّد ـ سوادکوه ـ قیلم         …330

3249. امامزاده مراد و قاسم ـ قائمشهر ـ حاجى کلا ارزلو        …330

3250. امامزاده محمّد طاهر ـ قائمشهر ـ کوچکسرا     …331

3251. امامزاده موسى ـ قائمشهر ـ وسطى کلا          …331

3252. امامزاده محمّد ـ قائمشهر ـ میانرود    …332

3253. امامزاده محمّد ـ قائمشهر ـ چماز کتى            …332

3254. امامزاده مهدى ـ قائمشهر ـ آبمال یک …333

3255. امامزاده محمّد ـ قائمشهر ـ وسطى کلا           …333

3256. امامزاده محمّد ـ قائمشهر ـ کیا کلاء  …333

3257. امامزاده ملال ـ قائمشهر ـ گلزار سیّد ملال      …334

3258. امامزاده محمود ـ نور ـ نایه  …334

3259. امامزاده موسى بن عون ـ نور ـ اوز   …334

3260. امامزاده معصومه و هاشم ـ کهک ـ شهر جدید کهک      …335

3261. امامزاده محسن ـ قباد بزن ـ قباد بزن  …341

3262. امامزاده محسن ـ اصفهان ـ خیابان رودکى      …343

3263. امامزاده مراد ـ اردستان ـ تلک آباد      …345

3264. امامزاده محمّد ـ اردستان ـ مزد آباد بالا          …346

3265. امامزاده موسى ـ اردستان - خیابان شریعتى    …346

3266. امامزاده مادر و دختر ـ اردستان ـ مار           …347

3267. امامزاده موسى و قادر ـ اردستان ـ فسخود       …347

3268. امامزاده مراد ـ شهرضا ـ قهه            …348

3269. امامزاده محمّد باقر ـ شهرضا ـ قمبوان            …348

3270. امامزاده ملکشاه ـ شهرضا ـ جرم افشار           …349

3271. امامزاده محمّد ـ سمیرم ـ کیفته گیوسین           …349

3272. امامزاده محمّد ـ سمیرم ـ خفر           …350

3273. امامزاده معصومه خاتون ـ سمیرم ـ ونک          …350

3274. امامزاده محمّد ـ خمینى شهر ـ بلوار آزادگان    …351

3275. امامزاده محمّد ـ فلاورجان ـ قهدریجان            …352

3276. امامزاده مختار ـ اصفهان ـ خوراسگان            …354

3277. امامزاده مصطفى و ابراهیم ـ کبودر آهنگ ـ کوریجان    …354

3278. امامزاده محمّد ـ سروستان ـ هزار دره  …355

3279. امامزاده محمّد ـ شیراز ـ ده شیب       …355

3280. امامزاده محمّد ـ شیراز ـ بازار وکیل   …355

3281. امامزاده محمّد ـ شیراز ـ خیابان نمازى            …356

3282. امامزاده محمّد ـ شیراز ـ دروازه کازرون           …356

3283. امامزاده محمّد ـ شیراز ـ خیابان 30 مترى پودنک          …357

3284. امامزاده محمّد ـ شیراز ـ قصردشت    …357

3285. امامزاده میر عمادالدّین ـ شیراز ـ خیابان نمازى            …359

3286. امامزاده مرتضى ـ دامغان ـ بلوار جنوبى         …359

3287. امامزاده مجدالدّین ـ دامغان ـ نمکه    …360

3288. امامزاده محمّد دیباج ـ دامغان ـ دیباج            …360

3289. امامزاده محمّد ـ گرمسار ـ ایوانکى ـ چندآب     …363

3290. امامزاده مراد ـ گرمسار ـ کردوان       …363

3291. امامزاده محمّد ـ گرمسار ـ ایوانکى ـ کرک         …364

3292. امامزاده محمّد ـ شاهرود ـ دیزج         …364

3293. امامزاده محمّد و ابراهیم ـ شاهرود ـ حسین آباد            …365

3294. امامزاده محمّد سراوین ـ شاهرود ـ بسطام ـ قطرى          …365

3295. امامزاده مهدى ـ سمنان ـ چاشم         …366

3296. امامزاده محمّد طاهر ـ سمنان ـ افتر  …366

3297. امامزاده محمّد ـ رامسر ـ اشکنه کوه   …367

3298. امامزاده محمود ـ قم ـ صرم  …367

3299. امامزاده محمّد کیا دبیر صالحى ـ نوشهر ـ کجور         …368

3300. امامزاده محمّد صالح ـ رامهرمز ـ محلّه علمدار            …369

3301. امامزاده میرسلیم ـ سارى ـ ولش کلا   …369

3302. امامزاده محمّد ـ بابل ـ سلطان محمّد طاهر     …369

3303. امامزاده محمود شاه دینورى ـ هشت پر ـ شاه میلارزن    …370

3304. امامزاده محمود علوى ـ کاشان ـ علوى           …371

3305. امامزاده مطهّر ـ بومهن ـ     …371

3306. امامزاده محمّد شریف ـ قم ـ محلّه سلطان شریف           …372

3307. امامزاده محمّد ـ شیراز ـ شرق امامزاده شاه چراغ          …372