3309. امامزاده نعمت الله ـ کرمان ـ استخروییه          …13

3310. امامزاده ناصر، منصور و شاهزاده ربابه ـ همدان ـ لالجین          …14

3311. امامزاده نصرالدین ـ یزد ـ خیابان امام خمینى   …14

3312. امامزاده نصرالله ـ یزد ـ محلّه مریم آباد            …16

3313. امامزاده نورالدین احمد ـ اردکان ـ گاپُله           …19

3314. امامزاده نظام الدّین ـ نیر ـ بَخ          …22

3315. امامزاده نورالدین ـ تفت ـ همّت آباد    …23

3316. امامزاده ناصر بن محمّد ـ سبزوار ـ چشام       …24

3317. امامزاده نقاره خانه ـ لواسان ـ دشت لار          …25

3318. امامزاده نورالله ـ فاروج ـ مرغزار         …25

3319. امامزاده ناصر ـ شیروان ـ رباط(1)    …29

3320. امامزاده نجما ـ شیروان ـ نامانلو        …29

3321. امامزاده ناصر ـ تویسرکان ـ زیوج       …30

3322. امامزاده نرجس خاتون ـ شهرکرد ـ قلعه سلیم    …32

3323. امامزاده نجم الدّین ـ لردگان ـ چهار گاه          …32

3324. امامزاده نورالدّین ـ لرگان ـ ده کهنه    …32

3325. امامزاده ناصر ـ قزوین ـ ناصر آباد   …33

3326. امامزاده نجى الدّین ـ قزوین ـ طزرکش            …34

3327. امامزاده نصرالله ـ قزوین ـ گرمارود     …35

3328. امامزاده نوح و طاهر ـ قزوین ـ نیارک …36

3329. امامزاده نه تن ـ قزوین ـ کلایه          …36

3330. امامزاده ناصر، محمّد و حسین ـ بوئین زهرا ـ سومینک   …36

3331. امامزاده ولى ـ تاکستان ـ ضیاءآباد     …37

3332. امامزاده هاشم و بى بى شهربانو ـ سارى ـ بالا گلما       …38

3333. امامزاده هفت تن ـ سارى ـ آزادگله     …39

3334. امامزاده هفت تن ـ سارى ـ گلچینى    …40

3335. امامزاده هادى ـ اسدآباد ـ چنار شیخ سفلى      …40

3336. امامزاده هادى ـ اردکان ـ رباط پشت بادام       …41

3337. امامزاده هارون ـ طالقان ـ جوستان    …44

3338. امامزاده هاشم ـ طالقان ـ کجیران       …46

3339. امامزاده هفتاد و دو تن ـ نطنز ـ وش …47

3340. امامزاده هفت تن و هشت تن ـ دماوند ـ محلّه درویش شهر         …48

3341. امامزاده هفتاد تن ـ دماوند ـ محلّه درویش شهر            …48

3342. امامزاده هادى و حارث ـ دماوند ـ      …49

3343. امامزاده هاشم جادّه هراز ـ دماوند ـ جادّه هراز …49

3344. امامزاده هادى و مهدى ـ دماوند ـ آبعلى         …51

3345. امامزاده هود ـ دماوند ـ        …51

3346. امامزاده هفت دختران ـ کرج …52

3347. امامزاده هاشم و عبدالله ـ شازند ـ کهنه حصار …52

3348. امامزاده هبة الله ـ شازند ـ تکیه          …53

3349. امامزاده هفت معصوم ـ سبزوار ـ کروژده         …54

3350. امامزاده هفت معصوم ـ سبزوار ـ      …55

3351. امامزاده هاشم ـ شیروان ـ شرکانلو      …56

3352. امامزاده هارون ـ تویسرکان ـ کرزان    …56

3353. امامزاده هاجر خاتون ـ قزوین ـ کوچنان          …58

3354. امامزاده هادى ـ قزوین ـ زرجه بستان  …58

3355. امامزاده هادى ـ قزوین ـ ماهین         …58

3356. امامزاده هارون ـ قزوین ـ دوشاب       …59

3357. امامزاده هود و نوح ـ تاکستان ـ کنشکین          …59

3358. امامزاده یحیى ـ مشهد ـ میامى          …60

3359. امامزاده یحیى ـ همدان ـ میدان امام خمینى     …105

3360. امامزاده یحیى ـ سارى ـ خیابان جمهورى         …130

3361. امامزاده یحیى ـ سارى ـ تاکام            …136

3362. امامزاده یحیى ـ سارى ـ شلدره           …136

3363. امامزاده یحیى ـ نکا ـ سیکا   …137

3364. امامزاده یحیى ـ دلیجان ـ هستیجان    …138

3365. امامزاده یحیى ـ نراق ـ غرب امامزاده سلیمان   …138

3366. امامزاده یحیى ـ ابهر ـ ازناب            …139

3367. امامزاده یحیى ـ صایین قلعه ـ           …140

3368. امامزاده یحیى ـ خدابنده ـ شرور        …141

3369. امامزاده یحیى ـ فیروزکوه ـ هرانده       …141

3370. امامزاده یحیى و عبدالله مزداران ـ فیروزکوه ـ زریندشت   …143

3371. امامزاده یحیى ـ شهریار ـ بکه           …144

3372. امامزاده یحیى ـ قزوین ـ خاکشان       …145

3373. امامزاده یحیى ـ قزوین ـ دشته           …145

3374. امامزاده یحیى ـ بویین زهرا ـ رحیم آباد            …146

3375. امامزاده یحیى ـ یزد ـ خیابان سیّد گل سرخ      …146

3376. امامزاده یحیى ـ بیجار ـ خورخوره       …146

3377. امامزاده یحیى ـ کهگیلویه ـ شیخ هابیل           …147

3378. امامزاده یحیى ـ قم ـ نورآباد  …147

3379. امامزاده یحیى و حلیمه خاتون ـ قم ـ على آباد  …148

3380. امامزاده یحیى ـ شیراز ـ خیابان لطفعلى خان زند          …148

3381. امامزاده یحیى ـ شیروان ـ منصوران    …149

3382. امامزاده هاشم و یحیى ـ اراک ـ کمال آباد        …150

3383. امامزاده یحیى ـ اراک ـ جیر  …150

3384. امامزاده یحیى ـ اراک ـ میلاجرد         …151

3385. امامزاده یحیى ـ اراک ـ اسفندان         …151

3386. امامزاده یحیى ـ فسا ـ ششده …152

3387. امامزاده یحیى ـ محلات ـ بزیجان       …152

3388. امامزاده یحیى ـ تفرش ـ آقازیارت       …152

3389. امامزاده یحیى ـ تفرش ـ مزک            …153

3390. امامزاده سیّد یحیى ـ بافت(1) ـ دولت آباد       …153

3391. امامزاده سید یحیى ـ تنکابن ـ توساکوتى          …154

3392. امامزاده یحیى ـ نوشهر ـ انگاش        …155

3393. امامزاده یحیى ـ آمل ـ پاشاکلا          …155

3394. امامزاده یحیى ـ     …155

3395. امامزاده یحیى ـ لاهیجان ـ پایین چاف            …155

3396. امامزاده یحیى و زکریا ـ لاهیجان ـ حاج سلیم   …156

3397. امامزاده یحیى ـ قائم شهر ـ جنید       …156

3398. امامزاده یحیى ـ رجه قائم شهر         …158

3399. امامزاده یحیى ـ قائم شهر ـ کالیکلا    …158

3400. امامزاده یحیى ـ اسبوکلا ـ قائم شهر   …158

3401. امامزاده یحیى و قاسم ـ جویبار ـ نوکنده          …159

3402. امامزاده یحیى ـ نوا ـ لاریجان            …159

3403. امامزاده یحیى ـ لاریجان ـ اسک         …160

3404. امامزاده یحیى ـ لاریجان ـ رینه بالا     …160

3405. امامزاده یحیى ـ کجور ـ نیتل            …160

3406. امامزاده یحیى ـ چالوس ـ چلاجور     …161

3407. امامزاده یحیى ـ نور ـ تاکُر   …161

3408. امامزاده یحیى ـ دلیجان ـ اشکور        …161

3409. امامزاده یحیى ـ اشکور ـ لیما            …162

3410. امامزاده یحیى ـ اشکور ـ چاکل         …162

3411. امامزاده یعقوب ـ کیاسر ـ خلرد         …162

3412. امامزاده یوسف ـ سارى ـ اوجا           …163

3413. امامزاده یونس ـ محمّدآباد ـ  …163

3414. امامزاده یحیى ـ بافت ـ ارزوییه          …163

3415. امامزاده یحیى ـ یزد ـ محلّه ابوالمعالى            …164

3416. امامزاده یوسف ـ طالقان ـ وشته        …165

3417. امامزاده یحیى و عیسى ـ نطنز ـ زیارت           …166

3418. امامزاده یحیى و طاهر ـ نطنز ـ مزید آباد       …168

3419. امامزاده یحیى و بى بى شهربانو ـ هشتگرد ـ دوز عنبر   …175

3420. امامزاده یحیى ـ تفرش ـ فدک …176

3421. امامزاده یحیى ـ تفرش ـ کهلو سفلى   …177

3422. امامزاده یونس ـ نهاوند ـ مهین آباد    …177

3423. امامزاده یحیى و محمّد ـ شیروان ـ توکور         …178

3424. امامزاده یوسف ـ شیروان ـ ینگى قلعه علیا      …178

3425. امامزاده یحیى ـ قزوین ـ خاکشان       …179

3426. امامزاده یحیى ـ قزوین ـ وشته           …180

3427. امامزاده یعقوب ـ قزوین ـ دستجردعلیا …181

3428. امامزاده یوسف ـ تاکستان ـ مایان      …182

3429. امامزاده نور محمّد ـ کازرون ـ هلک    …182

3430. امامزاده نعمت الله ـ کازرون ـ بنکى   …182

3431. امامزاده نجم الدّین على ـ کازرون ـ شهر قائمیه            …183

3432. امامزاده نورالدّین على غازى ـ سپیدان ـ شهر اردکان     …183

3433. امامزاده نصرالماء ـ سپیدان ـ شهرهرابال         …186

3434. امامزاده نورالدّین ـ سپیدان ـ بانش      …186

3435. امامزاده نورالدّین ـ فیروز آباد ـ میمند  …186

3436. امامزاده نور محمّد ـ استهبان ـ شهر ایج         …187

3437. امامزاده نظام الدّین ـ فراشبند ـ نوجین …187

3438. امامزاده نورالدّین ـ فراشبند ـ دهرم      …188

3439. امامزاده نورالدّین ـ داراب ـ شیخ         …188

3440. امامزاده نورالدّین محمّد ـ قیر ـ خارج شهر       …189

3441. امامزاده نورالدّین ـ جهرم ـ شاهزاده نورالدین      …189

3442. امامزاده نور محمّد ـ جهرم ـ کراده      …189

3443. امامزاده نجف ـ اقلید ـ جدول            …190

3444. امامزاده نورالدّین ـ ممسنى ـ منصورآباد           …190

3445. امامزاده نظام الدّین ـ لار ـ بریز        …191

3446. امامزاده نظام الدّین ـ لار ـ شرفویه     …191

3447. امامزاده نورالدّین ـ لار ـ بیرم …192

3448. امامزاده نعمت الله ـ اسفراین ـ بکرآباد …192

3449. امامزاده نور الله ـ مشهد ـ زیارت        …193

3450. امامزاده نظام الدّین محمّد ـ فریمان ـ عشق آباد            …193

3451. امامزاده ناصر و یاسر ـ مشهد ـ گلستان         …194

3452. امامزاده نیر آباد ـ نیشابور ـ نیرآباد     …194

3453. امامزاده نصرالدّین ـ تنگستان ـ باشى  …195

3454. امامزاده نورالدّین ـ دشتى ـ کردلان     …196

3455. امامزاده ولى ـ میناب ـ سلوقان          …197

3456. امامزاده یحیى ـ کازرون ـ روبروى مسجد جامع ابوالفتح  …197

3457. امامزاده یعقوب ـ کازرون ـ بناف       …198

3458. امامزاده یعقوب ـ کازرون ـ بناف       …199

3459. امامزاده یوسف ـ نى ریز ـ ده مورد     …199

3460. امامزاده یدالله ـ مُهر ـ اسیر  …200

3461. امامزاده یعقوب ـ داراب ـ تیزاب         …200

3462. امامزاده یحیى ـ خدابنده ـ جرین         …200

3463. امامزاده یحیى ـ خدابنده ـ گمش        …201

3464. امامزاده یحیى ـ مرودشت ـ رجاآباد    …201

3465. امامزاده یونس ـ مرودشت ـ مراگلو     …202

3466. امامزاده یوسف ـ مرودشت ـ کره اى   …202

3467. امامزاده یحیى ـ لامرد ـ دهنو            …203

3468. امامزاده هادى ـ کازرون ـ حسن آباد  …203

3469. امامزاده هفت تن ـ سپیدان ـ دنجان    …203

3470. امامزاده هاشم ـ قیر ـ نه تن  …203

3471. امامزاده هاشم ـ خدابنده ـ قلعه جوق  …204

3472. امامزاده هاشم و قاسم ـ خدابنده ـ خالق آباد     …204

3473. امامزاده هشت تن ـ جهرم ـ خیابان سیّد جمال الدّین اسدآبادى     …205

3474. امامزاده هاشم ـ مرودشت ـ اسماعیل آباد        …205

3475. امامزاده هاشم ـ لامرد ـ سیّد هاشمى   …206

3476. امامزاده نعمت الله و احمد و ولى الدین و ابراهیم ـ خلخال ـ آل هاشم      …207

3477. امامزاده نبى ـ بجنورد ـ غلامان         …212

3478. امامزاده نصرالدّین ـ سوادکوه ـ بشل    …214

3479. امامزاده نایب ـ سوادکوه ـ پاشاکلا      …214

3480. امامزاده نظام الدّین ـ قائمشهر ـ جمنان          …214

3481. امامزاده نصرة الدّین محمّد ـ شیراز ـ کوچه مطهرى       …215

3482. امامزاده ناصر الدّین محمّد ـ شیراز ـ خیابان 22 بهمن  …215

3483. امامزاده نور الله ـ دامغان ـ خیابان امام خمینى            …216

3484. امامزاده نور الله ـ دامغان ـ دیباج ـ محلّه ورزن …217

3485. امامزاده ولید ـ شیراز ـ دشتک            …217

3486. امامزاده ولى سلطان ـ سمنان ـ شلى  …217

3487. امامزاده یحیى ـ سمنان ـ محلّه اسفنجان          …218

3488. امامزاده یحیى ـ آمل ـ پاشاکلا          …223

3489. امامزاده یحیى ـ تنکابن ـ توساکتى      …223

3490. امامزاده یوسف ـ تنکابن ـ نورالدّین محلّه          …224

3491. امامزاده یحیى و قاسم ـ جویبار ـ نوکنده          …225

3492. امامزاده یحیى ـ چالوس ـ چلاجور     …225

3493. امامزاده یونس رضا ـ سوادکوه ـ منگل            …225

3494. امامزاده یوسف ـ سوادکوه ـ بالند        …226

3495. امامزاده یعقوب ـ قائمشهر ـ سوخته کلا          …226

3496. امامزاده یوسف رضا ـ قائمشهر ـ بیمارستان رازى          …227

3497. امامزاده یحیى ـ قائمشهر ـ جنید        …228

3498. امامزاده یحیى ـ سواد کوه ـ رجه        …230

3499. امامزاده یحیى ـ قائمشهر ـ کالیکلا     …230

3500. امامزاده یحیى ـ قائمشهر ـ اسبوکلا    …230

3501. امامزاده یحیى ـ لاریجان ـ نوا            …231

3502. امامزاده یحیى ـ لاریجان ـ اسک         …232

3503. امامزاده یحیى ـ لاریجان ـ رینه بالا     …232

3504. امامزاده یحیى ـ نور ـ تاکُر   …232

3505. امامزاده یوسف ـ نور ـ کلیک …232

3506. امامزاده یحیى ـ نوشهر ـ کجور ـ نیتل …233

3507. امامزاده یحیى ـ نوشهر ـ انگاش        …233

3508. امامزاده یعقوب و ابراهیم ـ اردستان ـ حسن آباد            …233

3509. امامزاده یحیى ـ اردستان ـ زواره         …234

3510. امامزاده یوسف ـ برخوار و میمه ـ سه …236

3511. امامزاده یحیى ـ ملایر ـ طجرعلوى     …237

3512. امامزاده یارم قیه ـ همدان ـ فامنین ـ یارم قیه     …237

3513. امامزاده یحیى ـ گرمسار ـ محلّه باغ   …238

3514. امامزاده یحیى ـ سمنان ـ شهمیرزاد     …238

3515. امامزاده هادى ـ رى ـ نزدیک بقعه ابن بابویه     …239

3516. امامزاده هادى ـ همدان ـ جنب بقعه باباطاهر  …243

3517. امامزاده هاشم ـ رشت ـ        …245

3518. امامزاده هارون ـ شهریار ـ کرد امیر   …246

3519. امامزاده هاشم ـ ساوجبلاغ ـ عرب آباد            …247

3520. امامزاده هادى ـ گیلان ـ دیلمان        …248

3521. امامزاده هفت تن ـ آمل ـ برساق        …248

3522. امامزاده هفت تن ـ جویبار ـ میارکلا   …248

3523. امامزاده هاشم و سیّده فاطمه ـ رامسر ـ آغوزکى           …249

3524. امامزاده هادى ـ قم ـ جمیزقان           …249

3525. امامزاده هادى ـ کهک ـ وشنوه           …252

3526. امامزاده هفت تن ـ شیراز ـ محلّه بیات            …253

3527. امامزاده هفت شهیدان ـ مسجد سلیمان ـ لالى  …254

3528. امامزاده هاشم ـ سمنان ـ خیرآباد        …254

3529. امامزاده نصرالدین ـ تهران ـ خیابان امام خمینى            …255

3530. امامزاده ولى ـ تهران ـ بازار ارسى دوزان         …255