مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

فهرست مطالب جلد دوازدهم دانشنامه بقاع واماکن متبرکه

3950. بقعه پیر امام ـ نکا ـ ولجى محلّه       …32

3951. بقعه جان پیر مسلم ـ کیاسر ـ ولویه علیا         …32

3952. بقعه دختر مشهد ـ نکا ـ چلمردى       …32

3953. بقعه درویش على حاجى ـ محمّدآباد ـ سوته کلا            …32

3954. بقعه درویش فخرالدّین ـ سارى ـ گلما  …33

3955. بقعه درویش کمال الدّین ـ سارى ـ پایین کلا     …34

3956. بقعه درویش محمود ـ محمّدآباد ـ       …34

3957. بقعه رقیه خاتون ـ کیاسر ـ ولویه بالا  …34

3958. بقعه سیّد اسدالله ـ سارى ـ اسفید واشى            …34

3959. بقعه سیّد باقر ـ سارى ـ فیروزکنده      …35

3960. بقعه سیّد جعفر ـ سارى ـ تنگ لته     …35

3961. بقعه سیّد رضا ـ نکا ـ شیت   …36

3962. بقعه سیّد زین العابدین ـ نکا ـ ملاخیل …36

3963. بقعه سیّد صادق ـ نکا ـ چلمردى        …36

3964. بقعه سه تن ـ نکا ـ چلمردى  …36

3965. بقعه مزار آقا ـ محمّدآباد ـ استخرسر  …36

3966. بقعه ملا مجدالدّین ـ سارى ـ خیابان ملا مجدالدّین        …37

3967. بقعه هفت تن ـ سارى ـ امره  …38

3968. بقعه سلمان ـ راین ـ خیابان امام خمینى          …39

3969. بقعه پیر بابا مسافر ـ شهداد ـ مجاور کویر لوت           …39

3970. بقعه پیر سیّد على ـ شهداد ـ اندوهجرد            …42

3971. بقعه پیر شهیدان ـ شهداد ـ   …42

3972. بقعه پیرشاه محمود ـ شهداد ـ اندوهجرد           …42

3973. بقعه ابراهیم ادهم ـ کرمان ـ کوهپایه   …42

3974. بقعه بابا کمال ـ کرمان ـ اراضى سعیدى         …45

3975. بقعه شیخ حسین ـ کرمان ـ بازار مشتاقیه         …46

3976. بقعه شیخ داود ـ کرمان ـ موزه شهید باهنر       …47

3977. بقعه مشتاقیه ـ کرمان ـ میدان شهدا   …49

3978. بقعه ابو سعید ابوالخیر ـ گلباف ـ بهشت زهرا   …53

3979. بقعه شاه شمس الدّین ـ گلباف ـ محلّه رزنو      …57

3980. بقعه شیخ جنید بغدادى ـ گلباف ـ محلّه قاسم آباد          …57

3981. بقعه شیخ مرتضى ـ گلباف ـ خیابان ولى عصر            …58

3982. بقعه بابا خاکى ـ گلباف ـ     …58

3983. بقعه سیّد حسین ـ ماهان ـ باغ شاهزاده           …59

3984. بقعه خواجه خضر ـ کوهبنان ـ          …60

3985. بقعه سلطان خلیفه ـ کوهبنان ـ سلطان آباد      …60

3986. بقعه سه پیران بر حق ـ زرند ـ جلال آباد         …60

3987. بقعه میرطاهر ـ زرند ـ محلّه ریحان    …61

3988. بقعه پیرجار سوز ـ بردسیر ـ …61

3989. بقعه پیر خدا ـ بردسیر ـ حجیم          …63

3990. بقعه پیر سبز پوش ـ بردسیر ـ           …63

3991. بقعه پیر مجرّد ـ بردسیر ـ کهنک        …65

3992. بقعه پیر مراد ـ بردسیر ـ نگار           …65

3993. بقعه سلطان سید بختیار ـ جیرفت ـ درب مزار  …65

3994. بقعه پیرتقى ـ راور ـ دهوج    …66

3995. بقعه میرعرب ـ راور ـ          …66

3996. بقعه پیرمراد ـ رفسنجان ـ بهمن آباد    …67

3997. بقعه چى چى امام ـ اسدآباد ـ خیابان پانزده خرداد        …67

3998. بقعه آمنه خاتون ـ یزد ـ کوچه شهید میرزامحسن جوکار  …67

3999. بقعه دوازده امام ـ یزد ـ محله فهّادان  …68

4000. بقعه زنگى ـ یزد ـ خیابان سیّد گل سرخ           …69

4001. بقعه سادات قل هواللّهى ـ یزد ـ مسجد جامع   …70

4002. بقعه ستّى فاطمه ـ یزد ـ میدان میرچقماق        …71

4003. بقعه سیّدابراهیم ـ یزد ـ خیابان قیام     …72

4004. بقعه سیّدجلال الدین ـ یزد ـ خیابان شهید رجایى           …72

4005. بقعه سیّدکهنو ـ یزد ـ محلّه کنسویه     …72

4006. بقعه سیّد گل زرد ـ یزد ـ محلّه سرچم  …73

4007. بقعه سیّد گل سرخ ـ یزد ـ محلّه سرچم …74

4008. بقعه سیّد گل مشکیجه ـ یزد ـ محلّه سرچم        …76

4009. بقعه شاه سیّد رضا ـ یزد ـ محلّه چهارمنار       …77

4010. بقعه شهداى فهرج ـ یزد ـ فهرج         …78

4011. بقعه محلّه مصلّاى عتیق ـ یزد ـ        …82

4012. بقعه میراکبر ـ یزد ـ ابرندآباد شاهدیه  …82

4013. بقعه پیرعلم ـ یزد ـ میدان بعثت         …83

4014. بقعه بى بى سارا خاتون ـ ابرکوه ـ      …83

4015. بقعه پیرحسین ـ ابرکوه ـ مدوثیه          …83

4016. بقعه پیرحمزه (پیرمراد) ـ ابرکوه ـ خیابان شهید بهشتى     …83

4017. بقعه سیّدون على نقیا ـ ابرکوه ـ محلّه نوادان    …84

4018. بقعه سیّدون گل سرخى ـ ابرکوه ـ محلّه نوادان  …87

4019. بقعه ملاّعلى کرم ـ ابرکوه ـ محلّه گل کاران     …88

4020. بقعه باباخادم ـ اردکان ـ       …88

4021. بقعه پیرغیچ ـ اردکان ـ داربند            …88

4022. بقعه سیّد گل سرخ ـ اردکان ـ محلّه دروازه بازارنو          …89

4023. بقعه سیّدهاشم ـ اردکان ـ خیابان شهید صدوقى            …90

4024. بقعه پیرسمکوئیه ـ بافق ـ بخش بهاباد …91

4025. بقعه پیرقُطرم ـ بافق ـ قُطرم  …91

4026. بقعه پیرمراد ـ بافق ـ خیابان شیخ محمّدتقى      …92

4027. بقعه هفت دخترون ـ بافق ـ بهاباد      …93

4028. بقعه چهل دختران ـ تفت ـ توران پشت …93

4029. بقعه دوازده امام ـ نیر ـ       …94

4030. بقعه عبّاس على ـ تفت ـ اردان         …94

4031. بقعه پیربُنى ـ طبس ـ دشتغران           …94

4032. بقعه خواجه خضر ـ طبس ـ خیابان بسیج        …95

4033. بقعه چاه صاحب الزمان ـ مهریز ـ مرکز شهر  …95

4034. بقعه پیربلسگر ـ مُریاباد ـ     …95

4035. بقعه پیر سبز (چک چکو) ـ اردکان ـ   …96

4036. بقعه پیرشاه ورهرام ایزد ـ خرّمشاه ـ     …98

4037. بقعه پیر کوشک ـ مریم آباد ـ مریم آباد …98

4038. بقعه پیرمراد (چلچرو) ـ قاسم آباد ـ آبشاهى      …99

4039. بقعه پیر مهریزد ـ یزد ـ آبشاهى         …99

4040. بقعه پیرنارکى ـ نارکى ـ سُنى آباد       …99

4041. بقعه پیر نارسون ـ یزد ـ       …100

4042. بقعه پیر هریشت ـ اردکان ـ  …101

4043. بقعه خواجه خصر ـ مُریاباد ـ            …103

4044. بقعه سِتى پیر ـ یزد ـ مریم آباد          …103

4045. بقعه سید على و خانواده بادرود ـ فیروزکوه ـ     …104

4046. بقعه معصوم زاده پیرغلام ـ طالقان ـ دهدر      …104

4047. بقعه پیرجمشید ـ طالقان ـ مهران        …105

4048. بقعه معصوم زاده هاى کوه سفید ـ نطنز ـ ویش            …105

4049. بقعه معصوم زاده زین العابدین ـ دماوند ـ        …108

4050. بقعه سید گتمیر ـ دماوند ـ آبسرد        …108

4051. بقعه بابا شیخ على ـ نطنز ـ …110

4052. بقعه شیخ محمّد تقى ـ نطنز ـ           …111

4053. بقعه چو بلیک ـ سبزوار ـ چوبلیک       …111

4054. بقعه بى بى گزیده خاتون ـ خوزستان ـ …112

4055. بقعه بى بى دختران ـ شیراز ـ محلّه سرباغ       …112

4056. بقعه سیّد اسماعیل ـ سواد کوه ـ دراسله           …113

4057. بقعه قیس انصارى ـ سردرود ـ خیابان امام خمینى         …113

4058. بقعه چشمه ورزان ـ اهر ـ چشمه وزان …116

4059. بقعه سید محمّد طاهر طوسى ـ ورزقان ـ اجاق کندى     …116

4060. بقعه سلطان مجیر بن عقیل ـ خسرو شهر ـ دیزج          …117

4061. بقعه اسامة بن فرقد ـ اسکو ـ            …118

4062. بقعه سیاورز ـ تنکابن ـ سیاورز          …122

4063. بقعه میر بخش رضا ـ تنکابن ـ رودگر            …122

4064. بقعه شاه رضا ـ تنکابن ـ کرگاس        …123

4065. بقعه عوج بن على ـ تنکابن ـ پایین اشتوج        …123

4066. بقعه آقا میر ملک معروف به شال دبد ـ چهل شهید ـ راجوب       …123

4067. بقعه آقاجان قلى بیک معروف به آجنکوله ـ جواهرده ـ تنگدره       …124

4068. بقاع در مناطق کوهستانى جنّت رودبار یا جنده رودبار ـ رامسر ـ جنت رودبار       …125

4069. بقعه ملک محمّد ـ رامسر ـ تمل          …125

4070. بقعه آغا برکت ـ مسجد سلیمان ـ آغا برکت     …125

4071. بقعه آقا پیرچنگى ـ لاهیجان ـ بازکیا گوراب      …126

4072. بقعه آقا شیخ ابوالوجیه ـ لاهیجان ـ زاکله         …126

4073. بقعه آقا مشهد ـ سارى ـ گلیجان رستاق           …127

4074. بقعه ابراهیم و اسماعیل ـ سمنان ـ بازار شیخ علاءالدّین …127

4075. بقعه ابن بابویه ـ رى ـ قبرستان قدیمى تهران     …127

4076. بقعه ابولؤلؤ ـ کاشان ـ         …127

4077. بقعه ابویعلى مهدى / ابوالعلا ـ تفرش ـ           …128

4078. بقعه امام رضا ـ بهبهان ـ رود مارون  …129

4079. بقعه امام رضا دیمى ـ شوشتر ـ        …129

4080. بقعه ایوب انصارى ـ تکاب ـ …130

4081. بقعه بابا زید ـ خرم آباد ـ ده بابازید     …131

4082. بقعه بابا سیف الدّین ـ دره شهر ـ ارمو            …131

4083. بقعه بابا قاسم ـ اصفهان ـ خیابان هاتف         …131

4084. بقعه بابا محمّد ـ اسدآباد ـ بیاج         …133

4085. بقعه بابا مسافر ـ قم ـ دروازه رى        …134

4086. بقعه باباى بزرگ ـ لرستان ـ  …134

4087. بقعه باباى لنگ ـ لرستان ـ الوار گرمسیرى      …134

4088. بقعه باحزقیل / ابودانیال ـ دزفول ـ نزدیکى مسجد جامع …135

4089. بقعه پیر اساق / اسحاق ـ دزفول ـ     …135

4090. بقعه پیر بناب ـ شیراز ـ       …136

4091. بقعه پیر حمزه سبزپوش ـ ابرقو ـ نزدیک مسجد جامع      …136

4092. بقعه پیر روبن ـ دزفول ـ محلّه روبن   …137

4093. بقعه پیر شمس الدّین ـ خرم آباد ـ تشکن          …139

4094. بقعه پیر عبّاس ـ شوش ـ     …139

4095. بقعه پیر فراش ـ دزفول ـ فراش          …139

4096. بقعه پیر قطب الدّین ـ آستارا ـ باغچه سرا        …140

4097. بقعه پیرمحلّه ـ رودسر ـ پیر محلّه رانکوه          …140

4098. بقعه پیر مراد ـ اصطهبانات ـ           …140

4099. بقعه پیر مرتضى ـ اردستان ـ محلّه فهره          …141

4100. بقعه جابر ـ دره شهر ـ بدره  …141

4101. بقعه جمشید کیاسلطان ـ کجور ـ قصبه المده   …141

4102. بقعه جوانمرد قصاب ـ رى ـ منصور آباد         …142

4103. بقعه چهار امامزاده ـ قم ـ    …142

4104. بقعه چهل تنان ـ شیراز ـ شمال آرامگاه حافظ  …143

4105. بقعه چهل دختران ـ کاشان ـ …143

4106. بقعه چى چى مان / چى چى امام ـ اسدآباد ـ پایین محلّه میدان  …143

4107. بقعه دوازده تن ـ لنگرود ـ ملاط رانکوه            …144

4108. بقعه زاهد شیر ـ خرم آباد ـ حومه شهر           …144

4109. بقعه زیارت / زیارت خضر ـ بندر لنگه ـ کنگ …144

4110. بقعه ساروتقى ـ اصفهان ـ محّل جویباره          …145

4111. بقعه ستى فاطمه ـ اصفهان ـ محلّه چهار سوى …145

4112. بقعه سید خاتون ـ اصفهان ـ قمشه     …146

4113. بقعه سید نصرالدّین ـ بهبهان ـ سیّد نصرالدّین   …146

4114. بقعه شازواریون ـ بروجرد ـ    …146

4115. بقعه شاهزادگان ـ اصفهان ـ محلّه چهارسوى کوچک       …146

4116. بقعه شاه سنجان ـ تربت حیدریه ـ سنگان رشتخوار         …147

4117. بقعه شهشهان ـ اصفهان ـ محلّه شهشهان       …147

4118. بقعه شیخ ابو مسعود ـ اصفهان ـ محلّه در شیخ           …148

4119. بقعه صمدیه ـ نطنز ـ          …149

4120. بقعه على بن سهل ـ اصفهان ـ محلّه طوقچى  …149

4121. بقعه قاضى اسد و شاه شمس ـ کاشان ـ دروازه فین       …150

4122. بقعه قبر آقا ـ مراغه ـ محلّه پسندآباد  …150

4123. بقعه میر خاتون ـ سلماس ـ حومه شهر           …151

4124. بقعه میرزا رفیعا ـ اصفهان ـ حاشیه فرودگاه     …151

4125. بقعه میر زینت ـ نطنز ـ افوشته         …152

4126. بقعه هفت تنان ـ شیراز ـ کوه چهل مقام          …152

4127. بقعه هفت شهیدان ـ مسجد سلیمان ـ هفت شهیدان        …152

4128. بقعه هفده تن ـ گلپایگان ـ    …153

4129. بقعه طالش محلّه ـ فتوک ـ    …153

4130. بقعه آقا پلا سید ـ رامسر ـ سادات محلّه          …153

4131. بقعه پیر غریب ـ فاروج ـ ریزه            …154

4132. بقعه دو طفلان مسلم ـ فاروج ـ چرى   …155

4133. بقعه بابا هاشم ـ نهاوند ـ دورانه         …156

4134. بقعه بابا غزل ـ شیروان ـ سکه           …157

4135. بقعه پیر ـ شیروان ـ سرچشمه دوین    …157

4136. بقعه سیّد احمد موسوى ـ شیروان ـ آلاشلو        …158

4137. بقعه سیّد طالب ـ شیروان ـ قلعه بیگ قره چشمه           …158

4138. بقعه سیّده سکینه صوفى ـ شیروان ـ قلعه بیگ قره چشمه            …159

4139. بقعه قبور سادات ـ شیروان ـ خیابان سعدى      …160

4140. بقعه سیّد غریب ـ بروجن ـ گندمان     …161

4141. بقعه شیر مرد على ـ بروجن ـ مورچگان          …161

4142. بقعه حیدر بن مالک ـ فارسان ـ بابا حیدر         …162

4143. بقعه پیر داود ـ لردگان ـ مامور         …163

4144. بقعه پیر شیخ ولى ـ لردگان ـ مامور   …163

4145. بقعه پیر قنبر عبدل ـ لردگان ـ منجرموئى        …163

4146. بقعه پیر گدا على ـ لردگان ـ کلگه سردشت     …163

4147. بقعه سیّد کریم ـ لردگان ـ فلارد          …164

4148. بقعه پیر بابا ـ بوئین زهرا ـ کلنجین     …164

4149. بقعه آق امام ـ بوئین زهرا ـ رامند       …164

4150. بقعه سیّد ـ تاکستان ـ ضیاآباد           …165

4151. بقعه سیّده سکینه جوادى ـ تاکستان ـ برزلجین   …165

4152. تکیه انگفام ـ محمّدآباد ـ انگفام         …165

4153. تکیه پهنه کلا ـ سارى ـ        …165

4154. تکیه پیر علم ـ جویبار ـ لاریم            …169

4155. تکیه خارخیل ـ سارى ـ خارخیل شویلاست        …170

4156. گنبد شاطر ـ سارى ـ بلوار کشاورز     …170

4157. گنبد شاطر ـ سارى ـ بلوار کشاورز     …171

4158. گنبد سرخ ـ مراغه ـ گورستان آقا        …171

4159. گنبد کافر «کافر گنبد» ـ قزوین ـ نیاق            …173

4160. گنبد غفاریه ـ مراغه ـ رودخانه صوفى چاى     …174

4161. گنبد کبود ـ مراغه ـ مرکز شهر         …175

4162. گور درویش ـ راور ـ            …176

4163. گنبد عالى ـ ابرکوه ـ            …176

4164. گور شیخ ـ طبس ـ خیابان ارشاد اسلامى        …178

4165. گور گنبد ـ فیروزکوه ـ ایستگاه راه آهن            …178

4166. چهار طاقى موین ـ فیروزکوه ـ حصار بن        …179

4167. گنبد گبرى طارس ـ فیروزکوه ـ           …179

4168. گنبد میر سیّد ـ نطنز ـ         …180

4169. قلعه بردوک ـ ارومیه ـ بردوک …183

4170. گنبد اینانج ـ رى ـ   …183

4171. گنبد باز ـ نطنز ـ رشته کوه کرکس     …184

4172. گنبد بزرگ و کوچک مهرآباد ـ نیشابور ـ           …185

4173. گنبد زنگوله ـ دامغان ـ        …185

4174. گنبد سبز ـ سبزوار ـ خیابان رضوى    …186

4175. گنبد سبز ـ قم ـ جنب گلزار شهدا       …186

4176. گنبد سبز ـ کرمان ـ …192

4177. گنبد سبز ـ مشهد ـ خیابان آخوند خراسانى       …192

4178. گنبد سرخ ـ مراغه ـ جنب گورستان آقا …200

4179. گنبد سلطانیه ـ زنجان ـ سلطانیه        …202

4180. گنبد سنگى حسن آباد ـ قزوین ـ حسن آباد       …209

4181. گنبد سه گنبد ـ ارومیه ـ       …209

4182. گنبد شاطر ـ سارى ـ گلیجان رستاق   …210

4183. گنبد عالى ـ ابرقو ـ …210

4184. گنبد عضد ـ شیراز ـ تنگ الله اکبر    …212

4185. گنبد علویان ـ همدان ـ بلوار علویان   …212

4186. گنبد غفاریه ـ مراغه ـ رودخانه صوفى چاى     …213

4187. گنبد فخرالدوله ـ رى ـ          …214

4188. گنبد قابوس ـ گنبد کاووس ـ میان پارک بزرگ   …215

4189. گنبد کافر «کافر گنبد» ـ قزوین ـ نیاق            …217

4190. گنبد کبود ـ مراغه ـ مرکز شهر         …218

4191. گنبد محله مصلاى عتیق ـ یزد ـ        …218

4192. گنبد مدور ـ مراغه ـ            …219

4193. گنبد مرداویچ ـ رى ـ امین آباد           …219

4194. گنبد مشتاقیه ـ کرمان ـ        …220

4195. گنبدهاى سنگى توران پشت ـ یزد ـ قبرستان قدیمى         …220

4196. گنبد یلّه گنبد ـ قزوین ـ        …221

4197. گور دختر ـ فارس ـ            …221

4198. گنبد سبز ـ سبزوار ـ خیابان رضوى    …223

4199. گنبد کلایى (گنبد کربلایى) ـ قلعه گه جیران ـ   …223

4200. گنبد ابوالوفا ـ کوهدشت ـ زانوگه        …223

4201. گنبد شاه محمّد ـ بروجرد ـ طرهان      …224

4202. گنبد بزرگ و کوچک مهرآباد ـ نیشابور ـ           …225

4203. گنبد سبز ـ سبزوار ـ خیابان رضوى    …225

4204. گنبد خشتى پیرنما (پیریغما) ـ دامغان ـ بک       …226

4205. گنبد زنگوله ـ دامغان ـ        …226

4206. برج اخنجان ـ مشهد ـ          …226

4207. برج اوشقون بابا ـ بیجار ـ على شاه    …227

4208. برج اوغون ـ یزد ـ   …228

4209. برج باراجین ـ قزوین ـ رودخانه ارنزک  …228

4210. برج بیامه سى ـ لاریجان ـ اراضى امیرآباد        …229

4211. برج پیر شهریار ـ سوادکوه ـ راستوپى  …229

4212. برج خانباغى ـ اهر ـ قریه خانباغى    …230

4213. برج رادکان شرقى ـ مشهد ـ قریه رادکان          …230

4214. برج رادکان غربى ـ کردکوى ـ رادکان  …231

4215. برج رسگت ـ قائمشهر ـ رسگت         …232

4216. برج سلم و تور / حسام الدوله ـ سارى ـ محلّه شاه غازى …233

4217. برج سنگى کلیبر ـ کلیبر ـ قشلاق قارلوجا        …233

4218. برج شاطر ـ اردبیل ـ قریه صومعه     …233

4219. برج شبلى ـ دماوند ـ            …234

4220. برج طغرل ـ رى ـ ابن بابویه …235

4221. برج عاود ـ اصفهان ـ کاج   …236

4222. برج على آباد کشمار ـ کاشمر ـ على آباد        …236

4223. برج قربان ـ همدان ـ           …236

4224. برج گوى / گوى برج ـ مراغه ـ           …237

4225. برج لاجیم ـ قائمشهر ـ کسلیان سوادکوه           …238

4226. برج میدانک ـ تهران ـ میدانک گچسر   …239

4227. برج نقاره خانه ـ شهررى ـ امین آباد    …239

4228. برج ویران رى ـ رى ـ گورستان زیرین   …240

4229. گنبد بابا مصرى ـ گلپایگان ـ            …242

4230. گنبد بى بى ـ تفرش ـ           …242

4231. گنبد تاج الدّین ـ یزد ـ ابراهیم آباد      …242

4232. گنبد جبلیه / جبل سنگ ـ کرمان ـ خیابان تختى            …243

4233. گنبد کبود ـ نهاوند ـ گنبد کبود           …244

4234. گنج گاه على ـ بروجن ـ فرادنبه         …245

4235. گور جلال ـ بروجن ـ نقنه     …246

4236. تکیه انگفام ـ محمّدآباد ـ انگفام         …246

4237. تکیه پهنه کلا ـ سارى ـ        …246

4238. تکیه پیر علم ـ جویبار ـ لاریم            …250

4239. تکیه خارخیل ـ سارى ـ خارخیل شویلاشت        …250

4240. مسجد بیرون (قدمگاه امام رضا7) ـ ابرکوه ـ خیابان شهید صدوقى           …251

4241. قدمگاه مشهدک ـ اردکان(1) ـ گورستان خرانق  …252

4242. قدمگاه امام رضا7 ـ تفت ـ توران پشت           …253

4243. قدمگاه امام رضا7 ـ تفت ـ دهشیر    …253

4244. قدمگاه على بن موسى الرضا7 ـ تفت ـ          …254

4245. مسجد ریگ دارالشفا ـ رضوانشهر ـ    …255

4246. مسجد امام نور ـ طبس ـ محلّه قلعه باغ طبس …257

4247. قدمگاه پیرخضر ـ هرات ـ خوانسار    …257

4248. قدمگاه حضرت على ـ مهریز(1) ـ شهرک شهید بهشتى  …257

4249. قدمگاه خضر ـ چابهار ـ سپوزه         …258

4250. قدمگاه خواجه خضر پیامبر9 ـ جهرم ـ انارک   …258

4251. بقعه پیر ـ اصفهان ـ خوانسار           …258

4252. بقعه شیخ ابوسلیمان دارانى و موقوفات آن ـ اصفهان ـ شهرداران …263

4253. بقعه شیرزاد محمّد ـ کازرون ـ محله مصلّى      …271

4254. بقعه شیخ امیر ـ کازرون ـ محله مصلّى          …271

4255. بقعه سیّد سلام الله ـ کازرون ـ خیابان ابوذر     …272

4256. بقعه شیخ حاج روزبه ـ کازرون ـ محله مصلّى  …272

4257. بقعه شیخ حاجى محمّد ـ کازرون ـ محله مصلّى           …272

4258. بقعه صدرالسادات ـ کازرون ـ محله مصلّى      …273

4259. بقعه سیّد غیاث الدّین ـ کازرون ـ محله علیا     …273

4260. قدمگاه خضر و بیت العباس7 ـ کازرون ـ بلوار ارشاد اسلامى    …273

4261. بقعه میر فضل الله ـ کازرون ـ خیابان شهید حمیدى      …274

4262. بقعه سیّد رشیدالدّین ـ کازرون ـ محله علیا       …275

4263. بقعه استاد احمد شاه ـ کازرون ـ محله علیا      …275

4264. بقعه زین الدّین شهریار ـ کازرون ـ محله گنبد   …276

4265. بقعه شیخ محمّد شاه ـ کازرون ـ محله گنبد      …276

4266. بقعه چهاربرادران ـ کازرون ـ محله گنبد           …276

4267. بقعه شاه فیروز ـ کازرون ـ محله گنبد …277

4268. بقعه سیّد محمّد کوچکو ـ کازرون ـ چهار راه امیرکبیر    …277

4269. بقعه آقاى علمدار ـ کازرون ـ بازار    …277

4270. بقعه زاهد محمّد ـ کازرون ـ محلّه دشتک ـ محله گنبد      …277

4271. بقعه شاه محمود ـ کازرون ـ محله گنبد           …279

4272. بقعه شیخ جبار ـ کازرون ـ خیابان امام خمینى …279

4273. بقعه پیر کرمانى ـ کازرون ـ خیابان ولیعصر    …279

4274. بقعه حاج آقا بابا ـ کازرون ـ خیابان فلسطین   …279

4275. بقعه شیخ ابواسحاق ـ کازرون ـ محله فخاران   …279

4276. بقعه سیّد محمّد ـ کازرون ـ میدان انقلاب        …279

4277. بقعه سیّد جلال الدّین ـ کازرون ـ میدان انقلاب            …280

4278. بقعه شاه شهید ـ کازرون ـ میدان انقلاب         …280

4279. بقعه پیر برهان ـ کازرون ـ میدان انقلاب         …280

4280. بقعه پیر مالک ـ کازرون ـ محله بازار  …280

4281. بقعه فقیه محمّد ـ کازرون ـ خیابان شیخ ابواسحاق         …280

4282. بقعه شیخ جاجى محمّد ـ کازرون ـ کوى فرهنگ            …281

4283. بقعه جابر ـ کازرون ـ دریس …281

4284. بقعه شیخ محمّد ـ کازرون ـ دریس      …282

4285. بقعه شیخ شمس الملک محمّد ـ کازرون ـ دریس            …282

4286. بقعه پیر گنج ـ کازرون ـ دریس         …282

4287. بقعه حیات الغیب ـ کازرون ـ دوان     …283

4288. بقعه میر عطا ـ کازرون ـ قلعه سیّد    …283

4289. بقعه سید عمادالدّین ـ کازرون ـ قلعه سیّد        …283

4290. بقعه سید سراج الدّین ـ کازرون ـ کاسکان        …284

4291. بقعه خواجه پیر ـ کازرون ـ کاسکان   …284

4292. بقعه سید حسین ـ کازرون ـ کاسکان   …285

4293. بقعه شیخ محمّد ـ کازرون ـ شهرنجان …285

4294. بقعه پیر محمّد ـ کازرون ـ مشتاق      …286

4295. بقعه اصحاب کهف ـ کازرون ـ بوسکان          …286

4296. بقعه سید حسین ـ کازرون ـ ابوالحسنى            …286

4297. قدمگاه خضر زنده ـ کازرون ـ نرگس زار         …287

4298. بقعه شیخ عبدالحسن ـ کازرون ـ پریشان          …287

4299. بقعه پیر خشو ـ کازرون ـ کمارج       …288

4300. بقعه پیروى محمّد حسین ـ کازرون ـ کمارج مرکزى        …288

4301. بقعه پیر سبز ـ کازرون ـ کمارج مرکزى           …289

4302. بقعه پیر سبز ـ کازرون ـ شهر کنارتخته          …289

4303. بقعه شش امامزاده ـ کازرون ـ شهرکنار تخته    …289

4304. بقعه سید هاشم ـ کازرون ـ شهردوان   …290

4305. بقعه خضر زنده ـ نى ریز ـ جنوب کوه قلات    …290

4306. بقعه پیر شیخ ـ نى ریز ـ خیابان امام خمینى    …290

4307. بقعه سلطان شیخ بهلول ـ نى ریز ـ محلّه آباد زرتشت    …290

4308. بقعه شاه یعقوب ـ نى ریز ـ دره پلنگان            …291

4309. بقعه بى بى بکر سلطان ـ نى ریز ـ قطرویه      …291

4310. بقعه سید غریب ـ نى ریز ـ قطرویه     …291

4311. بقعه سید میر احمد ـ سپیدان ـ شهر اردکان     …292

4312. بقعه سید علاالدّین ـ سپیدان ـ دالین   …292

4313. بقعه پیرمراد ـ سپیدان ـ برشنه            …292

4314. بقعه سید حاج غریب ـ سپیدان ـ على آباد علیا (باباخانى)          …293

4315. بقعه سید محمّد بنک ـ سپیدان ـ ممو   …293

4316. بقعه سیّده نساء ـ سپیدان ـ قوام آباد   …293

4317. بقعه زینب بانوـ سپیدان ـ کوشک محمّدآباد       …294

4318. بقعه سید محمّد صدق ـ فیروزآباد ـ جووکان      …294

4319. بقعه سید عزالدّین ـ استهبان ـ خیابان هلال احمر         …294

4320. بقعه پیر آشکار ـ استهبان ـ دهویه     …295

4321. قدمگاه خواجه خضر ـ استهبان ـ ماه فرخان    …295

4322. بقعه شاه عمران ـ مهر ـ فال            …296

4323. بقعه شاه چراغ ـ مُهر ـ هرج …296

4324. بقعه پیر همسایه ـ مُهر ـ ده شیخ       …296

4325. بقعه سید زبیر ـ فراشبند ـ بلوط آباد    …296

4326. بقعه پنج پیر ـ فراشبند ـ نارک            …297

4327. بقعه پیر هارون ـ داراب ـ پاسخن       …297

4328. بقعه پیر مراد ـ داراب ـ طاشکوئیه      …297

4329. بقعه شاه پریون ـ داراب ـ طاشکوئیه    …297

4330. بقعه سپهسالار ـ داراب ـ جنّت شهر   …298

4331. بقعه شیخ ذوالنون ـ داراب ـ ده خیر پائین        …298

4332. بقعه شاه ولایت ـ داراب ـ ده خیر پائین           …298

4333. بقعه شاه زندو ـ داراب ـ ده خیر پائین …298

4334. بقعه عباسعلى ـ داراب ـ هیربدان       …299

4335. بقعه پیر گربه کش ـ قیر ـ خارج شهر …299

4336. بقعه پیرقاب سبز ـ قیر ـ خارج شهر   …299

4337. بقعه سلطان شیخ حسن ـ قیروکارزین ـ نجف آباد          …299

4338. بقعه پیرنو ـ زرین دشت ـ زیر آب کهنه            …300

4339. بقعه پیر غیب ـ زرین دشت ـ زیر آب کهنه      …300

4340. بقعه پیر مقصود ـ خدابنده ـ شرور     …301

4341. بقعه پیر مقصود ـ خدابنده ـ پیرمرزبان            …301

4342. بقعه شاه شاهان ـ جهرم ـ محله اورژانس         …301

4343. بقعه سیّد محمّد نورانى ـ جهرم ـ گرمشت = جرمشت      …302

4344. قدمگاه خضر زنده ـ جهرم ـ کوشک حسن آباد  …302

4345. بقعه پیر ابراهیم ـ جهرم ـ گل برنجى   …302

4346. بقعه شاه صفى ـ جهرم ـ برایجان       …302

4347. بقعه شاه زندان ـ جهرم ـ خنک           …302

4348. بقعه پیر بزرگ ـ جهرم ـ حسن آقائى  …303

4349. بقعه پیر فتحعلى ـ جهرم ـ چرگ        …303

4350. بقعه شاه گلاله ـ جهرم ـ بالاشهر       …303

4351. بقعه سید محمّد ـ اقلید ـ مجاورت مسجد ولى عصر(عج)            …304

4352. بقعه پیر محمود ـ اقلید ـ دامنه کوه شمالى شهر اقلید    …304

4353. بقعه پیر مراد ـ بوانات ـ در دامنه کوه پیرمراد   …304

4354. بقعه سید صغرى ـ بوانات ـ نویه        …305

4355. بقعه پیر اون على ـ لامرد ـ محله چاه رئیسى   …305

4356. بقعه حامد ـ لامرد ـ خالو محمّدعلى   …306

4357. بقعه شاه محمّد امین ـ لامرد ـ زنگنه  …306

4358. بقعه پیر ملک حسن ـ لامرد ـ کرموچى            …306

4359. بقعه پیر على ـ لامرد ـ ده شیخ         …306

4360. بقعه پیر نوشاد ـ لامرد ـ ده شیخ        …307

4361. بقعه شیخ ابراهیم ـ لامرد ـ چهارشیخ   …307

4362. بقعه شیخ صالح ـ لامرد ـ چهارشیخ   …308

4363. بقعه شاه مردان ـ لامرد ـ رکن آباد     …308

4364. بقعه میر موسى ـ لامرد ـ خشت        …308

4365. بقعه پیر مراد ـ لامرد ـ اشکنان          …309

4366. بقعه شاه مرد خدا ـ لامرد ـ دهنو       …309

4367. بقعه جد سید عیدى ـ ارسنجان ـ چاشت خوار   …309

4368. بقعه سید حاجى غریب ـ نور آباد ـ محله سیّد حاجى غریب         …310

4369. بقعه شیخ محمود ـ ممسنى ـ دهنو مرکزى        …310

4370. بقعه امیر ایوب انصارى ـ ممسنى ـ امیر ایوب …311

4371. بقعه شیخ کبیر ـ ممسنى ـ بال منگون            …311

4372. بقعه سلطان محضر ـ ممسنى ـ دشت …311

4373. بقعه پیر لنگ ـ ممسنى ـ نزاع           …312

4374. بقعه پیر جملو ـ ممسنى ـ نزاع          …312

4375. بقعه شاه ابوطالب ـ ممسنى ـ چاه انجیر         …312

4376. بقعه شیخ حسن ابوالحسین ـ فسا ـ خیرآباد       …313

4377. بقعه پیر نو ـ فسا ـ کوشک قاضى      …313

4378. بقعه شاه نعمت الله ـ فسا ـ مهدآباد    …313

4379. بقعه سید عبدالله ـ فسا ـ هارم            …313

4380. بقعه بابا شیخ على ـ فسا ـ نوبندگان   …314

4381. بقعه سید علم ـ فسا ـ جرغه  …314

4382. بقعه سید خمیس ـ فسا ـ دیندارلو       …314

4383. بقعه پیر سرخ ـ لار ـ          …314

4384. قدمگاه خضر نبى7 ـ بوانات ـ قلعه سنگى      …315

4385. قدمگاه خضر نبى7 ـ مرودشت ـ شهرک ولیعصر          …315

4386. قدمگاه خواجه خضر 7 ـ فسا ـ فیروزامرد        …316

4387. بقعه پیر شهداء ـ لار ـ اوز  …316

4388. بقعه جغده ـ لار ـ اوز         …316

4389. بقعه سید رجب ـ لار ـ کهره  …317

4390. بقعه بارزجان ـ لار ـ بارزجان            …317

4391. بقعه میر الیاس ـ لار ـ ارده  …317

4392. بقعه چدران ـ لار ـ اوز        …318

4393. بقعه پیر غریبان ـ لار ـ کوره …318

4394. بقعه امیر طاهر ـ لار ـ کوره            …318

4395. بقعه کاکا شرف الدّین ـ لار ـ کوره     …318

4396. بقعه شیخ ابوالحسن ـ لار ـ کوره        …318

4397. بقعه میر حاجى باقر ـ لار ـ کوره      …319

4398. بقعه میر حسین ـ لار ـ کوره …319

4399. بقعه پیر خطیب ـ لار ـ گلار            …319

4400. بقعه زبیده کثیر ـ لار ـ اوز   …319

4401. بقعه معلم کثیر ـ لار ـ اوز   …320

4402. بقعه شیخ جابر جویمى ـ لار ـ بنارویه            …320

4403. بقعه شاه بهلول ـ لار ـ بنارویه          …321

4404. بقعه بى بى سیده ـ لار ـ بنارویه        …321

4405. بقعه سید سالم ـ لار ـ بنارویه            …322

4406. بقعه شاه زنگائل خراسانى ـ لار ـ بنارویه         …322

4407. بقعه شاه محمّد عیسى ـ لار ـ بنارویه …322

4408. بقعه بى بى مریم ـ لار ـ شرفویه        …323

4409. بقعه سید عبدالملک بن احمد ـ لار ـ حسن آباد کریمى    …323

4410. بقعه شاه احمد ـ لار ـ بنارویه           …325

4411. بقعه شاه منصور ـ لار ـ بنارویه        …325

4412. بقعه سعد بن سعید ـ لار ـ بیرم          …325

4413. بقعه بى بى طیّبه ـ لار ـ جویم          …327

4414. بقعه شاه حاجات ـ لار ـ کاریان         …327

4415. بقعه میر ابوشهداء ـ لار ـ کاریان      …327

4416. بقعه بى بى خیرالنساء ـ لار ـ بلغان   …328

4417. بقعه قیدار نبىّ7 ـ خدابنده ـ قیدار     …328

4418. بقعه خواجه خضر ـ بندرعبّاس ـ        …331

4419. بقعه شیخ برخ الاسود ـ قشم ـ گوشه   …332

4420. بقعه میر هزار لشکر ـ رودان ـ سکل  …332

4421. بقعه سید على ـ بندر عبّاس ـ دهنو    …332

4422. بقعه شاه ابراهیم ادهم ـ میناب ـ حاجى آباد     …333

4423. بقعه شیخ ابوالحسن ـ میناب ـ پازیارت            …333

4424. بقعه سید منصور ـ بندر عبّاس ـ شاه بازان      …333

4425. بقعه بابا عالم ـ بندر عبّاس ـ زیارت بابا عالم   …333

4426. بقعه شیخ کمال الدّین عبّاس ـ بندر عبّاس ـ فین           …333

4427. بقعه شاه نعمت الله ـ بندر عبّاس ـ فین           …334

4428. بقعه خواجه خضر ـ بندر عبّاس ـ فین            …334

4429. بقعه زین العابدین ـ بندر عبّاس ـ بستانو          …334

4430. بقعه شاه زند ـ بندر عبّاس ـ بستانو    …334

4431. بقعه سید عبدالوفا ـ بندرعبّاس ـ جاه رو           …334

4432. بقعه سید نجم الدّین ـ جاسک ـ در کلاهو         …335

4433. بقعه شیخ عیسى ـ جاسک ـ گرند        …335

4434. بقعه بى بى مریم ـ سبزوار ـ نقاب      …335

4435. بقعه سید منصور ـ جاسک ـ خیابان غریب آباد  …335

4436. بقعه سید محمّد ـ جاسک ـ بلوار امام خمینى;    …336

4437. بقعه سید اسماعیل ـ بندر لنگه ـ بندر طاحونه  …336

4438. بقعه بیلدر باشى ـ سبزوار ـ فسنقر     …336

4439. بقعه شیخ مرتضى ـ سبزوار ـ دستوران            …337

4440. بقعه بابا حسن پرنده ـ نیشابور ـ قلعه نروان      …337

4441. بقعه پیر مراد ـ نیشابور ـ کنار کال    …338

4442. بقعه خواجه ـ نیشابور ـ بنده  …338

4443. بقعه بابا پیر ـ نیشابور ـ شوراب         …338

4444. بقعه پیرمزار ـ نیشابور ـ گلبوى سفلى  …338

4445. بقعه پیر کلاته ـ نیشابور ـ گلبوى سفلى           …339

4446. بقعه سید شاه ولى ـ نیشابور ـ قره خان            …339

4447. بقعه چهل گز ـ نیشابور ـ حصار       …339

4448. بقعه درویش داوود ـ قوچان ـ یدک      …340

4449. بقعه بابا نیشابورى ـ قوچان ـ چیت گر …340

4450. بقعه جوانمرد ـ گناباد ـ بیدخت          …340

4451. بقعه پیر اسماعیل ـ شازند ـ آستانه     …341

4452. بقعه طوغان ترک ـ شازند ـ آستانه      …341

4453. بقعه آقاى پیر ـ شازند ـ آستانه          …341

4454. بقعه الحامد بالله ـ بیرجند ـ ناحیه چنشت         …342

4455. بقعه سیّد زکریّا ـ آستانه اشرفیه ـ بندر کیاشهر  …342

4456. بقعه سیّد زکریّا ـ آستانه اشرفیه ـ نبى دهکاه      …342

4457. بقعه سه برادران ـ آستانه اشرفیه ـ سالکده         …342

4458. بقعه سیّد عبدالرحمن ـ آستانه اشرفیه ـ پایان محله داخل …342

4459. بقعه حاجى سیّد على ملّقب به حاجى دان آقا ـ آستانه اشرفیه ـ بالا محله نیاکو       …343

4460. بقعه شاه رکن الدّین ـ دزفول ـ محله صحرا بدر            …343

4461. بقعه شاه زین العابدین ـ دزفول ـ دیلم سفلى     …345

4462. بقعه الحامد بالله ـ بیرجند ـ ناحیه چنشت         …346

4463. بقعه هفت برادران ربط ـ خوى ـ محله ربط جنبد …346

4464. بقعه سیّد حاجى غریب ـ نور آباد ـ سیّد حاجى غریب     …347

4465. بقعه سیّد ناصر الدین ـ آستانه اشرفیه ـ کاچا محله چهارده          …347

4466. بقعه پیر میر محمّد ـ آستانه اشرفیه ـ بالا محلّه نیاکوى   …348

4467. بقعه فضل عیار معروف به آقاى رکابدار ـ آستانه اشرفیه ـ بالا محله دهکده کیسم   …348

4468. بقعه شیخ منصور خزاعى ـ دشتستان ـ زیارت   …348

4469. بقعه شیخ فخر الدین یوسف ـ آستانه اشرفیه ـ پیله محله ششکل    …349

4470. بقعه پیر غریب ـ سمنان ـ سرخه        …349

4471. بقعه سى سر ـ سمنان ـ محلّه لتیبار   …349

4472. بقعه شاه مردان ـ سمنان ـ عبدالله آباد بالا       …351

4473. بقعه شیخ مؤمن عطاء ـ سمنان ـ شهمیرزاد      …352

4474. بقعه مُدرک ـ سمنان ـ دلازیان            …352

4475. بقعه هفت تنان ـ دامغان ـ ابراهیم آباد            …353

4476. بقعه اباصلت هروى ـ سمنان ـ حومه شهر       …354

4477. بقعه بى بى سکینه ـ رودسر ـ رودبارک اشکور   …354

4478. بقعه پیر قطب الدّین ـ آستارا ـ باغچه سرا        …354

4479. بقعه پیرمحلّه ـ رودسر ـ رانکوه           …355

4480. بقعه چهار پادشاه ـ لاهیجان ـ محلّه میدان      …355

4481. بقعه ستون الدّین ـ لنگرود ـ شلمان    …356

4482. بقعه سرتربت ـ املش ـ         …356

4483. بقعه سلیمان داراب ـ رشت ـ سلیمان داراب      …363

4484. بقعه سیّد على کیا ـ رانکوه ـ  …363

4485. بقعه سیّد على اکبر و سیّد على اصغر ـ رودسر ـ باغدشت        …364

4486. بقعه شیخانه ور ـ لاهیجان ـ شیخانور …364

4487. بقعه ملا پیر شمس الدّین ـ لاهیجان ـ لاشیدان …365

4488. بقعه ملا عاقل ـ لاهیجان ـ پردسر     …366

4489. بقعه میر على ـ لاهیجان ـ بازکیا گوراب          …366

4490. بقعه خضر ـ آمل ـ اراضى مصلا      …367

4491. بقعه درویش تاج الدّین حسن ولى ـ آمل ـ نیاک …367

4492. بقعه شابالو ـ آمل ـ آهودشت            …367

4493. بقعه شیخ سلطان احمد ـ نور ـ بلده    …368

4494. بقعه سیّده بى بى زینب ـ بهشهر ـ لمراسک       …369

4495. بقعه درویش فخر ـ بابل ـ مشهد گنج افروز      …369

4496. بقعه درویش فخرالدّین ـ بابل ـ موزى رچ          …369

4497. بقعه ملا محمّد شهر آشوب ـ بابل ـ بنگر کلا  …370

4498. بقعه امیرنظام الدّین محمّد ـ بابل ـ بندپى         …370

4499. بقعه سادات بابلکان ـ بهشهر ـ کوسان            …371

4500. بقعه کیا اسکندر چلاوى ـ تنکابن ـ شیرود        …371

4501. بقعه سیّده نورزاده خانم ـ تنکابن ـ مرزدشت      …372

4502. بقعه میربخش رضا ـ تنکابن ـ رودگر محلّه       …372

4503. بقعه عوج بن على ـ تنکابن ـ پایین اشتوج        …372

4504. بقعه سیاورز ـ تنکابن ـ سیاورز          …373

4505. بقعه سیّده خیر النساء ـ جویبار ـ گالش محلّه   …373

4506. بقعه سیّده فاطمه ـ جویبار ـ آستانه سر           …373

4507. بقعه درویش محمّد شاه ـ جویبار ـ درویش محمّد شاه     …374

4508. بقعه مهدى میر هادى ـ جویبار ـ مسجدجامع   …375

4509. بقعه سیّده فاطمه ـ رامسر ـ تنگدرّه     …375

4510. بقعه شاه سفیدکوه ـ رامسر ـ لاک تراشان          …376

4511. بقعه ملک محمّد سبزپوش ـ رامسر ـ تمل          …376

4512. بقعه پیربشیر ـ رامسر ـ یازن …377

4513. بقعه سیّد حسین ـ سواد کوه ـ امیرکلا  …377

4514. بقعه سیّد کوچک ـ سوادکوه ـ منگل     …377

4515. بقعه سیّد زین العابدین ـ سوادکوه ـ بشل          …377

4516. بقعه سیّده مریم ـ سوادکوه ـ برجستانک …377

4517. بقعه درویش محمّد ـ سوادکوه ـ اوزود  …378

4518. بقعه سیّد گل عمو و سیّده سکینه ـ سوادکوه ـ ایوک        …378

4519. بقعه سیّد حسن و حسین ـ سوادکوه ـ ایوک       …378

4520. بقعه درویش حسن ـ سوادکوه ـ پارسى …379

4521. بقعه سیّد میرهادى ـ سوادکوه ـ شیش رودبار     …379

4522. بقعه پیربزرگوار ـ سوادکوه ـ آلاشت     …379

4523. بقعه سیّد محمّد ـ قائمشهر ـ دیزآباد    …380

4524. بقعه آقا زیارت سر ـ قائمشهر ـ خطیر کلا       …380

4525. بقعه سیّد صادق و برادرش ـ قائمشهر ـ آسیاب سر        …381

4526. بقعه تواچه غریب ـ قائمشهر ـ کفشگر کلا       …381

4527. بقعه درویش محمّد ـ قائمشهر ـ میانرود           …381

4528. بقعه درویش داوود ـ قائمشهر ـ آهنگر کلا       …382

4529. بقعه درویش على رضا ـ قائمشهر ـ حاجى کلا …383

4530. بقعه درویش نوروز ـ قائمشهر ـ بیکلا  …383

4531. بقعه درویش داوود ـ قائمشهر ـ آهنگرکلا         …383

4532. بقعه درویش محمّد شاه ـ قائمشهر ـ پایین رودپشت        …383

4533. بقعه درویش موسى بن احمد ـ قائمشهر ـ ملازن کاج     …384

4534. بقعه سلطان شهاب الدّین ـ لاریجان ـ دیلا       …384

4535. بقعه انوشیروان ـ نور ـ سراس            …385

4536. بقعه شاه رضا کیا سلطان ـ نور ـ ناتل            …385

4537. بقعه درویش امیر ـ نوشهر ـ کجور ـ ناسنگ لاشک        …385

4538. بقعه درویش رستم ـ نوشهر ـ کجور ـ اطاق سرا …386

4539. بقعه سیّد على کیا ـ نوشهر ـ سید على کیا      …387

4540. بقعه علمدار ـ قم ـ کیاب     …387

4541. بقعه چهار امامزاده ـ کهک ـ میان قبرستان       …388

4542. بقعه چهار امامزاده ـ قم ـ فردو         …388

4543. بقعه پیر بابا اسماعیل ـ اردستان ـ موغار        …389

4544. بقعه شیخ عارف ـ اردستان ـ موغار   …390

4545. بقعه آقا سیدکاظم موسوى ـ اردستان ـ موغار   …390

4546. بقعه پیر اویس ـ اردستان ـ مه آباد     …391

4547. بقعه هفت بزرگوار ـ اردستان ـ مه آباد            …391

4548. بقعه بى بى صدیقه ـ اردستان ـ مه آباد           …391

4549. بقعه بابا یوسف ـ اردستان ـ سپیده      …392

4550. بقعه گنبد سبز ـ اردستان ـ زوار         …392

4551. بقعه سیّد حسین ـ اردستان ـ زواره      …392

4552. بقعه پیر اسحاق ـ اردستان ـ خیابان قیام         …393

4553. بقعه بابا ضامن ـ اردستان ـ کچومثقال            …393

4554. بقعه پیر صابر ـ اردستان ـ محلّه مون            …393

4555. بقعه پیر سلیمان ـ اردستان ـ محلّه مون          …393

4556. بقعه پیر بابا احمد ـ اردستان ـ محلّه مون عرب            …394

4557. بقعه پیر حسین ـ اردستان ـ محلّه مون عرب    …394

4558. بقعه پیر مرتضى ـ اردستان ـ خیابان امام خمینى;         …394

4559. بقعه سلطان سیّد حسین ـ اردستان ـ محلّه فهره …396

4560. بقعه پیر حسین ـ اردستان ـ مقابل مسجد حجّت            …396

4561. بقعه پیر على ـ اردستان ـ محلّه کبودان          …397

4562. بقعه پیر محمود ـ اردستان ـ محلّه کبودان       …397

4563. بقعه پیر برحق ـ اردستان ـ ماربین      …397

4564. بقعه گنبد ـ اردستان ـ محلّه مون سادات          …397

4565. بقعه شیخ محمّد على عارف ـ اردستان ـ باب الرحى      …397

4566. بقعه شرف الدّین جعفر ـ لار ـ بهرویه …398

4567. بقعه سیّد قطب الدّین و سیّد شمس الدّین محمّد ـ لا ـ بهرویه       …398

4568. بقعه سیّد نورالدّین ـ لار ـ خنج           …400

4569. بقعه شیخ احمد ـ فلاورجان ـ شهر سهر و فیروزان         …400

4570. بقعه بابا محمود ـ فلاورجان ـ سهرو فیرزوان    …401

4571. بقعه سیّد سهام الدّین ـ لار ـ خنج      …401

4572. بقعه سیّد عالمین ـ لار ـ خنج           …402

4573. بقعه سیّد سعدالدّین مدنى ـ لار ـ خنج            …402

4574. بقعه شیخ زاهد شجاع الدّین محمّد ـ لار ـ خنج …402

4575. بقعه شیخ سهلان ـ لار ـ خنج           …402

4576. بقعه شیخ حاج ضیاءالدّین منصور ـ لار ـ خنج            …402

4577. بقعه شیخ ابو نجم ـ لار ـ خنج          …403

4578. بقعه شیخ عالى پیر ـ لار ـ خنج        …403

4579. بقعه شیخ عبدالله انصار ـ لار ـ خنج  …403

4580. بقعه شیخ احمد دلیل ـ لار ـ خنج      …403

4581. بقعه سیّد علمدار خراسانى ـ لار ـ خنج           …403

4582. بقعه پیر لنگان ـ لار ـ خنج  …404

4583. بقعه پیر خادم کریم ـ لار ـ خنج        …404

4584. بقعه پیر پنهان ـ لار ـ خنج  …404

4585. بقعه پیر گدوان ـ لار ـ خنج  …405

4586. بقعه پیر سرخ ـ لار ـ خنج    …405

4587. بقعه حاجى مبارک و حاجى مدرس ـ لار ـ خنج            …405

4588. بقعه زاهد شمس الدّین محمّد اسماعیل ـ لار ـ خنج       …405

4589. بقعه بى بى عایشه ـ لار ـ خنج         …405

4590. بقعه شیخ حبیب الله ـ لار ـ خنج ـ آشنا            …406

4591. بقعه شاه محرو ـ لار ـ خنج ـ مز       …406

4592. بقعه میر احمد ـ لار ـ خنج ـ فیشور    …406

4593. بقعه کاکا بدرالدّین سلیمان ـ لار ـ خنج ـ فیشور …406

4594. بقعه سیّد مکرم ـ لار ـ خنج ـ بیغرد     …407

4595. بقعه شیخ حاجى نکویز ـ لار ـ خنج ـ بیغرد      …407

4596. بقعه سیّد قدیم على و رقیه خاتون ـ ملایر ـ بوربور         …408

4597. بقعه سیّد محمّد آقا میر ـ ملایر ـ على آباد دمق           …408

4598. بقعه پیر جفتى ـ لار ـ خنج ـ بیغرد     …408

4599. بقعه سیّد على ـ لار ـ کورده …409

4600. بقعه سیّد ابوالقاسم ـ لار ـ کورده        …409

4601. بقعه سیده مقدس ـ همدان ـ فامنین ـ دهلق       …409

4602. بقعه شاه کمال ـ لار ـ باغان            …410

4603. بقعه شاه شیر مرد ـ لار ـ باغان        …410

4604. بقعه پیر غار ـ لار ـ محمله …410

4605. بقعه شاه ابوالقاسم ـ لار ـ محمله       …410

4606. بقعه ابوالوفاء ـ لار ـ دهنو   …411

4607. بقعه شاه ابوالحیاء نورى ـ لار ـ دهنو  …411

4608. بقعه سیّد ابراهیم ـ لار ـ محلّه جدى   …412

4609. بقعه شهاب شکرالله ـ لار ـ سیف آباد  …412

4610. بقعه پنج تن ـ لار ـ سیف آباد           …413

4611. بقعه پیر غیب ـ لار ـ کهنویه            …413

4612. بقعه خدابین ـ لار ـ سده      …413

4613. بقعه سیّد عبدالله جمعه ـ لار ـ خنج ـ سده        …413

4614. بقعه سیّد سراج الدّین ـ لار ـ خنج ـ سده          …414

4615. بقعه سیّد عیسى ـ لار ـ خنج ـ سده     …414

4616. بقعه سیّد آگاه ـ لار ـ خنج ـ سده        …414

4617. بقعه پیر پنهان ـ لار ـ گراش …415

4618. بقعه شیخ عبدالله ـ لار ـ گراش          …415

4619. بقعه پیر مکرم ـ لار ـ گراش …416

4620. بقعه بى بى دختر ـ لار ـ گراش         …416

4621. بقعه میر قطب الدّین ـ لار ـ فداغ     …416

4622. بقعه پیر شهرستان ـ لار ـ فداغ         …416

4623. بقعه شیخ ابراهیم ـ شیراز ـ حاجى آباد            …417

4624. بقعه سیّد جلال الدّین ـ شیراز ـ کوچه دیزى پزها            …417

4625. بقعه سیّد محمّد یوسف ـ شیراز ـ خیابان لطفعلى خان    …417

4626. بقعه بى بى سته ـ شیراز ـ محلّه سنگ سیاه     …418

4627. بقعه علمدار ـ شیراز ـ محلّه موردستان            …418

4628. بقعه پیر گوش درد ـ رامهرمز ـ بنى آخوند       …419

4629. بقعه عبدالله بن على ـ شوش ـ شهید دانش      …419

4630. بقعه سید طاهر ـ شوش ـ شهید درویشى          …420

4631. بقعه پیر شچّاخ ـ شوش ـ کعبیون       …421

4632. بقعه سید احمد تفاح ـ شوش ـ ره داده …421

4633. بقعه سید صائم ـ شوش ـ میان آب     …422

4634. بقعه بى بى گزیده ـ دزفول ـ محلّه رودبند         …423

4635. بقعه سید شمس الدّین ـ شیراز ـ خیابان حضرتى           …423

4636. بقعه سید صدرالدّین و سید فخرالدّین ـ شیراز ـ محلّه سرباغ         …424

4637. بقعه سید زین الدّین ـ شیراز ـ محلّه سنگ سیاه …424

4638. بقعه دوازده امام ـ شیراز ـ مسجد جامع عقیق   …425

4639. بقعه سید ذوالفقار ـ شیراز ـ خیابان تیمورى      …425

4640. بقعه سید ذوالفقار ـ شیراز ـ خیابان تیمورى      …426

4641. بقعه سید نصرالدّین ـ شیراز ـ خیابان لطفعلى خان        …426

4642. بقعه نور محمّد ـ شیراز ـ خیابان تیمورى          …426

4643. بقعه مادر شاه چراغ ـ شیراز ـ پشت دارایى      …427

4644. بقعه سید حسن ـ شیراز ـ خیابان آستانه           …427

4645. بقعه سید بزرگ ـ بجنورد ـ پرسه سو    …427

4646. بقعه معصوم زاده ـ شاهرود ـ ده ملا  …428

4647. بقعه معصوم زاده ـ شاهرود ـ قلعه نوخرقان      …428

4648. بقعه محى الدّین ـ سمنان ـ جام         …429

4649. بقعه چاى سم ـ سمنان ـ دوزهیر        …429

4650. برج پیر علمدار ـ دامغان ـ محلّه قیصریّه        …429

4651. برج چهل دختران ـ دامغان ـ امامزاده جعفر     …430

4652. برج چهل دختر ـ سمنان ـ خیابان حکیم الهى   …431

4653. برج مهماندوست ـ دامغان ـ مهماندوست         …432

4654. قدمگاه حضرت مهدى ـ دستجرد ـ کاسوا         …432

4655. قدمگاه خضر نبى7 ـ سمیرم ـ قلعه قدیم         …433

4656. بقعه آقا سیّد آقا میر ـ جویبار ـ پایین جاده      …433

4657. بقعه آقاجان قلى بیک ـ رامسر ـ تنگدره            …434

4658. گنبد خشتى پیرنما (پیریغما) ـ دامغان ـ بک       …434

4659. گنبد زنگوله ـ دامغان ـ حومه شهر     …435

4660. گنبد پیر ـ دامغان ـ محمّد آباد          …435

4661. بقعه پیر داود ـ دلیجان ـ وارنج          …436

4662. بقعه پیروادى ـ همدان ـ خیابان اکباتان           …436

4663. بقعه پیر گرگى ـ همدان ـ خیابان باباطاهر      …436

4664. بقعه پیر مختار ـ همدان ـ محله مختاران         …437

4665. بقعه دو خواهران ـ همدان ـ خیابان عباس آباد …437

4666. بقعه خانم گرجى ـ همدان ـ محله بن بازار       …438

4667. بقعه بیلدر باشى ـ سبزوار ـ فسنقر     …438

4668. بقعه بابا عالم ـ بندر عبّاس ـ زیارت بابا عالم   …439

4669. بقعه بابا عبدالله ـ فلاورجان ـ کلیشاد  …439

4670. بقعه معصوم زاده ـ دماوند ـ مراء       …439

 

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده