مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

سادات حمزوی به چاپ رسید

کتاب سادات حمزوی چاپ شد

  تالیف این کتاب که بیش از دو سال به طول کشید، به معرفی فرزندان حمزه بن امام موسی کاظم(ع) در ایران، عراق، هند، پاکستان، لبنان و سوریه می پردازند. در این کتاب مزارات منسوب به حمزه و فرزندانش، خاندان های علمی و نیز مشاهیر سادات از نسل حمزه تا معاصر پرداخته شده است.این کتاب از سوی انتشارات وثوق در تیراژ 300 نسخه و در قطع وزیری و با جلد سخت و بسیار نفیس به چاپ رسیده و قیمت آن 450000 تومان است.علاقه مندان جهت تهیه این کتاب می توانند به قم، مجتمع ناشران، طبقه ششم پلاک 630 مراجعه نمایند یا با شماره های 37842395-96 تماس حاصل تا برایشان ارسال گردد.

فهرست مطالب

 مقدّمه مؤلّف.................................................................................................................................................... 18

فصل اول : حمزة بن موسی 7 و مزارات فرزندان............................................................................................. 22

حضرت حمزة بن موسی7........................................................................................................................ 22

دلایل هجرت حمزة و اختلاف در مدفن او................................................................................................... 24

دلایل مدفون بودن حمزة بن موسی 7 در سیرجان....................................................................................... 33

دلایل مدفون بودن حمزة بن موسی 7 در قم............................................................................................... 37

مدفون بودن حمزة بن موسی 7 در رى....................................................................................................... 40

ذکر دو کرامت از حمزة بن موسی 7........................................................................................................ 43

کرامت اول........................................................................................................................................... 43

کرامت دوم........................................................................................................................................... 46

کیفیت زیارت حضرت حمزة بن موسی 7................................................................................................. 47

بقعه و بارگاه امامزاده حمزه 7 شهر ری..................................................................................................... 48

فرزندان و نوادگان حضرت حمزه 7.......................................................................................................... 50

حمزة بن حمزة 7؛............................................................................................................................... 50

قاسم بن حمزة 7؛................................................................................................................................ 51

کیفیت شهادت و محل دفن قاسم اعرابی................................................................................................. 52

احمد بن حمزة 7................................................................................................................................ 56

على بن حمزة 7.................................................................................................................................. 57

علت مهاجرت و کیفیت شهادت............................................................................................................. 60

تاریخ شهادت و سال تولد....................................................................................................................... 67

بیتى منسوب به حافظ (ره)....................................................................................................................... 69

همراهان على بن حمزة 7..................................................................................................................... 72

اشعارى در مدح حضرت على‏بن حمزة 7............................................................................................. 74

امامزاده ابراهیم ـ قوچان................................................................................................................................... 78

امامزاده اسماعیل ـ فاروج - کوران ترکیه.......................................................................................................... 82

امامزاده حمزة ـ سمنان...................................................................................................................................... 85

امامزاده حمزة رضا ـ شیروان............................................................................................................................. 86

شهرت محلى و نسب شریف........................................................................................................................ 88

امامزاده حمزة صدرالدین - تبریز...................................................................................................................... 89

توصیف بقعه سید حمزة تبریز....................................................................................................................... 95

امامزاده جعفر ـ فاروج ـ یام.............................................................................................................................. 97

امامزاده شاه رکن الدین – دزفول..................................................................................................................... 98

امامزاده صالح - اردبیل.................................................................................................................................. 101

شهرت محلی و نسب شریف...................................................................................................................... 103

امامزاده عباس ـ سارى................................................................................................................................... 107

تعداد فرزندان و نوادگان امامزاده عبّاس(ع)................................................................................................ 122

آشکار شدن مرقد امامزاده عبّاس(ع).......................................................................................................... 123

سیماى تابناک امامزاده عبّاس(علیه السلام) در ادب پارسى.......................................................................... 132

امامزاده عبدالله ـ گرگان................................................................................................................................. 136

شهرت محلی ونسب امامزاده عبدالله........................................................................................................... 136

امامزاده عبدالرضاـ شیروان-توده..................................................................................................................... 137

امامزاده سلطان علی الغازی-طارم-جیش آباد.................................................................................................. 138

امامزاده محمّد ـ مشهد ـ داخل شهر.................................................................................................................. 139

توصیف بنا............................................................................................................................................... 142

مشخصات سنگ قبر.................................................................................................................................. 144

جایگاه سیاسى ـ اجتماعى خاندان سلطان محمّد........................................................................................... 148

نحوه اداره گنبد خشتى و درآمدها و هزینه هاى آن:............................................................... 154

جایگاه زیارتى گنبد خشتى........................................................................................................................ 154

امامزاده محمّد رضا - شیروان- مشهد طرقى سفلى............................................................................................. 157

شهرت محلّى نسب.................................................................................................................................... 160

شخصیّت مدفون در این بقعه...................................................................................................................... 160

محمّد بن قاسم، جدّ امامزاده محمّد رضا7................................................................................................ 161

تعداد فرزندان محمّد اعرابى....................................................................................................................... 162

بقعه منسوب به محمّد اعربى در اردبیل........................................................................................................ 164

امامزاده محمود ـ فاروج ـ برگرد..................................................................................................................... 165

شهرت محلّى نسب.................................................................................................................................... 166

امامزاده ناصر ویاسر....................................................................................................................................... 174

توصیف بقعه............................................................................................................................................. 175

شهرت محلی و نسب شریف...................................................................................................................... 176

امامزاده یحیى ـ شیروان- منصوران.................................................................................................................. 178

شهرت  محلی........................................................................................................................................... 179

اعتقاد ما.................................................................................................................................................. 180

بقعة سیّد امین الدّین جبراییل ـ اردبیل.............................................................................................................. 181

سایر مقابر بقعة کلخوران........................................................................................................................... 184

1.مقبرة عوض الخواص پسر فیروز شاه زرین کلاه:.................................................................................. 184

2. مقبرة سیّد محمّد اعرابی:................................................................................................................... 185

3. بقعة سیّد حمزه (ساری گل آقاسی):.................................................................................................. 185

بقعه صدر الدین– مشکین شهر........................................................................................................................ 188

شخص مدفون دربقعه................................................................................................................................ 189

دو بقعه پیرقطب الدین- آستارا و تالش............................................................................................................ 190

بقعه سید عبدالله داعی - دزفول....................................................................................................................... 192

شخص مدفون در بقعه............................................................................................................................... 193

آثار داعی................................................................................................................................................ 195

بقعه خواجه علی سیاه پوش – بیت المقدس و دزفول........................................................................................ 196

1. مزار خواجه علی سیاه‌پوش در شهر بیت‌المقدس...................................................................................... 198

2. امامزاده رودبند- دزفول........................................................................................................................ 200

علت ملقب بودن سلطان علی به سیاه پوش................................................................................................... 202

خروج و ظهور دین حق آرزویی بزرگ و عمری کوتاه.............................................................................. 203

الف. تاریخچه بقعه............................................................................................................................... 204

ب. مرقد بی بی گزیده.......................................................................................................................... 206

ج. قبرستان پیرامون بقعه........................................................................................................................ 207

3.امامزاده شاه رودبند ـ لردگان ـ کینک...................................................................................................... 207

4.امامزاده خواجه علی سیاهپوش - تبریز..................................................................................................... 208

با توجه به دفن سلطان خواجه علی سیاه پوش در بیت المقدس، و نیز وجود بنای یاد بود در دزفول که به اشتباه محل قبر او شهرت پیدا کرده، بدون شک این مکان در روستای کینک لردگان نیز نمی تواند مدفن او باشد بنابراین همان احتمال قدمگاه مقرون به صحت است.......... 209

مقبره شیخ حیدرصفوی ـ مشکین شهر.............................................................................................................. 209

مقبره شیخ  صلاح الدین رشید - لبنان.............................................................................................................. 212

مقبره شیخ صفى الدّین اردبیلى ـ اردبیل‏........................................................................................................... 216

در ورودی و حیاط بزرگ........................................................................................................................ 217

حیاط کوچک و صحن اصلی.................................................................................................................... 219

حرم‏خانه.................................................................................................................................................. 220

مقبرة شیخ صفى الدّین............................................................................................................................... 221

حیاط مقابر............................................................................................................................................... 222

چینى خانه‏................................................................................................................................................ 223

رواق دارالحفاظ (قندیل‏خانه):................................................................................................................... 225

چلّه خانة جدید......................................................................................................................................... 226

مقبرة شاه اسماعیل صفوى‏......................................................................................................................... 226

دارالحدیث.............................................................................................................................................. 227

مسجد جنّت سرا....................................................................................................................................... 227

سردر شاه عبّاسى‏...................................................................................................................................... 228

شرح حال شیخ صفی الدّین....................................................................................................................... 228

مقبره شاهزادگان صفوی................................................................................................................................ 231

مرقد امام خمینی(ره)...................................................................................................................................... 234

فصل دوم ؛خاندان های برخاسته از نسل حمزه بن موسی علیه السلام.................................................................. 239

بخش اول: نسل حمزه علیه الاسلام در ایران................................................................................................ 239

آل سید ابراهیم موسوی در اصفهان................................................................................................................. 239

آل بطحائی.................................................................................................................................................... 239

آل بهبهانی..................................................................................................................................................... 240

آل جابر ( آل جوابر صفوی)........................................................................................................................... 241

آل حسینی موسوی کودزر............................................................................................................................. 242

آل حمزوی شیراز......................................................................................................................................... 243

از این خانواده می توان به افرا د ذیل اشاره داشت:........................................................................................... 244

1.سید رضی بلند اقبال شیرازی................................................................................................................... 244

2.سیدعبدالوهاب حمزوی شیرازی............................................................................................................. 244

3.میرزا محمود خان حمزوی شیرازی متخلص به خرم................................................................................. 244

4.میرزا علی محمد خان حمزوی شعله........................................................................................................ 250

آل خلخالی................................................................................................................................................... 255

آل خمینی..................................................................................................................................................... 256

نوشته آیت الله پسندیده.............................................................................................................................. 258

تحقیقات استاد حشمت الله ریاضی............................................................................................................. 258

همسر امام و فرزندان ایشان........................................................................................................................ 263

سید احمد ، جد امام................................................................................................................................. 265

آیة الله سید مرتضی پسندیده....................................................................................................................... 267

رابطه امام و آیت الله پسندیده................................................................................................................ 270

خصوصیات اخلاقی............................................................................................................................. 272

آیت الله پسندیده از منظر دیگران.......................................................................................................... 272

سید نورالدین هندی.................................................................................................................................. 274

ماجرای انتخاب نام خانوادگی................................................................................................................... 275

سید مصطفی خمینی.................................................................................................................................. 276

تولد و تحصیلات و خانواده.................................................................................................................. 277

شروع فعالیت‌های سیاسی...................................................................................................................... 278

زندان و تبعید....................................................................................................................................... 279

حضور در ترکیه.................................................................................................................................. 280

حضور در عراق.................................................................................................................................. 280

اقدامات او در عراق............................................................................................................................ 281

رویکرد سید مصطفی در مبارزه............................................................................................................ 281

جایگاه علمی....................................................................................................................................... 282

آثارعلمی............................................................................................................................................ 282

درگذشت مشکوک............................................................................................................................. 283

سید احمد خمینی........................................................................................................................................... 284

تحصیلات................................................................................................................................................ 285

رابط نهضت............................................................................................................................................. 285

حضور در عراق....................................................................................................................................... 286

فعالیت‌های جدی برای نهضت................................................................................................................... 286

سفر حج و آموزش نظامی......................................................................................................................... 287

درگذشت برادر و تحولات پس از آن....................................................................................................... 287

حضور در پاریس..................................................................................................................................... 288

بازگشت به ایران....................................................................................................................................... 288

فعالیت‎ها پس از انقلاب............................................................................................................................ 289

سمت‌های او............................................................................................................................................ 290

دوران جنگ............................................................................................................................................ 290

حزب جمهوری و مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی............................................................................... 291

تولیت مرقد پدر........................................................................................................................................ 292

سید حسن خمینی...................................................................................................................................... 292

تدریس در حوزه علمیه و تولیت مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.................................................... 293

تالیفات............................................................................................................................................... 294

آل داعی....................................................................................................................................................... 295

آل رشتی...................................................................................................................................................... 297

آل رودباری................................................................................................................................................. 298

آیت الله سید مهدی رودباری.................................................................................................................... 299

آیت الله سید محمد تقی رودباری.............................................................................................................. 301

آیت الله سید حسین رودباری.................................................................................................................... 303

آیت الله  سید مجتبی رودباری................................................................................................................... 304

آل رودبند..................................................................................................................................................... 307

آل سیاه پوش................................................................................................................................................ 308

آل شفتی....................................................................................................................................................... 309

آیت الله سید محمد باقر شفتی.................................................................................................................... 309

فرزندان و نوادگان............................................................................................................................... 312

داستان ثروتمند شدن سید محمد باقر شفتی............................................................................................. 313

دیدگاه‌های مذهبی و بستر تاریخی آن.................................................................................................... 314

سیداسدالله شفتی بیدآبادی اصفهانی........................................................................................................... 316

اساتید و مشایخ اجازه........................................................................................................................... 317

شاگردان و مجازین.............................................................................................................................. 320

اولاد و اعقاب..................................................................................................................................... 324

کرامات معنوی.................................................................................................................................... 326

از منظر بزرگان.................................................................................................................................... 331

تالیفات و آثار قلمی............................................................................................................................. 333

وفات.................................................................................................................................................. 336

سیدمحمدباقر ثانی بیدآبادی اصفهانی......................................................................................................... 336

مهاجرات به اصفهان............................................................................................................................. 337

تأسیس کتابخانه................................................................................................................................... 337

آیت الله سیدمحمدتقی موسوی شفتی اصفهانی............................................................................................ 337

سیّدحسن ملاذالاسلام ابن حاج سیّدجعفر بیدآبادی.................................................................................... 338

میرزا محمّد حسین جعفری........................................................................................................................ 339

سیدمحمد مهدی بیدآبادی(شفتی).............................................................................................................. 339

آل شاهان صفوی........................................................................................................................................... 340

صفویه یا صفویان (حک ۹۰۷ -۱۱۳۵ ق)..................................................................................................... 346

تأسیس..................................................................................................................................................... 347

جانشینان شاه اسماعیل............................................................................................................................... 348

بازگشت اقتدار......................................................................................................................................... 350

دوران انحطاط و سقوط صفویه.................................................................................................................. 351

رسمی شدن مذهب شیعه............................................................................................................................ 352

تشیع و هویت ملی..................................................................................................................................... 354

ارتباط علمای شیعه و صفویان.................................................................................................................... 354

مناصب علما............................................................................................................................................. 355

علمای مخالف حکومت............................................................................................................................ 356

تشیع و تصوف در عصر صفویه.................................................................................................................. 357

رابطه صفویان با عثمانیان........................................................................................................................... 358

اسامی پادشاهان صفوی............................................................................................................................. 360

فرزندان و نوداگان شاهان صفوی............................................................................................................... 363

خاندان های صفوی ایران..................................................................................................................... 363

الف. صفوی های هند........................................................................................................................... 365

ب. صفویان و افشاریان......................................................................................................................... 365

ج. صفویان و قاجاریان......................................................................................................................... 366

آل صفوی همامی.......................................................................................................................................... 367

آل لاری....................................................................................................................................................... 367

سید عبدالحسین موسوی لاری................................................................................................................... 367

مهاجرت از نجف به لار....................................................................................................................... 368

آیت الله سیّد عبدالمحمّد موسوی آیت اللهی............................................................................................... 372

آیت‌الله سید حسین آیت‌اللهی(ره).............................................................................................................. 373

آیت الله سید علی اصغررکنی.................................................................................................................... 375

آل موسوی آمل............................................................................................................................................ 376

آل موسوی سرآور........................................................................................................................................ 376

آل موسوی سمقاور....................................................................................................................................... 378

آل موسوی ملا باشی شیراز............................................................................................................................. 380

میرزا احمد حکیم باشی............................................................................................................................ 383

میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی................................................................................................................. 385

میرزا عبدالکریم فرزند میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی............................................................................... 387

فردوس الملوک دختر میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی............................................................................... 387

حاج میرزا محمدعلی موسوی.................................................................................................................... 390

حاجی میرزا محمد رحیم (بیدل شیرازی):................................................................................................... 394

آل موسوی مبارکه......................................................................................................................................... 397

حجت الاسلام میرسیّد علی موسوی مبارکه‌ای............................................................................................. 398

آیت الله سید محمد علی مبارکه ای............................................................................................................ 399

رشد و نمو........................................................................................................................................... 400

آثار.................................................................................................................................................... 401

اجازات اجتهاد.................................................................................................................................... 401

روایت آیت‌الله مبارکه‌ای از گوهر مراد................................................................................................. 401

مبارزات و شهادت.............................................................................................................................. 402

حجت الاسلام سید محمد موسوی نسب...................................................................................................... 402

حجت الاسلام سید خلیل موسوی نسب...................................................................................................... 403

سید مرتضی موسوی نسب.......................................................................................................................... 403

آل میر مسعودی صفوی.................................................................................................................................. 404

آل نوابی نهرمیان............................................................................................................................................ 405

آل والهی...................................................................................................................................................... 406

آل ولی......................................................................................................................................................... 407

بخش دوم : نسل حمزه علیه السلام  درعراق.................................................................................................... 408

آل سید ابراهیم موسوی.................................................................................................................................. 408

برخی از بزرگان سادات آل ابراهیم موسوی............................................................................................... 410

1.سید کمال الدین(علی کمال الدین)..................................................................................................... 410

2.سید ابراهیم بن سید رضا(رضا فخرالدین)............................................................................................ 411

3.سید ابوالقاسم بن ابراهیم.................................................................................................................... 412

4.سید عبدالله بن ابوالقاسم.................................................................................................................... 412

5.سید یوسف عبدالله ابوالقاسم.............................................................................................................. 412

6.سید عبدالله  یوسف عبدالله موسوی..................................................................................................... 414

7.سید محمد عبدالله یوسف موسوی....................................................................................................... 415

8-عمید سادات، سید باسم محمد عبدالله موسوی.................................................................................... 416

سنگ قبور برخی از سادات آل ابراهیم موسوی.......................................................................................... 418

آل ازغیر....................................................................................................................................................... 421

آل  اسدالله محرابی........................................................................................................................................ 422

آل اصلان..................................................................................................................................................... 423

آل ادهمی..................................................................................................................................................... 424

آل البو معاش................................................................................................................................................ 428

آل بحرالعلوم................................................................................................................................................. 429

آل تولکی(پیر خضر شاهی)............................................................................................................................ 430

آل حکیم...................................................................................................................................................... 431

آل حیدری................................................................................................................................................... 432

آل خلف...................................................................................................................................................... 435

آل رحیمه..................................................................................................................................................... 435

آل دفتر دار................................................................................................................................................... 436

آل سفلی صفوی............................................................................................................................................ 437

آل سیاه......................................................................................................................................................... 438

آل شفیع....................................................................................................................................................... 438

آل شهاب..................................................................................................................................................... 440

آل شهرستانی................................................................................................................................................ 441

آل صبع........................................................................................................................................................ 443

آل عاشق...................................................................................................................................................... 444

آل عبدالجبار................................................................................................................................................. 445

آل عبدالرحمن.............................................................................................................................................. 448

آل عبدالواحد................................................................................................................................................ 448

آل علی صالح................................................................................................................................................ 451

آل فواز(ارحباوی)........................................................................................ Error! Bookmark not defined.

آل قره داغ.................................................................................................................................................... 455

آل قطب الدین.............................................................................................................................................. 456

آل کواکبی................................................................................................................................................... 458

آل ملابشی.................................................................................................................................................... 461

آل مهدی اوّاه................................................................................................................................................ 462

آل نجف....................................................................................................................................................... 462

بخش سوم: نسل حمزه علیه ااسلام درافغانستان ، هند ، پاکستان ولبنان................................................................ 464

آل جیرول و سلطان آبادی............................................................................................................................. 464

آل حاجی وارث........................................................................................................................................... 465

آل سلطان حیدر قلندر.................................................................................................................................... 466

آل صفا......................................................................................................................................................... 468

آل عبیدالله و علی هروی................................................................................................................................ 469

آل فخرالدین................................................................................................................................................. 471

آل محمد کوچک......................................................................................................................................... 471

آل موسوی سمرقند........................................................................................................................................ 471

آل میر حامد حسین........................................................................................................................................ 472

علامه میر حامد حسین هندی...................................................................................................................... 472

زندگی‌نامه........................................................................................................................................... 472

درگذشت........................................................................................................................................... 473

تحصیلات و خدمات علمی................................................................................................................... 473

برخی از آثار....................................................................................................................................... 475

خاندان................................................................................................................................................ 476

سید محمدقُلی موسوی هندی نیشابوری مشهور به علامه کُنتوری.................................................................... 477

سید اعجاز حسین..................................................................................................................................... 479

سید ذاکر حسین موسوی هندی.................................................................................................................. 481

آیت‌الله سید ناصر حسین........................................................................................................................... 482

تحصیلات........................................................................................................................................... 482

تدریس............................................................................................................................................... 484

شاگردان............................................................................................................................................. 484

بر فراز منبر.......................................................................................................................................... 485

مرجعیت.............................................................................................................................................. 486

نظم در زندگی.................................................................................................................................... 486

تواضع................................................................................................................................................. 488

سیمای ظاهری..................................................................................................................................... 488

فعالیت سیاسی و فرهنگی...................................................................................................................... 489

محفل قصیده‌خوانی.............................................................................................................................. 490

تألیفات............................................................................................................................................... 491

فرزندان............................................................................................................................................... 494

کتابخانه‌ی ناصریه................................................................................................................................. 498

درگذشت........................................................................................................................................... 500

آل کنتوری................................................................................................................................................... 500

فهرست منابع................................................................................................................................................. 501

 

يكشنبه ۱۰ مرداد ۰۰ , ۰۷:۳۷ شرافت حسین کاظمی

باسلام !من باید این کتاب را تهیه کنم اما از پاکستان هستم لطفاً بگویید چگونه این کتاب می تواند به دست من برسد 

00923125647838

لطفا به من بگویید چگونه می توانیم این کتاب را تهیه کنیم، ما سادات موسوی سمرقند هستیم
لطفا اطلاعات بدید

ilhom29@yandex.ru

با سلام و عرض ادب و ضمن تشکر از جنابعالی.
هزینه کتاب را که اکنون 350000 توان است به حساب 7037997477318407 بنام محمد مهدی فقیه محمدی جلالی واریز فرمایید و سپس فیش آن و آدرس شما را به همراه کد پستی به شماره 09121520798 ارسال کنید تا پست پیشتاز شود. با تشکر
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده