مقدّمه مدیر کل اوقاف قزوین··· 29

فصل اوّل: موقعیّت جغرافیایى، بناها و یادمان‏هاى تاریخى

موقعیّت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان قزوین··· 33

     جغرافیایى طبیعى و اقلیمى استان··· 33

     جغرافیاى تاریخى استان قزوین··· 35

     قزوین··· 36

     تاکستان··· 39

     وضعیّت اجتماعى و اقتصادى استان··· 40

     جاذبه‏هاى طبیعى··· 46

     رودخانه··· 46

     چمشه‏ها و مراکز آب درمانى··· 49

1ـ کاخ‏ها و عمارت‏ها··· 52

      سردرِ عالى قاپو··· 52

      عمارت چهل ستون··· 53

2ـ قلعه‏هاى تاریخى··· 54

      قلعه الموت··· 54

      قلعه نویزر شاه··· 63

      قلعه لمبسر··· 64

      قلعه سمیران··· 67

      قلعه سنگرود··· 69

      قلعه شیرکوه··· 69

      قلعه ساسان (آرامگاه بزرگ)··· 70

      قلعه محمّد زمان خان رشوند··· 71

      قلعه دختر (قز قلعه)··· 72

      قلعه و آثار ایوان نیاق··· 72

3ـ برج‏هاى تاریخى··· 73

      برج‏هاى آرامگاهى خرقان··· 73

      برج باراجین··· 78

      برج سنگى با کتیبه کوفى··· 80

4ـ گنبدهاى تاریخى··· 81

      یله گنبد··· 81

      کافر گنبد··· 81

5ـ حمّام‏هاى قدیمى··· 83

      حمّام شاه عبّاس··· 83

      گرمابه صفا··· 83

6ـ آب آنبارهاى قدیمى··· 85

      آب انبار حاج کاظم··· 85

      آب انبار حکیم··· 85

      آب انبار سردار بزرگ··· 85

      آب انبار سردار کوچک··· 86

      آب انبار پنجه على··· 86

      آب انبار جنب مسجد جامع کبیر··· 86

      آب انبار حاجى بابا (خطیب)··· 87

      آب انبار حاج ملا آقا··· 87

      آب انبار حاج کریم··· 87

      آب انبار رزگره کوچه··· 87

      آب انبار شیشه گر··· 88

      آب انبار خان··· 88

      آب انبار لالو··· 88

7ـ پل‏ها و سدهاى تاریخى··· 89

      پل شاه عبّاسى··· 89

      پل لوشان··· 90

      سدّ قدیمى سیّد على خان··· 90

      سدّ قدیمى سپهسالار··· 91

8ـ گورستان تاریخى··· 91

     گورستان حسن آباد و گنبد آن··· 91

      گورستان شاه کوه··· 92

9ـ روستاهاى تاریخى··· 93

      گازرخان··· 93

      هرزویل··· 94

10ـ تپّه‏هاى باستانى··· 95

      تپّه خندو··· 95

      تپّه داکان··· 96

      تپّه الوند··· 96

11ـ بازارها و تیمچه‏ها··· 98

      مجموعه بازار قزوین··· 98

      تیمچه سرباز··· 99

      تیمچه سرپوشیده··· 99

      تیمچه حاج سیّد کاظم··· 99

      تیمچه رضوى··· 99

      تیمچه درویش مهدى··· 100

      تیمچه حاج محمّد تقى··· 100

12ـ کاروان سراها و سراهاى قدیمى··· 100

      کاروان سراى محمّد آباد خره (خورهه)··· 100

      کاروان سراى پنبه··· 102

      کاروان سراى قربان على غازان··· 102

      کاروان سراى سلطان آباد··· 103

      سراى رضوى··· 104

      سراى وزیر··· 104

      سراى سعدیّه (سراى سعد السلطنه)··· 105

      سراى ضرّابخانه··· 105

      سراى گلشن··· 106

      سراى حاجى رضا··· 106

      سراى شاهرودى··· 106

13ـ دروازه‏هاى قزوین··· 107

14ـ مساجد قدیمى··· 107

      مسجد جامع کبیر··· 107

      مسجد حیدریّه··· 111

      مسجد النبى 9··· 112

      مسجد سنجیده··· 113

      حسینیه امینى‏ها··· 114

      مسجد و مدرسه سردار··· 116

       مسجد و مدرسه شیخ الاسلام (مسعودیّه)··· 117

      مسجد و مدرسه صالحیه··· 117

      مسجد پنجه على··· 118

15ـ چشمه‏ها و مراکز آبدرمانى··· 119

      چشمه یله گنبد··· 120

      چشمه آب گرم خرقان··· 121

      چشمه‏هاى آب معدنى آب ترش و لرزان··· 122

      چشمه آب گرم جاده تاکستان ـ آوج··· 122

فصل دوّم: مزارات شهرستان قزوین

1ـ آرامگاه جدیده خاتون ـ خرقان··· 125

2ـ آرامگاه حمد اللّه‏ مستوفى - محلّه پنبه ریسه··· 131

     شرح حال حمداللّه‏ مستوفى··· 133

     آثار حمداللّه‏ مستوفى··· 135

     ارادات حمداللّه‏ مستوفى به اهل بیت:··· 140

     قطعه‏اى از حمداللّه‏ مستوفى··· 141

3ـ آرامگاه خواجه ابودجانه ـ لهارد··· 142

4ـ آرامگاه چهار انبیاـ خیابان پیغمبریّه··· 142

     توصیف کلّى‏بنا··· 146

     مصالح بکار رفته··· 148

     نقشه بنا··· 148

     نما و تزیینات بیرونى··· 150

     نماى جنوبى مقبره··· 152

     نماى غربى بقعه··· 153

     گنبد··· 155

     نما و تزیینات داخلى··· 155

     تذکره مرحوم حاج سیّد تقى قزوینى راجع به بقعه پیغمبریّه··· 157

     ترجمه از کتاب مارکوپولو ایتالیایى··· 161

     از تفسیر شیخ ابوالفتوح رازى قدس سره··· 164

     از کتاب درر التیجان فى تاریخ بنى الاشکان··· 171

     شنیدنیها راجع به پیغمبریّه··· 177

     امامزاده صالح مدفون در کنار چهار انبیا··· 179

5ـ آرامگاه رئیس المجاهدین - قزوین··· 181

     شرح حال میرزا حسن شیخ الاسلام··· 182

     میرزا حسن و جنبش مشروطه··· 182

     اقدامات رییس المجاهدین قبل از فتح قزوین··· 184

     فتح قزوین به روایت سرهنگ گلریز··· 185

     یک اتهام اثبات نشده··· 187

     مرگ رییس المجاهدین··· 188

     نوشته عارف درباره شیخ الاسلام··· 189

     حاج میرزا مسعود شیخ الاسلام، پدر رییس المجاهدین··· 190

     شیخ الاسلام و مشروطه··· 192

     اوضاع قزوین قبل از گشوده شدن به دست مشروطه خواهان··· 193

     فتح قزوین و کشته شدن شیخ الاسلام··· 195

     بناهایى که شیخ الاسلام بانى آن بوده است··· 198

6ـ آرامگاه سلطان ویس (سلطان قیس) ـ نیاق··· 200

7ـ آرامگاه سنگى ـ حسن آباد··· 206

8ـ آرامگاه سنگى ـ شاه‏کوه··· 207

9ـ آرامگاه شاهزاده حسین ـ خیابان آستانه··· 208

     داستان عجیب··· 219

     تاریخ مزار··· 223

     توصیف آرامگاه··· 239

     توصیف آرامگاه به نقل مینودر··· 241

     مساحت صحن و بقعه··· 244

     تولیت آستانه··· 252

     2ـ موقوفات:··· 273

شاهزاده حسین (ع) از زبان شعرا··· 281

10ـ آرامگاه کوچک ـ سمیران··· 291

11ـ امامزاده آمنه خاتون - خیابان ملک آباد··· 293

12ـ امامزاده اباذر ـ دربند··· 295

13ـ امامزاده ابراهیم ـ ابراهیم آباد··· 302

14ـ امامزاده ابراهیم ـ توان··· 303

15ـ امامزاده ابراهیم ـ چناسک··· 303

16ـ امامزاده ابراهیم ـ رزجرد··· 304

17ـ امامزاده ابراهیم ـ زرند··· 305

18ـ امامزاده ابراهیم ـ ناصر آباد··· 306

19ـ امامزاده ابراهیم و زینب ـ هنیز··· 307

20ـ امامزاده ابراهیم ـ هرزویل··· 307

21ـ امامزاده ابراهیم ـ یرک··· 309

22ـ امامزاده ابوالحسن ـ شهرستان سفلى··· 310

23ـ امامزاده ابوالحسن ـ مسکین آباد··· 312

24ـ امامزاده احمد ـ حصار خروان··· 313

25ـ امامزاده احمد ـ عبدل آباد··· 315

26ـ امامزاده احمد ـ قشلاق··· 316

27ـ امامزاده احمد ـ یرک··· 317

28ـ امامزاده احمد و منصور ـ کوشک··· 317

29ـ امامزاده اسحاق ـ ورس··· 318

     شهرت محلى نسب··· 318

     شخصیّت مدفون در این بقعه··· 319

30ـ امامزاده اسماعیل - باراجین··· 320

31ـ امامزاده اسماعیل ـ چناسک··· 324

32ـ امامزاده اسماعیل - خیابان شهدا··· 324

     نسب شریف··· 325

     نماى شمالى··· 333

33ـ امامزاده اسماعیل - دودهه··· 342

34ـ امامزاده اسماعیل - شیزر··· 343

35ـ امامزاده اسماعیل ـ فلار··· 344

     اسماعیل بن موسى علیه‏السلام··· 347

36ـ امامزاده اسماعیل  ـ کوچنان··· 351

37ـ امامزاده اسماعیل ـ محمّد ده··· 352

38ـ امامزاده اسماعیل ـ میلک··· 352

39ـ امامزاده افضل ـ تلاتر··· 354

40ـ امامزاده اُمّ کلثوم ـ ازگنین··· 355

41ـ امامزاده اولیا ـ اصطلبر··· 356

42ـ امامزاده ایّوب و زکریا ـ روج علیا··· 357

43ـ امامزاده ایّوب ویوشع ـ آئین··· 358

44ـ امامزاده بى‏بى زبیده ـ خیابان شهداء··· 358

45ـ امامزاده بى‏بى سکینه ـ جوینک··· 360

46ـ امامزاده بى‏بى سکینه ـ سنقرآباد··· 360

47ـ امامزاده بى‏بى شهربانو ـ خیابان تهران قدیم··· 361

48ـ امامزاده بیگم ـ اصطهلک··· 363

49ـ امامزاده جعفر و اسکندر ـ شیخ لر··· 364

50ـ امامزاده جمال‏الدّین و علاءالدّین ـ سنگان سفلى··· 364

     دو شخصیّت مدفون در بقعه··· 365

51ـ امامزاده حسن و صالح ـ کندانسر··· 366

     حسن بن موسى علیه‏السلام··· 367

     مزارات منسوب به حسن بن موسى علیه‏السلام··· 369

52ـ امامزاده حلیمه خاتون ـ خیابان امام خمینى؛··· 371

     حکیمه بنت موسى علیه‏السلام··· 374

53ـ امامزاده حلیمه خاتون ـ یله گنبد··· 383

54ـ امامزاده حلیمه، سکینه، نرگس و ابوطالب ـ معلّم کلایه··· 385

55ـ امامزاده سام و جالوت ـ کیاکلایه علیا··· 385

56ـ امامزاده سلطان بابا ـ بابا··· 386

57ـ امامزاده سلطان پیر خال شاه ـ دیزجین··· 387

58ـ امامزاده سلیمان ـ بیدستان··· 387

     سلیمان بن موسى کیست؟··· 388

     شخصیّت مدفون در بقعه··· 397

59ـ امامزاده شجاع‏الدّین ـ زرشک··· 398

60ـ امامزاده صالح ـ خاکعلى··· 399

61ـ امامزاده صالح، یحیى و محسن ـ مقانک··· 400

62ـ امامزاده ضامن ـ امام ضامن··· 400

63ـ امامزاده طیّبه خاتون ـ بکندى··· 401

64ـ امامزاده عبداللّه‏ ـ آتان··· 402

     عبداللّه‏ بن موسى علیه‏السلام··· 403

     مزارات منسوب به عبداللّه‏ بن موسى علیه‏السلام··· 407

65ـ امامزاده عبداللّه‏ ـ فیله ورین··· 409

     حمزة بن موسى علیه‏السلام··· 410

     تعداد فرزندان حمزة بن موسى علیه‏السلام··· 413

     الف ـ حمزة بن حمزه علیه‏السلام··· 413

     ب ـ قاسم بن حمزه علیه‏السلام··· 414

     کیفیّت شهادت و محلّ دفن قاسم··· 416

     د ـ احمدبن حمزه علیه‏السلام··· 422

     هـ على بن حمزه علیه‏السلام··· 422

     شخصیّت مدفون در این بقعه··· 425

66ـ امامزاده عقیل ـ سعیدآباد··· 426

67ـ امامزاده على ـ بک باغى··· 427

68ـ امامزاده على ـ چناسک··· 427

69ـ امامزاده على ـ خیابان طالقانى··· 431

     مصالح··· 433

     نقشه بنا··· 433

     نما و تزیینات بیرونى··· 434

     الف: نماى شرقى بقعه··· 434

     ب: گنبد··· 435

     ج: نما و تزیینات داخلى··· 436

     د: ایوان··· 436

     نسب شریف··· 439

     شرح حال على بن جعفر علیه‏السلام··· 439

     تبارى پاک و معصوم··· 440

     تولّد··· 440

     همگام برادر··· 442

     در منظر اهل نظر··· 443

     اساتید و شاگردان··· 446

     رحلت··· 453

     مرقد شریف در عریض··· 454

     مزارى در قم··· 454

     بقعه «در بهشت»··· 457

     مرقدى در سمنان··· 458

     آثارى تا به امروز··· 458

     الف: یادگارى از قلم··· 458

     ب: خاندان··· 460

     سیّد کمال··· 461

     سیّد على امامى··· 462

     سلطان سید على در نایین··· 462

     شرح حال عیسى الاکبر النقیب، جدّ دوّم امامزاده على··· 463

     شرح حال محمّد الاکبر، جدّ سوّم امامزاده على··· 465

70ـ امامزاده على‏اصغر ـ زرآباد··· 466

     نسب امامزاده على‏اصغر··· 467

     شخصیّت مدفون در بقعه··· 468

     بناى ساختمان امامزاده على‏اصغر··· 469

     دو گزارش خواندنى··· 471

     فرمان تولیت بقعه امامزاده على‏اصغر علیه‏السلام··· 473

     پیشینه تاریخى موقوفه و واقف آن··· 474

     آقا سید حسین مجتهد زرآبادى··· 477

     متولیان امامزاده على اصغر علیه‏السلام··· 478

     درخت خونبار··· 479

     زید شهید علیه‏السلام، جدّ اعلاى امامزاده على‏اصغر علیه‏السلام··· 480

     تاریخ تولّد و شهادت زید علیه‏السلام··· 481

     مادر زید علیه‏السلام··· 482

     لقب‏هاى زید علیه‏السلام··· 483

     فضایل علمى و اخلاقى زید علیه‏السلام··· 484

     بیان رساى زید علیه‏السلام··· 485

     زید بن على علیه‏السلام مفسّر و همراز قرآن··· 487

     تفسیر قرآن در زندان··· 489

     شاگردان زید علیه‏السلام··· 489

     تألیفات زید بن على علیه‏السلام··· 492

     همسر و تعداد فرزندان زید علیه‏السلام··· 493

     محمّد بن زید شهید علیه‏السلام جدّ دوّم امامزاده على اصغر··· 494

     اعتقاد محمّد در مسأله امامت شیعه··· 497

     تعداد فرزندان محمّد بن زید علیه‏السلام··· 498

     خیانت یکى از کنیزان محمّد··· 500

     گذشت و فداکارى محمّد بن زید علیه‏السلام··· 501

     جعفر الشاعر جدّ اوّل امامزاده على اصغر··· 504

     احمد سکین پدر بزرگوار امامزاده على اصغر··· 505

     فرزندان امامزاده على اصغر··· 505

71ـ امامزاده على ـ گابرى··· 506

72ـ امامزاده على اکبر و خیر خاتون ـ کوچنان··· 507

     شهرت محلى و نسب شریف··· 507

73ـ امامزاده على النقى ـ زرجه بستان··· 508

74ـ امامزاده غایب ـ ورتوان··· 509

75ـ امامزاده غیب ـ اردک··· 510

76ـ امامزاده قاسم ـ آتان··· 510

77ـ امامزاده قاسم ـ آئین··· 511

78ـ امامزاده قاسم ـ زاجکان··· 511

79ـ امامزاده قاسم ـ زرشک··· 512

80ـ امامزاده قاسم ـ شهر تاریخى سمیران··· 513

     قاسم بن موسى علیه‏السلام··· 516

     شخصیّت مدفون در بقعه··· 524

81ـ امامزاده قاسم ـ لیا··· 524

82ـ امامزاده قاسم، ابراهیم و نرجس خاتون ـ چوسر··· 525

83ـ امامزاده کنعان ـ پررود··· 525

84ـ امامزاده محمّد ـ اصطلبر··· 527

85ـ امامزاده محمّد ـ حسین‏آباد··· 527

86ـ امامزاده محمّد ـ رزجرد··· 528

87ـ امامزاده محمّد ـ لهارد··· 529

88ـ امامزاده محمّد ـ خیابان مولوى··· 530

     محلّ دفن محمّد بن جعفر علیه‏السلام··· 538

     شخصیّت مدفون در این بقعه··· 541

89ـ امامزاده محمّد ـ ناصرآباد··· 543

90ـ امامزاده محمّد اسماعیل ـ دودهه··· 545

91ـ امامزاده محمّد باقر و حلیمه خاتون ـ بلنگى··· 546

92ـ امامزاده محمّد حنفیه ـ گازرخان··· 547

93ـ امامزاده محمّد و هاشم ـ لامان··· 547

94ـ امامزاده محمود ـ حصارخروان··· 548

95ـ امامزاده محمود ـ گازرخان··· 549

96ـ امامزاده محمود، حسن و حسین ـ شنازند··· 550

97ـ امامزاده مصیب ـ هنیز··· 551

98ـ امامزاده موسى ـ کوشکدر··· 551

99ـ امامزاده موسى ـ ویار··· 552

100ـ امامزاده موسى بن عبّاس ـ یل‏آباد··· 553

101ـ امامزاده ناصر ـ ناصر آباد··· 554

102ـ امامزاده نجى‏الدّین ـ طزرکش··· 555

103ـ امامزاده نصراللّه‏ ـ گرمارود··· 558

104ـ امامزاده نوح و طاهر ـ نیارک··· 559

105ـ امامزاده نه تن ـ کلایه··· 559

106ـ امامزاده هاجر خاتون ـ کوچنان··· 560

107ـ امامزاده هادى ـ زرجه بستان··· 560

108ـ امامزاده هادى ـ ماهین··· 561

109ـ امامزاده هارون ـ دوشاب··· 561

     هارون بن موسى علیه‏السلام··· 563

     الف: امامزاده هارون اصفهان··· 564

     ب: امامزاده هارون ساوه··· 566

     ج: امامزاده هارون شهریار··· 568

     د: امامزاده هارون کاشان··· 570

     ه: امامزاده هارون طالقان··· 571

     شخصیّت مدفون در بقعه··· 572

110ـ امامزاده هاشم ـ توان··· 573

111ـ امامزاده هاشم ـ دربند··· 575

112ـ امامزاده هجده تن ـ گازرخان··· 576

113ـ امامزاده یحیى ـ خاکشان··· 577

114ـ امامزاده یحیى ـ وشته··· 577

     یحیى بن موسى علیه‏السلام کیست؟··· 579

     الف ـ سبزوار··· 581

     ب ـ سمنان··· 582

     ج ـ محلات··· 585

     د ـ هشتگرد··· 588

     شخصیّت مدفون در این بقعه··· 592

115ـ امامزاده یعقوب ـ دستجردعلیا··· 593

116ـ بقعه چهار امامزاده ـ دیزجین··· 595

117ـ بقعه دانیال پیغمبر ـ پشگلدرّه··· 595

118ـ بقعه سبز پوشان ـ پشگلدرّه··· 595

119ـ چشمه على مرتضى ـ حسن‏آباد··· 596

120ـ چهار طاقى ـ سمیران··· 596

121ـ مقبره امیر تى‏تى ـ هرزویل··· 597

122ـ مقبره پیرعلمدار ـ خیابان تهران··· 600

123ـ مقبره پیر کناره سبزه مسجد ـ محلّه آخوند··· 600

124ـ مقبره چهل تن یا چهل دختران ـ خیابان سپه··· 601

125ـ مقبره حاج سیّد جوادیها ـ شاهزاده حسین··· 602

126ـ مقبره خلیل بن غازى قزوینى «مولا خلیلا» - محلّه آخوند··· 602

127ـ مقبره سیّد یحیى ـ رحیم‏آباد··· 603

128ـ مقبره شارح قاموس ـ خیابان تهران··· 603

129ـ مقبره شیخ احمد غزالى - قزوین··· 605

130ـ مقبره شهید ثالث ـ حرم شاهزاده حسین··· 605

     ملا محمّد تقى برغانى··· 606

     شیخ احمد احسائى کیست؟··· 608

     آخرین سفر شیخ احمد احسائى به قزوین··· 610

     ملا محمّد تقى برغانى پس از مرگ احمد احسائى··· 613

     شهادت محمّد تقى برغانى··· 613

     شهادت شهید ثالث به روایت مؤلّف قصص العلماء··· 615

     مقبره شهید ثالث··· 616

     فرزندان شهید··· 617

     آثار شهید ثالث··· 618

     پایان کار باب··· 618

     شمّه‏اى از عقاید فرقه ضالّه بهائى··· 620

131ـ مقبره قوام ـ خیابان مولوى··· 622

132ـ مقبره حاج ملا عبدالوهّاب دارالشفائى ـ شاهزاده حسین··· 623

133ـ مقبره میر ابراهیم بن معصوم - حرم شاهزاده حسین···