بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

الحمد اللّه‏ الذى جعل اشرف الانساب سادات القبائل واولاد الرسول جامع المکارم والفضایل والصلوة والسلام على شمس الانبیاء محمد خاتم النبیین وعلى قمر الاولیا على امیرالمؤمنین واولاده الطاهرین وبعد چنین گویند بنده ناسوتى مهدى ابن مصطفى الحسینى التفرشى المتخلص بلاهوتى والملقب ببدایع نگار که ولادت این بنده در شب یک شنبه بیست وهفتم ماه رجب سال هزارو دویست و هفتاد ونه هجرى در شهر تهران واقع شده و تاکنون که سال هزار و سیصدوپنجاه هجرى است در جزو مستخدمین دولت محسوب و پنج پادشاه را فرمانبر دار بودم ناصرالدین شاه قاجار و پسرش مظفر الدین شاه و پسر او  محمد على شاه و پسرش احمد شاه قاجار را و اکنون در ظل مراحم رضا شاه
پهلوی هستم و باداشتن نوکرى دولت عشقى بتحصل علوم داشته کتابهائى تصنیف نمودم که اکثر مطبوع و منتشر است چون بدایع الا حکام در فقه وبدایع الانوار و امثال اینها چون در تابستان به امام زاده قاسم شمیران که شمال طهران واقع است میروم جماعتى از دوستان تمنا نموند کتابى در مدفن ساداة بنویسم که در شهر هاوقراء مدفونند گفتم این کاریست صعب بلکه محال زیرا در هر شهر و قریه مدفونند و بقعه دارند احدى نتواند سیاحت تمام قراء را بنماید و اکثر بقاع را خود اهل قریه نمیدانند نام آن سید مدفون و سلسله نسب او را لیکن از روى کتاب مى توانم بقدر قوه معین نمایم ساداتى را که وارد شهرى شده اند خواه صاحب بقعه ومزور باشند خواه نباشند

و در این کتاب ذکور ساداة را مى نویسم نه اناث را و در خبر است که رسول خدا فرمود کل حسب و نسب منقطع یوم القیامة الا حسبى ونسبى در سوره
انا اعطیناک الکوثر بشارتست براى رسول خدا که بلاعقب نیست چه کوثر مبالغه در کثرتست یعنى اولاد تو از فاطمه
بسیار خواهد بود و هم فرموده است من زارنى او زاراحد من ذریتى زرته یوم القیامه فانقذته من احوالها امام جعفر
صادق فرماید من‏زار مسلما اخاه المسلم فى الله ولله الا ناداه الله عزوجل ایها الزائر طبت وطابت لک الجنة امام موسى
ابن جعفر فرماید که هر که قادر نباشد بر زیارت ما پس زیارت کند صالحان و شیعیان ما را که تانوشته شود براى او ثواب
صله و نیکى بما امام على ابن موسى الرضا فرماید هر کس بیاید بنزد قبر برادر مومن خود و رو بقبله کند و دست بر قبر
گذارد و هفت مرتبه سوره انا انزلنا را بخواند ایمن گردد از ترس روز قیامت ایضا فرماید که در قبرستان یازده مرتبه سوره
قل هوالله بخواند و ثوابش را بآنها هدیه کند حقتعالى بعدد مردگان او را ثواب دهد و از رسول خدا مرویست که هر که
آیة الکرسى بخواند و هدیه کند براى اهل قبور حقتعالى بعدد هر حرفى ملکى خلق کند که از براى او تسبیح بگوید تا
قیامت و ایضا فرماید هر کس سوره یسن بخواند حق تعالى عذاب ایشان را سبک گرداند و بعدد

 

مردها حسنه او را کرامت فرماید ومن در این کتاب امامزاده ، مى نویسم مقصودم ساداة است خواه فاصله بین آنها
وامام باشد یا نباشد زیدى مذهب یا اسماعیلى باشد یا اثنى عشرى و در کتب انساب بعضى اختلافات هست مثلاً
بعضى حسین ابن امام موسى را بلاعقب نوشته اند بعضى براى او اولاد قائلند اما در اسفراین خراسان که جمعى براى
ناصرابن امام جعفر صادق سلسله قائلند همه علماى انساب رد کرده اند که پسرى ناصر نام نداشته و ممکن است که
نقبا جهة متفرق بودن سادات در بلاد بعضى را چون اطلاع نداشتند بلا عقب دانسته باشند چون عبدالله ابن امام
محمد باقر که در عراق جماعتى خود را باو منتسب میدانند ولى در کتب انساب بلاعقب ذکر شده بعضى از متاخرین
جهة فقدان شجره نامه نمى دانند کدام سلسله هستند بعضى بواسطه احترمات دنیوى خود را داخل ساداة نموده‏اند و
نزددانا کذب آن ها ظاهر مى‏شود مثلا خود را بشانزده فاصله بامامى منتسب کرده اند که واضح است کذبست در
معاصرین امثال این اشخاص بسیار است و بعضى از سلاسل صحیح ممکن است در نوشتن سلسله سهوا اسمى را زیاد
کرده‏اند یا از قلم انداخته باشند چنانچه در ساداة هند جمعى نسب را با سمعیل ابن على ابن جعفر ابن امام على النقى
میرسانند على را زیاد نوشته اند بعضى بعبدالله ابن جعفر رسانده‏اند و این عبدالله ابن محمد ابن جعفر است محمد
ساقط شده و بعضى بقاع هستند که ساداة نیستند از علمأ و عرفأ و حکام و سلاطین اند که اهل قراء بواسطه عدم علم
گمان کرده ساداتند در ورقى دیدم نوشته بود قنات سنگلج طهران را زبیده دختر شاه طهماسب صفوى احداث کرد و
نوشته بود درخانه جنوب طهران سه قبر پیدا شد سنک یکى نوشته بود هذا قبر على بن محمدابن حسین ابن
علاءالدین ابن عمر ابن محمود ابن على ابن حسن ابن احمد ابن امام موسى در آن ورقه نوشته بود شاه طهماسب بناى
شهر طهران را گذاشت براى زیارت میر برهان الدین خلیل الله وعطیة الله پسرش و سید اسمعیل که در جنوب شهر
است برادر امامزاده جعفر است که در ورامین است و الله اعلم این بنده از روى کتب متبره اسماء ساداة را نوشته‏ام
خواه بقعه داشته باشند خواه نداشته باشند چون کتاب عمدة الطالب که از علماى نسابة وساداة حسنى است که در
سال هشتصد و بیست و هشت هجرى نوشته و مقاتل الطالبیین و تاریخ قم و امثال اینها و کمال دقت را در جمع
نموده‏ام اما کتاب بحرالانساب مال کسى است که یا خواسته سلاسل سادات را ضایع کند یا نقال کاذبى بوده و
دروغهائى در او نوشته است مثل کتاب حسین کردور موز حمزه اولاد ائمه در تمام کتب اهل سنت و شیعه نوشته و
ثبت شده که مینویسم از واردین فلان شهر است قراء آن شهر جزو است ممکن است قبرش دردهى از آن شهر باشد و
این بنده در این مختصر براى تذکر مى نویسم که امیر المومنین على ابن ابى‏طالب پسر عبدمناف مکنى بابى طالب
است و عبدمناف ابن شیبه ملقب بعبدالمطلب ابن عمر و ملقب بهاشم ابن مغیره معروف بعبدمناف ابن زید معروف
بقصى ابن حکیم معروف بکلاب ابن مرة ابن کعب ابن لوى ابن غالب ابن مالک ابن قیس معروف بنضر ابن کنانة ابن
خزیمة ابن عمرو المعروف بمدرکه ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان است تا اینجا اختلاف نیست ولى از
عدنان تاقیدار ابن اسمعیل ابن ابراهیم خلیل الله اختلاف است بعضى شش واسطه بعضى نه واسطه و بعضى پانزده و
بعضى بیست و بعضى چهل نفر دانسته اند جهة اختلاف تواریخ زیرا از حضرت ابراهیم تا حضرت رسول الله چهار
هزار و هشتصد سال است تخمینا چه از ابراهیم تا موسى دو هزار و چهارصد سال تخمینا و تاعیسى چهار هزار و
دویست و پنجاه سال تخمینا پس چگونه مى‏تواند بیست واسطه باشد اسماء آنها نیز مختلف نوشته اند و حضرت
رسول پدرش عبدالله و ابیطالب از یک مادر بودند و هر دو پسر عبدالمطلب وبعضى حمزه سیدالشهدا را از مادر
ابیطالب وعبدالله دانسته اند لیکن ابو لهب و عباس از مادر جدا هستند ابوطالب را چهار پسر بود هر کدام از دیگرى ده
سال بزرگتر اول طالب که حال او معلوم نیست دوم عقیل سیم جعفر طیار چهارم امیر المؤمنین که افضل و اعلم امت
رسول الله است الى یوم القیمة واولاد ذکور على اینانه حسن و حسین از فاطمه دختر رسول الله سیدة نساء اهل الجنة
ومادر فاطمه خدیجه بنت خویلد است که بنص رسول خدا خیرنساء امتى خدیجه برتر از همه وچون مریم مادر عیسى
است سیم اولاد على محمد مشهور بابن حنفیه است که از خود و بعد از حسن و حسین اعلم واشجع از دیگران است
وطایفه کیسانیه او را امام دانند چون مختار ابن ابى عبیده و مهدى موعود چهارم عباس و جعفر وعثمان وعبدالله از
یک مادر وهر چهار در کربلا شهید شدند پنجم عمر الاطرف است بعضى اورا از عباس بزرگتر دانسته‏اند ششم محمد
الاصغر است هفتم عبیدالله هشتم یحیى و بعضى از علماى انساب عون و اسماعیل و ابراهیم ذکر کرده‏اند و سلسله
امیر المؤمنین را علماى انساب نوشته اند از حسن و حسین و محمد و حنفیه و عمر و عباس باقى است ممکن است از
دیگران بوده تا چند پشت منقرض شده باشد چنانچه مادر بعضى جاها اشاره مى کنیم اما امام حسن اولاد ذکورش
حسن مثنى وزید و قاسم و وعمر عبدالله و عبدالرحمن وطلحه و حسین اثرم است و بعضى ابى بکر و حمزه و یعقوب
ذکر کرده اند ابى مخنف احمد نامى ذکر کرده که همان ابى بکر است و بعضى عقیل ذکر نموده اند و عقب امام حسن از
حسن مثنى است که فاطمه دختر امام حسین را داشت و در کربلا مجروح شده نجات یافت و از زید است امام حیسن
دو پسر على نام داشت که یکى نوزده ساله در کربلا شهید شد و یکى امام زین العابدین است که بعضى بزرگتر دانسته
اند و یکى عبدالله که شیرخواره بود در کربلا شهید شد معروف بعلى اصغر و یکى جعفر که در حیات امام حسین
وفات کردو عقب امام حسین از على امام زین العابدین است اولاد ذکور امام زین العابدین محمد الباقر زید شهید و
عمر الاشرف و عبدالله الباهر و حسن و حسین و عبدالرحمن و حسین اصغر و سلیمان وعلى الاطهر است وعقبش
ازمحمد باقر و زید و عبدالله و از حسین اصغر و از عمر اشرف و على اطهر است وزید بعد از محمد باقر اعلم وافضل و
مذهب زیدیه راجع باین بزرگوار است امام محمد باقر اولاد ذکورش جعفر صادق و عبدالله و ابراهیم و عبیدالله و على
است عقش را از جعفر صادق ذکر کرده اند امام جعفر صادق اولاد ذکورش اسماعیل و عبدالله از دختر حسین اثرم و
موسى و على محمد و اسحق و عباس و بغیر عبدالله و عباس از دیگران صاحب اعقابست و اسمعیل بیست سال قبل
از جعفر صادق وفات کرد و مذهب اسماعیلى باوراجع است و عبدالله هفتادوپنج روز بعد از جعفر صادق وفات کرد
امام موسى اولاد ذکورش على الرضا قاسم و ابراهیم و حمزه و عبدالله و عبیدالله و ابراهیم اصغر و عباس واسمعیل  و
جعفر و هرون وزید و حسن و فضل و سلیمان و عبدالرحمن و یحیى وداود و احمد و حسین و محمد و عقیل است از
پنج نفر عقب نمانده عبدالرحمن عقیل  وقاسم و یحیى وداود و در پنج نفر اختلاف است بین علماى انساب ابراهیم و
اکبر و حسن و حسین و هرون و زیدامام على الرضا اولاد ذکورش محمد التقى و بعضى حسن و جعفر و ابراهیم ذکر
کرده‏اند امام محمد تقى اولاد ذکورش على النقى وموسى مبرقع است امام على النقى اولاد ذکورش حسن العسکرى و
محمد و جعفر و حسین و عقبش از جعفر است که قریب صدنفر اولا داشته و اکثر سلاسل باو میرسد و سلسله که باو
میرسد بشش نفر از پسران او میرسند اسمعیل و طاهر و یحیى صوفى و هرون وعلى و ادریس است امام حسن در سال
دویست و شصت هجرى وفات کرد بمذهب اثنى عشریه او را پسرى بوده پنج ساله یا چهارساله یا دوساله على
اختلاف الاخبار که مهدى قائم موعود او را دانند و برای او چهار وکیل قائلند اول عثمان ابن سعید عمرى دوم محمد
ابن عثمان سیم حسین ابن روح چهارم على ابن محمد اسمرى و در سال سیصد و بیست ونه غایب شده از انظار هر
وقت خدا خواهد ظاهر شود.

 

باب الاف

ابراهیم بن  حسن بن على بن عبدالله بن حسین بن امام زین العابدین على بن الحسین در طبرستان مقتول شد در
مشهد سر مازندران امامزاده ابراهیم است بعضى مى گویند سر اوست بدنش در ناجر کجور است محتمل است این
ابراهیم باشد بعضى گویند ابراهیم در مشهد سر پسر امام موسى است بقعه دارد.

ابراهیم بن حسن مثنى بن امام حسن وفاتش درسال صدوچهل و پنج هجرى در حبس منصور دوانقى قبرش در کوفه
مزور عمرش شصت و هفت سال.

ابراهیم بن محمد بن حسن بن ابراهیم بن احمد بن موسى بن ابراهیم بن امام موسى در خاک فرج شهر قم است.

 

ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن عبیدالله بن عباس بن امیر المؤمنین على در قزوین مقتول است.

ابراهیم بن على بن عمر بن حسن الافطس بن على الاطهر بن امام زین العابدین معروف به باباطاهر با برادرش عمر
بسوى آذربایجان رفته اند.

ابراهیم بن عبدالله بن حسن مثنى بن  امام حسن در شانزده فرسنگى کوفه در قریه باخمرى است بین کوفه و بصره
است عمرش چهل و پنج سال بر منصور خلیفه عباسى خروج کرده مقتول شد.

ابراهیم بن عیسى بن عبدالله بن عیسى بن جعفر بن ابراهیم الاعرابى بن محمد بن على بن عبدالله بن جعفر طیار بن
ابى طالب در طبرستان.

ابراهیم بن حسن بن قاسم بن عبیدالله بن امام موسى در شهر مراغه است.

ابراهیم بن موسى مدتى در کوفه بوده در زمان مأمون الرشید.

ابراهیم در شیراز بقعه دارد در آثار العجم نوشته از سادات موسى است.

ابراهیم درده پست قلعه شمیران که در دوفرسنگى شمال طهران بقعه دارد گویند ازسادات موسوى است.

ابراهیم بن امام على الرضا در کتاب گنج دانش نوشته که در قوچان خراسان بقعه دارد مزوراست.

ابراهیم بن امیر المؤمنین محمد بن على بن حمزه نوشته ازشهداى کربلاست و عمرش بیست سال.

ابراهیم بن عبدالله بن محمد بن ابراهیم بن محمد بن امام موسى در قریه خسروجرداست.

ابراهیم بن ابى عبدالله محمد بن عبیدالله بن عبدالله الحسن بن جعفر بن حسن بن امام حسن درشهررى بوده اولادش
ابوالحسن محمد و احمد است.

ابراهیم در شهر تبریز بقعه دارد معروف به موسوى است.

ابراهیم در هشت فرسنگى رشت مزور است موسوى است.

ابراهیم بن امام موسى ازجانب محمد بن  زید الشهید درزمان مامون دریمن بود بعد بکوفه آمد مأمون باوامان داد.

اسمعیل بن حسن بن مهدى بن محمد بن احمد بن محمّد بن زید بن عیسى بن زید الشهید بن امام زین العابدین در
سمرقند است.

اسمعیل بن احمد بن حسین بن أحمد بن حسن بن أحمد بن على العریضى بن  امام جعفر صادق معروف بشاهزاده
اسمعیل در شش فرسنگى شهر قم است.

اسمعیل بن امام جعفر صادق در سال صدوسى و سه وفات کرد و در بقیع مدینه مدفون و مزور است.

 

اسمعیل بن عبدالله بن حسین بن عبدالله بن اسمعیل بن عبدالله بن جعفر الطیار بن  ابیطالب در طبرستان مقتول شد.

اسمعیل بن ابراهیم بن على بن حسین بن ابراهیم طباطبا بن اسمعیل بن ابراهیم بن حسن مثنى بن  امام حسن سال
سیصدوسى وهفت درمصر وفات کرد.

اسمعیل بن جعفر بن امام على النقى در جنوب شهر طهران بقعه دارد لیکن من در کتب انساب نیافته ام محتمل است
برادر یکى از جعفر نامها باشد که در روى آمده اند و نسب بامام زین العابدین میرساند.

اسمعیل بن امام موسى در مصر است و صاحب کتاب بوده و بعضى در همدان دانسته مزور است.

اسمعیل بن ابراهیم بن  حسن مثنى بن  امام حسن  علیه‏السلام معروف بطباطبا در حبس هاشمیه وفات کرد.

اسمعیل بن على بن اسمعیل بن حسن بن زید بن امام حسن در جرجان است.

اسمعیل بن على بن یحیى بن زید الشهید بن  امام زین العابدین در خرقان زنجان بقعه دارد مزور است لیکن اشتباه در
سلسله او کرده اند چه یحیى بن  زید بالاتفاق بلاعقب است و عقب وزید از حسین و محمد و عیسى است و حسین
پسرى یحیى دارد و یحیى نیز پسرى یحیى دارد والله اعلم وزید نام هم از احفاد زید شهید داریم.

اسمعیل، در قریه مشرق تجریش شمیران طهران دو بقعه است یکى اسماعیل است که نصب بامام موسى میرساند
یکى على اکبر که نصب بامام زین العابدین میرساند.

اسمعیل در فیروزکوه دماوند است بقعه دارد بقعه دیگر متعلق ببرهان و کنعان وعمران است بقعه دیگر ابراهیم و
اسمعیل دو برادرند هیچکدام اینها را نمیدانم نسب بکدام امام میرسانند.

اسحق بن عباس بن اسحق بن ابراهیم الاصغر بن  امام موسى در ارمنیه مقتول شد.

اسحق بن ابراهیم بن موسى بن ابراهیم بن امام موسى بامحمد بن حسن بقم و آبه آمدند.

اسحق بن جبرئیل بن  محمد صالح بن  قطب الدین بن  رشیدبن  محمد بن  عوض شاه بن  فیروز شاه زرین کلاه بن
شرف شاه ابن محمد بن  حسن بن  محمد بن  اسمعیل بن  محمد بن  احمد الاعرابى بن  قاسم بن  حمزة بن  امام موسى
معروف بشیخ صفى الدین از صفویة و قبرش در اردبیل معروف و مزور معاصر شیخ سعدى شیرازى و جد پادشاهان
صوفیه است که در نهصدوپنج هجرى شاه اسمعیل ابن سلطان حیدر بن  سلطان جنید ابن سلطان على ابن موسى ابن
اسحق مذکور است که سلطان ایران و مروج مذهب رفض شد.

ادریس بن عبدالله بن حسن مثنى ابن امام حسن درجنگ فخ بود پس از شهادت حسین بطنجه رفته مسموم شد.

 

 

ادریس بن ادریس از شجاعان اهل بیت سال وفاتش دویست وچهارده واولاد او قاسم وعیسى و عمر وداود و یحیى و
عبدالله و حمزه در بلاد مغرب وفات کردند که شهر فاس ودشتا به صدیقه وسوس و زیتون وجبل کوکب واندلس باشد.

امیر بن عبداللّه‏ بن احمد بن حسن بن على بن جعفر بن هرون بن اسحق بن حسن بن زید بن امام حسن در اطراف رى از
دهات مدفون است.

ایوب بن قاسم بن حسن بن محمد بن عبدالرحمن بن قاسم بن حسن بن زید بن امام حسن دربلانوبه مقتول شد.

ابو بکر بن امیر المؤمنین اسمش ابراهیم است یا عون درکربلا شهید شد.

ابوبکر ابن امام حسن ازشهداى کربلا اسمش احمد است.

ابو عبداللّه‏ بن حسین بن محمد بن هادى بن یحیى بن قاسم بن ابراهیم طباطباء ابن اسمعیل بن ابراهیم بن حسن مثنى
ابن امام حسن در قریه فرح زاد دو فرسنگى شمال طهران دامنه کوه البرز است بقعه دارد عقب او عبدالله و مرتضى و
ابوالحسن على ورضا است.

ابوطالب محمّد در کتاب شجره از وارد دین رى و نسب به امام حسن میرساند ممکن است آن باشدکه در فرح زاد
است غیر ابوعبداللّه‏.

ابوجعفر بن احمد بن حمزه بن محمد بن اسحق بن امام جعفر صادق در حوالى رى است.

ابوالفوارس بن محمد بن حسن بن محمد بن حمزه بن اسحق بن على بن عبداللّه‏ بن جعفر الطیار ابن ابیطالب در قراء
رى است.

أحمد البنفسج بن حسین بن اسمعیل بن محمد بن عبداللّه‏ بن امام زین العابدین در حوالى شیراز است.

أحمد بن عبدالله بن ابراهیم بن اسمعیل بن ابراهیم بن حسن بن امام حسن در سال دویست وهفتادهجرى بمصر رفت
و در سیصدو چهل و هشت در صعید مصر مقتول و مزور است.

احمد بن محمد بن جعفر بن حسن بن على بن عمر الاشرف بن امام زین العابدین با پسرش حسین در حوالى رى است.

احمد بن على بن محمد بن على بن عمر بن امام زین العابدین مکنى بابى على درشهر قم و ابومحمد حسن ابن احمد
نزد اوست.

احمد بن محمد بن احمد بن موسى المبرقع بن امام محمد تقى بابرادرش محمد در قبرستان قم است.

احمد بن قاسم بن احمد بن على  بن امام جعفر صادق در قبرستان مالون قم نزدیک دروازه.

أحمد بن على بن اسمعیل بن حسن بن زید بن امام حسن از واردین رى است.

 

احمد بن ابراهیم بن محمّد بن امام موسى درقصر هبیره است.

احمد بن على بن احمد بن على بن على العالم بن محمد بن یحیى بن عبداللّه‏ بن حسن بن حسن الا فطس
ابن على الاطهر بن امام زین العابدین مکنى بابى على خداشاهى در شهر جوین خراسان است.

احمد بن اسحق بن ابراهیم بن موسى بن ابراهیم بن امام موسى بقعه در قم دارد معروف بشاه زاده احمد.

احمد بن محمد بن على بن عمر بن حسن بن على بن امام زین العابدین درسال سیصدو هفتاد وفات نمود در بقعه
خاک فرج مدفون است.

احمد بن عبیداللّه‏ بن جعفر بن عبیدالله بن محمد حنفیة بن امیرالمؤمنین دربیرون شهر قم بقعه دارد بخارى گوید اولاد
محمد حنفیه در قزوین از رؤساء و در قم از علماء و در رى از ساداتند.

احمد بن حسین بن هرون بن حسین بن محمد بن هرون بن محمد البطحائى ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن
مکنى بابى الحسین ملقب بمؤید بالله در طبرستان سال چهارصدو بیست و یک وفات کرد عمرش هشتاد و هشت و
برادرش ابوطالب یحیى ابن حسین بعد از او سه سال حکومت کرد و عمرش هشتاد و پنج وفاتش چهارصدو بیست
وچهار و هر دو مروج وکبار زیدیه بودند.

احمد بن عیسى ابن زید ابن امام زین العابدین در بصره وفات کرد وعمرش هشتادو.

احمد بن محمد ابن على ابن عبدالله ابن جعفر ابن عبدالله ابن جعفر ابن محمد ابن امیر المؤمنین درقریه رستاق افزون
رى است و ابوالحسن پسرش درقم و حسین در قزوین و محمد در رى است.

احمد بن على  ابن جعفر ابن محمد ابن امیر المؤمنین در  رى بوده.

احمد بن محمد بن إبراهیم بن عبدالرحمن بن مسلم بن عبداللّه‏ بن محمّد بن عقیل بن ابیطالب در طبرستان صدسال
عمر نمود مکنى بابى العباس.

احمد ابن محمد ابن حسین ابن حسن ابن حسین ابن حسن ابن على ابن امام زین العابدین در قم سمت دروازه کاشان
است.

احمد ابن قاسم ابن محمد ابن جعفر ابن محمد ابن على ابن امام زین العابدین درسه منزلى رى که به سمت ابیورد مى
رفته مقتول شدند.

احمد ابن على ابن محمد ابن عون ابن محمد ابن امیرالمؤمنین در ینبع چند منزلى مدینه منوره است.

 

 

احمد ابن محمد ابن محمد ابن حمزه ابن محمد ابن اسحق ابن امام جعفر صادق در حوالى شهر رى است.

احمد ابن محمد ابن ابراهیم ابن على ابن عبدالرحمن ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در طبرستان مقتول
شد.

احمد ابن محمد ابن احمد ابن حسن ابن زیدابن عبدالله ابن قاسم ابن اسحق ابن عبدالله ابن جعفر الطیار ابن ابیطالب
در قزوین و پسرش ابوطاهر محمد ابن احمد حکمران قزوین بوده.

احمد ابن امام موسى معروف بشاه چراغ درشیراز و مزور است صاحب لب الانساب نوشته قبرش در میان دو کوه
اسفراین است و صحیح آنست که دیگران نوشته اند در شیراز است.

احمد ابن على ابن یحیى ابن ثابت ابن حازم ابن على ابن حسن ابن مهدى ابن قاسم ابن محمد ابن حسین ابن احمد
ابن موسى ابن ابراهیم ابن امام موسى مشهور بشیخ رفاعى سال پانصدو شصت وهفت وفات کرده صاحب نور الابصار
سیدمؤمن شافعى او را از اقطاب اربعه دانسته علماى نسابه او را رد کرده اند که حسین ابن احمد بلاعقب بوده و ابدا
شیخ در زمان حیات دعوى سیادت ننموده احفاد او دعوى نموده‏اند چنانچه در نور الابصار یکى از اقطاب که در
ششصد وهفتاد و پنج وفات کرده سید احمد بدوى است سلسله او را بحسن ابن جعفر ابن امام على الرضا میرساند
ویکى دیگر سید ابراهیم دسوقى را بابى القاسم ابن جعفر ابن امام على النقى وهیچکدام در کتب انساب مذکور نیست.

احمد ابن حسین ابن احمد ابن حسن ابن احمد ابن على ابن امام جعفر صادق در قم است.

احمد ابن عبدالعزیز ابن ابراهیم ابن محمد ابن على ابن عبدالله ابن جعفر طیار از واردین شهر رى است.

احمد ابن على ابن محمد ابن جعفر ابن عبدالله ابن حسین ابن امام زین العابدین در مکه از علما بوده .

احمد ابن على ابن جعفر ابن عبدالله ابن جعفر ابن عبدالله ابن محمد ابن امیر المومنین .

احمد ابن محمد ابن اسمعیل ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در بخارا است.

........

 

باب الباء

بکتاش ولى از ساداة به چند واسطه به امام على الرضا میرسد از اعاظم صوفیه تولدش در خراسان درسال هشتصد و
شصت در سلطنت سلطان مرادخان بکشور روم رفت و در قریه بکتاش مابین قونیه و قیصریه آناطولى مدفون و مزور
است.

 

بابا الجیم

جلال الدین ابن جهان ابن خضر ابن محمد ابن احمد ابن یحیى ابن زید ابن حسین ابن سراج الدین ابن شرف الدین ابن
زیدابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن یحیى ابن حسین ابن زید ابن على ابن حسین الاصغر ابن امام زین العابدین در
حدود نهصد هجرى معروف بشیخ چندا در قصبه کرکى نزدیک سلطانیه دکن هندوستان مدفون و مزور است.

جلال الدین ابن على ابن جعفر ابن محمد ابن احمد ابن محمود ابن عبدالله ابن على ابن جعفر ابن امام على النقى از
اکابر صوفیه و در اوچ نزدیک ملتان در هندوستان بقعه دارد رئیس سلسله دراویش جلالى است .

جلال الدین در قریه تکیه نطنز گویند پسر موسى مبرقع و مزور است اسم او را نمیدانم و آیا واسطه بین او و موسى
مبرقع هست یا نیست نمیدانم.

جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن حسن ابن على ابن عمر ابن امام زین العابدین در رى مقتول و در سناول مدفون شد.

جعفر ابن اسحق ابن امام موسى در بصره مقتول شد.

جعفر ابن على ابن حسن ابن على ابن عمر ابن امام زین العابدین درنیشابور مقتول شد.

جعفر ابن هارون ابن اسحق ابن حسن ابن زیدابن امام حسن در آمل مازنداران مقتول شد.

جعفر ابن فضل ابن جعفر ابن امیر المؤمنین معروف بسید تاج الدین غریب درشیراز است چون عقبى از او نبوده
علماى انساب او را بلاعقب نوشته اند.

جعفر ابن حسین ابن على ابن محمد ابن امام جعفر صادق در قم معروف بشاهزاده جعفر است.

جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن حسین ابن على ابن عمر ابن امام زین العابدین در رى بوده.

جعفر ابن امیر المؤمنین از شهداى کربلاست گویند نوزده سال داشته.

جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن محمد ابن عمر ابن امیرالمؤمنین در قم بقعه دارد معروف بصفور است.

جعفر ابن عقیل ابن ابیطالب از شهداى کربلاست.

جعفر طیار ابن ابیطالب در سال هشتم هجرت در قریه موته شهید و بازیدابن حارثه وعبدالله ابن رواحه دریک قبر
مدفون و مناقب او بس که بعد از حمزه سیدالشهدا افضل شهداست.

جعفر ابن محمد ابن ابراهیم ابن محمد ابن عبدالله ابن امام موسى در مصر در حدود سیصد وچهل بود.

جعفر ابن على ابن حسن ابن على ابن عمر ابن امام زین العابدین در شهر دامغان بقعه دارد و جنب آن امام زاده محمد
از احفاد امام موسى است.

 

جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن حسن ابن جعفر ابن حسن ابن امیرالمؤمنین تقریبا نود سال عمر نمود و در سال سیصد
وهشتاد وفات کرد چنان معلوم میشود در بغداد یا سامره ساکن بوده.

جعفر ابن محمد ابن ابراهیم ابن محمد ابن عبیدالله ابن امام موسى در مصر است.

 

باب الحاء

حسن ابن اسمعیل ابن عبیدالله ابن حسن ابن عبیدالله ابن عباس ابن امیرالمؤمنین در شیراز بوده.

حسن ابن على ابن حسین ابن قاسم ابن حمزة ابن عبیدالله ابن عباس ابن امیر المؤمنین در سمرقند است.

حسن ابن محمد ابن جعفر ابن عبدالله ابن حسین ابن امام زین العابدین در سارى مازندران مقتول گردید.

حسن الناصر الکبیر الاطروش ابن على ابن حسن ابن على ابن عمر ابن امام زین العابدین سال سیصدو چهار در آمل
مازندران وفات کرد از عمرش نود و نه سال گذشته بود و سیصد رضى بنت همین حسن است.بعضى او را رئیس زیدیه
میدانند.

حسن ابن مرتضى ابن حسن ابن محمد ابن حسن ابن ابى زید ابن على ابن ابى زیدابن على کیاکى ابن عبدالله ابن على
ابن ابراهیم ابن اسمعیل ابن جعفر ابن عبدالله ابن حسین ابن امام زین العابدین ملقب بفخر الدین برملک رى او
واولادش حکومت داشتند.

حسن ابن عیسى ابن زیدابن حسین ابن عیسى ابن زیدابن امام زین العابدین در جرجان مقتول شد.

حسن ابن على ابن حسین ابن عیسى ابن محمد ابن قاسم ابن حسن ابن زید بن امام حسن در راوند است.

حسن الامیر ابن محمد ابن احمد ابن حسن ابن جعفر ابن هرون ابن اسحق ابن حسن ابن زیدابن امام حسن سمت
مغرب طهران در قریه جى بقعه دارد و مزور است.

حسن ابن قاسم ابن حسن ابن على ابن عبدالرحمن ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن معروف بداعى الصغیر
از ملوک دیلم مکنى بابى محمد وفاتش سیصدو وشانزده هجرى.

حسن ابن محمد ابن حسن ابن على ابن حسن ابن محمد ابن حسن ابن محمد ابن عبدالله ابن حسین ابن امام زین
العابدین در سال چهارصد و پنجاه هجرى در رى وفات کرده ابوهاشم محمد و ابوالحسین یحیى پسر داشته.

حسن ابن حسن مثنى ابن امام حسن سال صدوچهل و پنج در حبس منصور عباسى وفات و در هاشمیه مدفون و از
عمرش شصت و پنج سال گذشته بود.

 

حسن ابن محمد ابن زیدابن عیسى ابن زید ابن امام زین العابدین در طبرستان است.

حسن ابن زید ابن محمد ابن اسمعیل ابن حسن ابن زیدابن امام حسن درزمان سلطنت متوکل خروج کرده طبرستان و
دیلم را متصرف ملقب بداعى کبیر است وفاتش سال دویست وهفتاد.

حسن ابن محمد ابن حمزة ابن على ابن عبدالله ابن محمد ابن حسن ابن حسین ابن امام زین العابدین مکنى بابى
محمد طبرى در حدود سیصدوپنجاه وهشت وفات کرده معروف بمرعشى و از علماى صاحب کتب است.

حسن از احفاد امام محمد تقى میان سبزوار و شوراب که سمت نیشابور میرود بقعه دارد معروف بسلطان سید حسن.

حسن ابن محمد ابن یحیى ابن حسن ابن جعفر ابن عبیدالله ابن حسین ابن امام زین العابدین در سال سیصد و پنجاه
وفات کرد در سوق العطش مدفون شد گویا بغداد باشد.

حسن بن ابراهیم ابن على ابن عبدالرحمن الشجرى ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در راه مازندران مقتول
شد بعضى گویند در نیشابور در حبس وفات کرد سال دویست وشصت.

حسن مثنى ابن امام حسن که در کربلا جزو شهدا مجروح شد چون سى و پنجسال از عمرش گذشت در مدینه وفات
کرد و در بقیع مدفون شد فاطمه بنت امام حسین در نکاح اوبود.

حسن ابن زید ابن امام حسن هشتاد سال عمر کرد با منصور و هرون الرشید نیکو بود.

حسن ابن على ابن اسمعیل ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در فرغانه است.

حسن ابن شرفشاه ابن عباد ابن محمد ابن حسین الاطروش ابن على ابن محمد البطحائى ابن قاسم حسن ابن زید ابن
امام حسن جد سادات گلستانه اصفهان است.

حسن ابن قاسم ابن محمد البطحائى ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن ساکن همدان بود در بصره وفات کرد.

حسن ابن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن محمد ابن زید ابن امام زین العابدین در بغدادبوده.

حسن الافطس ابن على الاطهر ابن امام زین العابدین با محمد ابن عبدالله صاحب نفس زکیه بود بعد از شهادت محمد
بوساطت امام جعفر صادق منصور خلیفه عباى او را عفو کرد.

حسین ابن ابراهیم ابن على ابن عبدالرحمن ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در نیشابور است.

حسین ابن على ابن محمد ابن على ابن اسمعیل ابن امام جعفر صادق در تفلیس مقتول شد.

حسین ابن حسین ابن جعفر ابن محمد ابن اسمعیل ابن امام جعفر صادق مکنى بابى الحسن در بابلان قم است.

حسین ابن محمد ابن حسن ابن اسمعیل ابن عبیدالله ابن عباس ابن امیر المؤمنین در آمل مازندران است.

 

حسین ابن جعفر ابن عبیدالله ابن حسین ابن امام زین العابدین در بلخ اولاد او ملوک بلخ و حسن ابن حسین مذکور
قبرش در بلخ ظاهر است.

حسین ابن اسمعیل ابن زیدابن حسن ابن جعفر ابن حسن ابن جعفر ابن عبدالرحمن الشجرى ابن قاسم ابن حسن ابن
زید ابن امام حسن دررى بوده.

حسین ابن على ابن محمد ابن احمد ابن عیسى ابن محمد ابن على ابن امام جعفر صادق مکنى بابى القاسم در قریه
برسنین از دهات رى است.

حسین ابن على ابن حسن ابن حسن مثنى ابن امام حسن درفخ حوالى مکه شهید شد در سال صدوهفتاد وسرش را نزد
هادى خلیفه عباسى در بغداد بردند.

حسین ابن محمد ابن حمزة ابن عبیداللّه‏ ابن حسین ابن امام زین العابدین وفاتش در واسط در حبس سال دویست
وهفتادویک.

حسین ابن زید ابن ابراهیم ابن محمد ابن قاسم ابن ابراهیم طباطبا ابن اسمعیل ابن ابراهیم ابن حسن مثنى ابن امام
حسن در شیراز است بابرادرش على.

حسین ابن محمد ابن حمزة ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در جنگ موسى ابن بغا که در همدان بود و
کوکبى بقزوین مقتول شد.

حسین ابن محمد ابن جعفر ابن عبدالرحمن ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در سمرقند است.

حسین بن عبداللّه‏ بن جعفر بن محمّد بن إبراهیم بن محمّد بن عبداللّه‏ بن إمام موسى در شیراز است.

حسین ابن احمد ابن محمد ابن اسمعیل ابن محمد ابن عبدالله ابن امام زین العابدین ملقب بکوکبى درسال دویست و
پنجاه و هشت در طبرستان مقتول وبا عبیدالله ابن على ابن حسین ابن جعفر ابن عبدالله ابن حسین ابن امام زین
العابدین دریک جا مدفونند.

حسین ابن یحیى ابن اسحق بن داود ابن محمد ابن حمزة ابن اسحق ابن على ابن عبدالله ابن جعفر الطیار ابن ابیطالب
در مصر است.

حسین الثائر المکنى بابى عبدالله ابن على ابن داود ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن جعفر الطیار قبرش در قزوین
و محمد پسرش در مراغه و حمزه در شاش است.

حسین ابن على ابن محمد ابن امام جعفر صادق در قم است.

 

حسین ملقب بعلاء الدین در شیراز بقعه دارد گویند پسر امام موسى است و الله اعلم.

حسین ابن اسحق ابن موسى ابن اسحق ابن ابراهیم ابن موسى ابن ابراهیم الاصغر ابن امام موسى مکنى بابى عبدالله
در استراباد است.

حسین الاصغر ابن امام زین العابدین سال صدوپنجاه و هفت در مدینه وفات و در بقیع مدفون و از عمرش پنجاه سال و
هفت گذشته بود.

حسین از احفاد امام موسى در قریه سونز نزدیک مزینان بقعه دارد سلطان سید اسمعیل و سلطان سید قریش در بهمن
آباد نزدیک مزینان بقعه دارند ندانستم سلسله آنها بکدام امام میرسد.

حسین ابن محمد ابن على ابن حسین ابن محمد ابن حسین ابن على ابن محمد ابن ابى الحسن ابن محمد ابن عبدالله
ابن احمد ابن حمزة ابن سعدالله ابن حمزة ابن محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن على ابن عبدالله ابن محمد ابن طاهر
ابن حسین ابن ابراهیم ابن امام موسى از اجله علماى مشهد رضا و پدرش سید محمد صاحب کتاب مدارک در فقه
است این سلسله بخط خودشان است در کتب انساب براى ابراهیم جز موسى و جعفر پسرى ذکر نشده والله اعلم.

حسین ابن زید ابن امام زین العابدین از مخصوصین امام جعفر صادق است در مصر مقتول و عمرش سى وپنج ملقب
بذى الدمعه است در سال صدوسى و پنج.

حسین از احفاد امام زین العابدین در قریه گرماب از بلوک نیشابور بقعه دارد.

حسین بن محمد بن عبداللّه‏ بن حسن ابن زیدبن امام حسن روز عرفه در جنگ فخ شهید شد پنجاه وهفت سال داشت.

حسین ابن على ابن اسمعیل جالب الحجارة ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در طوس وفات کرد.

حسین ابن امام موسى در کتب انساب نیافتم کجا مدفون است معروف در قزوین و مزور است حمدالله مستوفى
حسین صاحب بقعه در قزوین را پسر إمام على الرضا دانسته شیخ ابوالحسن و جماعتى حسین را بلاعقب نوشته اند
ابن طباطبا گوید سه پسر داشت محمد و عبدالله و عبیدالله.

حسین ابن امام على النقى گویند در همدان و مزور است.

حمزه عموى پیامبر سید الشهدأ اسلام فضایلش لاتعد و لاتحصى در کوه احد یکفرسنگى مدینه منوره و مزور است.

حمزة ابن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن محمد ابن زید ابن امام زین العابدین مکنى بابى على در سال سیصدوچهل و
شش در قزوین وفات کرد.

حمزة بن عبداللّه‏ بن حسین بن محمد بن عبدالله بن امام زین العابدین درشهر قم است.

 

حمزة بن على بن حسین بن احمد بن محمد بن اسمعیل ابن ابراهیم ابن امام موسى مکنى بابى القاسم در قزوین است

حمزة ابن احمد ابن محمد ابن اسمعیل ابن محمد ابن عبدالله ابن امام زین العابدین و پسرش محمد ابن حمزه و على
ابن محمد ابن حمزه دربابلان قبرستان قم قبرشان معلوم نیست.

حمزة بن عیسى بن محمد بن قاسم بن حسن بن زید بن امام حسن در طبرستان مقتول شد همین طور حمزه اصغر ابن
عیسى.

حمزة الا صم ابن عبداللّه‏ ابن حسین ابن اسمعیل ابن محمد ابن عبدالله ابن امام زین العابدین در قم است حمزة
الاطروش ابن عبداللّه‏ بن حسین بن إسماعیل بن محمّد بن عبداللّه‏ بن إمام زین العابدین على  علیه‏السلام درری بوده است، سه
پسر داشته: على، عبداللّه‏ و حسین.

حمزة ابن على ابن حسین ابن عیسى ابن محمد ابن على ابن امام جعفر صادق در رى باپدرش على بوده.

حمزة ابن داود ابن على ابن عیسى ابن محمد ابن قاسم ابن حسن ابن امام حسن در خجند است.

حمزة ابن محمد ابن هرون ابن محمد ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در رى بوده.

حمزة ابن ربیع ابن محمّد  ابن حمزة ابن محمّد ابن على ابن عبداللّه‏ ابن امام موسى در شیراز است.

حمزة ابن عبداللّه‏ ابن جعفر ابن ابراهیم ابن محمّد ابن على ابن عبداللّه‏ ابن جعفر الطیار در طبرستان است.

حمزه ابن على ابن زهرة ابن على ابن محمّد ابن محمّد ابن احمد ابن محمّد ابن حسین ابن اسحاق ابن امام جعفر
صادق از فقهاى اثنى عشریه مکنى بابى المکارم صاحب کتاب غنیه در حلب معاصر باصلاح الدین ایوب است.

حمزة ابن على ابن حسین ابن احمد ابن محمّد ابن اسمعیل ابن ابراهیم ابن امام موسى در غزنین وفات کرد.

حمزه در میان شهر تبریز از سادات موسویست.

حمزة ابن حسین ابن محمد ابن حسین ابن على ابن امام جعفر صادق در رى بوده.

حمزة ابن قاسم ابن على ابن حمزة ابن حسن ابن عبیدالله ابن عباس ابن حضرت امیرالمؤمنین در جزیره که طایفه بنى
زبید هستند مدفون و مزور است.

حمزة ابن امام موسى تاریخ قم گوید در قم است اسکندربک منشى در تاریخ عالم آرا گوید جد شاهان صفویست در
شیراز است قاضى نور اللّه‏ در مجالس المؤمنین گوید رى مدفن عبدالعظیم حسنى و سید حمزه موسوى است و
عبداللّه‏ ابیض است از لفظ حسنى و موسوى واسطه واضح است زیرا ننوشته پسر، بعضى گمان کرده اند درترشیز است
تاریخ قم مى نویسد یحیى صوفى پسر جعفر ابن امام على النقى در قم نزد قبر حمزه خاک است نجاشى روایت کرده که
عبدالعظیم در رى زیارت میکرد قبرى را و مى‏گفت این یکى از پسران امام موسى است اسم او را نگفته واین همان بقعه
است در عبدالعظیم که مزور است و گمان کرده‏اند حمزه است این حقیر گوید ممکن است حمزة ابن حمزه باشد
یاحمزة ابن محمد ابن عبیداللّه‏ ابن امام موسى باشد هر گاه قبل از عبدالعظیم وفات کرده باشد واللّه‏ اعلم.

حیدر ابن ناصر ابن حمزة ابن حسن ابن سلیمان ابن حسین الاصغر ابن امام زین العابدین در مصراست.

 

باب الخاء

شاه خلیل اللّه‏ برهان الدین ابن شاه نعمة الله بعد از فوت پدرش از کرمان بدکن هندوستان نزد سلطان احمد شاه بهمئى
رفت و شاه حبیب الله پسرش داماد احمد شاه شد و شاه محب الله پسر دیگرش داماد شاهزاده علاء الدین .

 

باب الدال

داود ابن على ابن عیسى ابن محمد ابن حسن ابن قاسم ابن حسن ابن زیدابن امام حسن درنیشابور است.

داود ابن قاسم ابن اسحاق ابن عبدالله ابن جعفر طیار در بغداد است.

داود ابن عماد ابن جعفر ابن نوح ابن عقیل ابن هادى در چهار فرسنگى طهران است سمت شمال در میان کوه بقعه
دارد مزور است از طهران تا فرح زاد دو فرسنگ و از فرح زاد در میان دره و کوه تا آنجا دو فرسنگ است و مردم طهران
در تابستان بسیار بآنجا میروند و اعتقاد دارند این حقیر بسیار آنجارفته متولیان آنجا عوام و نادانند پدران این داود را
گویند در سولقان مدفونند که نزدیک آنجاست لیکن هادى را ندانند بکدام امام اتصال پیدا میکند بعضى گمان کرده اند
که شاید داود ابن موسى ابن ابراهیم ابن امام موسى است این بنده کمال تفحص در کتب کرده هاى نام نداریم. جز جد
امامزاده ابوعبدالله که در فرح زاد است و اینها ساداتى بودند که از دست دشمن بکوهستان فرارى بودند و این امام زاده
حسنى است باین قسم: داود ابن عماد ابن جعفر ابن نوح ابن عقیل ابن هادى ابن یحیى ابن قاسم ابن ابراهیم طباطبا
ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن حسن مثنى ابن امام حسن واللّه‏ اعلم، گویند ابراهیم برادر داود در یکى از دهات ارنگه و
مزور است.

 

باب الذال

ذولفقار ابن محمد ابن معد بن حسن ابن احمد ابن اسمعیل ابن محمد ابن یوسف ابن محمد ابن اسمعیل ابن ابراهیم
ابن امام موسى مکنى بابى الصمصام از محدثین تلیمذ علم الهدى و شیخ طوسى و صدوپانزده سال عمر کرده مروزى
است.

ذوالفقار الحسین ابن ابى حرب الحسین ابن هادى ابن حمزة ابن سراهنگ ابن على ابن زید ابن على ابن عبدالرحمن
ابن قاسم ابن حسن ابن زیدابن امام حسن دردهات ورامین حوالى رى است.

 

بابا الراء

رکن الدین خورشاه ابن علاء الدین محمد ابن جلال الدین حسن ابن علاء الدین محمد ابن ابى عبدالله حسین ابن
المصطفى لدین الله نزار ابن المنتصر بالله معدابن على الحاکم ابوعلى ابن نزار ابن اسمعیل ابن محمد ابن عبیدالله ابن
محمد ابن جعفر ابن محمد ابن اسمعیل ابن امام جعفر صادق که آخرموک الموت قزوین است در سال ششصدوپنجاه
بدست هلاکوخان مقتول گردید صاحب عمدة الطالب سلسله راهمین قسم نوشته مورخین بعد آنها را ملاحده
اسماعیلیه نوشته اند و گویند جلال‏الدین حسن على ذکره السلام پسر محمد ابن کیا بزرک رود بارى است و خود را
بکذب، منتسب به المصطفى لدین الله نموده خواجه نصیرالدین طوسى که از حکماى امامیه وباهلاکوخان بوده در
کتاب سیرسلوک که براى مظفرالدین محمد نوشته از سیر و طریقه خود تعریف از شیخ شهاب الدین سهروردى نموده
و تمجید از کتاب فصول على ذکره السلام کرده و الله اعلم.

سید رضى در دوفرسنگى رشت از سادات موسوى و مزور است.

 

باب الزاء

زید ابن امام زین العابدین جلیل القدر فضایلش بسیار در زمان خلافت عبدالملک مروان در کوفه شهید وچهار سال
بردار بود و مذهب زیدیه منسوب بآن بزرگوار است.

زید ابن امام موسى معروف بزیدالنار بصره را آتش زد اورا گرفته نزد مأمون خلیفه عباسى آوردند مأمون او را بامام على
الرضا بخشید بعضى گویند باطنا مسموم کرد بعضى گمان کرده اند در سامره وفات کرد.

زید ابن هبة الله ابن حمزة ابن على ابن زید ابن على ابن عبدالرحمن ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در قریه
(غیاث آباد) رى است.

زید در میان شهر طهران بقعه دارد و مزور است از واردین رى زیدنامى از اولاد قاسم ابن حسن ابن زیدابن امام حسن
نوشته اند بعضى گمان کرده اند این زید پسر حسن جد عبدالعظیم حسنى است و پسرى طاهر نام داشته که در جوارش
بقعه دارد در جنب عبدالعظیم این حقیر خاطى گمان میکنم این زیدابن هبة الله است کیاسیاباد قریه بود از رى که امروز
جزو شهر طهران است.

زید ابن على ابن عبدالرحمن الشجرى ابن قاسم ابن حسن ابن امام حسن در طبرستان است و پسرى دارد یحیى در
طبرستان.

زین العابدین ابن على ابن احمد ابن عیسى ابن محمد ابن على العریضى ابن امام جعفر صادق در جملان اصفهان
است معروف بسیلان.

زید ابن امام حسن نودالى صد سال عمر نمود در موضع حاجر بین مکه و مدینه وفات کرد دربقیع مدینه منوره مدفون
شد.

زهرة ابن على ابن محمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن حسین ابن اسحق ابن امام جعفر صادق در حلب است.

 

باب السین

سلیمان ابن عبدالله ابن حسن مثنى ابن امام حسن از شهداى فخ است که باحسین بوده

سلیمان ابن امام موسى بافضل برادرش در قریه آبه دو فرسنگى ساوه است.

سراهنگ ابن حمزة ابن على ابن حسن ابن حسین ابن على ابن امام جعفر صادق در اطراف رى است.

 

باب الشین

شعیب ابن امام موسى درخارج شهر سبزوار بقعه دارد در کتب انساب نیافتم شاید از احفاد امام موسى باشد.

سید شمس الدین ابن سید عبدالعزیز ابن بابلکان در نزد سلطان ابراهیم در مشهد سرمازندران است.

 

باب الصاد

صالح در تجریش دو فرسنگى شمال طهران بقعه دارد مزور است گویند اسمش حسن پسر امام موسى است در کتب
انساب نیافتم ولى دوحسن صالح از واردین رى نوشته اند العلم عندالله.

حسن الصالح ابن محمد ابن احمد ابن حسن ابن احمد ابن حسین ابن على ابن حسن ابن عمر ابن امام زین العابدین.

 

حسن الصالح ابن حسین ابن عیسى ابن یحیى ابن حسین ابن زید ابن امام زین العابدین.

 

باب الطاء

طاهر ابن احمد ابن جعفر ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن درطبرستان است
احتمال میرود در کجور باشد یا امامزاده مطهر.

طاهر ابن محمد ابن حسن ابن حسین ابن عیسى ابن یحیى ابن حسین ابن زید ابن امام زین العابدین در قرب عبدالعظیم
حسنى مدفون بقعه دارد مزور است پسرش مطهر.

طاهر ابن قاسم ابن احمد ابن ابى جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن
امام حسن از قم برى آمده و دو پسر دارد ابوالحسن محمد و ابوالقاسم على.

طاهر و مطهر از سادات و در کجور مازندران بقعه داردند.

شاه طاهر ابن رضى الدین ابن مولى مؤمن ابن محمد ابن خوارزمشاه ابن احمد ابن محمد ابن حسن ابن کیا محمد ابن
حسن ابن على ابن احمد ابن نزار ابن احمد ابن محمد ابن على ابن حاتم ابن نزار ابن معز ابن اسمعیل ابن محمد ابن
عبیداللّه‏ ابن محمد ابن جعفر ابن محمد ابن اسمعیل ابن امام جعفر صادق در دکن هندوستان است و قبر محمد ابن
خوارزمشاه در ملتان و این غیر خوارزمشاه مشهور است این از صوفیه امامیه است که مذهب امامیه اثنى عشریه را در

هند ظاهر نمود.

 

باب العین

عبداللّه‏ ابن حسن الافطس ابن على الاطهر ابن امام زین العابدین در رکاب حسین شهید فخ بود هرون الرشید اوراحبس
کرد عید نوروز یحیى برمکى بدون امر هرون سراو را بریده در ظرفى براى هرون فرستاد جسدش در بازار بغداد بخاک
رفته.

عبداللّه‏ ابن احمد ابن ابراهیم ابن محمد الیمانى ابن عبدالله ابن امام موسى در همدان است.

عبداللّه‏ ابن یحیى ابن عبداللّه‏ ابن حسین ابن قاسم ابراهیم طباطبا ابن اسمعیل ابن ابراهیم ابن حسن مثنى ابن مام حسن
مکنى به ابى محمّد در رى بوده.

عبدالله ابن محمد حنفیه ابن امیرالمؤمنین مکنى بابى هاشم، سلیمان ابن عبدالملک در شام در غذاى او سم ریخت
در حمیمه ارض شام وفات کرد.

عبداللّه‏ ابن حسن مثنى ابن امام حسین جلیل القدر در حبس منصور مسموما وفات کرد در هاشمیه سال صدو چهل و
پنج مدفون مادرش فاطمه بنت امام حسین است.

عبداللّه‏ ابن امیرالمؤمنین از شهداى کربلاست بیست و پنج سال داشت بعضى گویند در جنگ مصعب ابن زبیر بامختار
مقتول شد اشتباه باعبیدالله کرده است.

عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن حسن مثنى ابن امام حسن در کوهى حوالى شهر کابل مقتول سرش را براى منصور
بردند.

عبدالله ابن امام حسن از شهداى کربلا است.

عبدالله ابن محمد ابن على ابن محمد ابن قاسم ابن عقیل ابن قاسم ابن محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عقیل ابن
ابیطالب سال سیصدو چهل و یک در مصر وفات کرد.

عبدالله ابن جعفر طیار أجود ناس بود سال هشتاد هجرى در مدینه وفات کرد بعضى گویند درأبو امیان مکه و مدینه
است.

عبدالله ابن معاویة ابن عبدالله ابن جعفر طیار سال صدوهشتادو سه در حبس وفات کرد وقبرش در شهر هرات است
مزور است.

عبدالله ابن عقیل ابن ابیطالب از شهداى کربلا است.

عبدالله ابن مسلم ابن عقیل ابن ابیطالب از شهداى کربلا است.

عبدالله ابن امام جعفر صادق هفتاد روز بعد از رحلت إمام صادق  علیه‏السلام وفات کرد در مدینه.

عبدالله ابن حسن ابن حسین الاصغر ابن امام زین العابدین در شوشتر مقتول و مزور است.

عبدالله ابن حسن ابن على ابن حسن ابن امام حسن در مرو مسموم شد.

عبدالله ابن عیسى ابن محمد ابن حسن ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در طبرستان است.

عبدالله ابن ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن مثنى ابن امام حسن در مصر است.

عبدالله ابن حسین ابن عبدالله الابیض ابن عباس ابن عبدالله ابن حسن الافطس ابن على الاطهر ابن امام زین العابدین
در شمال قبر عبدالعظیم در رى بقعه دارد و مزور است بخارى گوید این قبر پدرش حسین است که در سیصد ونوزده
وفات کرده در کتاب منتقلة الطالبیة مینویسد ابوعبدالله الحسین ابن عبدالله الابیض ابن عباس ابن عبدالله ابن حسن الا
فطس از شعرا بود در رى مدفون شد سلسله نسب این حقیر بحسن افطس میرسد درکتاب بدایع الانوار در احوالات
امام موسى و کتاب بدایع الاحکام فى فقه الاسلام ذکر کرده ام دراینجا مختصرا ذکر میکنم حسن افطس را هفت پسر
بود زید و على و عمر و محمد و عبدالله و حسن و حسین ساداة شبر در کاظمین و ساداة عراق عجم از تفرش و آشتیان
و گرگان و فراهان و سلطان آباد کثر افطسى هستند سلسله این بنده باین طریق است مهدى متخلص بلاهوتى ملقب
ببدایع نگار ابن میرزا مصطفى ملقب بوکیل لشگرابن حسن ابن مرتضى ابن مصطفى ابن مرتضى ابن میرداود المعروف
بعارف ابن میراسمعیل ابن میر حسین ابن میرفضل الله ابن نظام الدین حبیب الله ابن جعفر ابن تاج الدین حسن ابن
فخر الدین على ابن رضى الدین مرتضى ابن زین الدین على ابن شمس الدین محمد ابن صدرالدین ابن امین الدین ابن
ابراهیم  ابن شرف الدین یحیى ابن شمس الدین محمد ابن ابراهیم ابن زین الدین عبدالله ابن نظام الدین على ابن
ابوعبدالله حسین ابن على ابن عمر برطله ابن حسن الافطس ابن ابوالحسین على الاطهر ابن امام زین العابدین میر
مصطفى مؤلف کتاب نقد الرجال پسر میر حسین ابن میر فضل الله ومیرداود دختر میرمصطفى را داشت که مرتضى
پسر دختر میر مصطفى است و میرمصطفى معاصر ملا محمد تقى مجلسى است و مادر این بنده سلسله اش بمیر کاظم
ابن میر محمد حسین رسد .

عبدالله در دماوند بقعه دارد و مزور است نسب بامام موسى میرساند.

عبدالله ابن عباس عموى رسول الله از محدثین در جنگ جمل و صفین دررکاب امیرالمؤمنین بود قبرش در طائف مکه
و مزور است.

عبیدالله ابن امیرالمؤمنین در جنگ مصعب ابن زبیر بامختار مقتول شده در مزار از سواد بصره مدفون و مزور است.

عبیدالله ابن عبدالله ابن جعفر طیار از شهداى کربلا است.

عبیدالله ابن على ابن حسین ابن جعفر ابن عبیدالله ابن حسین ابن امام زین العابدین درطبرستان مقتول و با حسین ابن
احمد ابن محمد در یک جا مدفونند.

عبیدالله ابن على ابن حسن ابن حسین ابن جعفر ابن عبیدالله ابن حسین ابن امام زین العابدین در هرات است.

عبیدالله ابن حسین ابن امام زین العابدین در قریه حوالى نیشابور است.

عبیدالله ابن محمد ابن عمر ابن امیرالمؤمنین دربغداد است او را زنده دفن کردند.

عبدالعظیم ابن محمد ابن قاسم ابن حسن ابن زیدابن امام حسن بااولادش در سمرقند است.

عبدالعظیم مکنى بابى هاشم ابن حمزة ابن على المرعش ابن عبیدالله ابن محمد ابن حسن ابن حسین ابن امام زین
العابدین و عبدالعظیم ابن محمد بن احمد ابن عبدالعظیم مذکور از سادات مرعشى هستند.

عبدالعظیم ابن عبدالله ابن على ابن حسن ابن زیدابن امام حسن در رى مدفون و مزور و معاصر امام محمد تقى و امام
على النقى و جلیل المقام است و بواسطه ابراهیم ابن ابى البلاد از امام على الرضا حدیث نقل کرده شیخ فخر الدین
طریحى در کتاب منتخب نوشته ممن دفن من الطالبیین حیا عبدالعظیم ابن عبدالله برى و محمد ابن عبدالله ابن حسن
مثنى لیکن تمام علماى انساب وفات اورا نوشته اند و اورا یک پسر محمد بوده قلیلى براى او احمد وقاسم نوشته اند
یکى از معاصرین این حقیر نقل کرد از کتاب نزهة الابرار سید موسى شافعى که ولادت عبدالعظیم پنجشنبه چهارم ربیع
الثانى سال صدوهفتادو سه در مدینه وفاتش در رى پانزدهم شوال دویست وپنجاه‏ودو از کتاب مناقب العترة احمد ابن
محمد ابن فهد حلى سمهودى و تاریخ نورالدین محمد السمهودى نیز گویند چنین است و این حقیر هیچکدام از کتاب
هاى مذکور را ندیده‏ام.

عبدالقادر گیلانى ابن محمد دوست جنگى ابن عبداله ابن محمد ابن یحیى ابن محمد ابن داود ابن موسى ابن عبدالله
الجون ابن عبدالله ابن حسن مثنى ابن اما حسن از اکابر صوفیه در بغداد قبرش مزور علماى انساب تماما رد کرده اند و
نوشته شیخ در زمان حیات ابدا دعوى سیادت ننمود پسرش ابى بکر نیز ادعا ننمود قاضى ابوصالح پسر ابوبکر این
ادعا را کرد در کتاب نورالابصار این طور سلسله رانوشته اند عبدالقادر ابن موسى ابن عبدالله ابن یحیى ابن محمد ابن
داود و شیخ در سال چهارصدو هفتاد در بغداد وفات و حنبلى مذهب بود.

عباس ابن امیر المؤمنین افضل شهداى کربلا عمرش سى ودو سال مزور است.

عباس ابن محمد ابن عبداللّه‏ ابن امام زین العابدین هرون الرشید بقدرى او را زد که وفات کرد.

عباس ابن عبدالصمد ابن حسن ابن عباس ابن ادریس ابن محمد ابن جعفر ابن ابراهیم ابن محمد ابن على ابن عبدالله
ابن جعفر الطیار در موصل است.

عباس ابن حسن ابن امام حسن در بیست و سیم رمضان در حبس هاشیمه مقتول و در جنب شط فرات مدفون
وعمرش پنجاه بود هاشمیه مکانى است نزدیک کوفه که حال خراب شده.

عباس بیرون شهرسارى مازندران مزور است سلسله اورا نمى دانم.

عثمان ابن امیرالمومنین از شهداى کربلا بیست ویک سال عمر داشت.

عون ابن جعفر طیار از شهداى کربلا است . بعضى گفته اند در حبشه متولد و در شوشتر مقتول شد.

عیسى ابن زید ابن امام زین العابدین ولادتش صدونهم هجرى در شصت سالگى در کوفه وفات کرد.

 

عیسى ابن احمد ابن جعفر ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در رى است.

عیسى ابن ابراهیم ابن محمد ابن عیسى ابن محمد ابن على ابن امام جعفر صادق باعلى برادرش در رى بوده اند.

عیسى ابن حس ابن على ابن محمد ابن حسن ابن جعفر ابن حسن ابن امام حسن دررى است.

عقیل ابن ابیطالب وفاتش درپنجاه ونه هجرى.

عقیل ابن حمزة ابن جعفر ابن عباس ابن ابراهیم ابن جعفر ابن ابراهیم ابن جعفر ابن ابراهیم ابن محمد ابن على ابن
عبدالله ابن جعفر الطیار در جرجان است.

عمر ابن امیرالمؤمنین عمرش هشتاد و پنج در ینبوع وفات کرد.

عمر ابن محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر الاطرف ابن امیر المؤمنین در قریه میخوران دو فرسنگى بلخ است.

عمر ابن على ابن عمر ابن حسن ابن على ابن امام زین العابدین در آذربایجان است.

على ابن امام جعفر صادق زمان امام على النقى را ادراک کرد در عریض چهار میلى مدینه منوره مدفون و آنکه درقم یا
سمنان دانسته اند اشتباه کرده اند ممکن است على ابن حسن ابن عیسى ابن محمد ابن على مذکور باشد وعلى ابن
امام جعفر مکنى است بابى الحسن.

على ابن ابراهیم المجاب ابن محمدابن موسى در سیرجان کرما است.على ابن مهدى ابن محمد ابن حسین ابن زید ابن
محمد ابن احمد ابن جعفر ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن درقم در مدرسه
سورانیک مدفون است. بعضى مى گویند آنست که مقابل مسجد امام حسن و معروف باحمد ابن اسحاق اشعرى
است واین صحیح نباشد محتمل است آن قبر احمد ابن اسحق ابن ابراهیم ابن موسى ابن ابراهیم ابن امام موسى باشد.

على ابن احمد ابن محمد ابن على ابن عبدالله ابن جعفر ابن عبدالله ابن جعفر ابن امیرالمؤمنین در شهر قم معروف به
بقعه شاه سید على است ولى در کتب از جعفر سلسله نقل نشده.

على ابن قاسم عبیدالله ابن قاسم ابن عبیدالله ابن امام موسى با اولادش دررى بوده اند.

على ابن محمد ابن امام جعفر صادق در بغداد است.

على ابن حسن ابن حسین ابن حسن ابن على ابن امام زین العابدین عمرش هشتادو پنج دردینور است.

على بن حسن بن محمّد بن حسین بن محمّد بن على بن إمام جعفر صادق  علیه‏السلام از ساکنین ری، و دو پسر دارد:

محمّد و حسن.

على ابن محمد ابن نصر ابن مهدى ابن محمد ابن على ابن عبدالله ابن عیسى ابن على بن حسین ابن امام زین العابدین
در قریه ونک یک فرسنگى شمال طهران بقعه دارد از علما بوده معروف بقاضى صابر مکنى بابى القاسم و در حدود
پانصد و بیست هجرى.

على ابن  عبدالرحمن ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن دردهات حوالى ورامین رى است بعضى یحیى کوکبى
پسرش را مقتول در قزوین نوشته اند.

على ابن محسن ابن حسین ابن عبیدالله ابن محمد ابن عمربن امیرالمؤمنین مکنى به ابوالحسن در آمل مازندران است.

على ابن حمزة ابن امام موسى در شیراز  سمت اصفهان بقعه دارد.

على ابن ابیطالب ابن احمد ابن قاسم ابن احمد ابن جعفر ابن عبیدالله ابن محمد بن عبدالرحمن الشجرى ابن قاسم
ابن حسن ابن زید ابن امام حسن مکنى بابى الحسن از علماى آمل و طبرستان بوده.

على الملقب بمرتضى ابن حسین ابن موسى الابرش ابن محمد الاعرج ابن موسى ابن ابراهیم الاصغر ابن امام موسى
معروف بعلم الهدى از علماى امامیه مصنف کتب بسیار وفاتش در سال چهارصدو سى و شش قبرش در کربلا برادرش
محمد معروف بسید رضى جامع کتاب نهج البلاغه در خطب امیر المومنین و جمعى او را زیدى دانسته اند.

على ابن محمد ابن عیسى ابن زید بن امام زین العابدین در رى مقتول شد.

على ابن امام حسین جلیل القدر از شهداى کربلا عمرش نوزده سال.

على ابن حسین ابن عیسى ابن محمد ابن على ابن امام جعفر صادق مکنى بابى الحسن بادو پسرش حمزه و حسین در
رى بوده همین است که در نیم فرسنگى سمت مغرب قبر عبدالعظیم است که بقعه دارد و مزور است معروف بامام
زاده ابوالحسن.

على ابن حسین ابن حسن ابن على ابن حسین ابن محمد ابن حسن ابن محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن
حسن «زید» ابن امام حسن مکنى بابى طالب درهمدان است.

على ابن حمزة ابن على ابن حمزة ابن امام موسى در بلخ است.

على ابن حسن ابن حسین ابن جعفر ابن عبیدالله ابن حسین ابن امام زین العابدین مکنى بابى القاسم در بلخ است.

على دردارابن عبدالله ابن حسین ابن اسمعیل ابن محمد ابن عبدالله ابن امام زین العابدین در رى است.

على ابن احمد ابن اسحق ابن جعفر ابن محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن امیرالمؤمنین مکنى بابى الحسن در
موصل است.

على ابن حسین ابن حسن ابن على ابن حسین ابن قاسم ابن حمزة ابن حسن ابن عبیدالله ابن عباس ابن امیرالمؤمنین
درطبرستان است امام زاده على در پول کجور محتمل است این باشد یا على ابن محسن یا على ابن ابیطالب مذکور.

على ابن محمد ابن عبداللّه‏ ابن محمّد ابن عمر ابن امیرالمؤمنین در سال دویست و شانزده هجرى در مصر وفات کرد.

على المرعشى ابن عبیداللّه‏ ابن محمد ابن حسن ابن حسین ابن امام زین العابدین اعقابش در طبرستان وشیراز بسیار و
میر بزرک و اجدادش که از ملوک مازندران اند از احفاد او میباشند و قاضى نور الله شوشترى و خلیفه سلطان، وزیرشاه
عباس صفوى از آن سلسله است همین طور سادات مرعشى.

على بن یوسف بن حسن بن موسى بن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن على بن عبدالله بن جعفر الطیار در قیروان است .

على ابن ابراهیم ابن محمّد ابن حسن ابن محمّد ابن عبیداللّه‏ ابن حسین ابن امام زین العابدین باامام على الرضا
بخراسان رفت موت او را بعضى در کوفه نوشته اند.

على ابن عبیداللّه‏ ابن حسین ابن امام زین العابدین در خراسان نزد امام رضا بود.

على ابن شهاب‏الدین ابن محمد ابن على ابن یوسف ابن محب ابن محمد ابن جعفر ابن عبدالله ابن محمد ابن على ابن
حسن ابن حسین ابن امام زین العابدین مشهور بسید على همدانى از کبار صوفیه در سال هفتصد وهشتادو شش وفات
و در ختلان که از قراء بدخشان است مدفون است.

سید على کیا ابن امیرکیا ابن حسن کیا ابن على ابن احمد ابن على ابن محمد ابوزیدان حسن ابن احمد ابن عیسى ابن
على ابن حسین ابن امام زین العابدین از ملوک رشت است وبابرادرش مهدى کیا در سال هفتصد ونود و نه دو در رشت
مقتول شدند در ده خیرمیان رشت و کجور مدفون و مزور است.

سید على به چند واسطه بامام موسى درقریه سود خرمیان سبزوار شاهرود بقعه دارد.

امام زاده على خارج شهر دامغان بقعه دارد سنگ آن خوانده نمیشود ولى تاریخ خوانده شده دویست وسى و هشت
هجرى معلوم نیست بکدام امام میرسد و بهمین قسم بقعه دیگر معروف بنور الله .

على ابن امام محمد باقر در کاشان بقعه دارد و مزور است.

على بن حسن بن زید بن امام حسن در حبس هاشمیه بضرب تازیانه مقتول و از عمرش بیست و شش سال گذشته بود.

على ابن ابى عبدالله ابن عبدالله ابن حسن ابن جعفر ابن حسن ابن مام حسن مکنى بابى القاسم در رى است.

سید علاءالدین در قریه اورازان صالقان قزوین است ندانستم بکدام امام منسوب است.

على الاطهر ابن امام زین العابدین مکنى بابى الحسن وفاتش در ینبوع که بندرى در چند منزلى مدینه عمرش سى و
هشت سال .

 

على ابن محمد ابن امام جعفر صادق در بغداد وفات کرد.

على امام زاده ایست در بالاى کوه نزدیک کجور مازندران مزور است ندانستم بکدام امام منسوب است.

سید على اکبر و سید شمس الدین در ملتان که شهرى است در سند مزور است.

 

باب الفاء

فضل الله ابن على ابن عبیداللّه‏ ابن محمد ابن عبیدالله ابن محمد ابن عبیدالله ابن حسن بن على ابن محمد ابن جعفر
ابن حسن ابن امام حسن معروف بسید فضل الله راوندى از محدثین و علماى امامیه است.

فضل اللّه‏ ابن زید در شهر سبزوار بقعه دارد در کتب براى زید ابن امام حسن و زید شهید پسرى فضل الله نیافتم
یاواسطه را نمیدانند یا غیر این دو زید از سادات بوده واللّه‏ اعلم.

 

باب القاف

قاسم ابن امام موسى جلیل المقام قبرش چند میلى کوفه مزور اهل کربلا و نجف است.

قاسم ابن عبدالله ابن حسن بن عبیداللّه‏ ابن عباس ابن امیر المؤمنین ازواردین رى است.

قاسم ابن على ابن اسمعیل ابن حسن ابن زیدابن امام حسن از واردین رى است.

قاسم ابن حسین ابن زید ابن على ابن حسین ابن زید ابن امام زین العابدین ازواردین در رى دو پسر دارد: محمد و
عبدالله.

قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن چون دخترش زوجه عبدالعظیم است محتمل است از واردین رى باشد و
همینطور قاسم ابن احمد ابن عبدالله برادرزاده عبدالعظیم مذکور.

قاسم ابن محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن امیرالمؤمنین معروف بابن الهیبه در طبرستان و طالقان ریاست
داشته و یحیى و احمد پسر ممکن است امامزاده قاسم نزدیک سرچه کلا مازندران باشد.

قاسم ابن عباس ابن امام موسى بعضى قبر اورا در شوش من سواد الکوفه میدانند بعضى شوش را از بلاد آذربایجان مى
دانند گویا شوشه است که در آذربایجان است شوش در خوزستان است.

قاسم ابن احمد ابن عبداللّه‏ ابن قاسم ابن اسحق ابن عبداللّه‏ ابن جعفر الطیار در النجه از قراء حبشه مقتول شد.

قاسم ابن عبداللّه‏ ابن عقیل ابن ابى جعفر ابن عبدالله ابن عقیل ابن محمد ابن عبداله ابن محمد ابن عقیل ابن ابیطالب
در فسا شیراز است.

قاسم ابن على ابن محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن على الزینبى ابن عبداللّه‏ ابن جعفر الطیار در سمرقند است.

شاه قاسم فیض بخش پسر سید محمد نور بخش از صوفیه در نهصد وهشتادو یک در رى وفات کرده شاه قاسم انوار
غیر از فیض بخش است قبر او در لنگریک منزلى جام خراسان مزور است.

قاسم ابن امام حسن از شهداى کربلا و بحد بلوغ نرسیده بود.

قاسم در رودگل کوچه اصفهان رشت از سادات موسوى و مزور است.

امامزاده قاسم در زیر کوه البرز شمیران که این حقیر در تابستان منزل میکنم گویند سرقاسم ابن امام حسن است بقعه
دارد و مزور است جماعى برآنند که چون سرهاى شهداى کربلا را بشام بردند و بسمت شهرها براى خبر فتح وخوف از
سادات از خروج سرقاسم ابن امام حسن را بسمت رى آوردند این مکان سراوست عضدالدوله دیلمى در حدود
سیصدو وهفتاد هجرى بقعه بروى آن نهاده و ضریحى، کمال الدین سبکتکین سلجوقى در نهصدو شصت و سه هجرى
ساخته و بر آن نهاده ملامحمد باقر مجلسى در کتاب بحار و سید ابن طاوس در کتاب خود نوشته اند که سرها در شام
تقسیم بولایات شد و ابدا استبعاد ندارد این رسم در قدیم معمول بوده زیرا تلگراف نبوده براى اخبار مردم سررا
میفرستادند و هرگاه سرقاسم نباشد یکى از قاسم هاى واردین ممکن است باشد واللّه‏ اعلم.

قوام الدین مشهور بمیر بزرگ ابن سید صادق ابن عبدالله ابن محمد ابن ابوهاشم ابن على ابن حسن ابن على المرعش
در سنه هفتصدو هشتادو یک درآمل مازندران وفات کرد و مدفون شد سیدکمال الدین پسر سید قوام الدین بترکستان
رفت سید على پسرش در شهر سارى مازندران در هشتصد و بیست وفات کرد و سید مرتضى پسر سید على در
هشتصدو سى و هفت در ساری وفات کرد سید محمّد پسر سید مرتضى در هشتصد و پنجاه و شش وفات کرد سید
عبدالکریم پسر سید محمد در هشتصد و شصت و پنج و سید عبدالله پسر سید عبدالکریم در هشتصدو هفتاد واینها
حکام سارى مازندران بودند.

باب الکاف

کوچک ابن احمد ابن جعفر ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در آمل مازندران
است .

 

 

باب المیم

موسى المبرقع ابن امام محمّد  تقى مکنى بابى جعفر در قم وفات کرد و قبرش آخر بازرار بقعه دارد ومزور است
سلاسلى که سلسله خود را بعمران ابن موسى رسانیده اند عقب موسى از احمد و محمد است در شجره خود ممکن
است از قلم افتاده باشد.

موسى ابن عبداللّه‏ ابن حسن ابن امام حسن در سویقه وفات کرد بعضى گویند در حبس هاشمیه مقتول شد واز عمرش
پنجاه و پنج رفته بود.

موسى ابن عبداللّه‏ ابن موسى الجون ابن عبدالله ابن حسن ابن امام حسن در منزل زباله عراق عرب مدفون است.

موسى ابن اسماعیل ابن امام موسى صاحب کتاب جعفر یات است که هزار حدیث باشد.

مسلم ابن عقیل ابن ابیطالب در کوفه شهید شد بقعه دارد و مزور است.

مسلم ابن حسن ابن على ابن احمد ابن عبدالله ابن داود ابن سلیمان ابن عبدالله ابن موسى ابن عبدالله ابن حسن ابن
امام حسن در سال چهارصدو نود و یک در اصفهان بوده.

مهدى ابن محمد ابن حسین ابن على ابن حسین ابن عیسى ابن محمد ابن على ابن امام جعفرصادق مکنى بابى یعلى
درقریه تفرش عراق عجم مدفون و معروف به ابوالعلا است.

مهدى ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن على ابن حسین ابن سلیمان ابن داود ابن جعفر ابن ابراهیم ابن محمد ابن على
ابن عبدالله ابن جعفر الطیار در قریه بیهق است .

مهدى جوهرى ابن اسحق ابن موسى ابن اسحق ابن ابراهیم ابن موسى ابن ابراهیم الاصغر ابن امام موسى در بخار
است.

محسن ابن ابراهیم العسگرى ابن موسى ابن ابراهیم ابن امام موسى مکنى بابى طالب در شیراز است.

محسن ابن امام زین العابدین درکتاب نهایه نوشته در قریه مارد همدان است در هیچ کتابى محسن نام پسرى ذکر نشده

شاید واسطه در میان بوده ندانند.

محمد ابن امام جعفر صادق در سال دویست و سه در جرجان وفات کرد قبرش مشهور هندوشاه در کتاب تجارب
السلف نوشته در سرخس مزور است بعضى درمشهد رضا بعضى در بستام دانسته اند بعضى استرآباد راجرجان دانسته
اند ولى حق این است که جرجان قدیم اکنون خراب است.

محمد گیسودر از ابن حمزة ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در قزوین و آمل
مازندران بوده .

محمد ابن على ابن حمزة ابن حسن ابن عبیدالله ابن عباس ابن امیرالمؤمنین سال دویست وهشتاد و شش در بصره
وفات کرد.

محمد ابن حسین ابن جعفر ابن محمد ابن ابراهیم ابن اسمعیل ابن ابراهیم ابن حسن ابن امام حسن در کرمان مقتول
شد.

محمد ابن احمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن الافطس ابن على ابن امام زین العابدین در سال سیصدو نه درنیشابور
وفات کرد عمرش شصت و هفت سال .

محمد حفیه ابن امیر المؤمنین جلیل القدر در سال هشتادویک درمدینه رحلت کرد مکنى بابى القاسم بعضى اورا در
قیصریه که از بلاد مشهور روم و اعظم اناطولى است دانسته زیارتگاه است ممکن است از احفاد محمد باشد چنانچه
در طالقان قزوین میر محمد نامى باین اسم بقعه دراد مزور است مثل اینکه حاجى شیروانى در بستان السیاحه مى
نویسد درختن مابین یار گند و قرفر بقعه مزور است گویند قبر امام جعفر صادق است وبسیار هوائج مردم را بر آورد
ممکن است از احفاد آن حضرت باشد باسم آن حضرت.

محمد ابن حسن ابن على ابن عبدالله ابن حسین ابن امام زین العابدین در طبرستان مقتول شد.

محمد ابن عبدالله این زیدابن عبدالله ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در بین نیشابور و طبرستان است.

محمد ابن زید ابن اسمعیل ابن حسن ابن زید ابن امام حسن برادر داعى کبیر در سال صدوهشتادو هفت درطبرستان
مقتول و در جرجان نزد قبر محمد ابن امام جعفر مدفون و زید پسرش در جرجان وفات کرد.

محمد ابن احمد ابن حسین ابن على ابن ابراهیم ابن حسن ابن امام حسن در شمشاط که قریه ایست در ارمنیه مقتول
شد.

محمد ابن حسین ابن اسحق ابن امام موسى مکنى بابى جعفر الصورانى درباب اسطخر شیراز است.

محمد ابن حمزة ابن عبدالله ابن عباس ابن حسن ابن عبیدالله ابن عباس ابن امیرالمؤمنین در سال دویست ونود و یک
در قریه از طبریه مقتول شد.

محمد البطحانى ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در مدرسه از قم‏است.

محمد ابن امام على النقى بین سامره و کاظمین نزدیک شط آب بقعه دارد و مزور است .

محمد ابن حسن ابن امام حسن باسید تاج الدین در بقعه درشیرازند و براى حسن مثنى درکتب ذکر پسرى محمد
نشده.

محمد ابن امام موسى در شیراز بقعه دارد و قبرى نزداوست که گویند ابراهیم مجاب است وبعضى در کربلادانسته اند.

محمد ابن حسن ابن عبدالله ابن حسن ابن محمد ابن حسن ابن محمدابن عبیدالله ابن حسین ابن امام زین العابدین از
علما در طبرستان بوده در آمل.

سلطان محمد الشریف ابن على ابن محمد ابن حمزة ابن احمد ابن محمد ابن اسمعیل ابن محمد ابن عبدالله ابن امام
زین العابدین در قم مدفون است پدر و دوجد او نیز در قم مدفون اند.

محمد ابن عبداللّه‏ ابن حسین ابن على ابن محمد ابن امام جعفر صادق در قم معروف بسید سربخش.

محمد ابن حسین ابن احمد ابن اسحق ابن احمد ابن موسى ابن ابراهیم ابن امام موسى در خاک فرج قم است.

محمد ابن حسن ابن ابراهیم ابن احمد ابن موسى ابن ابراهیم ابن امام موسى درقم مدفون و در اینجا براى احمد عقب

ذکر شده است.

محمد ابن ابراهیم ابن محمد ابن امام موسى در کربلا مدفون است .

محمد ابن جعفر ابن حسین ابن على ابن محمد ابن امام جعفر صادق در رى مقتول شد زمان معتضد بالله عباسى.

محمد ابن حسن ابن قاسم ابن حسن ابن على ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن درهویم از قراء دیلم در سال
سیصد و پنجاه و نه وفات کرد مکنى بابى عبدالله.

محمد ابن حسین ابن حسن‏ابن محمدابن عبدالله ابن حسن ابن امام حسن مکنى به ابى الحسن دررى وفات کرد
پسرانش: احمد و على و جعفر بلاعقب اند.

محمد ابن حسین ابن عیسى ابن زید ابن امیرالمؤمنین مکنى بابى الحسین درقریه خسروجرد است لیکن در کتب
پسرى زید نام براى امیرالمؤمنین نیافته‏ام.

محمّد ابن ابوالفضل ابن جعفر ابن عبدالله ابن حسین ابن محمد ابن حسین ابن عیسى ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن
امام حسن مکنى بابى جعفر درقریه نرنمین رى و پسرانش ابوالحسن على و ابوطالب و عبداللّه‏ و ابو محمد اسحق
است.

محمد ابن حسین ابن على ابن محمد الدیباج ابن امام جعفر صادق مکنى بابى جعفر در رى مقتول شد ابوالحسن
عمرى گوید در جرجان است.

محمد ابن قاسم ابن محمد ابن عمر ابن یحیى ابن حسن ابن زیدابن امام زین العابدین در رى بوده پسرانش على و
احمد و حسین .

محمد ابن على ابن محمد ابن حسن ابن اسمعیل ابن عبدالله ابن عبیدالله ابن عباس ابن امیرالمؤمنین مکنى بابى
عقیل در رى بوده پسرش على.

محمد ابن على ابن جعفر ابن احمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن قاسم ابن حسن (زیدى)ابن امام حسن
در جیلان از قراء رى مکنى بابى طالب است.

محمد ابن ابى القاسم ابن حسین ابن محمد ابن یحیى ابن حسین ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن قاسم ابن حسن ابن
زیدابن امام حسن مکنى بابى الغیث درقراء فشافویه رى است.

محمد ابن احمد ابن حمزة ابن زهیر ابن احمد ابن محسن ابن على ابن حمزة ابن عبدالله ابن حسین ابن اسمعیل ابن
محمد ابن عبدالله ابن امام زین العابدین ملقب بناصرالدین در قم است.

محمد ابن اسمعیل ابن امام جعفر صادق در بغداد است.

محمد ابن محمد ابن زید الشهید ابن امام زین العابدین نوشته اند مسموما در شهر مرو سال دویست و دو وفات کرد
عمرش بیست سال بود ولى بقعه در نیشابور منسوب باواست و در جنب او بقعه دیگر منسوب به ابراهیم ابن امام
موسى، سید احمد اردکانى در کتاب شجرة الاولیا نوشته این امام‏زاده محروق در نیشابور محمد ابن حسین ذى الدمعة
ابن زید الشهید است.

محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن الافطس ابن على الاطهر ابن امام زین العابدین درسال سیصدونه در نیشابور
وفات کرد.

محمد گیسو در از ابن یوسف ابن على ابن محمد ابن یوسف ابن حسین ابن محمد ابن على ابن حمزة ابن داود ابن
زیدابن حسین ابن محمد ابن عمر ابن یحیى ابن زید ابن امام زین العابدین در گلبر که از بلاد دکن هندوستان است و این
غیر سید محمود گیسو درازاست که در طبرستان از صوفیه است.

محمد الاصغر ابن امیر المؤمنین عمرش بیست و دو از شهداى کربلااست.

محمد ابن زید ابن محمد ابن اسمعیل ابن حسن ابن زید ابن امام حسن معروف بداعى، در جرجان سال دویست
وهشتاد و نه وفات کرد.

محمد ابن عبداللّه‏ ابن حسن مثنى ابن امام حسن صاحب نفس ذکیّه ولادتش سال صدهجرى شهادتش در مدینه سال
صدوچهل وپنج سرش را بکوفه آورده مدتى آویختند.

 

محمد ابن جعفر ابن حسن ابن عمر ابن امام زین العابدین در نیشابور است.

محمد ابن احمد ابن محمد ابن حسن ابن على ابن عمر ابن على ابن حسین ابن على ابن عمر ابن امام زین العابدین در
میان آوه و قزوین مقتول شد.

محمد ابن قاسم ابن على ابن عمر ابن امام زین العابدین بقولى در واسط و بعضى در طالقان دانسته اند.

محمد ابن ناصر ابن محمد ابن محمد ابن احمد ابن قاسم ابن حمزة ابن امام موسى دررى است.

محمد ابن احمد ابن عبدالله ابن على ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در قریه ابهر خمسه و زنجان است.

محمد ابن حسن ابن على ابن موسى ابن ابراهیم المرتضى ابن امام موسى مکنى بابى على در شیراز است.

محمد ابن ابراهیم ابن حسن ابن امام حسن ملقب بدیباج عمرش بیست و پنج در بغداد مقتول شد.

محمد ابن یوسف ابن ابراهیم ابن موسى ابن عبدالله ابن حسن ابن مام حسن در یمامه است.

محمد ابن عقیل ابن ابى جعفر ابن عبدالله ابن عقیل ابن محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عقیل ابن ابیطالب در قم
است.

محمد ابن على ابن محمد ابن على ابن محمد ابن احمد ابن سلیمان ابن عبدالله ابن مسلم ابن عبدالله ابن محمد ابن
عقیل ابن ابیطالب درمصر است.

محمد الاکبر ابن جعفر الطیار در جنگ صفین شهید شد.

محمد الاصغر ابن جعفر الطیار از شهداى کربلااست.بعضى گویند او و برادرش عون در شوشتر مقتول شدند اکنون قبر
محمد در یک فرسنگى دزفول است.

محمد ابن اسمعیل ابن داود ابن محمد ابن حمزة ابن اسحق ابن على ابن عبدالله ابن جعفر الطیار در بیت المقدس
است.

محمد ابن مسلم ابن عقیل ابن ابیطالب از شهداى کربلاست.

محمد ابن عبدالله ابن اسمعیل ابن ابراهیم ابن محمد ابن عبدالله ابن ابى الکرام ابن محمد ابن على ابن عبدالله ابن
جعفر الطیار میان قزوین و رى مقتول شد.

محمد ابن حسن ابن حمزة ابن جعفر ابن عباس ابن ابراهیم ابن جعفر ابن ابراهیم ابن جعفر ابن محمد ابن على ابن
عبدالله ابن جعفر الطیار مکنى به ابى یعلى در سال چهارصدوشصت وسه در بغداد وفات کرد تلمیذ شیخ مفید
صاحب کتاب وسیله است.

 

سید محمد نور بخش ابن محمد ابن عبدالله قطیف از اکابر صوفیه ولادتش درشهر قائن در هشتصد و پنج وفاتش در
قریه نفیس سولقان درسال هشتصدو شصت و نه به هفده واسطه بامام موسى میرسد سولقان یک فرسنگ در شمال
کند است و کند دو فرسنگى شمال طهران و معروف است.

سید محمد ابن فلاح ابن هبة الله ابن حسن ابن على ابن الحمید ابن فخار ابن احمد ابن ابوالغنائم ابن حسین ابن محمد
ابن ابراهیم ابن محمد صالح ابن امام موسى از تلامذه ابن فهد است دعوى مهدویت کرد خوزستان را متصرف شد در
هشتصد و هفتاد وفات کرد واولاد او مولى على وسلطان محمد در آنجا حکومت داشتند و بسیار خونریز بود سلسله
واو را سادات مشعشع گویند.

محمد ابن یحیى ابن ظفر ابن الداعى ابن مهدى ابن جعفر ابن محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن على ابن عمر ابن
امیرالمؤمنین مکنى بابى طاهر ولادتش چهارصدوشصت و شش از علماى استراباد لیکن در کتب انساب براى عمر
پسر على ذکر نشده والله اعلم.

محمد ابن حسن ابن اسحق ابن حسین ابن اسحق ابن امام موسى در قریه ایلاق بلخ است.

محمد ابن ابراهیم ابن على ابن عبدالرحمن ابن قاسم ابن حسن ابن زیدابن امام حسن در کجور مازندران بقعه دارد او را
سلطان کیمدور گویند.

محمد ابن احمد ابن على ابن محمد ابن حسن ابن عبیدالله ابن حسن ابن محمد ابن حسن ابن محمد ابن عبدالله ابن
حسین ابن امام زین العابدین مکنى بابى هاشم در رى بوده اولادش ابوالفضل یحیى و ابوعبدالله جعفر است.

محمد ابن على ابن احمد ابن جعفر ابن سلیمان ابن داود ابن محمد ابن على ابن عبدالله ابن جعفر الطیار درویمه
اطراف رى است.

محمد ابن على ابن ابى عبدالله ابن حسن ابن جعفر ابن حسن ابن امام حسن در اهواز است.

محمد ابن حمزة ابن احمد ابن عبیدالله ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن قاسم ابن حسن ابن زیدابن امام حسن درى
است.

محمد ابن احمد ابن عیسى ابن محمد ابن على ابن امام جعفر صادق در اطراف رى است.

محمد ابن عیسى ابن محمد ابن حسن ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن مکنى بابى تراب در بلخ است.

محمد ابن على ابن اسمعیل ابن حسن ابن زیدابن امام حسن در طبرستان است.

محمد ابن جعفر ابن هرون ابن اسحق ابن زید ابن امام حسن در آمل مازندران است.

 

محمد ابن صالح ابن عبدالله ابن موسى الجون ابن عبدالله ابن حسن ابن امام حسن در بغداد که محمد الفضل گویند و
اینکه گویند محمد ابن اسمعیل ابن امام جعفرصادق است اشتباه کرده‏اند.

محمد ابن حسن ابن محمد ابن سلیمان ابن محمد ابن داود ابن حسن ابن امام حسن مکنى بابى عبدالله ملقب بطاوس
است احمد ابن موسى ابن جعفر ابن محمد مذکور صاحب کتاب بشرى است و على ابن موسى ملقب برضى الدین
برادرش مؤلف کتاب نهج الدعوات نقیب السادات زمان هلا کوخان بوده اند.

محمد ابن قاسم ابن محمد ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در همدان است مکنى بابى جعفر.

محمد ابن حسین ابن حسن ابن احمد ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در بخارا است.

محمد ابن على ابن حسین ابن زید ابن امام زین العابدین از اصحاب امام على الرضا است.

محمد ابن قاسم ابن حسین ابن زیدابن امام حسن مدنى.

محمد ابن عمر ابن امیرالمؤمنین در سال صدوچهل وپنج در مدینه مقتول شد.

محمد ابن عمر ابن امام زین العابدین على ابن الحسین در سال صدوهفتاد ویک در مدینه وفات کرد.

محمد در دماوند از سادات منسوب بامام زین العابدین است.

 

باب النون

نصرة ابن صادق ابن مجتبى ابن محمد ابن مرتضى ابن قاسم ابن على ابن محمد ابن حسین بن اسمعیل ابن احمد ابن
حسین ابن احمد ابن حسن ابن على ابن امام جعفر صادق ملقب بتاج الدین در ابرقواست و برادرى داشته معروف
بمبارک شاه تاج الدین نصرة باپدرش کمال الدین صادق در سال هفتدو چهل و سه در ابرقو هنگام غارت ملک اشرف
ابرقو را مقتول شدند.

نور الدین نعمة اللّه‏ ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن یحیى ابن هاشم ابن موسى ابن جعفر ابن صالح احمد ابن
محمد ابن جعفر ابن حسن ابن محمد ابن جعفر ابن محمد ابن اسمعیل ابن امام جعفر صادق  مشهور بشاه نعمة الله
ولى از صوفیه معاصر باشاهرخ ابن امیر تیمور گورکانى ولادتش در بیست و دوم رجب سال هفتصد و سى وفاتش در
ماهان شش فرسنگى شهر کرمان در هشتصد و سى و چهار بقعه در ماهان دارد مزور است در اویش سلسله نعمة اللهى
باو منسوب اند.

ناصرابن عبدالمطلب ابن مرتضى ابن حسین ابن پادشاه ابن حسین ابن پادشاه ابن عبیدالله ابن عقیل ابن ابیطالب ابن
حسن ابن محمد ابن عبیدالله ابن محمد ابن حسن ابن حسین الاصغر ابن امام زین العابدین در رى بوده وا ین بقعه که
در شهر طهران واقع است معروف بسید نصرالدین گویا همین ناصرالدین است.

نوراللّه‏ ابن محمد شاه ابن منده ابن حسین ابن محمود ابن احمد ابن حسین ابن محمد ابن على ابن احمد ابن ابى طالب
ابن ابراهیم ابن یحیى ابن حسین ابن محمد ابن ابى على ابن حمزة ابن على المرعش ابن عبدالله ابن محمد ابن حسن
ابن حسین ابن اما زین العابدین از علماى معاصر شاه اسمعیل و سید محمد نوربخش است در شوشتر وفات کرد.

ناصر ابن خسرو ابن حارث ابن عیسى ابن حسن ابن محمد ابن موسى ابن امام محمد تقى ولادتش سیصد و نود و
چهار اعجوبه عصر صاحب دیوان اشعار و کتاب زاد المسافرین و دستور اعظم و سعادت نامه صدوچهل سال عمر
کرده معاصر ابوعلى سینا تخلصش حجة و اسمعیلى مذهب مدفنش گویا بدخشان است.

ناجر امامزاده ایست در اطراف کجور مازندران.

 

باب الواو

سید ولى الله در شهر طهران نزدیک امام زاده زید بقعه دارد مزور است گویند بچند واسطه بامام محمد تقى میرسد
والله اعلم.

 

باب الهاء

هاشم ابن حسن ابن یحیى ابن حسین ابن قاسم ابن ابراهیم ابن اسمعیل ابن ابراهیم ابن حسن مثنى ابن امام حسن در
اطراف آمل از طبرستان است.

هرون در تکیه جوستاق طالقان بقعه دارد گویند پسر امام موسى است و الله اعلم.

هرون ابن حسین ابن محمد ابن هرون بن البطحائى البطحائى ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن در اطراف رى
است.

هاشم و سید جلال‏الدین در پنج فرسنگى شهر رشت مزورند و بچند واسطه بامام موسى میرسند که متولیان ندانند.

هاشم ابن جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن محمد ابن عمر ابن امیرالمؤمنین از واردین رى است.

 

 

باب الیاء

یحیى ابن عمر ابن یحیى ابن زید الشهید بن امام زین العابدین سال دویست و پنجاه در زمان مستعین عباسى مقتول و
در مقابر قریش بغداد مدفون است اکنون مقابر قریش را کاظمین گویند در کتاب اشتباه کرده‏اند این یحیى ابن حسین ابن
زیداست یحیى ابن زید بلاعقب است.

یحى ابن عباس ابن یحیى ابن محمد ابن على ابن عبدالله ابن جعفر الطیار در سال دویست وپنجاه و هفت در مصر
وفات کرد.

یحیى ابن زیدالشهید ابن إمام زین العابدین در جوزجان از قراء جرجان سال صدوبیست و پنج مقتول و سرش بمدینه
براى مادرش بحکم ولید ابن یزید بردند بعضى گمان میکنند جوزجان شش فرسنگى سبزوار است معروف بسرمزار
است که این حقیر سال هزاروسیصد و بیست و شش از آنجا عبور کردم بقعه کوچکى داشت اکثر جوزجان نیم فرسنگى
گنبد قابوس را دانند که بقعه دارد و مزور اطراف است این حقیر گمان میکنم سربمدینه نرفته در سرمزار باشد و بدن در
نزدیک گنبد قابوس.

یحیى ابن جعفر ابن امام على النقى در شهر قم است . معروف به یحیى صوفى.

یحیى ابن على ابن عبدالرحمن ابن قاسم ابن حسن ابن زیدابن امام حسن درقریه ازقراء ورامین رى است و درطهران
بقعه مزور است معروف به امامزاده یحیى چون طهران یکى از قراء رى بوده محتمل است این یحیى باشد یا یحیى ابن
محمّد که خوارزم شاه بقتل رسانید.

یحیى ابن محمد ابن على ابن محمد ابن سید مطهر على الزکى ابن محمد ابن على ابن محمد ابن حمزة ابن احمد ابن
محمد ابن اسمعیل ابن محمد ابن عبدالله ابن مام زین العابدین نقیب السادات رى و آمل بوده خوارزم شاه او را بقتل
رسانید.

یحیى این محمد ابن عبدالله ابن حسن المکفوف ابن حسن الافطس ابن على ابن امام زین العابدین در سال سیصدو
هفتاد و شش درنیشابور وفات کرد.

یحیى ابن حسین ابن قاسم الرسى ابن ابراهیم ابن اسمعیل ابن ابراهیم ابن حسن ابن امام حسن در سال دویست و
هشتاد یمن را متصرف شد که معتضد در بغداد خلیفه بود در سال دویست و نودوهشت دریمن وفات کرد و اولاد او
ملوک یمن باشند.

یحیى ابن امام موسى در میان بازار سبزوار بقعه دارد اما در کتب ذکر نشده و متصل بآن بقعه دیگر است گویند شاهزاده
حسن از احفاد امام محمد باقر است.

یحیى بقعه دارد در سمنان همین طور ابراهیم و اسمعیل وقاسم و عبدالله واشرف نتوانستم سلسله اینها را پیدا کنم .

یحیى ابن عبدالله ابن حسن ابن امام حسن در زمان هرون الرشید در حبس بغداد مقتول و از عمرش شصت وپنج سال
گذشته بود.

یحیى ابن حسین در شهر سارى مزور است گمان میکنم برادر احمد مذکور است که ملقب بابى طالب بود.

یوسف ابن عیسى ابن محمد ابن حسن ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن امام حسن درجرجان است.

یوسف در قریه بادامستان و شته طالقان بقعه دارد ولى سلسله‏اش را نتوانستم معین کنم.