مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

فهرست مطالب جلد نخست دانشنامه جامع بقاع و اماکن متبرکه

1 ـ امامزاده آق امام / آزاد شهر ازدار تپّه / رامیان     …47

2 ـ امامزاده آق امام / بندر ترکمن / قراقاشلى …59

3 ـ امامزاده آق مشهد / على آبادکتول / قره بلاغ         …60

4 ـ امامزاده آمنه / تنکابن / گیل محلّه لشکرک  …62

5 ـ امامزاده آمنه خاتون / خنداب / استوه       …63

6 ـ امامزاده آمنه خاتون / قزوین / خیابان ملک آباد       …64

7 ـ امامزاده اباذر / بهبهان / دشت فریدون     …66

8 ـ امامزاده اباذر / قزوین / دربند    …67

9 ـ امامزاده ابافتح / کازرون / آب کنار          …73

10 ـ امامزاده ابراهیم / آباده / یعقوب           …73

11 ـ امامزاده ابراهیم / آران و بیدگل / محلّه جویباره   …81

12 ـ امامزاده ابراهیم / آران و بیدگل / نصرآباد          …82

13 ـ امامزاده ابراهیم / آران و بیدگل / یزلان  …82

14 ـ امامزاده ابراهیم / آزاد شهر / رودبار قشلاق       …84

15 ـ امامزاده ابراهیم / آستانه اشرفیّه / کشل …85

16 ـ امامزاده ابراهیم / آشتیان / بهارستان    …87

17 ـ امامزاده ابراهیم / آمل / زرین کمر        …87

18 ـ امامزاده ابراهیم / آمل / گرجى محلّه      …87

19 ـ امامزاده ابراهیم / آمل / بالا لاریجان / گزانه        …97

20 ـ امامزاده ابراهیم / اردستان / خیابان قیام            …97

21 ـ امامزاده ابراهیم / اردکان / رباط پشت بادام         …98

22 ـ امامزاده ابراهیم / اردل / دوازده امام    …102

23 ـ امامزاده ابراهیم / ارومیّه / شیردارکلاه  …104

24 ـ امامزاده ابراهیم / ازنا / مؤمن آباد        …104

25 ـ امامزاده ابراهیم / استهبان / رونیز بالا   …106

26 ـ امامزاده ابراهیم / اسفراین / کبوترخانه  …107

27 ـ امامزاده ابراهیم / اسلام شهر / نظام آباد            …108

28 ـ امامزاده ابراهیم / اشتهارد / تنکمان      …109

29 ـ امامزاده ابراهیم / اصفهان / ردّان         …109

30 ـ امامزاده ابراهیم / اصفهان / سودان      …110

31 ـ امامزاده ابراهیم / اصفهان / قهجاورستان           …112

32 ـ امامزاده ابراهیم / اصفهان / کاج          …112

33 ـ امامزاده ابراهیم / اصفهان / محلّه دارالبطیخ       …115

34 ـ امامزاده ابراهیم / اصفهان / مستهلک     …116

35 ـ امامزاده ابراهیم / اصفهان / میدان قدس            …118

36 ـ امامزاده ابراهیم / اصفهان / هفتشویه    …119

37 ـ امامزاده ابراهیم / اصفهان / هفتون       …119

38 ـ امامزاده ابراهیم / اقلید / حسن آباد       …120

39 ـ امامزاده ابراهیم / اقلید / خنجشت          …121

40 ـ امامزاده ابراهیم / انزلى / سنگاچین      …122

41 ـ امامزاده ابراهیم / انزلى / کپورچال        …122

42 ـ امامزاده ابراهیم / انزلى / کوچک محلّه   …122

43 ـ امامزاده ابراهیم / ایذه / کارتا  …123

44 ـ امامزاده ابراهیم / بابلسر / میان قبرستان عمومى …125

45 ـ امامزاده ابراهیم / باختران / طاق بستان …128

46 ـ امامزاده ابراهیم / باغملک / سرحانى      …128

47 ـ امامزاده ابراهیم / باغملک / منجنیق       …129

48 ـ امامزاده ابراهیم / بجنورد / چهار برج    …131

49 ـ امامزاده ابراهیم / بجنورد / شاه اجاق    …131

50 ـ امامزاده ابراهیم / بجنورد / قلعه جُق     …131

51 ـ امامزاده ابراهیم / بجنورد / کرپوشلى بالا            …132

52 ـ امامزاده ابراهیم / بجنورد / کلاته سهراب           …132

53 ـ امامزاده ابراهیم / برخوار و میمه / زمان آباد      …133

54 ـ امامزاده ابراهیم / بروجرد / دهکرد       …138

55 ـ امامزاده ابراهیم / بروجن / سرپیر         …139

56 ـ امامزاده ابراهیم / بندر دیر / مسجد جامع بردستان           …140

57 ـ امامزاده ابراهیم / بوئین زهرا / حسین آباد          …141

58 ـ امامزاده ابراهیم / بوئین زهرا / سلیمان آباد        …141

59 ـ امامزاده ابراهیم / بوشهر / تل اشکى      …142

60 ـ امامزاده ابراهیم / بویر احمد / ده بر آفتاب علیا    …142

61 ـ امامزاده ابراهیم / بهار / وهنان            …143

62 ـ امامزاده ابراهیم / بهبهان / خیابان عدالت           …143

63 ـ امامزاده ابراهیم / بهشهر / خلیل شهر / رباط       …145

64 ـ امامزاده ابراهیم / بهشهر / شیردارى     …145

65 ـ امامزاده ابراهیم / بهشهر / شیرکلا        …146

66 ـ امامزاده ابراهیم / پاکدشت / ارمبویه     …146

67 ـ امامزاده ابراهیم / تالش / شاندرمن / پاشکَم         …146

68 ـ امامزاده ابراهیم / تالش / قران …147

69 ـ امامزاده ابراهیم / تبریز / خیابان شمس تبریزى    …148

70 ـ امامزاده ابراهیم / تربت حیدریّه / میرپسند           …151

71 ـ امامزاده ابراهیم / تفت / دامک  …152

72 ـ امامزاده ابراهیم / تفت / گاریزات علیا    …152

73 ـ امامزاده ابراهیم / تفرش / ثمردشت       …153

74 ـ امامزاده ابراهیم / تنکابن / تشکون         …154

75 ـ امامزاده ابراهیم / تنکابن / کراتکوتى      …155

76 ـ امامزاده ابراهیم / تنکابن / هرات بر       …156

77 ـ امامزاده ابراهیم / تنگستان / محمّد عامرى         …156

78 ـ امامزاده ابراهیم / تویسرکان / اشتران   …157

79 ـ امامزاده ابراهیم / تویسرکان / بوجان     …157

80 ـ امامزاده ابراهیم / تویسرکان / رودآور   …158

81 ـ امامزاده ابراهیم / تویسرکان / محلّه سرابى         …159

82 ـ امامزاده ابراهیم / تهران / گود زنبوررک خانه      …159

83 ـ امامزاده ابراهیم / جاجرم / چهارچوبه    …162

84 ـ امامزاده ابراهیم / جاجرم / دربند          …163

85 ـ امامزاده ابراهیم / جهرم / اسفنجان       …165

86 ـ امامزاده ابراهیم / جهرم / ایدویه          …165

87 ـ امامزاده ابراهیم / جهرم / بادنجان         …165

88 ـ امامزاده ابراهیم / جهرم / بیر   …166

89 ـ امامزاده ابراهیم / جهرم / خیابان جمهورى          …167

90 ـ امامزاده ابراهیم / جهرم / نعمت آباد      …167

91 ـ امامزاده ابراهیم / چناران / سلخى         …168

92 ـ امامزاده ابراهیم / حاجى آباد / طاشکوئیه            …169

93 ـ امامزاده ابراهیم / خدابنده / آغاجرى     …169

94 ـ امامزاده ابراهیم / خدابنده / بختى          …170

95 ـ امامزاده ابراهیم / خلخال / اسبوه          …171

96 ـ امامزاده ابراهیم / خلخال / چنارلق        …171

97 ـ امامزاده ابراهیم / خلخال / خمس          …172

98 ـ امامزاده ابراهیم / خمینى شهر / باولگان            …172

99 ـ امامزاده ابراهیم / خمینى شهر / محلّه درب سیّد   …173

100 ـ امامزاده ابراهیم / خنداب / نوده شراء …174

101 ـ امامزاده ابراهیم / خوانسار / حسن آباد            …176

102 ـ امامزاده ابراهیم / خور و بیابانک / آبگرم          …177

103 ـ امامزاده ابراهیم / داراب / چهارده      …177

104 ـ امامزاده ابراهیم / داراب / نصروان     …177

105 ـ امامزاده ابراهیم / دامغان / ابراهیم آباد یزدانى  …178

106 ـ امامزاده ابراهیم / دامغان / حاجى آباد …179

107 ـ امامزاده ابراهیم / دامغان / صح         …179

108 ـ امامزاده ابراهیم / دامغان / وامرزان   …180

109 ـ امامزاده ابراهیم / درگز / سنقز          …180

110 ـ امامزاده ابراهیم / دشتستان / کلمه     …181

111 ـ امامزاده ابراهیم / دشتستان / ننیزک    …182

112 ـ امامزاده ابراهیم / دشتى / اسلام آباد   …185

113 ـ امامزاده ابراهیم / دماوند / محلّه دشتک            …186

114 ـ امامزاده ابراهیم / دماوند / محلّه کریتون          …188

115 ـ امامزاده ابراهیم / دهدشت / روشن آباد           …188

116 ـ امامزاده ابراهیم / دهدشت / مجاور حمام تاریخى            …189

117 ـ امامزاده ابراهیم / دهلران / بردى       …189

118 ـ امامزاده ابراهیم / رامسر / بنشکى      …190

119 ـ امامزاده ابراهیم / رشت / بادى الله      …191

120 ـ امامزاده ابراهیم / رشت / خشکبیجار / شیشه گوراب       …192

121 ـ امامزاده ابراهیم / رشت / کوى شهداى سراوان …192

122 ـ امامزاده ابراهیم / رشت / سنگر         …193

123 ـ امامزاده ابراهیم / رشت / کتیک           …193

124 ـ امامزاده ابراهیم / رشت / محلّه کسبخ  …194

125 ـ امامزاده ابراهیم / رشت / لاکان          …194

126 ـ امامزاده ابراهیم / رفسنجان / بهرمان  …195

127 ـ امامزاده ابراهیم / رودبار الموت / هرزویل       …197

128 ـ امامزاده ابراهیم / رودسر / بالنگاه     …198

129 ـ امامزاده ابراهیم / رودسر / جور کلایه …198

130 ـ امامزاده ابراهیم / رودسر / چافجیر     …199

131 ـ امامزاده ابراهیم / رودسر / کلدره       …199

132 ـ امامزاده ابراهیم / رى / اندرمان         …200

133 ـ امامزاده ابراهیم / رى / قلعه بلند        …204

134 ـ امامزاده ابراهیم / زرند / داهوئیه       …205

135 ـ امامزاده ابراهیم / زرند / دشت خاک    …207

136 ـ امامزاده ابراهیم / زرّین دشت / مرز در           …209

137 ـ امامزاده ابراهیم / زنجان / خیابان صدر جهان    …209

138 ـ امامزاده ابراهیم / زنجان / سجاس      …212

139 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / اسرم         …215

140 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / اسفندین     …216

141 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / ایول          …216

142 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / پارت کلا    …217

143 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / پرچى        …217

144 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / پشرت        …218

145 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / جامخانه     …218

146 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / جمال الدّین کلا        …218

147 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / خالخیل       …218

148 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / خرچنگ     …219

149 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / دنگسرک    …220

150 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / دیدو          …220

151 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / دینک          …220

152 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / رودپشت    …221

153 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / سنگ ریزه …221

154 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / سواسره    …222

155 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / سوزنک      …222

156 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / کوات         …222

157 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / گالش کلا    …223

158 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / ماچک پشت …223

159 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / مرمِت        …225

160 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / مسکوپا      …226

161 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / میارکلا      …227

162 ـ امامزاده ابراهیم / سارى / میانا          …228

163 ـ امامزاده ابراهیم / ساوه / استوج        …228

164 ـ امامزاده ابراهیم / ساوه / ویسمان      …230

165 ـ امامزاده ابراهیم / سبزوار / اسماعیل آباد         …230

166 ـ امامزاده ابراهیم / سبزوار / پروند      …230

167 ـ امامزاده ابراهیم / سبزوار / نوده انقلاب           …231

168 ـ امامزاده ابراهیم / سبزوار / جذندر      …232

169 ـ امامزاده ابراهیم / سبزوار / محلّه شمس آباد     …232

170 ـ امامزاده ابراهیم / سپیدان / شاه قطب الدّین      …233

171 ـ امامزاده ابراهیم / سپیدان / هفت خان  …233

172 ـ امامزاده ابراهیم / سلطانیه / محلّ قبرستان قدیمى           …233

173 ـ امامزاده ابراهیم / سمنان / ده صوفیان            …234

174 ـ امامزاده ابراهیم / سمنان / فولادمحلّه  …235

175 ـ امامزاده ابراهیم / سمیرم / کوه شهیدان           …236

176 ـ امامزاده ابراهیم / سواد کوه / جوارم   …237

177 ـ امامزاده ابراهیم / سواد کوه / عالم کلا            …238

178 ـ امامزاده ابراهیم / شازند / ده مولا      …238

179 ـ امامزاده ابراهیم / شاهرود / قهج علیا و سفلى  …238

180 ـ امامزاده ابراهیم / شاهرود / مجن       …239

181 ـ امامزاده ابراهیم / شفت / امامزاده ابراهیم       …240

182 ـ امامزاده ابراهیم / شمیران / آبنیک       …251

183 ـ امامزاده ابراهیم / شمیران / ایراء لواسان        …255

184 ـ امامزاده ابراهیم / شمیران / پس قلعه  …257

185 ـ امامزاده ابراهیم / شمیران / کلان       …262

186 ـ امامزاده ابراهیم / شمیران / لالون      …266

187 ـ امامزاده ابراهیم / شهرکرد / گردوعلیا …268

188 ـ امامزاده ابراهیم / شهریار / ملارد      …270

189 ـ امامزاده ابراهیم / شیراز / بلوار سیبویه           …270

190 ـ امامزاده ابراهیم / شیراز / خیرآباد      …275

191 ـ امامزاده ابراهیم / شیراز / دودج داروین          …275

192 ـ امامزاده ابراهیم / شیراز / سلطان آباد …277

193 ـ امامزاده ابراهیم / شیروان / پیره زینل بیگ       …277

194 ـ امامزاده ابراهیم / شیروان / زیدر       …278

195 ـ امامزاده ابراهیم / شیروان / قُپُّز         …279

196 ـ امامزاده ابراهیم / صومعه سرا / گوراب زرمیخ …280

197 ـ امامزاده ابراهیم / صومعه سرا / نوخاله اکبر    …280

198 ـ امامزاده ابراهیم / طالقان / اوچان       …281

199 ـ امامزاده ابراهیم / طالقان / تکیه ناوه   …282

200 ـ امامزاده ابراهیم / طالقان / کش رود    …284

201 ـ امامزاده ابراهیم / طبس / تاج آباد       …285

202 ـ امامزاده ابراهیم / فارسان / گوجان     …286

203 ـ امامزاده ابراهیم / فسا / ششده          …286

204 ـ امامزاده ابراهیم / فسا / صحرا رود     …287

205 ـ امامزاده ابراهیم / فسا / واصل آباد     …287

206 ـ امامزاده ابراهیم / فلاورجان / کلیشاد  …287

207 ـ امامزاده ابراهیم / قائم شهر / بالاتجن  …288

208 ـ امامزاده ابراهیم / قائم شهر / شورکا   …288

209 ـ امامزاده ابراهیم / قائم شهر / کالى کلا …289

210 ـ امامزاده ابراهیم / قائم شهر / ماچک پشت         …289

211 ـ امامزاده ابراهیم / قائم شهر / ملک خیل …290

212 ـ امامزاده ابراهیم / قزوین / ابراهیم آباد            …291

213 ـ امامزاده ابراهیم / قزوین / توان         …291

214 ـ امامزاده ابراهیم / قزوین / چناسک      …291

215 ـ امامزاده ابراهیم / قزوین / رزجرد      …292

216 ـ امامزاده ابراهیم / قزوین / زرند         …293

217 ـ امامزاده ابراهیم / قزوین / ناصرآباد    …294

218 ـ امامزاده ابراهیم / قزوین / یرک          …294

219 ـ امامزاده ابراهیم / قزوین / هرزویل     …295

220 ـ امامزاده ابراهیم / قم / ابرجس           …296

221 ـ امامزاده ابراهیم / قم / خیابان شاه ابراهیم        …296

222 ـ امامزاده ابراهیم / قم / دستجرد          …299

223 ـ امامزاده ابراهیم / قم / دستگرد          …300

224 ـ امامزاده ابراهیم / قم / سیرو …301

225 ـ امامزاده ابراهیم / قم / کریم آباد         …309

226 ـ امامزاده ابراهیم / قم / خیابان انقلاب / گلزار شهداء       …309

227 ـ امامزاده ابراهیم / قوچان / فاروج       …313

228 ـ امامزاده ابراهیم / کازرون / میرملک    …317

229 ـ امامزاده ابراهیم / کاشان / فین          …317

230 ـ امامزاده ابراهیم / کجور / صالحان      …319

231 ـ امامزاده ابراهیم / کرج / ارنگه          …319

232 ـ امامزاده ابراهیم / کرج / تکیه سپه سالار          …320

233 ـ امامزاده ابراهیم / کرج / کلوان          …320

234 ـ امامزاده ابراهیم / کرج / کندر            …321

235 ـ امامزاده ابراهیم / کردکوى / النگ      …321

236 ـ امامزاده ابراهیم / کرمان / گجگین      …322

237 ـ امامزاده ابراهیم / کنگان / چاه مجنون …324

238 ـ امامزاده ابراهیم / کنگاور / معبد آناهیتا           …325

239 ـ امامزاده ابراهیم / کهگیلویه / بنارى علیا          …326

240 ـ امامزاده ابراهیم / گچساران / دیل       …326

241 ـ امامزاده ابراهیم / گرگان / اوزینه       …326

242 ـ امامزاده ابراهیم / گرگان / چوپلان      …327

243 ـ امامزاده ابراهیم / گرگان / سعدآباد     …327

244 ـ امامزاده ابراهیم / گلپایگان / امامزاده ابراهیم   …328

245 ـ امامزاده ابراهیم / گناباد / خیابان سعدى           …330

246 ـ امامزاده ابراهیم / لار / جویم …330

247 ـ امامزاده ابراهیم / لار / بریز  …330

248 ـ امامزاده ابراهیم / لار / کورده           …331

249 ـ امامزاده ابراهیم / لاریجان / دینان      …331

250 ـ امامزاده ابراهیم / لامرد / خیرگوش     …332

251 ـ امامزاده ابراهیم / لاهیجان / بیجارباغ  …332

252 ـ امامزاده ابراهیم / لاهیجان / پایین محلّه گل رودبار         …333

253 ـ امامزاده ابراهیم / لاهیجان / کلنگران  …333

254 ـ امامزاده ابراهیم / لاهیجان / کهل بن    …334

255 ـ امامزاده ابراهیم / لاهیجان / گمل        …334

256 ـ امامزاده ابراهیم / لاهیجان / محلّه زالکه          …335

257 ـ امامزاده ابراهیم / لاهیجان / محلّه گاه بنه         …336

258 ـ امامزاده ابراهیم / لاهیجان / نوبیجار   …337

259 ـ امامزاده ابراهیم / لنجان / بهادران      …338

260 ـ امامزاده ابراهیم / لنجان / ورنام خواست          …339

261 ـ امامزاده ابراهیم / لنگرود / سانه سراى           …340

262 ـ امامزاده ابراهیم / مانه و سملقان / انصار        …340

263 ـ امامزاده ابراهیم / مانه و سملقان / زمان صوفى            …341

264 ـ امامزاده ابراهیم / مانه و سملقان / گلزار         …342

265 ـ امامزاده ابراهیم / ماهشهر / هندیجان  …342

266 ـ امامزاده ابراهیم / مبارکه / نهجیر       …343

267 ـ امامزاده ابراهیم / مراغه / چکان        …343

268 ـ امامزاده ابراهیم / مرند / خیابان شریعتى          …345

269 ـ امامزاده ابراهیم / مرودشت / حاجى آباد           …347

270 ـ امامزاده ابراهیم / مرودشت / سه راهى تخت جمشید       …347

271 ـ امامزاده ابراهیم / مرودشت / مشهد بیلو          …347

272 ـ امامزاده ابراهیم / ملایر / بورکى        …348

273 ـ امامزاده ابراهیم / ملایر / تله جرد      …349

274 ـ امامزاده ابراهیم / ملایر / طجر           …351

275 ـ امامزاده ابراهیم / ملایر / علوى         …352

276 ـ امامزاده ابراهیم / ملایر / کندهلان      …353

277 ـ امامزاده ابراهیم / ممسنى / باقرى      …354

278 ـ امامزاده ابراهیم / ممسنى / کناره ممسنى         …354

279 ـ امامزاده ابراهیم / ممسنى / فهلیان      …355

280 ـ امامزاده ابراهیم / میناب / دهو           …355

281 ـ امامزاده ابراهیم / نکا / درزى کلا       …355

282 ـ امامزاده ابراهیم / نکا / سوچلما          …355

283 ـ امامزاده ابراهیم / نور / بتیرکلا          …358

284 ـ امامزاده ابراهیم / نور / تیرسا           …358

285 ـ امامزاده ابراهیم / نور / زیارسر         …359

286 ـ امامزاده ابراهیم / نوشهر / اسلام آباد  …359

287 ـ امامزاده ابراهیم / نوشهر / ساس       …359

288 ـ امامزاده ابراهیم / نهاوند / درّه ابراهیم            …360

289 ـ امامزاده ابراهیم / نهاوند / شاهین درّه …363

290 ـ امامزاده ابراهیم / نهاوند / گیل آباد     …364

291 ـ امامزاده ابراهیم / نى ریز / طشک        …364

292 ـ امامزاده ابراهیم / نیشابور / بار         …365

293 ـ امامزاده ابراهیم / نیشابور / مجموعه امامزاده محروق   …366

294 ـ امامزاده ابراهیم / ورامین / جمال آباد  …366

295 ـ امامزاده ابراهیم / ورامین / سلمان آباد            …366

296 ـ امامزاده ابراهیم / ورامین / سناردک    …367

297 ـ امامزاده ابراهیم / ورامین / محمّدآبادعرب ها    …367

298 ـ امامزاده ابراهیم / ورامین / ولى آباد قرچک       …368

299 ـ امامزاده ابراهیم / ورامین / یوسف رضا           …369

300 ـ امامزاده ابراهیم بن هادى / آمل / نیک نام ده      …370

301 ـ امامزاده ابراهیم خلیل / تبریز / صوفیان            …371

302 ـ امامزاده ابراهیم خلیل / ورزقان / جوشون        …373

303 ـ امامزاده ابراهیم رضا / بیرجند / آبگرم گزیک     …374

304 ـ امامزاده ابراهیم رضا / بیرجند / حنبل  …376

305 ـ امامزاده ابراهیم رضا و قائم / فیروزکوه / آسور …377

306 ـ امامزاده ابراهیم صالح / اراک / درویشان         …378

307 ـ امامزاده ابراهیم عالى / ایذه / بى زى تک          …380

308 ـ امامزاده ابراهیم قتال / دهلران / بیشه دراز      …380

309 ـ امامزاده ابراهیم مرتضى / کاشمر / بلوار امامزاده ابراهیم           …383

310 ـ امامزاده ابراهیم موسى / گچساران / خیرآباد اولیا          …386

311 ـ امامزاده ابراهیم و ابوالحسن / لنگرود / کومله  …387

312 ـ امامزاده ابراهیم و ابوجعفر / رشت / بیجارپس   …387

313 ـ امامزاده ابراهیم و احمد / فریدن / بوئین          …387

314 ـ امامزاده ابراهیم و اسحاق / تاکستان / نرجه      …388

315 ـ امامزاده ابراهیم و اسحاق / رى / اراد …389

316 ـ امامزاده ابراهیم و اسحاق محمّد / دنا / کریک    …393

317 ـ امامزاده ابراهیم و اسحاق و محمود و جعفر / سلماس / تازه شهر  …394

318 ـ امامزاده ابراهیم و اسدالله / بهمئى / منیزور / منگزور     …394

319 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / آستانه اشرفیّه / گوراب سرکیسم     …396

320 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / اصفهان / خیابان شریف واقفى        …397

321 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / بوئین زهرا / هَلَدر           …398

322 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / تنگستان / اهرم   …398

323 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / تنگستان / هدکان …399

324 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / چناران / رادکان  …399

325 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / خدابنده / آغوزلو …400

326 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / رودبار الموت / سفید در    …401

327 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / رى / قلعه دولت آباد         …401

328 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / رى / قلعه شیخ    …401

329 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / سارى / پایین گلما            …409

330 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / سارى / فیروزکنده           …409

331 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / سمنان / اراونه   …410

332 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / سمنان / خیابان امام خمینى;           …410

333 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / سیاهکل / برفجان …411

334 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / شازند / حصارفر  …412

335 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / قم / خدیجه خاتون            …413

336 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / گرگان / محلّه میدان         …413

337 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل / لاهیجان / زمیدان …414

338 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل و رضیّه خاتون / تاکستان / طرویزک   …414

339 ـ امامزاده ابراهیم و اسماعیل و محمّد و زکریّا / چناران / بارویى     …415

340 ـ امامزاده ابراهیم و الیاس / صومعه سرا / پى نود           …415

341 ـ امامزاده ابراهیم و بى بى / ورامین / قلعه خواجه           …415

342 ـ امامزاده ابراهیم و بى بى حور و بى بى نور / گرگان / خیابان امام خمینى(رحمه الله)    …416

343 ـ امامزاده ابراهیم و جعفر / کاشان / گلچخانه      …416

344 ـ امامزاده ابراهیم و جمال / صومعه سرا / فلاح آباد          …417

345 ـ امامزاده ابراهیم و جواد / نهاوند / کیان           …418

346 ـ امامزاده ابراهیم و حسین / فلاورجان / گارماسه            …419

347 ـ امامزاده ابراهیم و حلیمه خاتون / تفرش / خلت آباد        …419

348 ـ امامزاده ابراهیم و خلیل / لنگرود / لیلاکوه       …420

349 ـ امامزاده ابراهیم و خواجه قنبر / شاهرود / نام نیک          …420

350 ـ امامزاده ابراهیم و زکیّه خاتون / تفرش / خلت آباد          …421

351 ـ امامزاده ابراهیم و زینب / قزوین / هنیز           …421

352 ـ امامزاده ابراهیم و سلیمان / صومعه سرا / دهند            …422

353 ـ امامزاده ابراهیم وصدیقه وحدیقه / فومن / سیّدسرا        …422

354 ـ امامزاده ابراهیم و طیّب و طاهر / بوئین زهرا / خوزنین   …423

355 ـ امامزاده ابراهیم و عبدالله / آمل / دو تیره         …423

356 ـ امامزاده ابراهیم و عبدالله / دیلم / بندر عامرى   …424

357 ـ امامزاده ابراهیم و عبدالله و محمود و فاطمه / اردستان / سیانک    …424

358 ـ امامزاده ابراهیم و على و اُمّ کلثوم / خدابنده / توپقره      …426

359 ـ امامزاده ابراهیم و على اکبر / گرگان / هفت دستگاه       …427

360 ـ امامزاده ابراهیم و قاسم / آستارا / کانرود        …427

361 ـ امامزاده ابراهیم و قاسم / سارى / فیروزکنده سفلى        …431

362 ـ امامزاده ابراهیم و قاسم / فسا / خیابان شاهزاده قاسم     …432

363 ـ امامزاده ابراهیم و کاظم / املش / باباجان درّه سمام       …433

364 ـ امامزاده ابراهیم و کیاخاتون / نوشهر / کتماس  …435

365 ـ امامزاده ابراهیم و محتشم / خوانسار / رحمت آباد          …436

366 ـ امامزاده ابراهیم و محمّد / ارومیّه / امامزاده    …436

367 ـ امامزاده ابراهیم و محمّد / املش / اشکرمیدان   …437

368 ـ امامزاده ابراهیم و محمّد / رودسر / شب خسب لات         …438

369 ـ امامزاده ابراهیم و محمّد / سبزوار / بداغ آباد   …438

370 ـ امامزاده ابراهیم و محمّد / شهرضا / زیارتگاه   …440

371 ـ امامزاده ابراهیم و محمّد / شهرضا / کهرویه     …442

372 ـ امامزاده ابراهیم، محمّد و زینب / فاروج / خبوشان         …444

373 ـ امامزاده ابراهیم و محمّدتقى / کرج / ورزن       …444

374 ـ امامزاده ابراهیم و محمّدتقى و شمس الدّین / تفرش / دیزک           …445

375 ـ امامزاده ابراهیم و مسلم / بوئین زهرا / طرزک  …446

376 ـ امامزاده ابراهیم و مهدى / سارى / پاشاکلا       …446

377 ـ امامزاده ابراهیم و مهدى / سارى / پارت کلا     …446

378 ـ امامزاده ابریق / اهر / ابریق …447

379 ـ امامزاده ابواحمد / قم / خیابان 15 خرداد         …447

380 ـ امامزاده ابواحمد جویمى / لار / خیابان دکتر چمران        …450

381 ـ امامزاده ابوالبشیر / دزفول / هفت تپّه  …453

382 ـ امامزاده ابوالحارث / کاشان / بازار     …454

383 ـ امامزاده ابوالحسن / اردستان / کچورستان       …455

384 ـ امامزاده ابوالحسن / اصفهان / چهار میان        …455

385 ـ امامزاده ابوالحسن / اصفهان / عطشاران         …456

386 ـ امامزاده ابوالحسن / اقلید / محلّه رود  …457

387 ـ امامزاده ابوالحسن / املش / کمنى      …457

388 ـ امامزاده ابوالحسن / برخوار و میمه / کمشچه   …459

389 ـ امامزاده ابوالحسن / بروجرد / محلّه میر          …460

390 ـ امامزاده ابوالحسن / تنکابن / توساسان / نرگس باغ        …461

391 ـ امامزاده ابوالحسن / حاجى آباد / کهنوج           …462

392 ـ امامزاده ابوالحسن / خمین / طیب آباد  …462

393 ـ امامزاده ابوالحسن / خمینى شهر / خیابان 17 شهریور    …463

394 ـ امامزاده ابوالحسن / داراب / مادوان   …464

395 ـ امامزاده ابوالحسن / رامسر / نمک درّه            …465

396 ـ امامزاده ابوالحسن / رى / اندرمان     …465

397 ـ امامزاده ابوالحسن / سارى / امره      …469

398 ـ امامزاده ابوالحسن / سبزوار / داورزن            …470

399 ـ امامزاده ابوالحسن / سمام / کمنى       …472

400 ـ امامزاده ابوالحسن / شازند / موچان   …473

401 ـ امامزاده ابوالحسن / شوشتر / جنّت مکان         …475

402 ـ امامزاده ابوالحسن / فردوس / مهوید  …476

403 ـ امامزاده ابوالحسن / قزوین / شهرستان سفلى   …477

404 ـ امامزاده ابوالحسن / قزوین / مسکین آباد         …477

405 ـ امامزاده ابوالحسن / کازرون / پیرابوالحسن      …478

406 ـ امامزاده ابوالحسن / لار / بیرم / محلّه قبله       …479

407 ـ امامزاده ابوالحسن / ممسنى / شوسنى …479

408 ـ امامزاده ابوالحسن / نیشابور / اسحاق آباد       …479

409 ـ امامزاده ابوالحسن / همدان / ماماهان …480

410 ـ امامزاده ابوالحسن المؤید بالله / تنکابن / زیارت ور         …481

411 ـ امامزاده ابوالحسن و آمنه خاتون / خنداب / دیزآباد         …489

412 ـ امامزاده ابوالحسن و ابوالفضل و محسن / رودبار / فیلده …491

413 ـ امامزاده ابوالحسن على و عبدالله حسین / شهریار / قلعه حسن خان / شهر قدس       …494

414 ـ امامزاده ابوالحسین / املش / لرود      …495

415 ـ امامزاده ابوالحسین / تفرش / زلف آباد            …496

416 ـ امامزاده ابوالحکیم / تربت حیدریّه / دولت آباد    …496

417 ـ امامزاده ابوالخیر / ابهر / قروه          …497

418 ـ امامزاده ابوالخیر / شیراز / شاه بهرامى          …498

419 ـ امامزاده ابوالعبّاس / اصفهان / خوراسگان       …498

420 ـ امامزاده ابوالعبّاس احمد / قم / مقابل گلزار شهدا           …503

421 ـ امامزاده ابوالعلا / تفرش / خیابان شهید بهشتى  …507

422 ـ امامزاده ابوالفتح / سپیدان / خوش مکان          …509

423 ـ امامزاده ابوالفتح / فسا / کمال آباد      …510

424 ـ امامزاده ابوالفتح / لار / بیرم …510

425 ـ امامزاده ابوالفتح رضا / شیراز / خیابان نمازى  …511

426 ـ امامزاده ابوالفتوح / گلپایگان / وانشان            …512

427 ـ امامزاده ابوالفضل / دلیجان / مهدى آباد           …514

428 ـ امامزاده ابوالفضل و امیر اسحاق / بیرجند / القور          …514

429 ـ امامزاده ابوالقاسم / آزاد شهر / کاشیدار          …516

430 ـ امامزاده ابوالقاسم / اصفهان / محلّه جیلان آباد  …519

431 ـ امامزاده ابوالقاسم / بافت / لنگر         …521

432 ـ امامزاده ابوالقاسم / بروجن / بیژگرد   …522

433 ـ امامزاده ابوالقاسم / بسطام / جنوب شهر          …522

434 ـ امامزاده ابوالقاسم / بندر دیّر / جبرانى …523

435 ـ امامزاده ابوالقاسم / بوانات / شاهزاده ابوالقاسم            …526

436 ـ امامزاده ابوالقاسم / بویراحمد / گوشه …526

437 ـ امامزاده ابوالقاسم / بیرجند / دهنرود   …527

438 ـ امامزاده ابوالقاسم / بیرجند / گود       …528

439 ـ امامزاده ابوالقاسم / بیرجند / نصرآباد  …529

440 ـ امامزاده ابوالقاسم / تالش / سراکه     …530

441 ـ امامزاده ابوالقاسم / تفت / نصرآباد     …530

442 ـ امامزاده ابوالقاسم / جهرم / بادنجان    …532

443 ـ امامزاده ابوالقاسم / جهرم / غربى      …533

444 ـ امامزاده ابوالقاسم / چناران / قره جنگل           …534

445 ـ امامزاده ابوالقاسم / خلخال / شال       …534

446 ـ امامزاده ابوالقاسم / خلخال / غفورآباد …535

447 ـ امامزاده ابوالقاسم / داراب / لردویه    …535

448 ـ امامزاده ابوالقاسم / دشتستان / ابوالفیروز       …536

449 ـ امامزاده ابوالقاسم / دشتستان / گندم ریز          …538

450 ـ امامزاده ابوالقاسم / دشتى / باغان      …538

451 ـ امامزاده ابوالقاسم / دشتى / جنب نخلستان اخلاقى          …538

452 ـ امامزاده ابوالقاسم / دشتى / خورموج  …539

453 ـ امامزاده ابوالقاسم / رامسر / دریا پشته           …540

454 ـ امامزاده ابوالقاسم / رامهرمز / شاه ابوالقاسم   …541

455 ـ امامزاده ابوالقاسم / رشت / محلّه سید ابوالقاسم            …542

456 ـ امامزاده ابوالقاسم / رودسر / قاسم آباد سفلى   …542

457 ـ امامزاده ابوالقاسم / رى / غار           …543

458 ـ امامزاده ابوالقاسم / سبزوار / بینق     …549

459 ـ امامزاده ابوالقاسم / سبزوار / دیوانه خوى       …549

460 ـ امامزاده ابوالقاسم / سبزوار / ششتمد …549

461 ـ امامزاده ابوالقاسم / سبزوار / فشتنق / درقدرق …550

462 ـ امامزاده ابوالقاسم / سبزوار / کسکن   …550

463 ـ امامزاده ابوالقاسم / سمنان / چاشم / مهدیشهر  …551

464 ـ امامزاده ابوالقاسم / شازند / ریز / قلعه بلند      …551

465 ـ امامزاده ابوالقاسم / شیراز / ولى عصر(عج)    …553

466 ـ امامزاده ابوالقاسم / عجب شیر / شمال عجب شیر          …553

467 ـ امامزاده ابوالقاسم / فراشبند / دهرم    …554

468 ـ امامزاده ابوالقاسم / فردوس / سرایان …555

469 ـ امامزاده ابوالقاسم / فردوس / سرند    …555

470 ـ امامزاده ابوالقاسم / فسا / فدشکویه    …556

471 ـ امامزاده ابوالقاسم / فلاورجان / سهرفیروزان   …557

472 ـ امامزاده ابوالقاسم / فیروزآباد / محلّه ده بالا     …558

473 ـ امامزاده ابوالقاسم / فیروزآباد / مطهّرى پایین   …559

474 ـ امامزاده ابوالقاسم / قیروکارزین / سکه روان    …559

475 ـ امامزاده ابوالقاسم / کازرون / روبروى مسجد بازار        …559

476 ـ امامزاده ابوالقاسم / کاشان / على آباد …560

477 ـ امامزاده ابوالقاسم / کلاله / چاتال       …561

478 ـ امامزاده ابوالقاسم / گرگان / معصوم آباد         …561

479 ـ امامزاده ابوالقاسم / لار / جویم / هرم  …562

480 ـ امامزاده ابوالقاسم / لنگرود / شکرکش            …562

481 ـ امامزاده ابوالقاسم / لنگرود / مریدان …564

482 ـ امامزاده ابوالقاسم / مرودشت / گلى جان          …564

483 ـ امامزاده ابوالقاسم / مسجد سلیمان / سرشاه لالى           …565

484 ـ امامزاده ابوالقاسم / میبد / بیده          …569

485 ـ امامزاده ابوالقاسم / نیشابور / اسحاق آباد        …571

486 ـ امامزاده ابوالقاسم بن المؤیّدبالله / تنکابن / جزما            …572

487 ـ امامزاده ابوالقاسم صالح / مشهد / قاسم آباد     …574

488 ـ امامزاده ابوالقاسم و احمد / شفت / نهزم          …575

489 ـ امامزاده ابوالقاسم و اسحاق و حکیمه خاتون / محلاّت / خورهه     …575

490 ـ امامزاده ابوالقاسم و على و قاسم / اراک / گوار …576

491 ـ امامزاده ابوالمحسن / اصفهان / چهارمیان       …578

492 ـ امامزاده ابوجعفر / آستانه اشرفیه / بندر کیاشهر            …579

493 ـ امامزاده ابو جعفر / رشت / خمام / دافچاه         …581

494 ـ امامزاده ابوجعفر / رشت / ویشکاى     …581

495 ـ امامزاده ابوجعفر / لاهیجان / سیّدمحلّه            …582

496 ـ امامزاده ابوجعفر ابیض / رودسر / میانده چابکسر          …582

497 ـ امامزاده ابورضا / آستانه اشرفیّه / گاچراى چهارده        …587

498 ـ امامزاده ابورضایحیى / ساوه / بازار   …591

499 ـ امامزاده ابوزکریّا / داراب / شاه ابوزکریّا         …594

500 ـ امامزاده ابوسعید / گرمسار / پاده / پایین ده      …595

501 ـ امامزاده ابوسعید و ابوظهیر / تاکستان / رادکان …596

502 ـ امامزاده ابوصالح / قائم شهر / ابوصالح           …596

503 ـ امامزاده ابوطالب / آمل / تسکابن        …598

504 ـ امامزاده ابوطالب / اردستان / شهراب  …598

505 ـ امامزاده ابوطالب / تهران / شمال فرحزاد         …599

506 ـ امامزاده ابوطالب / خمین / شهر خمین …604

507 ـ امامزاده ابوطالب / دشتى / گنخک رئیسا            …607

508 ـ امامزاده ابوطالب / رامسر / محلّه کتالم            …607

509 ـ امامزاده ابوطالب / رباط کریم / آدران  …607

510 ـ امامزاده ابوطالب / رودسر / کوه اولیا …608

511 ـ امامزاده ابوطالب / سارى / دیدو         …609

512 ـ امامزاده ابوطالب / سبزوار / بیزه       …611

513 ـ امامزاده ابوطالب / سواد کوه / مته کلا            …612

514 ـ امامزاده ابوطالب / سواد کوه / ممشى …612

515 ـ امامزاده ابوطالب / شیراز / دروازه سعدى        …612

516 ـ امامزاده ابوطالب / قائم شهر / زیرآب  …613

517 ـ امامزاده ابوطالب / قم / کاسوا            …615

518 ـ امامزاده ابوطالب / گچساران / چاه انجیره        …616

519 ـ امامزاده ابوطالب / لار / شرفویه        …616

520 ـ امامزاده ابوطالب و حسین / بهبهان / خیابان امام حسین(علیه السلام)           …617

521 ـ امامزاده ابوطالب و حسین / قم / کهندان           …618

522 ـ امامزاده ابوطالب و عبدالحسین / سارى / قادیکلاى سفلى             …619

523 ـ امامزاده ابوعلى احمد خداشاه / بجستان / جزین …620

524 ـ امامزاده ابوعلى احمد خداشاه / سبزوار / خداشاه / ده امام          …620

525 ـ امامزاده ابول به / لار / بیرم  …622

526 ـ امامزاده ابولیث / لار / بنارویه           …623

527 ـ امامزاده ابومحمّدابراهیم / خور و بیابانک / بیاضه           …624

528 ـ امامزاده ابومحمّد رئیس / خمین / میدان 15 خرداد         …630

529 ـ امامزاده ابونصار / سیاهکل / مالفجان پائین       …631

530 ـ امامزاده احمد / آشخانه / چمن بید      …631

531 ـ امامزاده احمد / ابرکوه / خیابان شهید صدوقى   …632

532 ـ امامزاده احمد / اراک / هزاوه            …633

533 ـ امامزاده احمد / اردستان / کچومثقال   …640

534 ـ امامزاده احمد / اسدآباد / پارک سیّد جمال الدّین …640

535 ـ امامزاده احمد / اسفراین / نوده          …642

536 ـ امامزاده احمد / اصفهان / جروکان      …642

537 ـ امامزاده احمد / اصفهان / محلّه حسن آباد        …643

538 ـ امامزاده احمد / اقلید / سرحد چهاردانگه          …649

539 ـ امامزاده احمد / املش / اشکیت          …650

540 ـ امامزاده احمد / اندیمشک / دشت لاله   …650

541 ـ امامزاده احمد / بابلسر / رودبست       …653

542 ـ امامزاده احمد / باغملک / طلاوردو      …654

543 ـ امامزاده احمد / باغملک / مال آقا        …654

544 ـ امامزاده احمد / بافت / طرنگ کوشک   …654

545 ـ امامزاده احمد / بجنورد / پیغو            …655

546 ـ امامزاده احمد / برخوار و میمه / دلیگان          …655

547 ـ امامزاده احمد / بم / ده شتران           …657

548 ـ امامزاده احمد / بندرعبّاس / چاهستان …657

549 ـ امامزاده احمد / بندر عبّاس / نیان       …658

550 ـ امامزاده احمد / بویین زهرا / رحیم آباد            …658

551 ـ امامزاده احمد / بوشهر / هلیله           …659

552 ـ امامزاده احمد / بویراحمد / سروک      …659

553 ـ امامزاده احمد / بویراحمد / مهربان     …660

554 ـ امامزاده احمد / بهشهر / لهراسک       …660

555 ـ امامزاده احمد / بهمئى / بابا احمد       …661

556 ـ امامزاده احمد / بیرجند / اشک            …662

557 ـ امامزاده احمد / پلدختر / پاعلم           …663

558 ـ امامزاده احمد / تاکستان / نودهک       …668

559 ـ امامزاده احمد / تفرش / زلف آباد       …670

560 ـ امامزاده احمد / تفرش / کوهین          …673

561 ـ امامزاده احمد / تنگستان / آبگرم        …675

562 ـ امامزاده احمد / جهرم / زرجان          …676

563 ـ امامزاده احمد / جهرم / فشان            …677

564 ـ امامزاده احمد / جهرم / کوشک حسن آباد          …677

565 ـ امامزاده احمد / جهرم / محلّه آبشار    …678

566 ـ امامزاده احمد / جیرفت / شهر درب بهشت        …679

567 ـ امامزاده احمد / چابکسر / دوران محلّه …687

568 ـ امامزاده احمد / چناران / پایه            …687

569 ـ امامزاده احمد / حاجى آباد / تلمرا       …689

570 ـ امامزاده احمد / خمین / رباط مراد      …689

571 ـ امامزاده احمد / خدابنده / اینچه          …690

572 ـ امامزاده احمد / خدابنده / غلام ویس   …690

573 ـ امامزاده احمد / خنداب / درمن           …691

574 ـ امامزاده احمد / خوانسار / خیابان آیت الله خوانسارى      …692

575 ـ امامزاده احمد / درگز / خادمانلو         …696

576 ـ امامزاده احمد / دشتستان / باغ تاج     …696

577 ـ امامزاده احمد / دشتستان / دالکى       …697

578 ـ امامزاده احمد / دشتستان / کنار سیاه  …697

579 ـ امامزاده احمد / رامهرمز / زیرزرد     …700

580 ـ امامزاده احمد / رشت / گیلوا …701

581 ـ امامزاده احمد / رودسر / چینى جان    …702

582 ـ امامزاده احمد / زرند / قطروئیه          …702

 

سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۳ , ۰۳:۱۸ محمدباقر تمسکنی
  با سلام وخسته نباشید.
  ممنون بخاطر ساخت این وبلاگ و تلاشتون جهت آگاهی دادن و معرفی بقاع متبرک. با این کار شاید دست سودجویانی که اقدام به ساخت امامزادگان جعلی می کنند کوتاه شود ان شاءالله.

درضمن یک سوال، کتاب های شما را چگونه میتوان تهیه کرد؟ پیدا نمیشود.
با تشکر فراوان

با سلام و تشکر از حسن دقت شما ، آثار بنده در انتشارات وثوق قم موجود می باشد . 02537735700
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده