1002. امامزاده بابا/  قزوین ـ بابا           …20

1003. امامزاده بابا / کبودر آهنگ ـ عبدالمومن …20

1004. امامزاده بابا / میناب ـ گوربند      …21

1005. امامزاده بابا پیر احمد/  شهرکرد ـ بن      …21

1006. امامزاده بابا پیر احمد / شهرکرد ـ سامان …23

1007. امامزاده بابا پیر على / تویسرکان ـ فرسفج           …23

1008. امامزاده بابا پیر على/  نهاوند ـ محمّد آباد           …24

1009. امامزاده بابا حاجى /  فلاورجان ـ فردخون  …25

1010. امامزاده بابا حسین /  اسفراین ـ دهنه اجاق            …26

1011. امامزاده بابا حمزه / لردگان ـ کایدان         …26

1012. امامزاده بابا درویش /  تویسرکان ـ شهرستانه         …27

1013. امامزاده بابا روشن/  شیروان ـ بى بهره     …28

1014. امامزاده بابا زاهد /  مسجد سلیمان ـ درّه زاهد         …28

1015. امامزاده بابا سالار/  کازرون ـ شاپور       …28

1016. امامزاده بابا سبز /  لنجان ـ ایشان            …28

1017. امامزاده بابا سیّدى /  تویسرکان ـ کندر     …29

1018. امامزاده بابا شمس / راور ـ گورک            …29

1019. امامزاده بابا صلاح الدّین/  نهاوند ـ کهریز صلاح الدّین   …31

1020. امامزاده باباعرب /  جهرم ـ باباعرب         …31

1021. امامزاده بابا علمدار / اصفهان ـ خوراسگان          …31

1022. امامزاده بابا على /  دامغان ـ قادرآباد        …31

1023. امامزاده بابا على کیا سلطان / سوادکوه ـ بورخانى …32

1024. امامزاده بابا غیبى / خمین ـ مزاین           …32

1025. امامزاده باباکوه / قروه ـ قوچاق     …32

1026. امامزاده بابا گلى/  اسفراین ـ فتح آباد       …33

1027. امامزاده بابا محمّد/  اسد آباد ـ بیاچ         …33

1028. امامزاده بابا محمود/  شهرکرد ـ بن          …34

1029. امامزاده بابا محمود /  قروه ـ جداقایه         …34

1030. امامزاده بابا منیر /  ممسنى ـ بابا منیر    …34

1031. امامزاده بابا نوح /  اردستان ـ درقه            …35

1032. امامزاده بابا نور الدّین /  نجف آباد ـ اشن …35

1033. امامزاده باد قیس/ سبزوار ـ بادقیس        …36

1034. امامزاده باقر / اصفهان ـ خوارسکان ـ محلّه خیادان           …36

1035. امامزاده باقر /  اصفهان ـ خیابان چهار باغ خواجو           …37

1036. امامزاده باقر /  جویبار ـ آستانه سر         …39

1037. امامزاده باقر / جویبار ـ میستان  …39

1038. امامزاده باقر  /  سارى ـ داراب کلا …39

1039. امامزاده باقر/  سارى ـ کهنه        …39

1040. امامزاده باقر/  کنگاور ـ گودین   …40

1041. امامزاده باوره / قم ـ فردو …40

1042. امامزاده بدر منیر/  دشتى ـ بامنیر          …42

1043. امامزاده بدیع الزمان /  نهاوند ـ گوشه سالار آباد   …44

1044. امامزاده برآباد /  سبزوار ـ برآباد    …45

1045. امامزاده برهان / رامسر ـ میج      …45

1046. امامزاده برهان، کنعان و سبحان / فیروزکوه ـ بافت قدیم    …46

1047. امامزاده برهان الدین / دماوند ـ ورونه       …46

1048. امامزاده بزرگ /  سراب ـ جنوب غربى شهر         …47

1049. امامزاده بش امام / خدابنده ـ پیرمرزبان    …47

1050. امامزاده بشیر /  ساوه ـ بلوار خواجه نصیرالدّین طوسى      …48

1051. امامزاده بشیر بن محمّد / کازرون ـ قصرعلى       …49

1052. امامزاده بلقیس و خاتون / نهاوند ـ دورانه …50

1053. امامزاده بندار بن عیسى / شیروان /زوارم  …51

1054. امامزاده بهاءالدّین / زرند ـ خالق آباد       …51

1055. امامزاده بهاءالدّین/ لنجان ـ هادنگ        …53

1056. امامزاده بهاءالدّین حیدر / اردستان ـ زواره            …54

1057. امامزاده بهاءالدّین محمّد /  شهرکرد ـ شیخ شبان   …54

1058. امامزاده بهاءالدّین محمّد / فلاورجان ـ سهرو فیروزان         …56

1059. امامزاده بهرست/  دشتستان ـ پشت پر     …56

1060. امامزاده بهلول /  خوى ـ غرب شهر         …57

1061. امامزاده بى بى / بوانات ـ مزایجان          …58

1062. امامزاده بى بى /  تفرش ـ جنب آتش نشانى         …59

1063. امامزاده بى بى اُمّ کلثوم خانم / رودبار ـ یکنم       …59

1064. امامزاده بى بى بانو /جهرم        …60

1065. امامزاده بى بى بانو / سپیدان ـ اردشیرى  …60

1066. امامزاده بى بى بانو / قیر ـ آب قلات     …60

1067. امامزاده بى بى بانو / ـ قیر ـ میان نخلستان           …60

1068. امامزاده بى بى بانو رحیمه / مرودشت ـ زنگى آباد          …61

1069. امامزاده بى بى بتول/  مسجد سلیمان ـ بى بى بتول         …61

1070. امامزاده بى بى بزرگ/  کازرون ـ هفت پاره         …62

1071. امامزاده بى بى بکرسلطان / نى ریز ـ قطرویه      …62

1072. امامزاده بى بى/ شیروان ـ اوغازکهنه      …62

1073. امامزاده بى بى فاطمه خاتون/  ممسنى ـ بوان      …63

1074. امامزاده بى بى بیمار / کازرون ـ رودک   …63

1075. امامزاده بى بى پرهیزکار خانم ـ سمنان ـ فولاد محلّه         …63

1076. امامزاده بى بى تاج /  رامهرمز ـ سرچشمه            …63

1077. امامزاده بى بى تک زن / لامرد ـ اشکنان  …64

1078. امامزاده بى بى چهارشنبه /  بیرجند ـ فریزنوک       …64

1079. امامزاده بى بى حاجى ـ لامرد ـ خشت     …64

1080. امامزاده بى بى حسنا ـ سبزوار ـ کهنه     …65

1081. امامزاده بى بى حسنیه ـ سپیدان ـ شاداب …65

1082. امامزاده بى بى حشمت ـ تربت حیدریه ـ ده پایین …65

1083. امامزاده بى بى حکیمه ـ بندر دیر ـ محلّه سیدصفا           …66

1084. امامزاده بى بى حکیمه خاتون ـ کرمان ـ اختیار آباد         …66

1085. امامزاده بى بى حکیمه خاتون ـ محلات ـ خورهه  …69

1086. امامزاده بى بى حکیمه ـ شهرکرد ـ خیابان ولیعصر          …73

1087. امامزاده بى بى حلیمه ـ بهبهان ـ بى بى حلیمه   …75

1088. امامزاده بى بى حلیمه خاتون ـ تنگستان ـ کلات  …75

1089. امامزاده بى بى حلیمه خاتون ـ تویسرکان ـ سرکان           …76

1090. امامزاده بى بى حلیمه خاتون ـ دیلم ـ گاودار و مال میر  …77

1091. امامزاده بى بى حلیمه خاتون ـ سمنان ـ فینسک    …78

1092. امامزاده بى بى حلیمه خاتون ـ شیراز ـ محلّه سنگ سیاه  …78

1093. امامزاده بى بى حلیمه خاتون ـ فیروزکوه ـ شادمهن           …79

1094. امامزاده بى بى حلیمه خاتون ـ فیروزکوه ـ شادمهن           …79

1095. امامزاده بى بى حلیمه خاتون ـ ملایر ـ ورچق      …80

1096. امامزاده بى بى حنا ـ ممسنى ـ خلیفه اى …81

1097. امامزاده بى بى حنفیه ـ شیروان ـ سکه     …81

1098. امامزاده بى بى حنیفه ـ بندر دیر ـ آبدان …81

1099. امامزاده بى بى حور و بى بى نور ـ جهرم ـ قطب آباد     …82

1100. امامزاده بى بى حور و بى بى نور ـ رفسنجان ـ دره گرم   …82

1101. امامزاده بى بى حور و بى بى نور ـ شیروان ـ خیابان جهاد          …83

1102. امامزاده بى بى حور و بى بى نور ـ فیروزآباد ـ محمّد آباد            …83

1103. امامزاده بى بى حور و بى بى نور ـ کازرون ـ خیابان سلمان فارسى         …84

1104. امامزاده بى بى حورى ـ کازرون ـ نرگس زار        …84

1105. امامزاده بى بى حیات ـ رفسنجان ـ بارچى            …84

1106. امامزاده بى بى حیات ـ کرمان ـ چترود   …85

1107. امامزاده بى بى خاتون ـ بوانات ـ بزم       …90

1108. امامزاده بى بى خاتون ـ بویر احمد ـ سقاوه          …91

1109. امامزاده بى بى خاتون ـ دماوند ـ مشهد   …92

1110. امامزاده بى بى خاتون ـ سبزوار ـ مقیسه  …92

1111. امامزاده بى بى خاتون ـ سپیدان ـ اردشیرى          …93

1112. امامزاده بى بى خاتون ـ شهرضا ـ خیابان 45 مترى        …93

1113. امامزاده بى بى خاتون ـ فیروزآباد ـ خرقه  …94

1114. امامزاده بى بى خاتون ـ کرج ـ ورده         …94

1115. امامزاده بى بى خاتون ـ کوهبنان ـ جنوب شرق شهر       …94

1116. امامزاده بى بى خاتون ـ ممسنى ـ آب پخشان      …96

1117. امامزاده بى بى خانم ـ سارى ـ پایین دامیر           …97

1118. امامزاده بى بى خدیجه ـ اردستان ـ کچومثقال      …97

1119. امامزاده بى بى خدیجه ـ بهبهان ـ خیابان پیروز   …98

1120. امامزاده بى بى خدیجه ـ جاجرم ـ پیش درّه           …98

1121. امامزاده بى بى خدیجه ـ جهرم ـ خفر      …99

1122. امامزاده بى بى خدیجه ـ شیراز ـ بلوار سیبویه      …99

1123. امامزاده بى بى خدیجه ـ قائمشهر ـ خطیرکلا       …99

1124. امامزاده بى بى خوشنام ـ فیروزکوه ـ لزور …100

1125. امامزاده بى بى خیرالنساء ـ شیراز ـ بلوار سیبویه  …100

1126. امامزاده بى بى دختران ـ جهرم ـ برایجان  …101

1127. امامزاده بى بى دختران ـ کازرون ـ خیابان فلسطین           …101

1128. امامزاده بى بى دختران ـ لارستان ـ داخل شهر     …102

1129. امامزاده بى بى دختران ـ مرودشت ـ کناره            …102

1130. امامزاده بى بى دختران ـ مهر ـ هرج       …102

1131. امامزاده بى بى دختر ـ لار ـ بنارویه       …103

1132. امامزاده بى بى دختر ـ لار ـ بنارویه ـ خیابان امام حسین7           …103

1133. امامزاده بى بى دختر ـ لار ـ بنارویه ـ محلّه بالا  …103

1134. امامزاده بى بى رحیمه خاتون ـ شیراز ـ سلطان آباد          …103

1135. امامزاده بى بى رقیه ـ رى ـ تبایین           …104

1136. امامزاده بى بى رقیّه سلطان ـ سپیدان ـ ملوس جان          …106

1137. امامزاده بى بى روستا ـ فیروزکوه ـ اندور  …106

1138. امامزاده بى بى روگیر ـ کازرون ـ خیابان انقلاب شمالى  …107

1139. امامزاده بى بى زبیده ـ دماوند ـ قراقاج     …107

1140. امامزاده بى بى زبیده ـ قزوین ـ خیابان شهداء      …108

1141. امامزاده بى بى زبیده ـ کازرون ـ محلّه چهابى      …109

1142. امامزاده بى بى زبیده ـ ملایر ـ حرم آباد  …109

1143. امامزاده بى بى زبیده ـ ورامین ـ داوود آباد            …110

1144. امامزاده بى بى زبیده خاتون ـ بهبهان ـ خیابان منتظرى    …111

1145. امامزاده بى بى زبیده خاتون ـ تویسرکان ـ بابا پیر            …113

1146. امامزاده بى بى زبیده خاتون ـ ملایر ـ زمان آباد  …116

1147. امامزاده بى بى زبیده ـ دماوند ـ خرّم ده    …117

1148. امامزاده بى بى زهرا ـ قیر ـ میان نخلستان           …118

1149. امامزاده بى بى زهراء ـ رفسنجان ـ لنگر   …119

1150. امامزاده بى بى زهراء ـ کرمان ـ شهداد     …119

1151. امامزاده بى بى زهرا خاتون ـ دنا ـ کوه اوباد علیا  …119

1152. امامزاده بى بى زهرا خاتون ـ ماهشهر ـ رگ سفید            …120

1153. امامزاده بى بى زینب ـ بجنورد ـ کاستان  …121

1154. امامزاده بى بى زینب ـ بهمئى ـ بردزرد    …121

1155. امامزاده بى بى زینب ـ رفسنجان ـ حاج رضا درّه دران      …121

1156. امامزاده بى بى زینب ـ سربیشه ـ کاهین  …122

1157. امامزاده بى بى زینب ـ شیراز ـ خیابان لطفعلى خان زند   …123

1158. امامزاده بى بى زینب ـ شیروان ـ توپکانلو            …124

1159. امامزاده بى بى زینب ـ فاروج ـ کوران ترکیه         …124

1160. امامزاده بى بى زینب خاتون ـ رامهرمز ـ محلّه علمدار     …124

1161. امامزاده بى بى زیور ـ لار ـ جویم           …128

1162. امامزاده بى بى سارا و بى بى ربابه ـ فریدن ـ قلعه بهمن  …128

1163. امامزاده بى بى ساره ـ سبزوار ـ شاره        …128

1164. امامزاده بى بى سکینه ـ رامسر ـ طالش محلّه رمک           …129

1165. امامزاده بى بى سکینه ـ راور ـ بغیجان    …129

1166. امامزاده بى بى سکینه ـ ساوجبلاغ ـ سنقرآباد قدیم …130

1167. امامزاده بى بى سکینه ـ شهریار ـ خاتون لر        …131

1168. امامزاده بى بى سکینه ـ قزوین ـ جوینک   …133

1169. امامزاده بى بى سکینه ـ قزوین ـ سنقرآباد …133

1170. امامزاده بى بى سکینه ـ کازرون ـ بناف   …134

1171. امامزاده بى بى سکینه ـ کرج ـ کردان      …134

1172. امامزاده بى بى سکینه، بى بى صفیه و سید حسین ـ بهبهان ـ کارخانه سیمان      …135

1173. امامزاده بى بى سه خواهران ـ فسا ـ امامزاده محمّد           …135

1174. امامزاده بى بى شاه منظر ـ شهرکرد ـ هفشجان    …136

1175. امامزاده بى بى شرف ـ همدان ـ لالجین   …136

1176. امامزاده بى بى شریفه خاتون ـ اراک ـ گیلى          …136

1177. امامزاده بى بى شریفه خاتون ـ اراک ـ ویسمه        …138

1178. امامزاده بى بى شهربان ـ لار ـ بریز        …140

1179. امامزاده بى بى شهربانو ـ آشتیان ـ آهو   …140

1180. امامزاده بى بى شهربانو ـ تربت حیدریه ـ دولت آباد         …141

1181. امامزاده بى بى شهربانو ـ سبزوار ـ طزر …142

1182. امامزاده بى بى شهربانو ـ فاروج ـ صالح آباد       …142

1183. امامزاده بى بى شهربانو ـ قزوین ـ خیابان تهران قدیم        …142

1184. امامزاده بى بى شیرین ـ کازرون ـ مهرنجان         …143

1185. امامزاده بى بى صالحه ـ حاجى آباد ـ میمند        …144

1186. امامزاده بى بى صالحه بیگم ـ بهبهان ـ خیابان امام حسین7        …144

1187. امامزاده بى بى صغرى و بى بى فاطمه ـ نیشابور ـ مرتضى آباد …144

1188. امامزاده بى بى صفیّه ـ رفسنجان ـ درّه در            …145

1189. امامزاده بى بى صلاح خاتون ـ کازرون ـ خیابان شهید براتى        …145

1190. امامزاده بى بى صنم ـ بجنورد ـ درتوم      …145

1191. امامزاده بى بى صنوبر و میر سبحان ولى ـ مشهد ـ خواجه جنّت آباد      …146

1192. امامزاده بى بى طاهره ـ تفرش ـ طاد        …146

1193. امامزاده بى بى طاهره ـ شیروان ـ بیگان  …147

1194. امامزاده بى بى طاهره ـ فیروزکوه ـ شمال شرقى شهر        …147

1195. امامزاده بى بى طلعت ـ تربت حیدریه ـ عبدل آباد           …147

1196. امامزاده بى بى طیّبه ـ سمنان ـ ملاده      …148

1197. امامزاده بى بى طیّبه ـ منوجان ـ بجگان ـ آسمینون          …148

1198. امامزاده بى بى عروس ـ کازرون ـ کمارج مرکزى …148

1199. امامزاده بى بى عزّت الدّین ـ سپیدان ـ بانش        …149

1200. امامزاده بى بى عزیز ـ بروجن ـ عزیزآباد …149

1201. امامزاده بى بى عزیز ـ فارسان ـ پردنجان …150

1202. امامزاده بى بى عصمت ـ کرمان ـ طاهرآباد        …150

1203. امامزاده بى بى عصمت ـ کوهبنان ـ بالاى تپّه داخل شهر           …151

1204. امامزاده بى بى علیان ـ بیرجند ـ ماژان گیمنج      …153

1205. امامزاده بى بى علیّه خاتون ـ سبزوار ـ باشتین     …153

1206. امامزاده بى بى غیبى ـ بجستان ـ سوستارى         …154

1207. امامزاده بى بى فاطمه ـ راور ـ ربع کهن  …155

1208. امامزاده بى بى فاطمه ـ شیراز ـ خیابان 22 بهمن           …155

1209. امامزاده بى بى فاطمه ـ شیراز ـ خیابان شمس     …155

1210. امامزاده بى بى فاطمه ـ شیروان ـ اوغاز تازه        …156

1211. امامزاده بى بى فاطمه ـ شیروان ـ اوغاز کهنه      …156

1212. امامزاده بى بى فاطمه ـ ممسنى ـ بوان    …157

1213. امامزاده بى بى فاطمه ـ میناب ـ کریان   …157

1214. امامزاده بى بى فاطمه ـ نجف آباد ـ محمدیّه کرون          …157

1215. امامزاده بى بى ـ فیروزکوه ـ اندور            …158

1216. امامزاده بى بى قزلار ـ ساوجبلاغ            …158

1217. امامزاده بى بى گرامیه ـ کرمان ـ ماهان ـ کاظم آباد          …159

1218. امامزاده بى بى گل ـ مرودشت ـ ده چاشت          …160

1219. امامزاده بى بى گل خاتون ـ سمیرم ـ کمه            …160

1220. امامزاده بى بى گنج بانو ـ جهرم ـ محلّه دشتاب   …161

1221. امامزاده بى بى گوهر ـ بندر عبّاس ـ زیارت بى بى گوهر            …161

1222. امامزاده بى بى گوهر ـ رفسنجان ـ داوران …162

1223. امامزاده بى بى گوهر خاتون ـ ممسنى ـ پیر سرخ            …162

1224. امامزاده بى بى مراد ـ قوچان ـ چنبر غربال          …163

1225. امامزاده بى بى مرضیه ـ ممسنى ـ فهلیان           …163

1226. امامزاده بى بى مریم ـ بجنورد ـ حسن آباد            …163

1227. امامزاده بى بى مریم ـ دشتى ـ کلل          …164

1228. امامزاده بى بى مریم ـ رفسنجان ـ جریس کوه       …165

1229. امامزاده بى بى مریم ـ سبزوار ـ حسین آباد          …165

1230. امامزاده بى بى مریم ـ لار ـ بنارویه ـ خیابان امام حسین7            …166

1231. امامزاده بى بى مریم ـ لار ـ جویم ـ جنب رودخانه شاه منصور     …166

1232. امامزاده بى بى معصومه ـ قوچان ـ بش آغاج     …166

1233. امامزاده بى بى منصوره ـ کرمان ـ راین ـ کرچ       …167

1234. امامزاده بى بى ناز بانو ـ سمیرم ـ شهرضا          …167

1235. امامزاده بى بى ناز خاتون ـ ممسنى ـ خنگ طاهرى        …168

1236. امامزاده بى بى ناز خاتون ـ ممسنى ـ گل سرخى …168

1237. امامزاده بى بى نرگس ـ سارى ـ ذغالچال …169

1238. امامزاده بى بى نساء ـ فلاورجان ـ قهدریجان        …169

1239. امامزاده بى بى نصرت خاتون ـ کازرون ـ محلّه علیا       …170

1240. امامزاده بى بى نقره پوش ـ شیراز ـ محلّه سنگ سیاه        …170

1241. امامزاده بى بى نور ـ دشتى ـ فقیه احمدان           …170

1242. امامزاده بى بى نور ـ کرمان ـ راین ـ محلّه کشاورزان        …172

1243. امامزاده بى بى نور و هور ـ گرگان        …172

1244. امامزاده بى بى هاجر خاتون ـ کرمان ـ ماهان ـ پیر حاجات         …172

1245. امامزاده بى بى هاجر ـ شهرکرد ـ دستنا   …172

1246. امامزاده بى بى هور ـ جهرم       …173

1247. امامزاده بى بى هیبت ـ آذربایجان ـ باکو …173

1248. امامزاده بى بى یون ـ بهبهان ـ قالند        …176

1249. امامزاده بیجگرد ـ ساوه ـ بیجگرد …176

1250. امامزاده بیگم ـ قزوین ـ اصطهلک            …176

1251. امامزاده پاشا ـ شمیران ـ لواسان ـ ناصر آباد         …177

1252. امامزاده پاکوه ـ اصفهان ـ قهجارستان      …179

1253. امامزاده پر کلّه ـ شازند ـ پرکلّه   …180

1254. امامزاده پریشتوک ـ آباده ـ پریشتوک          …180

1255. امامزاده پلاسیّد ـ رامسر ـ سادات محلّه    …181

1256. امامزاده پلنگ آباد ـ اشتهارد ـ پلنگ آباد …183

1257. امامزاده پنج تن ـ تفرش ـ زرچین …184

1258. امامزاده پنج تن ـ دماوند ـ بیدک  …185

1259. امامزاده پنج تن ـ رزن ـ کرفس    …185

1260. امامزاده پنج تن ـ ساوه ـ آوه        …186

1261. امامزاده پنج تن ـ ساوه ـ زرندیّه   …186

1262. امامزاده پنج تن ـ ساوه ـ سینک    …187

1263. امامزاده پنج تن ـ سمیرم ـ خیابان باهنر  …187

1264. امامزاده پنج تن ـ شمیران ـ لار   …188

1265. امامزاده پنج تن ـ شمیران ـ لواسان ـ دشت لار      …188

1266. امامزاده پنج تن ـ گرمسار ـ فند   …190

1267. امامزاده پنج تن ـ لویزان …190

1268. امامزاده پنج تن ـ لویزان ـ تهران  …192

1269. امامزاده پنج تن ـ مشهد ـ تبادکان            …196

1270. امامزاده پنج تن ـ نیشابور ـ زیک  …196

1271. امامزاده پور بن على ـ تویسرکان ـ بابا پیرعلى     …197

1272. امامزاده پیر ـ اسفراین ـ فیروزآباد …197

1273. امامزاده پیر باغ ـ جهرم ـ جرمشت          …197

1274. امامزاده پیر بانو ـ لامرد ـ ده شیخ           …197

1275. امامزاده پیر برحق ـ تفت ـ دره سیر سانیچ           …198

1276. امامزاده پیر بنو ـ جهرم ـ خفر ـ گته        …198

1277. امامزاده پیر جمال ـ بهبهان ـ کلگه زار   …199

1278. امامزاده پیرچراغ ـ سروستان ـ کمال آباد  …199

1279. امامزاده پیر حاجات ـ کازرون ـ گرگدان  …200

1280. امامزاده پیر حبیب ـ جهرم ـ گردنه پیر حبیب      …200

1281. امامزاده پیر حریره ـ بندر عبّاس ـ پل انگور        …200

1282. امامزاده پیر حسن ـ قم ـ جادّه گازرون     …201

1283. امامزاده پیر حسین ـ کازرون ـ خیابان امام رضا7            …201

1284. امامزاده پیر حمزه ـ بندر دیر ـ آبکش      …201

1285. امامزاده پیر حیدر ـ ساوه ـ بولبند …202

1286. امامزاده پیر خال شاه ـ قزوین ـ دیزجین   …203

1287. امامزاده پیر داوود ـ کاشان         …203

1288. امامزاده پیر رحیم ـ کازرون ـ چروم         …203

1289. امامزاده پیر زهى ـ کازرون ـ جعفرجن     …204

1290. امامزاده پیر سبز ـ دشتى ـ طوى دراز      …204

1291. امامزاده پیر سبز ـ کازرون ـ پیر سبز     …205

1292. امامزاده پیر سبز ـ کازرون ـ پیر سبز     …205

1293. امامزاده پیر سرتا ـ ممسنى ـ منیر           …206

1294. امامزاده پیر سقا ـ ابهر ـ پیر سقا            …206

1295. امامزاده پیرسوز ـ کازرون ـ جعفرجن       …207

1296. امامزاده پیر شاه غیب ـ فسا ـ فدشکویه    …207

1297. امامزاده پیر شمس ـ ممسنى ـ پیر شمس            …207

1298. امامزاده پیر شمس الدین ـ تفت ـ سانیچ  …208

1299. امامزاده پیر شمس الدین ـ سمنان ـ علاء            …208

1300. امامزاده پیر شمس الدّین ـ کازرون ـ قلعه نارنجى            …209

1301. امامزاده پیر شهید ـ شیروان ـ روستاى پیر شهید  …209

1302. امامزاده پیر شیرى ـ کازرون ـ هلک         …210

1303. امامزاده پیر عبّاس ـ تویسرکان ـ جراء     …210

1304. امامزاده پیر عبدالله ـ تویسرکان ـ منجان  …211

1305. امامزاده پیر عربى ـ خنداب ـ درمن         …211

1306. امامزاده پیر علمدار ـ سمنان ـ بلوار حکیم الهى   …211

1307. امامزاده پیر على اکبر ـ لار ـ گراش       …213

1308. امامزاده پیر غار ـ دشتى ـ حناشور         …213

1309. امامزاده پیر غیب ـ اردکان ـ خرانق ـ هامانه        …214

1310. امامزاده پیر غیب ـ بافت ـ قلعه نو         …215

1311. امامزاده پیر غیب ـ تویسرکان ـ روستاى پیر غیب           …217

1312. امامزاده پیر غیب ـ جهرم ـ کندیجان       …218

1313. امامزاده پیر غیب ـ حاجى آباد ـ قلعه نو …218

1314. امامزاده پیر غیب ـ دشتى ـ چاهگاه        …218

1315. امامزاده پیر غیب ـ دشتى ـ لاور رزمى   …219

1316. امامزاده پیر غیب ـ دیر ـ سرمستان         …220

1317. امامزاده پیرغیب ـ رفسنجان ـ رزم آوران    …221

1318. امامزاده پیر غیب ـ سروستان ـ شوریجه   …221

1319. امامزاده پیر غیب ـ سروستان ـ شوریجه   …222

1320. امامزاده پیر غیب ـ شوش ـ میزآباد         …223

1321. امامزاده پیر غیب ـ فراشبند ـ آویز           …223

1322. امامزاده پیر غیب ـ فیروزآباد ـ پیرغیب    …223

1323. امامزاده پیر غیب ـ کازرون ـ ایلان         …223

1324. امامزاده پیرغیب ـ کرمان ـ ماهان ـ عرب آباد       …224

1325. امامزاده پیرغیب ـ لار ـ بریز       …224

1326. امامزاده پیر غیب ـ لار ـ پیدو    …224

1327. امامزاده پیر غیب ـ لار ـ کهنویه            …224

1328. امامزاده پیر غیب ـ نهاوند ـ رود حسن علیا(کلّمار)          …225

1329. امامزاده پیر غیبى ـ کازرون ـ کمان کش …225

1330. امامزاده پیر فقیر ـ لامرد ـ کهنویه           …226

1331. امامزاده پیر قنبر ـ لردگان ـ گوشه           …226

1332. امامزاده پیر کدوئیه ـ زرین دشت ـ میان ده          …226

1333. امامزاده پیر کهمره ـ فسا ـ صحرارود        …227

1334. امامزاده پیرگُلبو ـ دماوند ـ قائم محلّه       …227

1335. امامزاده پیر محمّد ـ تاکستان ـ سیف آباد …228

1336. امامزاده پیر محمّد ـ کازرون ـ مهبودى    …228

1337. امامزاده پیر محمّد ـ لردگان ـ بردبر         …228

1338. امامزاده پیر محمّد ـ ملایر ـ میشن          …229

1339. امامزاده پیرمحمّد ـ نهاوند ـ بیان  …229

1340. امامزاده پیر محمّد على ـ لردگان ـ منج چرم        …230

1341. امامزاده پیر محمّد على ـ لردگان ـ منجر موئى    …230

1342. امامزاده پیر مراد ـ استهبان ـ خیابان امامزاده       …232

1343. امامزاده پیرمراد ـ رفسنجان ـ ترشاب فردوسى        …233

1344. امامزاده پیر مراد ـ زرین دشت ـ فدالى     …233

1345. امامزاده پیر مراد ـ سپیدان ـ برشنه          …233

1346. امامزاده پیر مراد ـ فسا ـ فدشکویه            …233

1347. امامزاده پیر مراد ـ کرمان ـ شهداد ـ سیرچ            …234

1348. امامزاده پیرمردان ـ شاهرود ـ سرتخت      …234

1349. امامزاده پیر مسئله ـ خنداب ـ درمن        …235

1350. امامزاده پیر مست ـ شیراز ـ سلامت آباد …235

1351. امامزاده پیر مسعود ـ اراک ـ راهزان          …236

1352. امامزاده پیر معصوم ـ خنداب ـ درمن      …236

1353. امامزاده پیر معصومه ـ فسا ـ سعدآباد     …236

1354. امامزاده پیر مهلت ـ کازرون ـ کمارج      …237

1355. امامزاده پیر میدان ـ کازرون ـ خیابان فلسطین     …237

1356. امامزاده پیر میدان ـ کازرون ـ خیابان فلسطین     …237

1357. امامزاده پیر نبى ـ قوچان ـ قره شاهوردى  …238

1358. امامزاده پیر نجات ـ تویسرکان ـ قلعه نوروز        …238

1359. امامزاده پیر نجم الدّین ـ تویسرکان ـ رود آور       …238

1360. امامزاده پیر نو ـ جهرم ـ باغ کبیر          …239

1361. امامزاده پیرنو ـ داراب ـ هیربدان  …239

1362. امامزاده پیرنوو ـ کازرون ـ کمارج            …240

1363. امامزاده پیر هوشنگى ـ کازرون ـ تل سامان        …240

1364. امامزاده پیر یعقوب ـ سپیدان ـ جارى آباد            …240

1365. امامزاده پیش ـ دماوند ـ آردینه    …241

1366. امامزاده تاج الدّین ـ سارى ـ امره  …241

1367. امامزاده تاج الدّین ـ سمنان ـ پرور           …241

1368. امامزاده تاج الدّین ـ لار ـ بنارویه            …242

1369. امامزاده تاج الدّین ـ یزد ـ محلّه فهادان    …242

1370. امامزاده تاج الدّین محّمد ـ سارى ـ محّمدآباد ـ واو درّه        …245

1371. امامزاده تاج الدین محمّد ـ صدوق ـ اشکذر ـ ابراهیم آباد   …246

1372. امامزاده تاج الدّین محمّد ـ قیر ـ خفر      …248

1373. امامزاده تاج الدّین و امیر سپهدار ـ فلاورجان ـ خیابان آزادگان     …249

1374. امامزاده تاج الدین و طاهر ـ سمنان ـ فولاد محلّه …250

1375. امامزاده تازه امام ـ اسفراین ـ اردین           …251

1376. امامزاده تازه امام ـ فاروج ـ اسفجیر          …251

1377. امامزاده تراب ـ رامسر ـ رمک       …251

1378. امامزاده تسلیم ـ ممسنى ـ شاه تسلیم         …252

1379. امامزاده تقى ـ رامسر ـ شاه منصور         …252

1380. امامزاده تقى ـ سارى ـ دروار        …252

1381. امامزاده تقى ـ سارى ـ ولیک چال …252

1382. امامزاده تقى ـ قائمشهر ـ چپى    …253

1383. امامزاده تقى ـ نجف آباد ـ دهق   …253

1384. امامزاده تقى و نقى ـ شیروان ـ نظرعلى   …254

1385. امامزاده تقى الهادى ـ شیروان ـ فیروزه قلجق         …254