مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

بقعة سادات کرهرود ـ اراک

این بقعه در کوهِ محلّه سادات کرهرود واقع شده و به «تخت سادات» مشهور است.

ساختمان بقعه که از خشت و گل ساخته شده، داراى گنبد کم خیزى است که داخل آن با گچ سفید شده و در زیر قوس گنبد، گوشه‏سازى‏هاى ظریفى دیده مى‏شود. ضریح چوبى بر روى سنگ قبر نصب شده و بقعه مورد توجّه اهالى است. قدمت بنا به زمان قاجاریّه مى‏رسد. در کتاب علامت‏هاى ظهور مدفونین در این بقعه را که همه از سادات حسینى افطسى‏اند چنین نوشته است:

«مرقد سیّد محمّد جنب والدش میرعلى محمّد و داخل ضریحى چوبین در مقبره‏اى واقع و مرقد سیّد احمد پشت پاى او در مقبره دیگرى متصل به آن قرار دارد،

1. بر لوح قبر سیّد محمّد این ابیات و ماده تاریخ دیده مى‏شود:

هو الباقی‏

همان جهان خراب است این سراچه شش در

کـه خشت آن شده خاک وجود کِهتر و مهتر

شــده است محو در آن رسم بارگاه سلیمان‏

اثــر نمـانده در آن از بناى کـــاخ سکندر

سفیــر طائر عــرشش رســید از پى تاریخ‏

کـــه (جــا نمود بعرش برین محمّد دیگر)

به تاریخ بیستم شهر ربیع الاوّل سنة 1264 من الهجرة الطاهرة النبویة على مُهاجرها آلاف من السلام و التحیة.

و بر لوح قبر سیّد احمد آمده: هو الفرد، الملک للَّه الواحد القهار.

وفدت على الکریم...

إنمـا الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت

إنما الدنیا کبیت نسجته العنکبوت‏

بمضمون «الدنیا سِجنُ المؤمن و جَنَّة الکافر» و مدلول ]کُلُّ شَىْ‏ءٍ هَالِکٌ إِلّا وَجْهَهُ[ عمدة المدققین و قدوة المحقّقین و جامع المعقول و المنقول حاوى الفروع و الأصول زین العابدین و الزاهدین و الزائر الأئمةَ الطاهرین و خیر الطائفین الحاج سیّد احمد ابن المرحوم المغفور المبرور آقا میرعلى محمّد عالم فانى را به مضمون کریمه ]یَا أَیَّتهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ[ وداع نموده به عالم جاوید خرامید، و کان ذا فی یوم
الغدیر سنة 1260.

کران نماند پرتو خورشید فضل اندر جهان‏

ســـایه اقبال آلش تــا ابـــد پاینده باد

ولـــم یشـــربوا مــن بـارد الماء شربة

ولـــم یأکلوا مــن کل رطــب و یابس‏

و در اطراف سنگ صلوات بر ائمه طاهرین.

2. سیّد  که بر لوح مزارش نوشته شده:

«قد ارتحل من دار الغرور إلى دار السرور العالم البارع التَّقى المروِّج لأحکام الدّین السیّد السَّنَد و الحِبر المعتمد السیّد  ابن السیّد رفیع طاب ثراه و جعل الجنة مأواه فی یوم الثامن و العشرین من جمادى الأولى سنة 1371 قمرى».

3. سیّد محمّد رفیع  که بر لوح مزار آن نوشته شده:

«هذا المرقد المنوَّر و المضجع المطهَّر للسیّد الجلیل و العالم العارف النِّحریر النَّبیل سیّد محمّد رفیع نور اللَّه تعالى مرقده ابن مرحوم سیّد ربیع فى شهر شوال سنة 1334 قمرى.

گـــــل بوســـــتان امیــر عــرب‏

ربیـــع بن یحــیى حســـینى نسـب‏

بـــاز ز جـــور زمـان گردش دوران‏

نالـــه اهــل جهــان رسید به کیوان‏

لـــوح مزار مرحوم میرعلى محمّد 

شمس فیض کرم رفت از کنار افسوس‏

نمـــود گلشن آفـاق بى‏هزار افسوس‏

نــور چشم جهان طوطى فقاهت رفت‏

به سـیّم رجب این ماجرا چو واقع شد

سپهـر گفت که‏اى چرخ نابکار افسوس‏

رمـد بـه دیده زده عقل گفت تاریخش‏

وى افســرد عیان رنگ نوبهار افسوس‏

تاریخ وفات مرحوم مغفور جنّت آرامگاه سلالة السادات آقا میر على محمّد ابن مرحوم میر فخرالدّین فی شهر رجب من شهور سنة 1233.

بقعة سادات کرهرود به شمارة 27808 و در تاریخ 01/09/1388 به ثبت آثار ملّى و تاریخى رسیده است.

این بقعه در کوهِ محلّه سادات کرهرود واقع شده و به «تخت سادات» مشهور است.

ساختمان بقعه که از خشت و گل ساخته شده، داراى گنبد کم خیزى است که داخل آن با گچ سفید شده و در زیر قوس گنبد، گوشه‏سازى‏هاى ظریفى دیده مى‏شود. ضریح چوبى بر روى سنگ قبر نصب شده و بقعه مورد توجّه اهالى است. قدمت بنا به زمان قاجاریّه مى‏رسد. در کتاب علامت‏هاى ظهور مدفونین در این بقعه را که همه از سادات حسینى افطسى‏اند چنین نوشته است:

«مرقد سیّد محمّد جنب والدش میرعلى محمّد و داخل ضریحى چوبین در مقبره‏اى واقع و مرقد سیّد احمد پشت پاى او در مقبره دیگرى متصل به آن قرار دارد،

1. بر لوح قبر سیّد محمّد این ابیات و ماده تاریخ دیده مى‏شود:

هو الباقی‏

همان جهان خراب است این سراچه شش در

کـه خشت آن شده خاک وجود کِهتر و مهتر

شــده است محو در آن رسم بارگاه سلیمان‏

اثــر نمـانده در آن از بناى کـــاخ سکندر

سفیــر طائر عــرشش رســید از پى تاریخ‏

کـــه (جــا نمود بعرش برین محمّد دیگر)

به تاریخ بیستم شهر ربیع الاوّل سنة 1264 من الهجرة الطاهرة النبویة على مُهاجرها آلاف من السلام و التحیة.

و بر لوح قبر سیّد احمد آمده: هو الفرد، الملک للَّه الواحد القهار.

وفدت على الکریم...

إنمـا الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت

إنما الدنیا کبیت نسجته العنکبوت‏

بمضمون «الدنیا سِجنُ المؤمن و جَنَّة الکافر» و مدلول ]کُلُّ شَىْ‏ءٍ هَالِکٌ إِلّا وَجْهَهُ[ عمدة المدققین و قدوة المحقّقین و جامع المعقول و المنقول حاوى الفروع و الأصول زین العابدین و الزاهدین و الزائر الأئمةَ الطاهرین و خیر الطائفین الحاج سیّد احمد ابن المرحوم المغفور المبرور آقا میرعلى محمّد عالم فانى را به مضمون کریمه ]یَا أَیَّتهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ[ وداع نموده به عالم جاوید خرامید، و کان ذا فی یوم
الغدیر سنة 1260.

کران نماند پرتو خورشید فضل اندر جهان‏

ســـایه اقبال آلش تــا ابـــد پاینده باد

ولـــم یشـــربوا مــن بـارد الماء شربة

ولـــم یأکلوا مــن کل رطــب و یابس‏

و در اطراف سنگ صلوات بر ائمه طاهرین.

2. سیّد  که بر لوح مزارش نوشته شده:

«قد ارتحل من دار الغرور إلى دار السرور العالم البارع التَّقى المروِّج لأحکام الدّین السیّد السَّنَد و الحِبر المعتمد السیّد  ابن السیّد رفیع طاب ثراه و جعل الجنة مأواه فی یوم الثامن و العشرین من جمادى الأولى سنة 1371 قمرى».

3. سیّد محمّد رفیع  که بر لوح مزار آن نوشته شده:

«هذا المرقد المنوَّر و المضجع المطهَّر للسیّد الجلیل و العالم العارف النِّحریر النَّبیل سیّد محمّد رفیع نور اللَّه تعالى مرقده ابن مرحوم سیّد ربیع فى شهر شوال سنة 1334 قمرى.

گـــــل بوســـــتان امیــر عــرب‏

ربیـــع بن یحــیى حســـینى نسـب‏

بـــاز ز جـــور زمـان گردش دوران‏

نالـــه اهــل جهــان رسید به کیوان‏

لـــوح مزار مرحوم میرعلى محمّد 

شمس فیض کرم رفت از کنار افسوس‏

نمـــود گلشن آفـاق بى‏هزار افسوس‏

نــور چشم جهان طوطى فقاهت رفت‏

به سـیّم رجب این ماجرا چو واقع شد

سپهـر گفت که‏اى چرخ نابکار افسوس‏

رمـد بـه دیده زده عقل گفت تاریخش‏

وى افســرد عیان رنگ نوبهار افسوس‏

تاریخ وفات مرحوم مغفور جنّت آرامگاه سلالة السادات آقا میر على محمّد ابن مرحوم میر فخرالدّین فی شهر رجب من شهور سنة 1233.

بقعة سادات کرهرود به شمارة 27808 و در تاریخ 01/09/1388 به ثبت آثار ملّى و تاریخى رسیده است.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده