1387. امامزاده جان سیّد ـ سوادکوه ـ کارمزد       …11

1388. امامزاده جبّار ـ تنگستان ـ بنه گز           …12

1389. امامزاده جبّار ـ خدابنده ـ قمشلو  …12

1390. امامزاده جبّار ـ سارى ـ میان قبرستان بزرگ        …13

1391. امامزاده جبّار ـ محمّدآباد ـ تلارم …15

1392. امامزاده جبّار ـ محمّدآباد ـ کلیج کلا       …15

1393. امامزاده جبّار و عمار ـ بجنورد ـ ایزمان پایین     …16

1394. امامزاده جبرئیل ـ دامغان ـ تویه دروار     …16

1395. امامزاده جبرائیل ـ لار ـ شرفویه   …29

1396. امامزاده جعفر ـ اراک ـ ولاشجرد   …31

1397. امامزاده جعفر ـ اسفراین ـ حزینان            …33

1398. امامزاده جعفر ـ اسفراین ـ کوشکى           …33

1399. امامزاده جعفر ـ اصفهان ـ کوچه امامزاده اسماعیل          …34

1400. امامزاده جعفر ـ اقلید ـ جعفرآباد   …34

1401. امامزاده جعفر ـ بافت ـ چهارکشت گوغر …35

1402. امامزاده جعفر ـ بروجرد ـ            …36

1403. امامزاده جعفر ـ تاکستان ـ کندر  …37

1404. امامزاده جعفر ـ تنکابن ـ چلاسر …37

1405. امامزاده جعفر ـ تنگستان ـ اهرم  …37

1406. امامزاده جعفر ـ تنگستان ـ بنجو …38

1407. امامزاده جعفر ـ حاجى آباد ـ درآگاه         …40

1408. امامزاده جعفر ـ حاجى آباد ـ على آباد    …40

1409. امامزاده جعفر ـ خدابنده ـ بزین    …40

1410. امامزاده جعفر ـ خدابنده ـ ورجوشان         …41

1411. امامزاده جعفر ـ خلجستان ـ گیو  …42

1412. امامزاده جعفر ـ دامغان ـ خیابان امام خمینى       …44

1413. امامزاده جعفر ـ دامغان ـ محمّد آباد        …45

1414. امامزاده جعفر ـ راور ـ ده على    …46

1415. امامزاده جعفر ـ زرند ـ ختم         …46

1416. امامزاده جعفر ـ زرند ـ سیریز      …47

1417. امامزاده جعفر ـ سارى ـ داراب کلا          …54

1418. امامزاده جعفر ـ سبزوار ـ چاهک  …54

1419. امامزاده جعفر ـ سبزوار ـ چاهک سبزوار  …54

1420. امامزاده جعفر ـ سبزوار ـ دُرفک   …56

1421. امامزاده جعفر ـ سبزوار ـ درفک   …56

1422. امامزاده جعفر ـ سبزوار ـ سلطان آباد      …56

1423. امامزاده جعفر ـ سبزوار ـ عبّاس آباد       …57

1424. امامزاده جعفر ـ سمنان ـ پرور    …57

1425. امامزاده جعفر ـ سنگ رود ـ سنگ رود   …58

1426. امامزاده جعفر ـ شهرکرد ـ گهرو  …58

1427. امامزاده جعفر ـ شیراز ـ وکیل الدوله       …59

1428. امامزاده جعفر ـ فارس ـ فیروزآباد …59

1429. امامزاده جعفر ـ فاروج ـ سیاهدشت          …59

1430. امامزاده جعفر ـ فاروج ـ یام         …65

1431. امامزاده جعفر ـ فراشبند ـ خیابان گلزار    …66

1432. امامزاده جعفر ـ فیروزآباد ـ شهرگور         …67

1433. امامزاده جعفر ـ فیروزکوه ـ نجفدر            …68

1434. امامزاده جعفر ـ کازرون ـ ده پاگاه           …69

1435. امامزاده جعفر ـ کازرون ـ کمارج …69

1436. امامزاده جعفر ـ کبودرآهنگ ـ کوریجان   …69

1437. امامزاده جعفر ـ کبودر آهنگ ـ گل تپّه   …70

1438. امامزاده جعفر ـ کرج ـ ارنگه       …71

1439. امامزاده جعفر ـ گرمسار ـ آرادان ـ چهار طاق      …71

1440. امامزاده جعفر ـ مرودشت ـ کندازى         …72

1441. امامزاده جعفر ـ مشکین شهر ـ اونار       …72

1442. امامزاده جعفر ـ ملایر ـ قزان      …72

1443. امامزاده جعفر ـ نطنز ـ فریزهند   …73

1444. امامزاده جعفر ـ نکا ـ      …74

1445. امامزاده جعفر ـ نور ـ انگرود      …74

1446. امامزاده جعفر ـ نور ـ انگرود      …74

1447. امامزاده جعفر ـ نوشهر ـ بدى خیل         …75

1448. امامزاده جعفر ـ نهاوند ـ کوهانى …75

1449. امامزاده جعفر ـ نیشابور ـ روح آباد         …81

1450. امامزاده جعفر ـ هشتگرد ـ میان قبرستان …81

1451. امامزاده جعفر ـ یزد ـ محلّه مصلاى عتیق          …82

1452. امامزاده جعفر ـ یزد ـ محلّه مصلى عتیق            …82

1453. امامزاده جعفر بن حسن ـ ماهشهر ـ هندیجان      …106

1454. امامزاده جعفر بن على و فضل بن جعفر ـ شازند ـ آستانه           …106

1455. امامزاده جعفر بن على و فضل بن جعفر ـ شازند ـ آستانه           …106

1456. امامزاده جعفر صادق ـ محمّدآباد ـ کرسب           …107

1457. امامزاده جعفر غریب ـ قم ـ جمکران        …109

1458. امامزاده جعفر محمّد ـ یزد ـ دروازه قرآن   …110

1459. امامزاده جعفر و حمیده خاتون ـ تهران ـ محلّه باغ فیض  …112

1460. امامزاده جفت سیّد ـ قائمشهر ـ حاجى کلا           …114

1461. امامزاده جفتى ـ کازرون ـ کمارج مرکزى  …114

1462. امامزاده جلال ـ سمنان ـ محلّه زاوغان     …114

1463. امامزاده جلال ـ سوادکوه ـ کى کلا           …115

1464. امامزاده جلال ـ مشهد ـ گونجک  …115

1465. امامزاده جلال الدّین ـ تفت ـ نیر …115

1466. امامزاده جلال الدّین ـ تنکابن ـ زروج محلّه           …116

1467. امامزاده جلال الدّین ـ دلیجان ـ گلزار شهدا          …117

1468. امامزاده جلال الدّین ـ رودان       …117

1469. امامزاده جلال الدّین ـ رودان ـ قلعه کمیز            …118

1470. امامزاده جلال الدّین ـ سارى ـ زرگرباغ     …118

1471. امامزاده جلال الدّین ـ سوادکوه ـ پاشاکلا   …119

1472. امامزاده جلال الدّین ـ سیرجان ـ گورستان قدیمى  …119

1473. امامزاده جلال الدّین ـ شهداد ـ سیرچ        …120

1474. امامزاده جلال الدّین ـ لار ـ بنارویه         …120

1475. امامزاده جلال الدّین ـ لار ـ بیرم  …121

1476. امامزاده جلال الدّین ـ لامرد ـ اهل           …122

1477. امامزاده جلال الدّین ـ مهریز ـ سرسبز درّه            …122

1478. امامزاده جلال الدّین ـ نى ریز ـ خیابان امام خمینى          …123

1479. امامزاده جلال الدّین اشرف ـ آستانه اشرفیه ـ مرکز شهر  …123

1480. امامزاده جلال الدّین اشرف ـ رفسنجان ـ منطقه رق آباد    …138

1481. امامزاده جلال الدّین حسین ـ فیروزآباد ـ نودران     …149

1482. امامزاده جلال الدّین مهدى ـ دلیجان ـ خیابان شهید باهنر            …149

1483. امامزاده جلال الدّین و احمد ـ نى ریز ـ شهرآباده طشک    …151

1484. امامزاده جلیل ـ جهرم ـ کلاکلى   …151

1485. امامزاده جلیل ـ قوچان ـ آلماجق  …151

1486. امامزاده جلیل سادات ـ بندرعبّاس ـ قلات بالا       …152

1487. امامزاده جلیله ـ برخوار و میمه ـ سُه       …152

1488. امامزاده جمال ـ بندر دیر ـ کمال احمدى …153

1489. امامزاده جمال الدّین ـ بندر دیر ـ بردستان           …153

1490. امامزاده جمال الدّین ـ بوانات ـ فنجان      …156

1491. امامزاده جمال الدّین ـ تبریز ـ کنار مسجد حاجت …156

1492. امامزاده جمال الدّین ـ تبریز ـ مسجد حاجت         …158

1493. امامزاده جمال الدّین ـ سارى ـ دشت ناز  …160

1494. امامزاده جمال الدّین ـ سارى ـ سمسکنده   …161

1495. امامزاده جمال الدّین ـ کازرون ـ محله گنبد          …161

1496. امامزاده جمال الدّین ـ کازرون ـ محله مصلّى      …162

1497. امامزاده جمال الدّین ـ کیاسر ـ سیّد جمال الدّین کلا         …162

1498. امامزاده جمال الدّین ـ کیاسر ـ نوکنده      …162

1499. امامزاده جمال الدّین ـ ممسنى ـ میشان (جمال کر)          …163

1500. امامزاده جمال الدّین مالک ـ سپیدان ـ بهرغان       …163

1501. امامزاده جمال الدّین محمود ـ دشتستان ـ چاوک    …164

1502. امامزاده جمال غریب ـ قم ـ قبرستان بقیع …166

1503. امامزاده جمالویى ـ بندر دیر ـ آبدان        …167

1504. امامزاده جمبد ـ جهرم ـ جمبد      …168

1505. امامزاده جمشید ـ جویبار ـ کلاگر محلّه   …168

1506. امامزاده جنّت بانو ـ خدابنده ـ اردهین      …168

1507. امامزاده جواد ـ خدابنده ـ ترپاخلو …169

1508. امامزاده جواد ـ خدابنده ـ خوش    …169

1509. امامزاده جواد ـ زنجان ـ او غلبیک            …170

1510. امامزاده جواد ـ سواد کوه ـ بورخیل            …170

1511. امامزاده جواد ـ نیشابور ـ بار       …170

1512. امامزاده چله خان ـ دهدشت ـ مرده شهر  …171

1513. امامزاده چهارتن ـ بوئین زهرا ـ اک           …171

1514. امامزاده چهارتن ـ تفرش ـ فشک   …171

1515. امامزاده چهارتن ـ سارى ـ سورک  …172

1516. امامزاده چهارتن ـ سمنان ـ ایج    …172

1517. امامزاده چهارده تن ـ فیروزکوه ـ درده        …172

1518. امامزاده چهار سران ـ کازرون ـ جره         …173

1519. امامزاده چهل تن ـ بازار تهران ـ محلّه تن            …173

1520. امامزاده چهل تن ـ رفسنجان ـ خنامان     …177

1521. امامزاده چهل تن ـ کازرون ـ جره …178

1522. امامزاده چهل دختر ـ سوادکوه ـ سرخ کلا …178

1523. امامزاده چهل دختر ـ محمّدآباد ـ میانا و پاجى    …178

1524. امامزاده چهل دختر ـ ملایر ـ ننج           …178

1525. امامزاده چهل دختران ـ اراک ـ جیریا         …179

1526. امامزاده چهل دختران ـ ساوجبلاغ ـ نجم آباد        …179

1527. امامزاده چهل دختران ـ کاشان ـ   …182

1528. امامزاده چهل دختران ـ ورامین ـ جمال آباد          …183

1529. امامزاده چهل شهید ـ رامسر ـ کتالم         …184

1530. امامزاده چهل شهیدان ـ ممسنى ـ گل بابا کان     …185