مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

زیارتگاه های زرتشتیان در ایران

مکانهای مذهبی زرتشتیان


چک چکو

1ـ آتشکده زرتشتیان.. 746

2ـ آتش ورهرام (بهرام) یزد. 749

3ـ پیربلسگر ـ مُریاباد. 751

4ـ پیر سبز (چک چکو) ـ اردکان.. 751

5ـ پیرشاه ورهرام ایزد ـ خرمشاه. 755

6ـ پیر کوشک ـ مریم آباد. 756

7ـ پیرمراد (چلچرو) ـ قاسم آباد. 757

8ـ پیر مهریزد ـ آبشاهی.. 757

9ـ پیر نارکی ـ نارکی.. 758

10ـ پیر نارسون ـ یزد. 761

11ـ پیر هریشت ـ اردکان.. 763

12ـ خواجه خصر ـ مُریاباد.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده