مقدّمه ریاست محترم اوقاف شهرستان شیروان··· 16

موقعیّت جغرافیایى شهرستان شیروان··· 19

1ـ آرامگاه بابا توکّل جلیانى ـ گلیان··· 23

2ـ آرامگاه تیمورى - زیارت··· 24

3ـ آرامگاه زکریّاى نبى علیه‏السلام ـ نامانلو··· 26

     شهادت حضرت زکریّا علیه‏السلام··· 31

     محل دفن حضرت زکریّا علیه‏السلام··· 32

     شخصیّت مدفون در این بقعه··· 33

4ـ آرامگاه سعدالدّین تفتازانى ـ کاکلى··· 34

     مذهب و محل اقامت او··· 38

     اساتید و مقام علمى تفتازانى··· 39

     شاگردان تفتازانى··· 42

     ذوق و قریحه تفتازانى··· 43

     کتب و آثار تفتازانى··· 45

     الف: آثار مربوط به صرف و نحو و لغت و ادب··· 46

     ب) معانى و بیان··· 47

     ج) منطق و کلام··· 49

     د) فقه و اصول··· 51

     ه) تفسیر··· 51

 

     آثار دیگر تفتازانى··· 52

     درگذشت و محل دفن تفتازانى··· 52

5ـ امامزاده ابراهیم ـ پیره زینل بیگ··· 55

6ـ امامزاده ابراهیم - زیدر··· 56

7ـ امامزاده ابراهیم ـ قُپُّز··· 57

8ـ امامزاده بابا - اوغاز کهنه··· 58

9ـ امامزاده بابا روشن ـ بى‏بهره··· 59

10ـ امامزاده بندار بن عیسى ـ زوارم··· 60

     نسب شریف··· 61

     الف ـ ابو جعفر موسى مبرقع علیه‏السلام، جدّ اعلا··· 61

     ب ـ ابوالمکارم احمد بن موسى مبرقع علیه‏السلام، جدّ هشتم··· 63

     ج ـ ابو على محمّد الاعرج بن احمد، جدّ هفتم··· 63

     دـ ابو عبداللّه‏ احمد بن محمّد بن احمد، جدّ ششم··· 64

     هـ ابوالحسن موسى بن احمد ابى عبداللّه‏ نقیب، جدّ پنجم··· 65

     وـ ابوعبداللّه‏ احمد بن ابى الحسن موسى، جدّ چهارم··· 66

     زـ محمّد بن احمد ابى عبداللّه‏ بن ابى‏الحسن موسى، جدّ سوّم··· 67

     ح ـ على بن محمّد بن احمد، جدّ دوّم··· 68

11ـ امامزاده بى‏بى - اوغازکهنه··· 68

12ـ امامزاده بى‏بى حور و بى‏بى نور - خیابان جهاد··· 69

13ـ امامزاده بى‏بى زینب ـ توپکانلو··· 69

14ـ امامزاده بى‏بى طاهره - بیگان··· 70

15ـ امامزاده بى‏بى فاطمه - اوغاز تازه··· 71

 

16ـ امامزاده بى‏بى فاطمه ـ اوغاز کهنه··· 72

17ـ امامزاده پیر شهید - روستاى پیر شهید··· 73

18ـ امامزاده تقى الهادى - فیروزه قلجق··· 74

19ـ امامزاده تقى و نقى ـ نظرعلى··· 75

20ـ امامزاده حاضر ـ گوگلى··· 75

21ـ امامزاده حسن و زهرا ـ مرغزار··· 76

22ـ امامزاده حمزه رضا علیه‏السلام ـ زیارت··· 78

     شهرت محلى نسب شریف··· 80

     حمزة بن موسى علیه‏السلام··· 81

     دلایل هجرت حمزة و اختلاف در مدفن او··· 83

     الف. کاشمر (ترشیز)··· 86

     ب. شیراز··· 90

     ج. بوانات··· 94

     د. دروازه کازرون شیراز··· 95

     ه. کلخوران··· 96

     و: قم··· 97

     ز: حلّه··· 100

     حمزة بن قاسم کیست؟··· 104

     ح: تبریز··· 106

     ط: کازرون··· 108

     ى: رى··· 110

     ک. سیرجان··· 114

 

     شخصیّت مدفون در این بقعه··· 117

23ـ امامزاده دو برادر ـ خرس کانلو··· 119

24ـ امامزاده زیداللّه‏ ـ بوانلو··· 120

25ـ امامزاده سرتخت ـ دوین··· 121

26ـ امامزاده عبّاس ـ پیرودانلو··· 123

27ـ امامزاده عبدالرحمن ـ اسطرخى··· 124

28ـ امامزاده عبدالرحمن ـ مشهد طرقى علیا··· 125

29ـ امامزاده عبدالرضاـ توده··· 127

30ـ امامزاده عبداللّه‏ ـ شهرک امام رضا علیه‏السلام··· 129

31ـ امامزاده عزیزاللّه‏ ـ ترانلو··· 129

32ـ امامزاده على اکبر ـ توپکانلو··· 131

33ـ امامزاده غیبى ـ شهرک ولى عصر (عج)··· 131

34ـ امامزاده قاسم ـ دده خان··· 132

35ـ امامزاده قاسم الحسینى ـ فجرآباد··· 133

36ـ امامزاده قاسم ـ قلعه چه··· 135

37ـ امامزاده محمّد رضا علیه‏السلام ـ مشهد طرقى سفلى··· 136

     شهرت محلّى نسب··· 139

     محمّد بن موسى علیه‏السلام··· 139

     مزارات منسوب به محمّد بن موسى علیه‏السلام··· 142

     الف: قمشه اصفهان··· 143

     ب: کاخک گناباد··· 143

     ج: هفتادُر اردکان··· 143

 

     د: کرمان··· 143

     ه: مشهد میقان اراک··· 144

     و: شیراز··· 144

     ز: رودان··· 145

     شخصیّت مدفون در این بقعه··· 146

     محمّد بن قاسم، جدّ امامزاده محمّد رضا علیه‏السلام··· 147

     تعداد فرزندان محمّد اعرابى··· 148

     آرامگاه منسوب به محمّد اعربى در اردبیل··· 150

     قاسم بن حمزه، جدّ اوّل امامزاده محمّد رضا علیه‏السلام··· 151

     کیفیّت شهادت و محل دفن قاسم··· 151

     تعداد فرزندان قاسم··· 154

38ـ امامزاده ناصر ـ رباط··· 155

39ـ امامزاده نجما ـ نامانلو··· 156

40ـ امامزاده هاشم ـ شرکانلو··· 157

41ـ امامزاده یحیى ـ منصوران··· 158

     قول اوّل؛ یحیى بن زکریّا علیه‏السلام··· 160

     قول دوّم؛ یحیى بن موسى علیه‏السلام··· 161

     یحیى بن موسى علیه‏السلام کیست؟··· 161

     الف ـ سبزوار··· 163

     ب ـ سمنان··· 165

     ج ـ محلات··· 167

     د ـ هشتگرد··· 170

 

     ادعّاى مرحوم تفرشى··· 174

     قول سوّم؛ یحیى بن على الرضا علیه‏السلام··· 176

     اعتقاد ما··· 177

42ـ امامزاده یحیى و محمّد ـ توکور··· 178

43ـ امامزاده یوسف ـ ینگى قلعه علیا··· 179

44ـ بقعه بابا غزل ـ سکه··· 180

45ـ بقعه پیر ـ سرچشمه دوین··· 181

46ـ بقعه سیّد احمد موسوى ـ آلاشلو··· 181

47ـ بقعه سیّد طالب ـ قلعه بیگ قره چشمه··· 182

48ـ بقعه سیّده سکینه صوفى ـ قلعه بیگ قره چشمه··· 183

49ـ زیارتگاه اجاق پیره ـ پیره··· 185

50ـ قبور سادات ـ خیابان سعدى··· 185

51ـ مقبره بابا خوشگلدى ـ یاسر آباد··· 187

52ـ مقبره بابا شیخ - باغ··· 189

53ـ مقبره خواجه سراج‏الدّین ـ باغان··· 190

54ـ مقبره سیّد ـ میلانلوى سفلى··· 191

55ـ مقبره سیّد جمال ـ نظر على··· 192

56ـ مقبره سیّد نورالدّین ـ نقدو··· 193

57ـ مقبره شیخ حسن ـ آلاشلو··· 196

58ـ مقبره شیخ علم ـ هنامه··· 197

59ـ مقبره شیخ مقدّم ـ اللّه‏ آباد علیا··· 198

     فهرست منابع··· 241