مقدّمه مؤلّف··· 11

حضرت حمزة بن موسى  علیه‏السلام··· 17

     دلایل هجرت حمزة و اختلاف در مدفن او··· 20

     دلایل مدفون بودن حمزة بن موسى  علیه‏السلام در کاشمر··· 22

     دلایل مدفون بودن حمزة بن موسى  علیه‏السلام در سیرجان··· 29

     توصیف بقعه امامزاده حمزه سیرجان··· 33

     دلایل مدفون بودن حمزة بن موسى  علیه‏السلام در قم··· 35

     دلایل مدفون بودن حمزة بن موسى  علیه‏السلام در تبریز··· 38

     سیّدصدرالدّین حمزه کیست؟··· 41

     توصیف بقعه سیّد حمزه تبریز··· 44

     دلایل مدفون بودن حمزة بن موسى  علیه‏السلام در حلّه··· 47

     حمزة بن قاسم کیست؟··· 50

     قبر حمزه چگونه شناسایى شد؟··· 52

     مدفون بودن حمزة بن موسى  علیه‏السلام در رى··· 54

     ذکر دو کرامت از حمزة بن موسى  علیه‏السلام··· 58

     کرامت اوّل··· 58

     کرامت دوّم··· 61

     کیفیّت زیارت حضرت حمزة بن موسى  علیه‏السلام··· 62

     بقعه و بارگاه حضرت امامزاده حمزه  علیه‏السلام··· 63

     فرزندان و نوادگان حضرت حمزه  علیه‏السلام··· 66

     1. حمزة بن حمزه  علیه‏السلام؛··· 66

     2. قاسم بن حمزه  علیه‏السلام؛··· 67

     کیفیّت شهادت و محلّ دفن قاسم··· 68

     3. احمدبن حمزه  علیه‏السلام؛··· 73

     4. على بن حمزه  علیه‏السلام؛··· 73

     تصریح به محل دفن على بن حمزه  علیه‏السلام در شیراز··· 74

     علّت مهاجرت و کیفیّت شهادت··· 77

     1. قول معین الدّین ابوالقاسم جنید شیرازى؛··· 77

     2. قول ملک الکتّاب شیرازى؛··· 79

     3. قول علاّمه ضامن بن شدقم؛··· 81

     تشویش گفته ضامن بن شدقم:··· 82

     جنبه‏هاى افسانه‏اى در خبر شهادت على بن حمزه  علیه‏السلام··· 84

     تاریخ شهادت و سال تولّد··· 85

     بیتى منسوب به حافظ  رحمه‏الله··· 87

     همراهان على بن حمزه  علیه‏السلام··· 91

     اشعارى در مدح حضرت على‏بن حمزه  علیه‏السلام··· 92

     نگاهى به بقعه حمزة بن موسى  علیه‏السلام در بوانات··· 97

     شخصیّت مدفون در بقعه بوانات··· 99

     نسب امامزاده حمزه دروازه کازرون شیراز··· 101

     توصیف بقعه امامزاده حمزه بوانات··· 103

امامزاده حمزه ـ آمل ـ رینه بالا··· 106

امامزاده حمزه ـ اراک ـ سوارآباد··· 107

امامزاده حمزه ـ اردبیل ـ کلخوران··· 108

امامزاده حمزه ـ اسد آباد ـ ایواره··· 111

امامزاده حمزه ـ اسفراین ـ دهنه شیرین··· 113

امامزاده حمزه ـ تفرش ـ کبورا··· 114

امامزاده حمزه ـ جویبار ـ ایزدخیل··· 116

امامزاده حمزه ـ خدابنده ـ زاغج··· 116

امامزاده حمزه ـ خلخال ـ درو··· 117

امامزاده حمزه ـ دلیجان ـ کروگان··· 118

امامزاده حمزه ـ دماوند ـ مبارک آباد··· 120

امامزاده حمزه ـ دهدشت ـ خیابان میرزا کوچک خان··· 121

امامزاده حمزه ـ رشت ـ لشت نشا··· 126

امامزاده حمزه ـ رودبار ـ بیوزن··· 127

امامزاده حمزه ـ زرند ـ شهداى مکه··· 128

امامزاده حمزه ـ زنجان ـ تکمه تاش··· 132

امامزاده حمزه ـ سارى ـ اسرم··· 133

امامزاده حمزه ـ سارى ـ پارچى کلا··· 136

امامزاده حمزه ـ سارى ـ زرین آباد··· 138

امامزاده حمزه ـ ساوه ـ حصارقلیچ··· 139

امامزاده حمزه ـ سمنان ـ رودبار··· 141

امامزاده حمزه ـ سوادکوه ـ شورمست··· 142

امامزاده حمزه ـ سوادکوه ـ چالى··· 143

امامزاده حمزه ـ سوادکوه ـ رئیس کلا··· 144

امامزاده حمزه ـ شهریار ـ شهرآباد بزرگ··· 144

امامزاده حمزه ـ قائمشهر ـ چالش دشت··· 145

امامزاده حمزه ـ قائمشهر ـ مشک آباد بالا··· 146

امامزاده حمزه ـ کازرون ـ محله مصلا··· 147

امامزاده حمزه ـ کهگیلویه ـ شوار کمرزرد··· 150

امامزاده حمزه ـ لار ـ کانال··· 151

امامزاده حمزه ـ لردگان ـ کایدان··· 152

امامزاده حمزه ـ نیشابور ـ بار··· 153

امامزاده حمزه ـ نیشابور ـ عشق آباد··· 154

امامزاده حمزه رضا ـ سارى ـ هولار··· 156

امامزاده حمزه رضا ـ شیروان ـ زیارت··· 159

     شهرت محلى و نسب شریف··· 161

امامزاده حمزه رضا ـ نکا ـ آبلو··· 163

     شهرت محلى و نسب شریف··· 164

امامزاده حمزه و رضا ـ پاکدشت ـ خاتون آباد··· 165

امامزاده حمزه و سلیمان ـ صومعه‏سرا ـ نفوت··· 166

امامزاده حمزه و عبداللّه‏ ـ طالقان ـ کجیران··· 166

امامزاده حمزه على ـ بروجن ـ بلداجى··· 168

     تذکره محلى و شهرت نسب··· 170

     شخصیّت مدفون در این بقعه··· 172

امامزاده حمزه على ـ درود ـ پنج کیلومترى جاده بروجرد··· 174

امامزاده حمزه و هاشم ـ اردستان ـ تورزن··· 175

امامزاده عبداللّه‏ و حمزه ـ سارى ـ آب بندانسر··· 178

امامزاده محسن و حمزه ـ محلات ـ طایقان··· 179

بقعه بابا حمزه ـ نمین ـ میناباد··· 180

بقعه حمزة الدّین ـ کهگیلویه ـ آرند··· 181

بقعه امیر حمزه ـ کهگیلویه ـ چنگلوا··· 181

نظرگاه میر حمزه عرب ـ تویسرکان ـ بابا کمال··· 182

فهرست منابع··· 201