موقعیّت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان........................... 11

1. آستان قدس رضوى / مشهد / مرکز شهر................................. 43

2. آرامگاه آصف بن برخیا / گناباد / مزار..................................... 61

3. آرامگاه ابن ابى طیّب / سبزوار / سبریز................................... 65

4. آرامگاه ابوالحسن على بن زید بیهقى / سبزوار/ ششتمد......... 66

5. آرامگاه ابوسعید ابوالخیر / تربت حیدریه/ مهنه..................... 70

6. آرامگاه ابومنصور ریابى / گناباد/ ریاب................................... 74

7. آرامگاه ادیب کرابى / سبزوار/ کراب....................................... 78

8. آرامگاه ارسلان جاذب / مشهد / سنگ بست......................... 80

9. آرامگاه امام محمّد غزالى «هارونیه» / مشهد‏ / طوس.............. 81

10. آرامگاه امیر غیاث الدّین ملک شاه / مشهد / سرشور............ 89

11. آرامگاه بابا توکّل / سبزوار / بابالنگر..................................... 92

12. آرامگاه بقراط التولیه / سبزوار/ جنب مدرسه مشکاتی....... 102

13. آرامگاه بیلدر باشى / سبزوار / فسنقر................................. 103

14. آرامگاه پیر استیر / سبزوار/ استیر........................................ 105

15. آرامگاه پیر پالان دوز / مشهد / شمال شرق حرم............... 106

16. آرامگاه پیر مراد / سبزوار / مسیر خسروگرد........................ 107

17. آرامگاه جغتین گیسور / گناباد / گیسور.............................. 109

18. آرامگاه حاج محمدصادق امین التجّار مشهدى/سبزوار/کوچه سهند........... 112

19. آرامگاه حاج ملاهادى سبزوارى / سبزوار / میدان زند....... 112

20. آرامگاه حافظ ابرو و پیر احمد خوافى / خواف / خیابان حافظ ابرو.......... 113

21. آرامگاه خواجه اباصَلت / مشهد / خواجه اباصلت.............. 117

22. آرامگاه خواجه ربیع / مشهد / خیابان خواجه ربیع............ 122

23. آرامگاه خواجه غیاث‏الدّین پیراحمد خوافى/خواف/خیابان پیراحمد......... 127

24. آرامگاه خواجه مجد خوافى / خواف / نیازآباد................... 130

25. آرامگاه خواجه محمّد زمان / مشهد / شرشر...................... 134

26. آرامگاه خواجه نجم الدّین کبرى / سبزوار / زیرآباد........... 134

27. آرامگاه خواجه نقاش / چناران / رادکان............................ 138

28. آرامگاه خواجه یار / خواف / دامنه کوه خواجه یار............. 139

29. آرامگاه سعد الدّین حموى جوینى / سبزوار / بحرآباد........ 142

30. آرامگاه شاه قاسم انوار / تربت جام / لنگر‏......................... 145

31. آرامگاه شیخ ابوالقاسم گورکانی/تربت حیدریه/ ابتدای شهر‏.......... 147

32. آرامگاه شیخ احمد جامی / تربت جام / جاده مشهد به هرات‏... 150

33. آرامگاه شیخ زین‌الدّین ابوبکر تایبادى/ تایباد/ ابتدای جاده تایبادبه خواف........... 161

34. آرامگاه شیخ عبدالرحمن حنیفه / درگز / شیخ‌ها................. 164

35. آرامگاه شیخ عبدالله / مشهد / کنگ................................... 164

36. آرامگاه شیخ لقمان سرخسى / سرخس / شمال شهر.......... 166

37. آرامگاه شهید آیت‌اللَّه سیّد حسن مدرس/کاشمر/خیابان شهید مدرس...... 167

38. آرامگاه عبدالرحمان گهواره‏گر / چناران / نوزاد‏.................. 171

39. آرامگاه عطّار نیشابورى / نیشابور / شرق شهر.................... 173

40. آرامگاه علامة شهرستانی / درگز / حضرت سلطان............. 175

41. آرامگاه عمر خیّام / نیشابور / شرق امامزاده محروق........... 176

42. آرامگاه فردوسى / مشهد / طوس....................................... 182

43. آرامگاه فضل بن شاذان / نیشابور / شرق میدان بهشت..... 191

44. آرامگاه قطب الدّین حیدر / تربت حیدریّه‏ / خیابان قائم مقام.... 196

45. آرامگاه کمال الملک / نیشابور / شمال مقبرة عطار.......... 198

46. آرامگاه معین الدّین جوینى / سبزوار / انداده....................... 204

47. آرامگاه مولانا حسین کاشفى / سبزوار / خیابان شهداء ..... 207

48. آرامگاه میر مطهّر / سبزوار / بابالنگر................................... 208

49. آرامگاه میرزا ابراهیم رضوى / مشهد / کوه‌سنگی.............. 209

50. آرامگاه میرغیاث الدّین / تربت جام‏ / بزد............................ 210

51. آرامگاه میر قوام الدین شیرازى / خواف / خرگرد............... 211

52. آرامگاه نادرشاه افشار / مشهد / چهار راه شهداء................ 213

53. آرامگاه نظام الملک بکروى / تربت حیدریّه / کدکن........ 219

54. امامزاده ابراهیم / قوچان‏ / شهرکهنه................................... 221

55. امامزاده ابراهیم مرتضى / کاشمر / شمال شهر................... 229

56. امامزاده ابوالحسن / سبزوار / سویز..................................... 234

57. امامزاده ابوعلى احمد خداشاه / سبزوار / خداشاه.............. 236

58. امامزاده ابوالقاسم / نیشابور / اسحاق آباد.......................... 239

59. امامزاده احمد / گناباد / بیمرغ........................................... 240

60. امامزاده احمد جوانمرد / گناباد / دیسفان......................... 243

61. امامزاده احمد رضا / تربت حیدریه‏ / بوری آباد................. 246

62. امامزاده اسماعیل / سبزوار / بهمن آباد............................... 248

63. امامزاده حسن / سبزوار / آزادوار.......................................... 250

64. امامزاده حسین / سبزوار / آزادمنجیر................................... 253

65. امامزاده حسین بی موسی / سبزوار / ریوند......................... 254

66. امامزاده حمزه / کاشمر / باغ مزار....................................... 255

67. امامزاده حمزه / نیشابور / عشق آباد................................... 260

68. امامزاده سلطان / درگز / حضرت سلطان............................. 263

69. امامزاده سلطان محمّد / مشهد / گنبد خشتی..................... 264

70. امامزاده سلطان محمّد عابد / گناباد / کاخک..................... 272

71. امامزاده سلیمان / تربت حیدریه / سلیمان.......................... 276

72. امامزاده سیّد آباد / نیشابور / سیّد آباد............................... 278

73. امامزاده شعیب / سبزوار / خیابان رضوی............................ 279

74. امامزاده عبدالعزیز / مشهد / دهسرخ................................... 283

75. امامزاده عبداللَّه / نیشابور / دربهشت.................................. 285

76. امامزاده عبداللَّه / نیشابور / جهان آباد................................ 287

77. امامزاده عبداللَّه اسحاق / مشهد / برزش آباد..................... 289

78. امامزاده على اکبر / سبزوار / علی آباد پائین...................... 289

79. امامزاده قاسم / تایباد / مشهدریزه...................................... 291

80. امامزاده قاسم / سبزوار / سیرخان....................................... 292

81. امامزاده قاسم / نیشابور / گرماب........................................ 294

82. امامزاده مجید / نیشابور / قزل قلعه.................................... 296

83. امامزاده محمّد / نیشابور / برج پائین.................................. 297

84. امامزاده محمّد دیباج / درگز / شیلگان............................... 299

85. امامزاده محمّد محروق / نیشابور / مجاور عمرخیام............ 303

86. امامزاده محمود / قوچان / رهرود........................................ 320

87. امامزاده محمود / گناباد / خانیک....................................... 320

88. امامزاده ناصر بن محمّد / سبزوار / چشام........................... 323

89. امامزاده نظام‏الدّین محمّد / فریمان / عشق آباد.................. 325

90. امامزاده نور اللَّه / مشهد / زیارت........................................ 326

91. امامزاده هاشم و محتشم / مشهد / بیوه ژن......................... 328

92. امامزاده هفت معصوم / سبزوار / کروژده............................ 330

93. امامزاده یحیی / سبزوار / خیابان اسرار................................ 333

94. امامزاده یحیى / گناباد / کمر زیارت................................... 338

95. امامزاده یحیى / گناباد / محیاباد......................................... 341

96. امامزاده یحیى / مشهد‏ / میامی........................................... 343

97. امامزاده یحیى / نیشابور / کلیدر......................................... 350

98. امامزاده یحیى بن زید / سبزوار / عزیزآباد.......................... 352

99. برج اخنجان / مشهد / اخنجان........................................... 354

100. برج رادکان شرقى / چناران / رادکان............................... 356

101. بقعة خدیجه خاتون / خواف / خرگرد............................... 358

102. بقعة سعید بن سلام مغربى‏ / نیشابور / بلوار جمهوری اسلامی.. 358

103. بقعه سید على بروغنى / سبزوار / بروغن.......................... 360

104. بقعة شاه سنجان / رشتخوار / سنگان................................ 362

105. بقعة کلاته مزینان / سبزوار / کلاته مزینان........................ 363

106. بقعة چوبلیک / سبزوار / چوبلیک..................................... 364

107. گنبد بزرگ و کوچک / نیشابور / مهرآباد......................... 365

108. مزار بی بی حور و بی بی نور / خواف / خیابان شهاب... 366

109. مزار پیر یاهو / رشتخوار / کوه سیجاوند........................... 368

110. مزار شاهزاده‏ها شیرخانه / خواف / لاج............................. 369

111. مزار شیخ حسن عبدل / خواف / مژن آباد........................ 370

112. مزار شیخ قطب الدین شکربار سیجاوندى / خواف / سیجاوند.... 371

113. مزار مهنک / نیشابور / قلعه شیش................................... 371

114. مقبرة خلیفه میر افضل / تربت جام / صیدآباد................... 373

115. مقبرة عبدل آباد / بردسکن / عبدل آباد........................... 374

فهرست منابع............................................................................ 375

آثار مؤلف.................................................................................. 389