موقعیّت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان...................... 11

1. آرامگاه شیخ حیدر / مشکین شهر / مرکز شهر....................... 17

2. آرامگاه شیخ صفى الدّین اردبیلى / اردبیل‏ / میدان عالی قاپو 21

3. امامزاده احمد و محبّت / مشکین شهر / آلنی......................... 39

4. امامزاده جعفر / مشکین شهر / اُنار.......................................... 40

5. امامزاده سلیمان / مشکین شهر / فخرآباد................................ 41

6. امامزاده صدرالدّین / اردبیل / جادّه اردبیل ـ مشکین شهر.... 48

7. بقعة پیر الوان / اردبیل / پیرالوان............................................ 49

8. بقعة سیّد امین الدّین جبراییل / اردبیل / کلخوران................... 49

9. بقعة سیّد صدرالدّین / مشکین شهر / لاهرود......................... 58

10. بقعة کورائیم / نیر / کورائیم................................................. 58

11. مقبرة پیر بدرالدّین / نمین / خیابان امام خمینی  ........... 60

12. مقبرة حاج میرصالح / اردبیل / خیابان 30 متری................. 62

13. مقبرة سیّد محمّد قریشى / خلخال / ‏محلّة زاویة متبرکه....... 63

14. مقبرة شیخ صدرالدّین انصارى / خلخال / دایوکندی............ 66