مقدمه دبیر ستاد ویژه بقاع متبرکه................................................ 7

موقعیّت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان........................... 11

1. آرامگاه اشموئیل نبی ‰ / ساوه / پیغمبر ‏............................. 19

2. آرامگاه آیت‏اللَّه آقا نورالدّین اراکى / اراک / شمال غرب مصلی...... 29

3. آرامگاه آیت‏اللَّه العظمى سیّد محسن اراکى / اراک / خیابان فضل الله نوری..... 33

4. آرامگاه عزیر نبى ‰ / تفرش / دینجرد ................................. 38

5. امامزاده ابوالحسن و آمنه خاتون / خنداب / دیزآباد................. 43

6. امامزاده ابوالعلا / تفرش‏ / خیابان شهید بهشتی..................... 46

7. امامزاده ابوالفضل / دلیجان / ‏مهدی آباد................................ 49

8. امامزاده ابوطالب / خمین / مرکز شهر..................................... 50

9. امامزاده احمد / اراک / هزاوه.................................................... 54

10. امامزاده احمد / تفرش / ‏زلف آباد.......................................... 59

11. امامزاده احمد / تفرش‏ / فم.................................................... 61

12. امامزاده احمد و حوّا خاتون / اراک / موت آباد‏...................... 64

13. امامزاده اسحاق / ساوه‏ / مجاور میدان سرداران..................... 67

14. امامزاده اسماعیل / تفرش / وروان.......................................... 72

15. امامزاده اسماعیل / خمین / یوجان........................................ 73

16. امامزاده اسماعیل / ساوه‏ / یل آباد......................................... 78

17. امامزاده بشیر / ساوه / بلوار خواجه نصیرالدّین طوسی........... 83

18. امامزاده بى‏بى زبیده خاتون / دلیجان / نراق / بیدشک......... 86

19. امامزاده بى‏بى شهربانو / آشتیان / آهو.................................. 90

20. امامزاده پنج تن / زرندیه / مأمونیه / محلة زرند کهنه........... 93

21. امامزاده پیغمبر / ساوه / آوه.................................................... 94

22. امامزاده جعفر بن على و فضل بن جعفر / شازند / آستانه.... 99

23. امامزاده جعفر و ابراهیم / اراک / مشهد الکوبه.................... 103

24. امامزاده حسن / خمین / طیب آباد..................................... 105

25. امامزاده حسن افطس / تفرش / ‏اسفین................................. 106

26. امامزاده حسین / اراک‏ / جیریا............................................. 111

27. امامزاده حسین / اراک / نظام آباد........................................ 112

28. امامزاده حسین / ساوه / بلوار خواجه نصیرالدّین طوسی...... 116

29. امامزاده حمزه / ساوه‏ / حصار قلیچ..................................... 118

30. امامزاده زکریّا / ساوه / جوجین........................................... 119

31. امامزاده زید بن قاسم / تفرش / مشهد زلف آباد................. 121

32. امامزاده زینب خاتون / اراک / آهنگران............................... 123

33. امامزاده ساریه خاتون / کمیجان / روشنایی........................ 124

34. امامزاده سلیمان / دلیجان / راونج........................................ 125

35. امامزاده سلیمان (هادی) / نراق / مجاورت شهرداری........... 126

36. امامزاده سلیمان، فضل و موسى / ساوه / ‏آوه....................... 130

37. امامزاده سهل بن على / شازند / آستانه.............................. 133

38. امامزاده شاهور / خنداب / قلعه چه.................................... 153

39. امامزاده عبداللَّه / اراک / فارسیجان.................................... 155

40. امامزاده عبداللَّه / اراک / کودزر........................................... 156

41. امامزاده عبداللَّه / ساوه‏ / اوجان........................................... 158

42. امامزاده عبداللَّه / ساوه‏ / نیوشت......................................... 165

43. امامزاده عبداللَّه / محلّات / محلّه پایین............................... 166

44. امامزاده عبداللَّه و آمنه خاتون / اراک / خیابان شهید بهشتی..... 168

45. امامزاده عبداللَّه و رقیّه خاتون / تفرش / تبرته.................... 170

46. امامزاده عبداللَّه و یحیى / خمین / میشیجان بالا............... 172

47. امامزاده عبدالمطلب / زرندیّه‏ / پیک.................................. 175

48. امامزاده على / اراک / ولاشجرد........................................... 177

49. امامزاده قاسم / تفرش / شاهواروق...................................... 178

50. امامزاده قاسم / تفرش‏ / کهک............................................. 182

51. امامزاده محسن / اراک‏ / مشهدگرمه.................................... 187

52. امامزاده محمّد / اراک‏ / میقان............................................. 189

53. امامزاده محمّد افطسى / تفرش / محلّه فم‏.......................... 195

54. امامزاده محمّد على / خمین / کفسان................................ 199

55. امامزاده مسعود / خنداب / مرکز شهر................................. 201

56. امامزاده منصور / زرندیه / خیابان امام خمینی................... 203

57. امامزاده میمونه خاتون / اراک / شهوه.................................. 207

58. امامزاده نوح / ساوه / بالقلو................................................ 211

59. امامزاده هارون / ساوه / طراز ناهید..................................... 214

60. امامزاده یحیى / ساوه / خیابان آیت الله طالقانی................. 217

61. امامزاده یحیى / ساوه‏ / خیابان امام خمینی........................ 218

62. امامزاده یحیى / محلّات / ‏کوی بالای شهر.......................... 221

63. امامزاده یحیى / نراق‏ / مرکز شهر........................................ 227

64. امامزاده یونس / ساوه / مرق................................................ 230

65. بقعة استاد و شاگرد / ساوه / خیابان ساوجی...................... 231

66. بقعة پیرمراد / اراک / مراد آباد............................................. 232

67. بقعة چهل دختران / اراک / انجدان..................................... 233

68. بقعة سادات کرهرود / اراک / کرهرود................................ 234

69. بقعة شاه غریب / اراک / انجدان......................................... 237

70. بقعة شاه قلندر / اراک / انجدان.......................................... 239

71. بقعة هفتاد و دو تن / اراک / ساروق.................................... 241

72. مقبرة آقاخانیان / دلیجان / کهک........................................ 248

فهرست منابع............................................................................ 250