مقدمة دبیر ستاد ویژه بقاع متبرکه................................................ 7

موقعیّت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان........................... 11

1. امامزاده ابراهیم / دهلران / زرین شهر...................................... 17

2. امامزاده ابراهیم قتال / دهلران‏ / بیشه دراز............................... 24

3. امامزاده پیر محمّد / ایلام / پشت قلعه..................................... 27

4. امامزاده جعفر / شیروان و چرداول‏ / شباب.............................. 29

5. امامزاده صلاح الدّین محمّد / ایلام / آبدانان .......................... 30

6. امامزاده عبّاس / دهلران / دشت عباس.................................... 31

7. امامزاده على الصالح / مهران / صالح آباد................................ 32

8. امامزاده محمد باقر / شیروان و چرداول‏ / سفیدخانی وسطی... 36

9. امامزاده محمّد باقر / شیروان و چرداول‏ / دارتوت.................... 38

10. امامزاده ناصرالدّین / دهلران / علی آباد بزرگ...................... 38

11. بقعة بابا سیف‏الدّین / درّه شهر / ارمو.................................... 41

12. بقعة پیرحسین / شیروان و چرداول‏ / زنجیره اولیاء................. 41

13. بقعة جابر / درّه شهر / مله ریته............................................ 43

14. بقعة حاجى حاضر / ایلام / حاجی حاضر............................... 46

15. بقعة سیّد حسن / مهران / جنوب شرقی شهر......................... 46

16. بقعة مهدى صالح / درّه شهر / ماژین.................................... 47

فهرست منابع............................................................................... 51