موقعیّت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان.. 11

1.آرامگاه بزرگ و کوچک /  قزوین‏ / کنار دریاچة سدّ سفید رود.. 21

2.آرامگاه حمد اللَّه مستوفى /  قزوین‏/ محلّة پنبه ریسه.. 24

3.آرامگاه خلیل‌بن غازى قزوینى /  قزوین‏ / محلّة آخوند. 31

4.آرامگاه رئیس المجاهدین /  آبیک‏ / نزدیک نیروگاه شهید رجائی... 32

5.آرامگاه سلطان ویس /  قزوین‏/ نیاق..