مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

فهرست منابع کتاب قیام یحیی بن زید علیه السلام

1. آثار البلاد و اخبار العباد / زکریا بن محمد بن محمود قزوینى،

ترجمه جهانگیر میرزا قاجار، تصحیح میرهاشم محدّث، تهران،
امیرکبیر، 1373 ش.

2. آثار الحجة / محمّد شریف رازى، قم، برقعى، چاپ دوم، 1332 ش.

3. آثار العجم / فرصت الدوله شیرازى، به کوشش على جهباشى،
فرهنگ سرا، تهران 1362 ش.

4. آثار ایران / آندره گدار و دیگران، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم،
چاپ سوم، آستان قدس رضوى، 1375.

5. آثار باستانى آذربایجان / جمال ترابى طباطبایى، انجمن آثار ملى،
تهران 1355 ش.

6. آثار باستانى خراسان / عبدالحمید مولوى، انجمن آثار ملى، مشهد،

اداره کل فرهنگ و هنر، 1354 ش.

7. آثار تاریخى همدان / محمّد تقى مصطفوى، انجمن آثار ملى، تهران
1332 ش.

8. آثار و بناهاى تاریخى خوزستان / احمد اقتدارى، انجمن آثار و
مفاخر فرهنگى، چاپ دوم، 1375 ش.

9. آرامگاه‏هاى خاندان پاک پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله / ترجمه عبدالعلى صاحبى،
بنیاد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى، چاپ دوّم، 1375 ش.

10. آوه دوّمین کانون تشیّع در ایران / حسن جلالى عزیزیان، بنیاد
پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، مشهد 1379 ش.

11. اتقان المقال / محمد طه نجف.

12. اثبات الهداة / شیخ محمد بن حسن حر عاملى، متوفّاى 1140 ه . ق، قم.

13. اجساد جاویدان / على اکبر مهدى پور، نشر حاذق، قم 1374 ش.

14. احسن التراجم / عبدالحسین ش